ABC, XYZ аналіз та їх роль в управлінні запасами в логістичній системі

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Ноября 2011 в 00:04, доклад

Краткое описание

Всі основні системи управління запасами пов’язані з певним порядком контролю їх фактичного рівня на складах, що часто вимагає витрат фінансових, трудових та інформаційних ресурсів, особливо для багато номенклатурних запасів. Однак зазвичай із загального числа найменувань найбільша вартість запасу (або основна частка витрат на управління ними) припадає на відносно невелику їх кількість. Дану залежність демонструє АВС-аналіз.

Содержание работы

Сутність ABC-XYZ аналізу……………………………………..3
Використання аналізу (ABC-XYZ) в управлінні запасами………………………………………………………………..6
Висновки……………………………………………………………………10
Список використаних джерел…………………………………11
Додатки……………………………………………………………………12

Содержимое работы - 1 файл

ABC, XYZ аналіз та їх роль в управлінні запасами в логістичній системі.doc

— 98.50 Кб (Скачать файл)

   Міністерство  освіти та науки України

   Київський національний торговельно-економічний  університет 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Реферат на тему: 

   ABC, XYZ аналіз та їх роль в управлінні запасами в логістичній системі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Реферат підготував студент

   4-го  курсу 6-ї групи ФЕМП

   денної  форми навчання

   Солдатенко  Іван Сергійович 
 

    Київ 2011

   План

  1. Сутність ABC-XYZ аналізу……………………………………..3
  2. Використання аналізу  (ABC-XYZ) в управлінні запасами………………………………………………………………..6

   Висновки……………………………………………………………………10

   Список  використаних джерел…………………………………11

   Додатки……………………………………………………………………12 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

   1.Аналіз ABC-XYZ в управлінні матеріальними запасами 

   Всі основні  системи управління запасами пов’язані з певним порядком контролю їх фактичного рівня на складах, що часто вимагає витрат фінансових, трудових та інформаційних ресурсів, особливо для багато номенклатурних запасів. Однак зазвичай із загального числа найменувань найбільша вартість запасу (або основна частка витрат на управління ними) припадає на відносно невелику їх кількість. Дану залежність демонструє АВС-аналіз.

   У загальному випадку АВС-аналіз є методом, за допомогою якого визначають ступінь  розподілу конкретної характеристики між окремими елементами якої-небудь множини. У його основу покладено  припущення, що відносно невелика кількість видів товарів, які повинні неодноразово закуповуватися, складає велику частину загальної вартості товарів, що закуповуються.

   В основі методу АВС лежить так зване правило  Паретто. Відповідно до методу Паретто  безліч керованих об’єктів поділяється на дві неоднакові частини (80/20). Широко розповсюджений у логістиці метод АВС пропонує глибший поділ - на три частини.

   Щодо управління матеріальними запасами, метод АВС  – спосіб нормування і контролю за станом запасів, який полягає в  розбитті номенклатури N, реалізованих товарно-матеріальних цінностей на три нерівно потужних підмножини А, В і С на основі деякого формального алгоритму.[1] 

   Для проведення АВС- аналізу необхідно: 

   1) встановити  вартість кожного товару (за закупними  цінами);

   2) розташувати товари за зменшенням ціни;

   3) знайти  суму даних про кількість і  витрати на придбання;

   4) розбити  товари на групи залежно від  їх питомої ваги в загальних  витратах на придбання.  

   Залежно від  витрат товарні запаси поділяються  на три групи - А, В, С за їх питомою вагою в загальних витратах на придбання. Однак розподіл не обов’язково відбувається на три групи, число груп та їх межі вибираються довільно. Найбільш розповсюдженою є така класифікація:

   Група “А”: найбільш дорогі та коштовні товари, на частку яких припадає приблизно75-80% загальної вартості запасів, але вони складають лише 10-20% загальної кількості товарів, які знаходяться на зберіганні.

   Група “В”: середні за вартістю товари. Їх частка в загальній сумі запасів складає  приблизно 10-15%, але у кількісному відношенні ці запаси складають 30-40% продукції, яка зберігається.

   Група “С”: найдешевші. Вони становлять 5-10% від  загальної вартості виробів, які  зберігаються, і 40-50% від загального обсягу зберігання.

   Аналіз  АВС показує значення кожної групи товарів. Зазвичай на 20% всіх товарів, які знаходяться в запасах, припадає 80% всіх витрат. Виходячи з цього, для кожної з трьох груп товарів закладається різний ступінь деталізації під час планування та контролю.

   Аналіз  АВС дозволяє класифікувати асортименти одиниці за їх вартістю. Принцип диференціації асортименту в процесі аналізу XYZ інший - тут весь асортимент поділяють на три групи залежно від рівномірності попиту і точності прогнозування. 

   До групи  “Х” включають товари, попит  на який рівномірний, або може незначно коливатися. Обсяг реалізації за товарами, включеними до даної групи, добре передбачається.

   До групи  “Y” включають товари, які споживаються в обсягах, що коливаються. Зокрема, до цієї групи можуть бути включені товари із сезонним характером попиту. Можливості прогнозування попиту за товарами цієї групи – середні.

   До групи  “Z” включають товари, попит на які виникає лише епізодично, будь-які  тенденції відсутні. Прогнозувати обсяги реалізації товарів цієї групи досить складно. 

   Ознакою, на основі якої конкретну позицію асортименту зараховують до тієї чи іншої групи, є коефіцієнт варіації попиту (K) за цією позицією:  
 

       (1) , 

   де хі –  і-те значення попиту за оцінюваною позицією; х – середнє значення попиту за оцінюваною позицією за період n; n – величина періоду, за який зроблено оцінку.

   Величина  коефіцієнту варіації змінюється в  межах від нуля до нескінченості. Поділ на групи X, Y і Z може бути здійснений на основі алгоритму: 

   1) група  X – інтервал 0 -10%; 

   2) група  Y – інтервал 10% - 25%; 

   3) група  Z – інтервал 25% +. 

   Результатом спільного проведення аналізу АВС  і XYZ є матриця, яка складається  з дев’яти різних класів (рис.1.). 

   Рисунок 1. Матриця ABC- XYZ

     

   Поєднання даних про співвідношення кількості  та вартості АВС – аналізу з  даними про співвідношення кількості та структури споживання XYZ – аналізу дозволяють отримати цінні інструменти планування, контролю й управління для системи постачання в цілому, і управління запасами зокрема. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2. Використання аналізу (ABC-XYZ) в управлінні запасами 

   Метод ABC XYZ активно застосовують:

 • роздрібні мережі;
 • дистриб'ютори фармпродукції;
 • логістичні компанії

   АВС-аналіз корисно використовувати компаніям, що працююють з різнорідною номенклатурою. Питання проведення подібної класифікації особливо актуальне для промислових компаній, де системі постачання доводиться мати справу з величезною номенклатурою: довідники матеріально-технічних ресурсів, наприклад, нафтових компаній досягають 100 тисяч позицій, металургійних, — 200-250 тисяч позицій. Цей метод може також служити основою для класифікації номенклатури з точки зору визначення методів роботи з клієнтами, способів дистриб’юції, управління запасами в роздрібних точках і на оптових складах.

   Використання  АВС-аналізу знижує вплив суб'єктивного  чинника, коли необхідно прийняти рішення про організацію постачання по окремих групах (наприклад, чи слід організовувати тендери по певній номенклатурі), що теж дуже важливе для керівництва, власників і контролюючих підрозділів.

   Для успішного застосування ABC XYZ потрібно:

  • Правильно класифікувати номенклатуру [Приклад наведено в Додатку А]
  • Врахувати специфіку діяльності підприємства [Додаток Б]

   Для того, щоб АВС-аналіз став можливий, в компанії потрібна наявність єдиного класифікатора  матеріально-технічних ресурсів в інформаційній базі, в кодах якого закладений облік їх приходу, витрати і складських запасів. Коли процедура АВС-аналізу проводиться вперше, встає питання, наскільки детально має бути відбита інформація по вступу матеріально-технічних ресурсів (по позиціях, підгрупах, групах і т. д.). Практика показує, що, як правило, деталізація по позиціях є зайвою і можна обмежитися рівнем підгруп.

   Процентні межі для визначення груп А, В і  З також можуть дещо варіюватися  залежно від галузі. Не слід забувати, що основна мета АВС-аналізу — сформувати класи номенклатури, для яких використовуються загальні методи роботи. Наприклад, в металургії сировина і основні матеріали складають близько 80% від загального об'єму закупівель. При цьому решта 20% номенклатури також досить різнорідна і вимагають різних підходів при організації постачання. Тому в цьому випадку можливе проведення АВС-аналізу для усього масиву даних за винятком основної сировини.

   Результати  АВС-аналізу не повинні прийматися автоматично до виконання. Як правило, особливо на перших етапах потрібно додаткове узгодження результатів фахівцями, а потім їх затвердження.

   При ухваленні  управлінських рішень важливо враховувати, що номенклатура групи З має невисоку вартість, але при цьому вимагає  дуже великих людських і тимчасових витрат. Нерідко загальна чисельність персоналу відділів закупівлі, що займаються номенклатурою групи А, складає приблизно п'ять чоловік, а групи З — більше 30. Тому важливо правильно вибрати методи роботи з цією номенклатурою, щоб понизити загальні витрати на організацію постачання підприємства. Аналіз витрат системи постачання російських та українських промислових підприємств показує, що якщо для номенклатури групи А постачальницька націнка складає 5-8% від загальної вартості, то для номенклатури групи З досягає 20%.

   Основним  завданням АВС-аналізу є вирішення проблем у сфері управління складськими запасами. Всім відоме правило Парето діє фактично повсюди: на групу А доводиться 80% продажів, але при цьому товари групи В і З обов'язково мають бути присутніми на складі. Клієнт просто не приїжджатиме, якщо на складі будуть представлені тільки високоліквідні товари групи А, тоді як комплектність замовлень товарами менш затребуваними, але також необхідними (категорій В і С) при цьому забезпечена не буде.

   Методика  АВС-аналізу також пов'язана з  ціноутворенням. Товари категорії А не тільки мають високу оборотність, але і є своєрідним індикатором цінової пропозиції в цілому: уявлення про ціну товарів у клієнта зазвичай складається виходячи з цін на товари цієї категорії; ціна ж на товари груп В і З часто зовсім не береться до уваги. З іншого боку, низька оборотність товарів групи З веде до певного заморожування засобів компанії. І, звичайно, ці чинники відбиваються на націнці. У категорії А вона мінімальна, у В і З — значно вище.

   Що стосується складської логістики, товари групи А розташовані ближче до місць роз-/завантаження металопродукції. Це робиться в цілях оптимізації переміщення продукції всередині складу. Група З знаходиться в найвіддаленішій ділянці складу, оскільки вона потрібна нечасто.

   Також в  багатьох сферах торгівлі попит залежить від сезону. Наприклад, для таких товарів як морозиво, «високий» сезон - з травня по жовтень включно. В цей період до групи А відноситься більше ліквідних позицій, в період міжсезоння частина з них може бути віднесена до групи В.

   Часто керівники сприймають товари групи З як деякий баласт. Безграмотне управління запасами призводить до збільшення термінів оборотності активів. Треба правильно вибудовувати стратегію, розуміти, які цілі роботи служби збуту, наскільки дії збутової служби спрямовані на конкретні групи клієнтів. Якщо є дисонанс, легко отримати проблеми: продукція групи А продаватиметься швидко, а продукція групи Із стане неліквідною.

   Особливо  активно ABC-XYZ використовуэться за кордоном. На багатьох складах застосовуються прості і дешеві способи контролю. Використовуючи принцип оптимального розміру замовлення, встановлюють, що товари малої вартості треба замовляти менш часто, але у великих кількостях. З цією метою застосовують, наприклад, спрощену систему візуального контролю запасів. При цій системі запаси кожного товару ділять на три групи і розміщують в одному осередку. Групи товарів відділяють один від одного за допомогою спеціальних щитків або поміщають в пластикові мішки або коробки. Кожна група має колірне кодування: червоний колір означає мінімальний запас, жовтий, - рівень замовлення, зелений, - наявність понад рівень замовлення. На осередку або безпосередньо на партії товарів закріплена картка, що містить наступну інформацію : код товару, адресу, найменування товару, категорію запасу і зведення про встановлені для товару рівні запасу. Для поповнення запасу не потрібно ніякі дії до тих пір, поки не почнеться відбір товарів з жовтої секції .В цей момент контрольна картка знімається і передається працівникові, зайнятому обліком запасів, для того, щоб зробити замовлення. Потім контрольна картка повертається в осередок з відміткою про зроблене замовлення. Після того, як почнеться вибір товарів з червоної секції, картка знову поступає до клерка як повторне нагадування про необхідність заповнення запасу. Якщо виконання раніше зробленого замовлення найближчим часом не очікується, то розміщується термінове замовлення або робляться інші необхідні дії.[3]

Информация о работе ABC, XYZ аналіз та їх роль в управлінні запасами в логістичній системі