Аналіз динаміки і структури власного капіталу підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Июня 2012 в 01:30, реферат

Краткое описание

Інформаційними джерелами для аналізу власного капіталу підприємства є баланс підприємства, форма № 1, форма № 2. Основними методами аналізу власного капіталу є вертикальний і горизонтальний методи, які застосовуються до аналізу балансу, а також метод фінансових коефіцієнтів.
Основні питання, які необхідно з’ясувати при аналізі власного капіталу підприємства:
- аналіз динаміки та структури власного капіталу;

Содержимое работы - 1 файл

курсак.docx

— 54.52 Кб (Скачать файл)

2.  Аналіз динаміки  і структури власного капіталу підприємства 

     Інформаційними  джерелами для аналізу власного капіталу підприємства є баланс підприємства, форма № 1, форма № 2. Основними методами аналізу власного капіталу є вертикальний і горизонтальний методи, які застосовуються до аналізу балансу, а також метод фінансових коефіцієнтів.

     Основні питання, які необхідно з’ясувати  при аналізі власного капіталу підприємства:

     - аналіз динаміки та структури  власного капіталу;

     - аналіз звіту про власний капітал;

     - аналіз коефіцієнтним методом.

     Горизонтальний  аналіз (таблиця 1)  полягає у розрахунку абсолютного та відносного відхилення по кожній статті власного капіталу.

     Абсолютне відхилення розраховується як різниця  між даними на кінець періоду та на початок періоду власного капіталу

     Відносне  відхилення розраховується у відсотках  як результат ділення абсолютного  відхилення на значення статті на початок  періоду.

     Вертикальний  аналіз (таблиця 3) полягає у розрахунку частки кожної статті власного капіталу.  При виконанні вертикального аналізу власного капіталу за 100% приймається підсумок власного капіталу,

     Проведемо аналіз фінансових результатів підприємства за 2008-2010 роки. 
 
 
 
 
 

     Таблиця 2. Горизонтальний аналіз власного капіталу 

Власний капітал На  період 2008 р. На  період 2009 р. На  період 2010 р. Абсолютне відхилення, тис. грн. Відносне  відхилення, %
На  період 2008 -2009 На  період 2009 - 2010 На  період 2008 -2009 На  період 2009 - 2010
1 2 3 4 5 6 7 8
Статутний капітал 227955 227955 227955 - - - -
Інший додатковий капітал 187789 195083 192834 7294 -2249 3,89 -1,16
Резервний капітал 7508 7508 17285 - 9777 - 130,23
Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток) 207981 53082 99575 -154899 46493 -74,48 87,59
Усього 631233 483628 537649 -147605 54021 -23,39 11,17

 

     Висновки  за результатами горизонтального  аналізу (табл. 2.2.1):

     На  протязі 2008 - 2009 років:

     -  резервний капітал підприємства  був незмінний;

     -  додатковий капітал збільшився  на 7294 тис. грн. або на 3,89 % ;

     -  нерозподілений прибуток скоротився  на 154899 тис. грн. або на 

     74,48 % ;

     - усього власний капітал зменшився  завдяки нерозподіленому прибутку  на 147605 тис. грн. та 23,39 %.

     На  протязі 2009 - 2010 років:

     - статутний капітал залишився  не змінним;

     -  додатковий капітал не значно  зменшився збільшився на 2249 тис.  грн. або на 1,16 % ;

     - резервний капітал збільшився  на 9777 тис. грн. або на 130,23% ;

     -  нерозподілений прибуток збільшився  на 46493 тис. грн. або на 

     87,59 % ;

     - власний капітал незначно підріс  завдяки нерозподіленому прибутку  на  87,59 %. 

Таблиця 3.  Вертикальний аналіз власного капіталу 

Власний капітал На  період 2008 р. На  період 2009 р. На  період 2010 р. Відхилення, %
На  період 2008 -2009 На  період 2009 - 2010
1 2 3 4 5 6
Статутний капітал 9,43 10,77 5,11 1,34 -5,66
Інший додатковий капітал 7,77 9,22 4,33 1,45 -4,89
Резервний капітал 0,31 0,36 0,39 0,05 0,03
Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток) 8,60 2,51 2,24 -6,09 -0,27
Усього 26,10 22,85 12,05 -3,25 -10,80

 

     Висновки  за результатами вертикального  аналізу власного капіталу (табл. 2.2.2):

     На  протязі 2008 - 2009 років:

     - збільшення статутного капіталу  на 10,77 %;

     - збільшення додаткового капіталу  на 9,22 %;

     - збільшення долі резервного капіталу на 0,36 %;

     - нерозподілений прибуток  знизився на 2,51 %;

     - власний капітал підприємства  знизився на 22,85 %.

     На  протязі 2009 - 2010 років:

     - статутний капітал зменшився  на 5,11 %;

     - додатковий капітал зменшився  на 4,33 %;

     - резервний капітал навпаки збільшився  на 0,39 %;

     - нерозподілений прибуток  знизився  на 2,24 %;

     - власний капітал підприємства  помітно знизився на 12,05 %.

       2.3. Оцінка ефективності  управління власним  капіталом підприємства

 

       Аналіз  власного капіталу підприємства передбачає проведення і аналізу коефіцієнтним  методом, тобто розрахунок наступних  коефіцієнтів:

      1. Коефіцієнти фінансової стійкості.

      2. Коефіцієнти рентабельності.

      3. Коефіцієнти ділової активності. 

      1. Аналіз коефіцієнтів  фінансової стійкості 

      1. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

      

      Ф.1,р.380+р.430+р.630 / Ф.1,р.640

      2009

      2010

      2. Коефіцієнт фінансової залежності

      

      Ф.1,р.640 / Ф.1,р.380 + р.430 + р.630 

      2009

      2010

      3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

      

      Ф.1,р.380+р.430+р.630-р.080 / Ф.1, р.380+р.430+р.630

      2009

      2010

      4. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

      

      Ф.1,р.480+р.620 / Ф.1,р.640

      2009

      2010

      5. Коефіцієнт фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування)

      

      Ф.1,р.380+430+630 / Ф.1,р.480+620

      2009

      2010

      6. Показник фінансового ліверіджу

      

      Ф.1,р.480 / Ф.1,р.380+р.430+р.630

      2009

      2010

      7. Коефіцієнт фінансової стійкості

      

      Ф.1,р.380+р.430+р.480+р.630 / Ф.1,р.640

      2009

      2010 
 

Коефіцієнти 2009 Відхилення 2010 Відхилення
На  початок року На  кінець року На  початок року На  кінець року
1. Коефіцієнт  платоспроможності (автономії) 0,59 0,63 0,04 0,62 0,59 0,03
2. Коефіцієнт  фінансування 0,70 0,61 -0,09 2,27 0,71 -1,56
3. Коефіцієнт  забезпеченості власними оборотними  коштами 0,67 0,54 -0,13 0,54 0,14 -0,40
4. Коефіцієнт  маневреності власного капіталу 0,55 0,16 -0,39 0,17 0,07 -0,10

 

      2. Коефіцієнти рентабельності. 

      1. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

      

     Ф. 2 р. 220 / Ф.1 р. 380*100 %

      2009

      2010

      2. Коефіцієнт рентабельності діяльності

      

      Ф.2 ряд 220 або 225 / Ф.2 ряд 035

      2009

      2010

      3. Рентабельність продукції

      

      Ф.2 ряд 050 / ряд 040

      2009

      2010

      4. Рентабельність продажу (реалізації)

      

      Ф.2 ряд 050 / ряд 035

      2009

      2010

      На  протязі трьох років всі показники  рентабельності зменшувалися, це свідчить про погіршення фінансової діяльності підприємства.  
 
 

     Для аналізу капіталу підприємства можуть застосовуватися фінансові коефіцієнти, які належать до таких груп коефіцієнтів:

     - фінансової стійкості:

     - коефіцієнта фінансової незалежності (автономії);

     - коефіцієнта концентрації позикового  капіталу;

     - коефіцієнта фінансування;

     - коефіцієнта фінансового лівериджу.

     - ділової активності (оборотності):

     - коефіцієнта оборотності власного  капіталу;

     - рентабельності:

     - коефіцієнта рентабельності власного  капіталу.

     Коефіцієнт  фінансової незалежності (автономії) розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і  показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих  у його діяльність [12, 89].

     Частина власного капіталу в загальній сумі фінансових ресурсів повинна бути не меншою 50%, тобто коефіцієнт незалежності >= 0,5.

     Коефіцієнт  концентрації позикового капіталу - розраховується як відношення позикового капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і  показує питому позикового капіталу в загальній сумі засобів, авансованих  у його діяльність.

Информация о работе Аналіз динаміки і структури власного капіталу підприємства