Інвентаризація активів і пасивів

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Ноября 2011 в 19:58, реферат

Краткое описание

Статтею 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV, із змінами і доповненнями (далі – Закон № 996), установлено, що для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємства повинні провести інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряються та документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка. При цьому об’єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов’язковим відповідно до законодавства.

Содержимое работы - 1 файл

нвентаризац я.doc

— 79.00 Кб (Скачать файл)

МІНІСТЕРСТВО  АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В. В. ДОКУЧАЕВА 

                                                                             Кафедра: бухгалтерського обліку  та аудиту 

Реферат

З дисципліни

«Організація і методика аудиту»

На  тему: 

  «Інвентаризація  активів і пасивів» 
 
 

                                                                                             Роботу виконала:

                                   Студентка 5 курсу 1 групи

            Заочного відділення

                                                      Спеціальність:

                                          «Облік і аудит»

                                  Павлова Ірина  Сергіївна 

                                                    Перевірив:

                                                                              Новіков Іван Трофимович            

Харків  – 2010

        Статтею 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність  в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV, із змінами і доповненнями (далі – Закон № 996), установлено, що для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємства повинні провести інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряються та документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка. При цьому об’єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов’язковим відповідно до законодавства.

        Проведення  інвентаризації є обов’язковим перед  складанням річної фінансової звітності.

        Пунктом 12 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 (далі – постанова № 419), визначено, що проведення інвентаризації активів і зобов’язань підприємства обов’язкове перед складанням річної фінансової звітності.

        Крім  того, проведення інвентаризації обов’язкове  у випадках:

        – передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворення державного підприємства на акціонерне товариство;

        – зміни матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передачі справ);

        – встановлення фактів крадіжок або зловживань, пошкодження цінностей, а також  за розпорядженням судово-слідчих органів;

        – пожежі, стихійного лиха або техногенної  аварії;

        – ліквідації підприємства, а також  в інших випадках, передбачених законодавством.  

        Порядок проведення інвентаризації визначено  Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69, із змінами і доповненнями (далі – Інструкція № 69), в якій наведено аналогічний перелік випадків, при яких проведення інвентаризації є обов’язковим. Згідно з цією Інструкцією інвентаризація будівель, споруд та інших нерухомих об’єктів основних засобів має здійснюватися один раз на три роки, а бібліотечних фондів – один раз на п’ять років (у постанові № 419 такого застереження немає).

        Зазначимо, що у разі якщо на підприємстві перед  складанням річної фінансової звітності не проведено інвентаризацію, то таку звітність можна кваліфікувати як недійсну, оскільки при її складанні не додержано всіх вимог законодавства. У цьому випадку цілком можливе застосування адміністративних штрафів, що накладаються на керівника і посадових осіб підприємства за неправильне ведення бухгалтерського обліку згідно з п. 11 ст. 11 Закону «Про податкову службу в Україну» від 04.12.90 р. № 509-ХІІ, із змінами і доповненнями.

        Відповідальність  за здійснення інвентаризації покладено  на керівника підприємства, який повинен створити необхідні умови для її проведення у короткі терміни, визначити об’єкти, кількість і терміни проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов’язковим.

        У примітках до фінансової звітності зазначаються відомості про результати проведених у звітному році інвентаризацій за формою, наведеною в додатку № 3 до Інструкції № 69.  

        Необхідність  проведення інвентаризації суб’єктами малого підприємництва

        Окремого  розгляду потребує необхідність проведення інвентаризації суб’єктами малого підприємництва, що керуються при веденні бухгалтерського обліку Положенням про спрощену форму бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.09.98 р. № 196, із змінами і доповненнями (далі – Положення № 196).

        Так, згідно з цим документом суми витрат, понесених у зв’язку з виконанням робіт і послуг, щомісяця списуються з кредиту рахунків класу 8 до дебету рахунка 23. З такою ж періодичністю (щомісяця) сума, обліковувана на рахунку 23, в повному обсязі списується до дебету рахунка 79. Що стосується витрат, пов’язаних з виробництвом продукції, то для них передбачено такий порядок відображення. З кредиту рахунків класу 8, на яких такі витрати накопичувалися, вони списуються до дебету рахунка 23, а потім з кредиту рахунка 23 щомісяця і в повному обсязі списуються до дебету рахунка 26.

        Такий порядок відображення витрат, пов’язаних з виробництвом продукції (робіт, послуг), не можна назвати ідеальним. Справа в тому, що з кредиту рахунка 23 щомісяця списуються всі витрати. У зв’язку з цим відсутня можливість простежити і врахувати суму незавершеного виробництва.

        Саме  тому згідно з Положенням № 196 суб’єкт  малого підприємництва за результатами інвентаризації, що передує складанню фінансової звітності, повинен внести деякі коригування до даних бухгалтерського обліку. Так, на суму, що дорівнює вартості залишків матеріальних цінностей, раніше списаних у виробництво, але не використаних в обробленні, має бути скоригировано (зменшено) собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), списану свого часу до дебету рахунка 79. Одночасно на вартість не використаних у виробництві матеріальних цінностей має бути зменшено показник матеріальних витрат.

        Таким чином, для суб’єктів малого підприємництва ведення бухгалтерського обліку без здійснення інвентаризації просто не має сенсу.

        Складання наказу про проведення інвентаризації та обов’язки інвентаризаційних  комісій 

        Згідно  з п. 11.1 Інструкції № 69 для проведення інвентаризації розпорядчим документом керівника підприємства створюються постійно діючі інвентаризаційні комісії у складі керівників структурних підрозділів та головного бухгалтера, які очолюються керівником підприємства або його заступником.

        Будь-яка  інвентаризація починається з наказу керівника про її проведення, який складається в довільній формі. Крім складу інвентаризаційної комісії, в наказі застерігаються порядок і терміни проведення інвентаризації, оформлення необхідної документації.

        Наведемо  приблизний зміст наказу про проведення інвентаризації:

        Підприємство _ ТОВ «Альянс»_ 

        Код ЄДРПОУ __ 12345678 ________ 

        Наказ про проведення інвентаризації

        25 грудня 2000 р.  

        № 91

        Згідно  із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність  в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV, із змінами і доповненнями, Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69, із змінами і доповненнями, а також іншими нормативними документами, що регулюють порядок проведення інвентаризації, з метою підтвердження правильності та достовірності відображення даних у річній фінансовій звітності,

        НАКАЗУЮ:

        1. Провести повну інвентаризацію активів і зобов’язань підприємства з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 29 грудня 2000 р. з обов’язковим складанням відповідних інвентаризаційних описів:

        а) товарно-матеріальних цінностей на складах, у незавершеному виробництві та готовій продукції, а також відвантажених і таких, що перебувають у дорозі;

        б) грошових коштів у касі, цінних паперів, бланків суворої звітності;

        в) основних засобів, незавершених ремонтів основних засобів, нематеріальних активів, фінансових вкладень;

        г) розрахунків з покупцями, постачальниками  та іншими дебіторами і кредиторами.

        2. Призначити постійно діючу інвентаризаційну  комісію у складі:

        Голова  комісії – заступник директора (П. І. Б.)

        Члени комісії:

        Головний  бухгалтер (П. І. Б.)

        Провідний інженер (П. І. Б.)

        Економіст (П. І. Б.)

        3. Інвентаризацію провести в присутності  матеріально відповідальних осіб:

        Завідувача  складом (П. І. Б.)

        Комірника (П. І. Б.)

        4. У своїй роботі постійно діючій  інвентаризаційній комісії керуватися Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69, із змінами та доповненнями.

        5. Зі змістом наказу ознайомити  всіх працівників, пов’язаних  з проведенням інвентаризації.

        6. Контроль за виконанням наказу  залишаю за собою. 

        Директор ___________________ (П. І. Б.)

        Робочі  інвентаризаційні комісії:

        – здійснюють інвентаризацію майна, товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших грошових документів і незавершеного виробництва в місцях зберігання і виробництва;

        – спільно з бухгалтерією підприємства беруть участь у визначенні результатів  інвентаризації та розробляють пропозиції щодо зарахування нестач і надлишків з пересортування, а також списання нестач у межах норм природного убутку;

        – вносять пропозиції з питань упорядкування  приймання, зберігання і відпуску товарно-матеріальних цінностей, поліпшення обліку та контролю за їх зберіганням, а також реалізації не потрібних підприємству матеріальних цінностей і майна;

        – несуть відповідальність за своєчасність і дотримання порядку проведення інвентаризацій відповідно до наказу керівника підприємства, за повноту і точність внесення до інвентаризаційних описів даних про фактичні залишки майна, матеріальних цінностей, грошові кошти і документи, цінні папери і заборгованість у розрахунках;

        – оформляють протокол із зазначенням  у ньому стану складського  господарства, результатів інвентаризації та висновків щодо них, пропозицій про зарахування нестач і надлишків з пересортування, списання нестач у межах норм природного убутку, а також наднормативних нестач і втрат від псування цінностей із зазначенням прийнятих заходів щодо запобігання таким втратам і нестачам.

Информация о работе Інвентаризація активів і пасивів