Історія та сучасні проблеми української термінології

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Февраля 2012 в 01:51, реферат

Краткое описание

Історія формування української термінології є окремою частиною історії розвитку всієї лексичної системи мови. Розглядаючи формування української термінології, виділяємо шість періодів, які яскраво ілюструють зв’язок розвитку лексичної системи мови з історією матеріальної і духовної культури українського народу.

Содержимое работы - 1 файл

Історія та сучасні проблеми української термінології.docx

— 42.63 Кб (Скачать файл)

ВСТУП 

     Жодне суспільство не може існувати без  мови: всі народи і кожна окрема людина живуть у мовній сфері. Рівень розвитку наукової мови впливає на інтелектуальний поступ суспільства, свідчить про стан мовного самовиявлення  народу [2, с. 11].

     Формування  наукової мови в Україні відбувалося  за несприятливих умов, тому галузеві терміносистеми не розвивалися природно. Умови бездержавності України унеможливлювали  становлення науково-технічної, природничої, гуманітарної та мистецької терміносистем.

     Зацікавлення  науковою мовою в Україні зростало в часи національного відродження. Коли послаблювалися заборони та переслідування, українська наукова мова мала можливість розкривати свій потенціал.

     Історія формування української термінології є окремою частиною історії розвитку всієї лексичної системи мови. Розглядаючи формування української  термінології, виділяємо шість періодів, які яскраво ілюструють зв’язок  розвитку лексичної системи мови з історією матеріальної і духовної культури українського народу. 

 

1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

     1.1. Період стихійного нагромадження термінологічної лексики (ІХ – перша половина ХІХ ст.)

     Своїм корінням українська термінологія сягає  часів Київської Русі. «Ізборники» Святослава, літописи, «Поучення дітям» В. Мономаха, «Руська правда» (1282), «Фізіолог», «Шестиднев» Й. Екзарха, «Християнська топографія» К. Індикоплова (1262) фіксують сакральну, природничу, суспільно-політичну, астрономічну термінології.

     Важливу роль у поширенні наукових знань  та професіоналізму в Україні  відіграли Острозький культурно-освітній центр (1580–1608); братські школи, що виникали в ХVІ–ХVІІ ст. у Львові, Вільні, Бересті, Рогатині, Перемишлі, Луцьку, Кременці та інших містах; Київський культурно-освітній центр (Братська школа – з 1615 р., Києво-Могилянська колегія – з 1632 р., Києво-Могилянська академія – з 1701 р.). Уже в ХVІІ ст. вчений Києво-Могилянської академії Г. Кониський обґрунтував теорію терміна.

     Українську  науково-виробничу, природничу, мистецьку  термінологію представлено в загальномовних словниках того часу: «Лексикон словено-роський» П. Беринди (1627), «Лексис» Л. Зизанія (1596), «Лексикон латинський» Є. Славинецького (1650) та «Лексикон словено-латинський» Є. Славинецького та А. Корецького-Сатановського (ХVІІ ст.), «Синоніма славеноросская» невідомого автора (ХVІІ ст.) [7, с. 141].

     Гальмували  розвиток української наукової мови до середини ХІХ ст. недержавний  статус української мови, заборони її як засобу спілкування і державна роз’єднаність української мовної території. 

     1.2. Період другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст. Діяльність Наукового товариства імені Тараса Шевченка

     Ренесансним етапом у новітній історії України  є середина ХІХ ст. У часописі «Основа» (1861–1862 рр.) П. Куліш чи не вперше пише про потребу інтелектуалізації української мови через вироблення наукових стилів і формування національних терміносистем різних галузей знань і культури, закликає повертатися обличчям до Європи, щоби вписати українську мову в світовий контекст. В історії української науки та її мови важливе значення мав часопис «Громада» (1878–1882 рр.), в якому друкували свої праці М. Драгоманов, С. Подолинський, М. Павлик, І. Франко, М. Грушевський. У працях М. Драгоманова спостерігаємо намагання замінити іншомовні за походженням терміни українськими відповідниками [4, с. 139].

     У 1873 р. у Львові засновано Наукове  товариство імені Тараса Шевченка, яке з 1892 р. стає першим українським  науковим центром на зразок європейських академій. Товариство видало 155 томів  «Записок НТШ». У НТШ діяло три секції: історико-філософська, філологічна та математично-природописно-лікарська, які видавали періодичні «Збірники». Саме тут концентрувалася термінологічна праця провідних учених кінця XIX – початку ХХ ст. Наддніпрянської України (А. Кримський, Б. Грінченко, І. Стешенко, В. Антонович, О. Кониський) та Наддністрянської України (І. Верхратський, М. Пачовський, І. Франко, Т. Барановський, С. Качала, О.Огоновський) [4, с. 141].

     Термінологи НТШ мали різні погляди на розвиток української термінології, тому виокремились такі дві групи науковців:

  1. прихильники термінотворення в дусі народної мови, на її основі й за її законами (В. Левицький, І. Пулюй, І. Верхратський, І. Кандяк, Р. Цегельський);
  2. симпатики запровадження в українську мову інтернаціональної термінології (І. Горбачевський, С. Рудницький, М. Вікул, А. Семенцов).

     Зусиллями українських учених НТШ було вироблено  концептуальні положення термінологічної  теорії, запропоновано одностайну термінологію і номенклатуру, незважаючи на те, що її творили на землях України, які  належали до різних держав [4, с. 144]. 

     1.3. Третій період, пов’язаний з утворенням наукових товариств у Східній Україні (1913 р. – у Києві, 1918 р. – у Луганську)

     Активно опрацьовувати та творити українську термінологію почали після проголошення Української Народної Республіки (1917 р.), коли було скасовано заборони щодо української мови. У цей час  зацікавлення термінологією набуває  масового характеру, над виробленням  української термінології працювали  Українське наукове товариство в  Києві (голова М. Грушевський), Кам’янець-Подільський  університет (ректор І. Огієнко), Українська академія наук (президент В. Вернадський), Інститут економічної кон’юнктури (директор М. Туган-Барановський), Технічно-термінологічна комісія при Департаменті професійної освіти.

     Лише  впродовж 1918–1919 років у Східній  Україні вийшло друком понад 20 словників. З метою координації термінотворчої діяльності в 1918 р. при Українському науковому товаристві створено Термінологічну комісію, а при Українській академії наук (УАН) засновано Правописно-термінологічну комісію. У 1921 р. названі комісії було об’єднано й створено Інститут української наукової мови Академії наук (ІУНМ) [6, с. 22]. 

     1.4. Період діяльності Інституту української наукової мови

     Українське  мовознавство, зокрема термінологія, за влучним висловом відомого українського термінолога А. Вовка (США), пережило «золоте десятиріччя» (1921–1931 рр.), яке залишиться безпрецедентним у світовій практиці. ІУНМ структурно поділявся на шість відділів: природничий (ботанічна, географічна, геологічна, зоологічна, математична, медична, метеорологічна, фізична, хімічна секції), сільськогосподарський (ветеринарно-зоологічна, лісова, фітотехнічна секції), соціально-економічний (економічна, соціологічна, ділової мови, філологічна, філософська, педагогічно-психологічна секції), технічний (архітектурна, будівельна, гідротехнічна, гірнича, електротехнічна, механічна, сільськогосподарського машинознавства, шляхів і мостів, технологічна, доморобська, фотокінематографічна секції), мистецький (музична і театральна секції), правничий [6, с. 23].

     У 1928 р. було видано «Інструкцію для укладання словників в ІУНМ», «За яким принципом треба укладати українську природничу номенклатуру» О. Янати, «За якими правилами укладає тепер ІУНМ українську природознавчу номенклатуру» Я. Лепченка, у 1930 р. опубліковано статтю «Про принципи складання української технічної термінології» Т. Секунди.

     У цих працях сформульовано основні  засади творення української термінології, серед яких:

  • термінологія повинна бути народною;
  • у разі відсутності готового терміна в народній мові треба створити його з власномовних морфем;
  • лише у разі непридатності новоствореного терміна запозичувати наукову назву з мови-джерела;
  • термін має бути зрозумілий; назва поняття має бути точна й однозначна;
  • термін повинен бути придатний для творення похідних термінів; термін має бути доброзвучний і економний [6, с. 24].

     За  цей період було опубліковано близько 50 різноманітних словників чи проектів словників із гуманітарних і природничих  галузей знань, серед яких «Словник хімічної термінології» О. Курило, «Словник геологічної термінології» П. Тутковського, «Словник технічної термінології» І. Шелудька і Т. Садовського, «Словник природничої термінології» Х. Полонського, «Словник фізичної термінології» В. Фаворського та ін.

     Проте з 1932 р. започатковано «новий курс» у національній політиці СРСР. Справжнім погромом української інтелігенції завершилась кампанія з «українізації». Уже в 1930 р. ІУНМ як складову частину ВУАН за сфабрикованою справою СВУ (Спілки визволення України) було ліквідовано, а провідних учених репресовано. Видання словників, навіть уже підготованих до друку, було припинено, а вже надруковані – вилучено з бібіліотек і книгарень.

     1.5. Період функціонування української термінології 1932–1990 років

     У тридцятих роках розпочалось  переслідування українських мовознавців. Програмними стали статті «На боротьбу з націоналізмом на мовному фронті» А. Хвилі, «Термінологічне шкідництво і його теоретичне коріння» О. Фінкеля.

     В Україні впроваджено унікальний, виключно радянський винахід: формально  національну (українську) мову не забороняли, навпаки, говорили про бурхливий  її розквіт, благотворний вплив на неї  «братньої» мови, але насправді її розвиток коригували в потрібному політичному напрямі.

     На  цьому акцентує Юрій Шерех у роботі «Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900–1941)»: «Урядове втручання…у внутрішні закони мови було радянським винаходом і новиною. Ні поляки, ні румуни, ні чехи до цього не вдавалися, як не вдавалася царська адміністрація дореволюційної Росії… Радянська система встановлює контроль над структурою української мови: забороняє певні слова, синтаксичні конструкції, граматичні форми, правописні й ортоепічні правила, а натомість пропаґує інші, ближчі до російських або й живцем перенесені з російської мови». У такій ситуації українська наукова термінологія фактично втратила свою автентичність і перетворилася на копію російської [3, с. 139].

     Упродовж 1933–1935 років Інститут мовознавства видавав «Терміно-логічні бюлетні», у яких значну частину (14,5 тисячі) українських термінів замінено російськими відповідниками (бурштин – янтар, копальня – шахта, линва – трос), уніфіковано рід запозичених термінів на зразок цих запозичень у російській мові (бензина – бензин, синтеза – синтез, емаль (чол. роду) – емаль (жін. роду). Після виходу цих бюлетенів, які фактично знівелювали багаторічну термінотворчу працю українських науковців, термінологічна діяльність припиняється на чверть століття.

     Зацікавлення  термінологіями різних галузей знань  поновлюється у другій половині 50-х  років. Президія АН УРСР у 1957 р. створює  Словникову комісію АН УРСР, яку очолив академік І. Штокало. Комісія видала 16 російсько-українських словників з найважливіших галузей знань. Однак не все заплановане було реалізовано, та й головним принципом укладання словників було максимальне зближення української та російської термінологій. 

     1.6. Сучасний період розвитку української термінології (90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.)

     На  сучасному етапі розвитку української  лінгвістичної науки простежуємо зацікавлення термінознавством. Помітним є намагання науковців-фахівців у різних ділянках знань і мовознавців – унормовувати галузеві термінології [1, с. 98].

     Сучасні українські термінологи глибше, ніж  їхні попередники, опрацьовують теорію термінології як підсистеми літературної мови, теорію терміна як мовного  знака, формулюють вимоги, які слід ставити до окремого терміна та й  до «ідеальної» (якщо така можлива) термінології. Для визначення основних принципів термінотворення українські термінологи спираються на досвід вітчизняних дослідників (науковців, які плідно працювали на початку ХХ ст. у Науковому товаристві імені Тараса Шевченка й Інституті української наукової мови) і досягнення європейської науки (Ш. Баллі, Е. Вюстера, Д. Лотте, О. Реформатського та ін.) [1, с. 109].

     Сьогодні  спостерігаємо надзвичайну термінографічну  активність: у 1990 р. видано 5 термінологічних  словників, 1992 р. – 22, 1993 р. – 62, 1996 р. – 29. Це словники різних типів – перекладні, енциклопедично-довідкові, тлумачно-перекладні, частотні, словники-тезауруси, словники нових термінів [2, с. 99].

     Виробити  та узгодити засади термінотворення  допомагають численні наукові семінари, конференції. Традиційними стали міжнародні наукові конференції «Українська термінологія і сучасність» (Київ, Інститут української мови НАН України), «Проблеми української науково-технічної термінології» (Національний університет «Львівська політехніка»).

Информация о работе Історія та сучасні проблеми української термінології