Вимоги до транспортних засобів

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Марта 2012 в 14:29, реферат

Краткое описание

Ключова роль транспортування у логістиці пояснюється не тільки великою питомою вагою транспортних витрат у загальному складі логістичних витрат, але і тим, що без транспортування неможливе саме існування матеріального потоку.

Содержимое работы - 1 файл

Вимоги до транспортних засобів.doc

— 384.00 Кб (Скачать файл)


Основні поняття транспортування та експедиції вантажів

 

Ключова роль транспортування у логістиці пояснюється не тільки великою питомою вагою транспортних витрат у загальному складі логістичних витрат, але і тим, що без транспортування неможливе саме існування матеріального потоку.

Термін «транспортування» можна доповнити логічним аналізом його змісту і зробити п’ять послідовних кроків у напрямку визначення цього поняття [3, с.150].

По-перше, природним буде визначити транспортування як перевезення — переміщення у просторі матеріальних цінностей та людей.

По-друге, таке переміщення не має відбуватися стихійно. Перевезення буде результативним за умови, що воно відбувається до вказаного місця з передачею вантажу певній особі.

По-третє, переміщення цінностей та людей має відбуватися на платній основі. Ця ознака має цивільно-правовий характер. Вона є визначальною для визнання юридичного характеру відносин перевезення.

Ці ознаки певний час були достатніми для загального визначення перевезення як особливого виду економічної діяльності. З розвитком науки і техніки постійно з’являються нові транспортні засоби, які вимагають певного рівня професійності. Використання такого чи іншого транспортного засобу суттєво впливає на обсяги і швидкість перевезення. Тому постає необхідним виділення ще однієї ознаки, яка відрізняє транспортування від перевезення.

По-четверте, транспортування — це перевезення з використанням транспортних засобів та шляхів сполучення. Перевезення без використання транспортних засобів, як правило, не вимагають спеціального дозволу, а тому не мають публічно-правового характеру.

По-п’яте, відомо, що транспортні засоби відносяться до джерел підвищеної небезпеки (створюють підвищену імовірність заподіяння шкоди оточуючим). Тому законодавець, як правило, встановлює порядок державного дозволу займатися діяльністю з надання транспортних послуг.

Таким чином, можливе таке визначення транспортування, як ключову комплексну активність, пов’язану з переміщення матеріальних цінностей, незавершеного виробництва або готової продукції на платній основі уповноваженими на це перевізниками з використанням транспортних засобів та шляхів сполучень до певного місця, а при перевезенні вантажу — з передачею певній особі. Також ця активність складається, у свою чергу, з комплексних та елементарних активностей, включаючи експедирування, вантажопереробку, упакування, передачу прав власності на вантаж, страхування і т.п. [3, с.152].

Термін «транспортування» за своїм змістом ширший від терміну «перевезення», який застосовується в складному інституті договірного права та в інституті договорів перевезення цивільного права. З іншого боку, « транспортування » вужче «транспортної діяльності».

Транспортування - це становий хребет всієї транспортної діяльності. Інші види діяльності належать до транспортної діяльності тому, що вони безпосередньо пов’язані саме з транспортуванням.

Транспортна діяльність - це діяльність, яка безпосередньо пов’язана з транспортуванням (перевезенням і буксируванням вантажів та перевезенням пасажирів). Як вид господарської діяльності транспортна діяльність є не тільки наданням «послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність», а й управлінською діяльністю, яка «спрямована на надання» таких послуг.

Розглядають транспортування технологічне (внутрішнє) та зовнішнє.

Внутрішнє переміщення товарів здійснюється в процесі виробництва та складування, як правило, в межах однієї виробничої площадки на незначні відстані.

Зовнішнє здійснюється при перевезенні, як правило, на далекі відстані між різними суб'єктами господарювання, або між віддаленими підрозділами одного підприємства.

Організація перевезення є важливою функцією. Існує декілька підходів до організації перевезень. Серед них можемо назвати два основних: децентралізоване та централізоване транспортування.

1) За децентралізованого перевезення кожен підрозділ компанії самостійно, без узгодження й координації з іншими займається переміщенням необхідних вантажів.

2)За централізованого перевезення, тільки вповноважений транспортний підрозділ має право здійснювати операції із перевезень. Інші підрозділи компанії виставляють замовлення до перевезення.

Як було сказано вище, транспортування складається з комплексних та елементарних активностей, включаючи експедирування.

Транспортна експедиція – це надання послуг вантажовідправникам і вантажоодержувачам (клієнтам) і організація доставки вантажів певним видом транспорту. У Радянські часи такого поняття не існувало. Була лише посада – експедитор - це людина, яка супроводжувала вантаж при перевезенні його автомобільним транспортом.

Під транспортною експедицією мається на увазі організація перевезення вантажів від дверей складу вантажовідправника до дверей складу вантажоодержувача, скорочено «від дверей – до дверей». При цьому експедиторське підприємство надає повний комплекс послуг з доставки вантажу: доставку від складу вантажовідправника на вантажну залізничну станцію, відвантаження у вагон, оплату залізничного тарифу, відвантаження з вагону на станції призначення і доставку вантажу автомобільним транспортом до складу вантажоодержувача.

 

 

Керівництво вантажними перевезеннями і вантажними станціями на залізницях здійснюють вантажні служби.

Перелік транспортно-експедиційних послуг наведено на рисунку 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Види транспортно-експедиційних послуг

 

Це далеко не повний перелік послуг, які можуть бути обумовлені договором транспортної експедиції вантажів.

Найбільш складними експедиторськими операціями є так звані інтермодальні (мультимодальні) перевезення.

Мультимодальні перевезення - транспортування одного і того ж вантажу за допомогою різних видів транспорту на основі одного договору. По суті, кожне вантажоперевезення - мультимодальне. Наприклад, якщо потрібно здійснити морське перевезення, спершу вантаж необхідно доставити в порт.

 

 

 

 

 

 

 

Вантажовідправникові слід звертатися до експедиторського підприємства в наступних випадках (рис.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Випадки, за якими вантажовідправникові слід звертатися до експедиторського підприємства

 

Робота через експедитора мінімізує витрати часу і засобів. Для вантажоодержувача робота з експедитором у більшості випадків дозволяє скоротити простої вагонів і контейнерів, особливо при отриманні імпортних вантажів. Експедиційна компанія фактично виконує частину завдань логістики. Логістика - це оптимізація при організації процесу перевезення, складування і обліку товару. А оптимізація означає скорочення витрат та часу.

 

Основні поняття транспортних засобів

 

Транспорт у системі логістики відіграє двояку роль:

- по-перше, він присутній як складова частина або компонент у основних функціональних областях логістики (закупівельний, виробничій, розподільчій);

- по-друге, транспорт є однією із галузей економіки, у якій також розвивається підприємницька діяльність: транспорт пропонує на ринку товарів і послуг свою продукцію-транспортні послуги, за які отримує доходи і має прибуток.

Будучи галуззю матеріального виробництва, транспорт має свою продукцію - це сам процес переміщення, яка характеризується рядом істотних відмінностей:

- відсутність речової форми, але в той же час матеріальність за своїм характером, тому що в процесі переміщення затрачаються матеріальні засоби: відбувається зношення рухомого складу і засобів обслуговування, використовується праця робітників транспортної сфери і т.д.;

- неможливість зберігання і нагромадження, тому транспорт може мати тільки деякий резерв своєї пропускної та провідної здатності для задоволення потреб у транспортних послугах;

- втілення в додаткових транспортних витратах, які зв’язані з переміщенням матеріального потоку, тому транспорт необхідно використовувати так, щоб транспортні витрати були найменшими за інших рівних умов;

- прив’язаність до певного місця, району, регіону (наприклад, до місця, де розташовані шляхи сполучення і є відповідні транспортні підприємства).

Вказані особливості накладають свій відбиток на устрій і функціонування системи транспортної логістики.

За призначенням виділяють дві основні групи транспорту:

1. Транспорт загального користування - галузь народного господарства, яка задовольняє потреби всіх галузей народного господарства і населення у перевезеннях вантажів та пасажирів. Його часто називають магістральним. Поняття транспорту загального користування охоплює залізничний транспорт, водний транспорт (морський і річковий), автомобільний, повітряний транспорт і транспорт трубопровідний.

2. Внутрішньовиробничий транспорт, а також транспортні засоби всіх видів, що належать нетранспортним підприємствам, є, як правило, складовою частиною яких-небудь виробничих систем і повинен бути органічно в них вписаний. Відповідно, організація його роботи є одним із завдань організації логістики на підприємстві в цілому і здійснюється разом із вирішенням завдань виробництва, закупівель і розподілу. Так, організація переміщення вантажів транспортом не загального користування є предметом вивчення внутрішньовиробничої логістики. Вибір каналів товароруху вирішується в рамках розподільчої логістики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортна логістика вирішує комплекс завдань, пов’язаних з організацією переміщення вантажів транспортом загального користування. Основні з цих завдань наведено на рис.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Основні завдання транспортної логістики

 

Завдання вибору виду транспорту вирішується у взаємозв'язку з іншими завданнями логістики, такими, як створення і підтримка оптимального рівня запасів, вибір виду тари та упаковки та ін. Основою вибору виду транспорту, оптимального для конкретного перевезення, має служити інформація про характерні особливості різних видів транспорту.

До транспортних засобів належать технічні засоби, які слугують для переміщення вантажів у просторі.

Класифікація транспортних засобів:

1)за призначенням перевезень: зовнішній; міжцеховий; внутрішній;

2)за режимом роботи: перервної дії; неперервної дії;

3)за напрямком переміщення вантажів: горизонтальний (конвеєри, транспортери); вертикальний (ліфти); змішаний (крани); похилий (канатні дороги);

4)за видами транспортних засобів: автомобільний; залізничний; трубопровідний; авіаційний;

5)за рівнем механізації (автоматизації): автоматизований; механізований; ручний;

6)в залежності від можливості переміщення транспортного засобу виділяють дві групи транспортних засобів: стаціонарні транспортні засоби; нестаціонарні або пересувні транспортні засоби [2, с.207].

Транспортування може здійснюватись різними видами транспорту:

- Автомобільним транспортом;

- Залізничним;

- Морським;

- Річковим;

- Повітряним;

- Трубопровідним.

У процесі прийняття рішення про перевозку найманим чи власним транспортом оцінюється наступне:

- загальні витрати;

- рівень контролю;

- рівень сервісу;

- гнучкість

Кожний з видів транспорту має конкретні особливості з точки зору логістичного менеджменту, переваги й недоліки, які визначають можливості його використання в логістичній системі (табл.1)[1].

Таблиця 1

Порівняльна характеристика різних видів транспорту

Вид транспортного засобу

Переваги

Недоліки

Сфера застосування

1) Залізничний

- Висока провізна і пропускна здатність.

- Незалежність від кліматичних умов, пори року і доби.

- Висока регулярність перевезень.

- Відносно низькі тарифи.

- Висока швидкість доставки на великі відстані.

- Значні знижки для транзитних перевезень

- Обмежена кількість перевізників.

- Великі капітальні вкладення у виробничо-технічну базу.

- Низька доступність до кінцевих споживачів.

- Низька якість збереження вантажів.

- Висока матеріаломісткість та енергомісткість перевезень

Практично не обмежена

2)Автомобільний

- Висока доступність.

- Можливість доставки вантажу "від дверей до дверей".

- Велика маневреність і гнучкіст

- Висока швидкість доставки.

- Можливість використання різних маршрутів доставки товару.

- Висока якість збереження вантажу

- Можливість відправлення невеликих партій.

- Широкий вибір найбільш придатного перевізника.

- Менш жорсткі вимоги до пакування товару.

- Низька продуктивність.

- Залежність від погодних та дорожніх умов.

- Відносно висока собівартість перевезень на великі відстані

- Низький рівень експлуатаційних показників.

- Недостатньо екологічна чистота

На короткі відстані

(до 300км)

 

 

 

3)Повітряний

- Найвища швидкість доставки вантажу

- Висока надійність, найкраще збереження вантажу

- Короткі маршрути перевезень.

- Висока собівартість, матеріало-, енергоємність перевезень.

- Залежність від погодних умов

- Недостатня географічна доступність.

Практично не обмежена

4) Морський

- Можливість міжконтинентальних перевезень.

- Низька собівартість перевезень на далекі відстані.

- Висока провізна і пропускна здатність.

- Низька капіталомісткість перевезень

- Обмеженість перевезень

- Низька швидкість доставки.

- Залежність від географічних, природних, навігаційних умов.

- Жорсткі вимоги до пакування

- Мала частота відправлень.

Практично не обмежена

5) Внутрішній водний (річковий)

- Висока провізна здатність на глибоководних ріках і водоймах.

- Низька собівартість і капіталомісткість перевезень.

- Обмеженість перевезень

- Низька швидкість доставки.

- Залежність від нерівномірності глибини рік, водойм, від навігаційних умов.

- Сезонність роботи.

Практично не обмежена

6) Трубопровідний

- Низька собівартість

- Висока продуктивність.

- Високе збереження вантажу,

- Низька капіталомісткість.

- Обмеженість видів вантажу

- Обмежена доступність малих обсягів транспортування вантажу.

Обмежена видом вантажів

Информация о работе Вимоги до транспортних засобів