Аналіз основних засобів підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Апреля 2013 в 00:33, курсовая работа

Краткое описание

Метою курсової роботи є систематизація, узагальнення, розширення і закріплення теоретичних знань, поглиблення вивчення організації і практики ведення економічного аналізу підприємств, зокрема аналізу наявності і використання основних засобів на основі річної бухгалтерської звітності.
Відповідно до поставленої мети в курсовій роботі вирішуються наступні завдання:
-вивчити основні теоретичні і методичні положення економічного аналізу, його суть, значення, основні принципи, методику проведення;
-дослідити систему показників структури і стану основних засобів;
-вивчити методику аналізу забезпеченості підприємства основними засобами;
-вивчити методику аналізу ефективності використання основних засобів на підприємстві;
-сформувати висновки та пропозиції, направлені на вдосконалення поточного і перспективного стану основних засобів підприємства.

Содержание работы

Вступ
І Розділ. Теоретичні основи аналізу основних засобів в ринкових умовах
1.Методологічне значення основних засобів
2.Класифікація та оцінка основних засобів
3.Показники стану та ефективності використання основних засобів як об’єкта економічного аналізу
ІІ Розділ. Аналіз використання основних засобів ( на прикладі ВАТ “ЕМЗ “Металіст“ )
2.1. Фінансово-економічна характеристика досліджуваного підприємства
2.2. Аналіз складу , структури та технічного стану основних засобів
2.3. Аналіз забезпеченості виробництва основними засобами
2.4. Аналіз ефективності використання основних засобів
ІІІ Розділ. Методика та організація аналізу використання основних засобів в умовах програмного забезпечення.
Висновки
Список використаної літератури

Содержимое работы - 1 файл

анализ основни засо.doc

— 1.24 Мб (Скачать файл)

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  і  УКРАЇНИ

ПВНЗ «Економіко-технологічний  університет»

Економічний факультет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

З дисципліни : «Фінанси підприємств»

на тему: « Аналіз основних засобів підприємства»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав:

Студент ІІІ-курсу економічного факультету, денного відділення

Групи ОА-31

Паюк Олександр Васильович

 

 

 

 

 

 

Бровари - 2007 р

 

План

Вступ

І Розділ.  Теоретичні  основи аналізу основних засобів в ринкових умовах

  1. Методологічне значення  основних засобів
  2. Класифікація та оцінка  основних засобів
  3. Показники стану та ефективності використання  основних засобів як об’єкта  економічного аналізу

ІІ  Розділ. Аналіз використання  основних засобів ( на прикладі ВАТ “ЕМЗ “Металіст“ )

2.1. Фінансово-економічна  характеристика досліджуваного  підприємства

2.2. Аналіз  складу , структури та технічного  стану  основних засобів

2.3. Аналіз  забезпеченості виробництва   основними засобами

2.4. Аналіз  ефективності використання   основних  засобів

ІІІ Розділ. Методика та організація аналізу використання  основних засобів в умовах програмного забезпечення.

Висновки

Список використаної літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Розвиток ринкових відносин у суспільстві зумовлює нові принципи управління виробництвом.

 Поступовий розвиток  економіки залежить від раціонального використання виробничого потенціалу, сировини, та паливно-енергетичних ресурсів,  впровадження прогресивних технологій, поліпшення якості роботи, виконання договірних зобов`язань. Такий розвиток зможуть забезпечити лише висококваліфіковані спеціалісти, які досконало знають технологію, вміють аналізувати становище, робити правильні висновки та приймати вірні рішення. В зв'язку з цим сьогодні роль аналізу різко зросла.

Виникла необхідність проведення не лише ретроспективного аналізу стану  господарської діяльності, що склався в минулому періоді, але й попереднього аналізу стратегії виробництва в майбутньому періоді.

Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності можливе  за умов інтенсифікації відтворення  та кращого використання  основних засобів та виробничих потужностей підприємства. Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтриманню належного технічного рівня кожного підприємства, а з іншого, - дозволяють збільшувати обсяг виробництва без додаткових інвстиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за рахунок скорочення питомої амортизації та витрат на обслуговування виробництва і його управління, підвищувати фондовіддачу і прибутковість.

 За таких умов основними завданнями аналізу наявності, стану та ефективності використання  основних засобів є наступне:

-виявлення забезпеченості  підприємства та його структурних  підрозділів  основними засобами - відповідність величини, складу  та технічного рівня  основних  засобів потребам в них;

-з`ясування відповідності  надходження, оновлення та вибуття  основних засобів потребам підприємства;

-вивчення технічного  стану  основних засобів і  особливо найбільш активної їх  частини - машин та устаткування;

-визначення ступеню  використання  основних засобів  і факторів, які           вплинули на це;

-визначеня впливу  використання  основних засобів  на обсяг продукції та інші  економічні показники роботи  підприємства;

Головним джерелом інформації для аналізу є дані бухгалтерського обліку і звітності: бухгалтерський баланс і додатки до нього, статистична і оперативна звітність, звіт про наявність і рух  основних засобів  тощо.

Метою курсової роботи є систематизація, узагальнення, розширення і закріплення теоретичних знань, поглиблення вивчення організації і практики ведення економічного аналізу  підприємств, зокрема аналізу наявності і використання  основних засобів на основі річної бухгалтерської звітності.

Відповідно  до поставленої  мети в курсовій роботі вирішуються  наступні завдання:

-вивчити основні теоретичні  і методичні положення економічного  аналізу, його суть, значення, основні принципи, методику проведення;

-дослідити систему  показників структури і стану   основних засобів;

-вивчити методику  аналізу забезпеченості підприємства  основними засобами;

-вивчити методику  аналізу ефективності використання  основних засобів на підприємстві;

-сформувати висновки та пропозиції, направлені на вдосконалення  поточного і перспективного стану   основних засобів підприємства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І Розділ.  Теоретичні  основи аналізу  основних засобів в ринкових умовах

 

  1. Методологічне значення  основних засобів

 

Виробничо-господарська діяльність та фінансовий стан підприємства багато в чому залежать від забезпеченості  основними засобами , яке відноситься до категорії основних засобів,  та від їх використання. Основні засоби — це матеріальні активи, які підприємство утримує для використання їх у процесі виробництва, постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних функцій. Термін корисного використання (експлуатації)  основних засобів перевищує один рік (операційний цикл, якщо останній є тривалішим за один рік).

Розвиток виробництва  є невіддільним від проблеми ефективного використання основних виробничих засобів.

 Основні засоби  підприємства — це сукупність  матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері і вартість яких поступово зменшується у зв’язку з фізичним та моральним зносом.

Починати аналіз  основних засобів слід з ознайомлення зі складом у цілому на підприємстві і за окремими групами. При цьому виявляється рух і напрямок зміни  основних засобів, питома вага промислових основних засобів, виробничих  основних засобів в інших галузях і невиробничих  основних засобів.

Вивчаючи зміну структури засобів у вартісному виразі, з’ясовують, за рахунок чого вона сталася — зміни складу будівель і споруд чи складу машин,  основних засобів та інших груп  основних засобів. Важливою умовою раціональної зміни складу будівель і споруд є зростання виробничої площі як порівняти з невиробничою, зокрема виробничої площі цехів, де відбуваються виробничі процеси.

Вивчаючи стан  основних засобів, визначають також і забезпечення ними підприємства. Для цього спочатку аналізують потужність  основних засобів й те, наскільки ця потужність відповідає виробничій програмі підприємства.

Якнайповніше та якнайраціональніше використання  основних засобів і виробничих потужностей підприємства сприяє поліпшенню всіх його техніко-економічних показників: зростанню продуктивності праці та фондовіддачі, збільшенню випуску продукції, зниженню її собівартості, економії капітальних вкладень.

Завдання аналізу стану  та ефективності використання основних виробничих засобів можна визначити так:

а) виявлення забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів основними засобами, тобто встановлення відповідності величини, складу та технічного рівня засобів виробничій програмі підприємства;

б) визначення рівня використання  основних засобів і факторів, які  впливають на нього;

в) установлення належної комплектності наявного парку  основних засобів;

г) з’ясування ефективності використання  основних засобів  в часі та за потужністю;

д) розрахунок впливу використання  основних засобів на обсяг продукції;

е) виявлення резервів підвищення ефективності використання  основних засобів.

Джерелами інформації для  аналізу  основних засобів підприємства є: паспорт підприємства; план економічного та соціального розвитку; план технічного розвитку; форма 1 «Баланс підприємства»; форма 4 «Звіт про власний капітал»; форма 1-П «Звіт підприємства (об’єднання) з продукції»; форма 11-ОФ «Звіт про наявність та рух  основних засобів, амортизацію (знос)».

Крім названих джерел інформації, для аналізу використовуються також дані проведених на підприємстві інвентаризацій, інвентарні картки обліку тощо.

 

 

1.2. Класифікація та оцінка  основних  засобів

 

 Основні засоби, що  складають основу матеріально-технічної  бази виробництва досить різноманітні  за своїм призначенням і використанням.  Тому для правильної організації аналізу їх класифікують за певними однорідними ознаками.

Рис. 1 Класифікація  основних засобів

 

 Основні засоби  поділяють на дві групи (рис. 1):

 • виробничі, тобто такі, що беруть безпосередню участь в процесі виробництва або створюють йому необхідні умови;
 • невиробничі, тобто ті, що участі в процесі виробництва не беруть, а використовуються для обслуговування працівників виробництва.

За використанням  основні засоби поділяються:

 • діючі (беруть участь в процесі виробництва);
 • недіючі (знаходяться в запасі або на консервації);
 • запасні (різне устаткування, що перебуває в резерві і призначене для заміни об’єктів  основних засобів, що вибули або ремонтуються).

За натурально-речовими ознаками  основні засоби поділяються  на окремі види: будівлі, споруди, передавальне  обладнання, машини і устаткування, які, в свою чергу поділяються на силові і робочі машини і устаткування, вимірюючі і регулюючі прилади і лабораторне устаткування, облікову техніку, інші машини і устаткування (транспортні засоби, інструменти, виробничий інвентар), робочі і продуктивні тварини, багаторічні насадження і т.д.

Класифікація  основних засобів за наведеним групуванням  є основою синтетичного обліку.

За речовим складом:

 • інвентарні (мають натуральне, речове вираження);
 • неінвентарні (до них відносяться капітальні вкладення на роботи по розкорчовуванню пнів, докорінному поліпшенню лугів і пасовищ, і т. ін.).

Істотне значення в обліку  основних засобів має розподіл їх за ознакою належності на:

 • власні засоби, що можуть складатися зі статутного (пайового, акціонерного) капіталу, допоміжного фінансування з відповідних джерел на розширення роботи підприємства, власних прибутків, коштів амортизації;
 • орендоване  обладнання, що показуються в балансі орендодавача, тим самим запобігається можливість подвійного врахування одних і тих же засобів.

Всі  основні засоби виробничого  і невиробничого призначення  групуються по відповідним галузям  народного господарства (промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, зв’язок і т. ін.), а в межах галузі, виходячи з їх призначення і характеру виконання функцій, по відповідним видам.

Одиницею обліку  основних засобів є окремі інвентарні об’єкти, подані у таблиці 1.

На кожну класифікаційну групу  основних засобів відводиться певна  кількість номерів із резервом, що дає змогу присвоїти номери цієї серії однотипним об’єктам, які можуть надійти пізніше. Інвентарні номери чотири- і п’ятизначні. Вони в обов’язковому порядку наводяться в первинних документах та регістрах з обліку  основних засобів, що є основою для обліку руху окремих об’єктів.

Таблиця 1.

КЛАСИФІКАЦІЯ  ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА ЦІЛЬОВИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ

Група   основних засобів

Об’єкти аналітичного обліку

1

2

Будівлі

Кожна окремо споруджена будівля, включаючи  всі комунікації всередині неї (системи опалення, каналізації тощо)

Споруди

Споруда з усіма пристроями, що є з нею одним цілим

Машини та  обладнання

Кожна окрема машина (якщо вона не є  частиною іншого інвентарного об’єкта), включаючи пристосування, прилади, індивідуальне огородження і фундамент (якщо об’єкт змонтований на окремому фундаменті)

Передавальне устаткування

Електрична лінія від розподільного  устаткування електростанції чи від клеми генератора до розподільного устаткування приймальних підстанцій і трансформаторних приміщень; повітряна лінія трансмісії; трубопроводи сільськогосподарських, протипожежних чи ін. спеціальних водопроводів і каналізацій

Транспортні засоби

Окремий об’єкт з усіма  пристосуваннями  до нього, наприклад, вантажний автомобіль, включаючи запасне колесо (з камерою і покришкою) та комплект інструментів

Обчислювальна тех-ніка, інструменти, ви-робничий і госпо-дарський інвентар, вимірювальні і регу-лючі прилади, лабо-раторне обладнаня

Предмети, які входять до складу того чи іншого об’єкта і мають  самостійне призначення

Продуктивна і робоча худоба

 

Тварини певного виду і групи

Багаторічні насадження

Насадження кожного парку, саду, території, тощо незалежно від кількості, віку, породи. Одиницею обліку є площа, зайнята насадженнями

Капітальні витрати на поліпшення земель (без споруд)

Окремі ділянки поля, де проводять  відповідні роботи (планування, корчування, очищення від каміння і валунів, зрізування горбів тощо). Одиницею обліку є площа, на якій виконані роботи

Інші основні засоби

Роботи по поліпшенню окремого об’єкта орендованих  основних засобів

Информация о работе Аналіз основних засобів підприємства