Інформаційні потоки у логістиці

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Декабря 2011 в 19:54, реферат

Краткое описание

Сучасний стан логістики багато в чому визначається бурхливим розвитком і впровадженням в усі сфери інформаційно-комп’ютерних технологій. Реалізація більшості логістичних концепцій і систем була б неможливою без використання швидкодіючих комп’ютерів, локальних обчислювальних мереж, телекомунікаційних систем та інформаційно-програмного забезпечення. Значення інформаційного забезпечення логістичного процесу настільки важливе, що багато фахівців виділяють особливу інформаційну логістику, яка має самостійне значення в бізнесі та управлінні інформаційними потоками і ресурсами. Цю функціональну область логістики часто називають комп’ютерною.

Содержимое работы - 1 файл

Інформаційні потоки у логістиці.docx

— 21.07 Кб (Скачать файл)

Інформаційні  потоки у логістиці

Сучасний стан логістики багато в чому визначається бурхливим розвитком і впровадженням  в усі сфери інформаційно-комп’ютерних технологій. Реалізація більшості логістичних  концепцій і систем була б неможливою без використання швидкодіючих комп’ютерів, локальних обчислювальних мереж, телекомунікаційних систем та інформаційно-програмного  забезпечення. Значення інформаційного забезпечення логістичного процесу  настільки важливе, що багато фахівців виділяють особливу інформаційну логістику, яка має самостійне значення в  бізнесі та управлінні інформаційними потоками і ресурсами. Цю функціональну  область логістики часто називають  комп’ютерною.

Інформаційна  логістика організовує потік  даних, що супроводжують матеріальний потік, і є тією істотною для підприємства ланкою, яка пов’язує постачання, виробництво  і збут. Вона охоплює управління всіма процесами переміщення  і складування реальних товарів  на підприємстві, дозволяючи забезпечувати  своєчасну доставку цих товарів  у необхідних кількостях, комплектації, якості з точки їх виникнення в  точку споживання з мінімальними витратами й оптимальним сервісом.

Інформація виступає рушієм діяльності логістичної системи  і тримає її відкритою - здатною пристосовуватися до нових умов. У зв’язку з  цим одним із ключових понять логістики  є поняття інформаційного потоку.

В загальному вигляді  інформаційний потік є переміщенням у деякому середовищі даних, виражених  у структурному вигляді.

Щодо логістики  інформаційний потік - це сукупність циркулюючих у логістичній системі, між логістичною системою і зовнішнім  середовищем повідомлень, необхідних для управління і контролю за логістичними операціями.

Зростання ролі інформаційних потоків у сучасній логістиці обумовлено такими основними  причинами:

- для споживача  інформація про статус замовлення, наявність товару, строки постачання, відвантажувальні документи і  т.п. є необхідним елементом  споживчого логістичного сервісу;

- з позицій  управління запасами в логістичному  ланцюзі наявність повної та  дострокової інформації дозволяє  скоротити потребу в запасах  і трудових ресурсах за рахунок  зменшення невизначеності рівня  попиту;

- інформація  збільшує гнучкість логістичної  системи щодо того, як, де і  коли можна використовувати ресурси  для досягнення конкурентних  переваг.

У логістиці  виділяють такі види інформаційних  потоків:

Залежно від  виду систем, які пов’язуються потоком:

- горизонтальний, який належить до одного рівня  ієрархії логістичної системи;

- вертикальний - від верхнього рівня логістичної  системи до нижнього.

Залежно від  місця проходження:

- зовнішній,  що циркулює всередині логістичної  системою і зовнішнім середовищем;

- внутрішній, що  циркулює всередині логістичної  системи або її окремого елемента.

Залежно від  напрямку по відношенню до логістичної  системи:

- вхідний;

- вихідний.

За видом носіїв інформації:

- на паперових  носіях;

- на магнітних  носіях;

- електронні;

- інші.

Залежно від  призначення:

- директивні (управляючі);

- нормативно-довідкові;

- обліково-аналітичні;

- допоміжні.

Взаємозв’язок матеріального та інформаційного потоків  є очевидним, однак відповідність  одного потоку іншому є умовною. Власне кажучи, вміст матеріального потоку, як правило, відображають дані інформаційного потоку, але за часовими параметрами  вони можуть не збігатися. На практиці в логістичних системах матеріальні  та інформаційні потоки нерідко випереджають або запізнюються один щодо одного. Векторна взаємо відповідність матеріальних та інформаційних потоків також має специфічну особливість, яка полягає в тому, що вони можуть бути як односпрямовані, так і різноспрямовані:

- випереджаючий  інформаційний потік у зустрічному  напрямку містить, як правило,  відомості про замовлення;

- випереджаючий  інформаційний потік у прямому  напрямку-це попередні повідомлення  про майбутнє прибуття вантажу;

- одночасно з  матеріальними потоком йде інформація  в прямому напрямку про кількісні  та якісні параметри матеріального  потоку;

- услід за  матеріальним потоком в зустрічному  напрямку може проходити інформація  про результати приймання вантажу  за кількістю або за якістю, різноманітні претензії, підтвердження.

Шлях, яким рухається  інформаційний потік у загальному випадку може не збігатися з маршрутом  переміщення матеріального потоку.

Вимірюється інформаційний  потік кількістю обробленої або  переданої інформації за одиницю  часу. Інформаційний потік ґрунтується  на переміщенні паперових або  електронних документів. Залежно  від цього, він може вимірюватися або кількістю оброблених і переданих  одиниць паперових документів або  сумарною кількістю документорядків у цих документах, або кількістю інформації (біт), яка міститься в тому чи іншому повідомленні.

Інформаційний потік характеризується такими параметрами:

- джерело виникнення;

- напрямок руху  потоку;

- періодичність;

- вид існування;

- швидкість передачі  та прийому;

- інтенсивність  потоку та ін.

Управління інформаційним  потоком можна здійснювати таким  чином:

- змінюючи напрямок  потоку;

-о бмежуючи швидкість передачі до відповідної швидкості прийому;

- обмежуючи обсяг  потоку до величини пропускної  здатності окремого вузла або  ділянки шляху.

Принципи  організації логістичної  інформації

Мета інформаційного забезпечення в логістиці полягає  у тому, щоб отримати можливість управління, контролю і комплексного планування переміщення матеріального  потоку.

Для того щоб  інформація ефективно підтримувала логістичні процеси побудова логістичної  інформаційної системи повинна  спиратися на шість основних принципів:

1) Повнота і  придатність інформації для користувача.  Логістична інформаційна система  повинна подавати інформацію  в тому місці, того виду і  повноти, що потрібна для виконання  відповідних логістичних функцій  і операцій. Особа, яка приймає  рішення, повинна володіти необхідною  і достатньою інформацією для  прийняття рішень у центрі  своєї відповідальності, до того  ж в необхідному їй вигляді.

2) Точність. Точність  вихідної інформації має принципове  значення для прийняття правильних  рішень. Наприклад, інформація про  рівень запасів у розподільчій  мережі в сучасних логістичних системах допускає не більше 1% помилок або невизначеності для прийняття ефективних рішень у фізичному розподілі, створенні запасів і задоволенні запитів споживачів. Велике значення має точність і достовірність вихідних даних для прогнозування попиту, планування потреб у матеріальних ресурсах і т.п.

3) Своєчасність. Логістична інформація повинна  находити в систему менеджменту  вчасно, як цього вимагають багато  логістичних технологій, особливо  заснованих на концепції “точно у термін”. Своєчасність інформації важлива практично для всіх комплексних логістичних функцій. Крім того, багато завдань у транспортуванні, операційному менеджменті, управлінні замовленнями і запасами вирішуються в режимі реального часу. Вимога своєчасності находження і обробки інформації реалізується сучасними логістичними технологіями сканування, штрихового кодування, електронного обміну даних.

4) Орієнтованість. Інформація в логістичній інформаційній  системі повинна бути орієнтована  на виявлення додаткових можливостей  поліпшення якості продукції,  сервісу, зниження логістичних  витрат. Способи отримання, передачі, відображення і попередньої обробки  інформації повинні сприяти виявленню  “вузьких” місць, резервів економії ресурсів і т.д.

5) Гнучкість.  Інформація, яка циркулює в логістичній  інформаційній системі, повинна  бути пристосованою до конкретних  користувачів і мати найбільш  зручний для них вигляд. Це  стосується як персоналу фірми,  так і логістичних посередників, і кінцевих споживачів.

6) Придатний  формат даних. Формат даних  і повідомлень, застосовуваний  у комп’ютерних і комунікаційних  мережах логістичної інформаційної  системи, повинен максимально  ефективно використовувати продуктивність  технічних засобів (обсяг пам’яті,  швидкодію, пропускну здатність  і т.д.). Види і форми документів, розташування реквізитів на паперових  документах, розмірність даних та  інших параметрів повинні полегшувати  машинну обробку інформації. Крім  того, необхідна інформаційна сутність  комп’ютерних і телекомунікаційних  систем логістичних посередників  та інших користувачів за форматами  даних у логістичній інформаційній  системі.

Логістичні  інформаційні системи

Різноманітні  інформаційні потоки, які циркулюють всередині і між елементами логістичної  системи, між логістичною системою і зовнішнім середовищем, утворюють  логістичну інформаційну систему.

Логістична інформаційна система (ЛІС) - це певним чином організована сукупність взаємопов’язаних засобів  обчислювальної техніки, різних довідників і необхідних засобів програмування, що забезпечує вирішення тих або  інших функціональних завдань з  управління матеріальними потоками.

Так само як і  будь-яка інша система, інформаційна система повинна складатися з  впорядковано взаємозалежних елементів  та володіти деякою сукупністю інтегративних  якостей. Декомпозицію інформаційних  систем на складові елементи можна  здійснювати по-різному. Найчастіше інформаційні системи поділяють  на дві підсистеми: функціональну  і забезпечувальну.

Функціональна підсистема складається із сукупності розв’язуваних завдань, згрупованих  за ознакою спільності мети.

Забезпечувальна підсистема у свою чергу, включає  такі елементи:

- технічне забезпечення, тобто сукупність технічних засобів,  які забезпечують обробку і  передачу інформаційних потоків;

- інформаційне  забезпечення, які містить у собі  різні довідники, класифікатори,  кодифікатори, засоби формалізованого  опису даних;

- математичне  забезпечення, тобто сукупність  методів вирішення функціональних  завдань. Логістичні інформаційні  системи, як правило, є автоматизованими  системами управління логістичними  процесами. Тому математичне забезпечення  в логістичних інформаційних  системах-це комплекс програм  і сукупність засобів програмування,  які забезпечують вирішення задач  управління матеріальними потоками, обробку текстів, отримання довідкових  даних і функціонування технічних  засобів.

Інформаційні  системи в логістиці можуть створюватися з метою управління матеріальними  потоками як на мікро-, так і на макрорівні.

На рівні окремого підприємства інформаційні системи, у  свою чергу, поділяють на три групи:

- планові;

- диспозитивні (або диспетчерські);

- виконавчі (або  оперативні).

Логістичні інформаційні системи, які входять у різні  групи, відрізняються як своїми функціональними, так і забезпечувальними підсистемами. Функціональні підсистеми відрізняються  складом розв’язуваних завдань. Забезпечувальні підсистеми можуть відрізнятися всіма своїми елементами, тобто технічним, інформаційним  і математичним забезпеченням. Зупинимося докладніше на специфіці окремих  інформаційних систем.

Планові інформаційні системи створюються на адміністративному  рівні управління і служать для  прийняття довгострокових рішень стратегічного  характеру. Серед розв’язуваних  завдань можуть бути такі:

Информация о работе Інформаційні потоки у логістиці