Теоретична частина

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Декабря 2012 в 19:02, курсовая работа

Краткое описание

Метою даної роботи є виявлення ролі термінів у художньому тексті і в науково-популярних статтях та їх значимість у контексті, встановлення особливостей вживання термінологічних одиниць у неспеціальному тексті.

Содержание работы

I. Вступ
II. Теоретична частина
1. Функція терміна в літературі
2. Характеристика художнього стилю
3. Характеристика науково - популярного стилю
III. Практична частина
1. Аналіз термінологічної лексики художнього стилю
2. Аналіз термінологічної лексики в журналах
IV. Висновки
V. Список використаної літератури
VI. Додаток

Содержимое работы - 1 файл

Функціонування медичної термінології ракових захворювань.doc

— 248.35 Кб (Скачать файл)

 

ЗМІСТ

 

I. Вступ

 

II. Теоретична частина

 

1. Функція терміна в літературі

 

2. Характеристика художнього стилю

 

3. Характеристика науково - популярного стилю

 

III. Практична частина

 

1. Аналіз термінологічної лексики художнього стилю

 

2. Аналіз термінологічної лексики в журналах

 

IV. Висновки

 

V. Список використаної літератури

 

VI. Додаток

 

I. Ð’ступ

 

 

Завдяки розширенню меж людських знань зростає потреба в нових визначеннях вже освоєних понять, а також для понять в нових галузях науки і техніки, і, відповідно, розширюється словниковий склад, причому розширення йде, значною мірою, за рахунок нових термінів.

 

Зокрема, сучасна медична література містить багато термінів, які з'явилися протягом останніх років, деякі з раніше вживаних термінів придбали нові і додаткові значення, частина з них стала виходити із застосування, переходячи в розряд застарілих. Це пов'язано з інтенсивним розвитком медицини, впровадженням в науку і практику досягнень науково - технічного прогресу, появою безлічі нових методів діагностики і лікування, приладів та інструментів медичного призначення. Все це не могло не відбитися на стані медичної лексики.

 

Узагальнено під термінологією розуміється сукупність термінів даної галузі знань, виробництва, діяльності тощо. Оскільки терміни тій чи іншій галузі відображають поняття, які є взаємопов'язаними і представляють певну систему, то і між термінами, що їх висловлюють, є зв'язок, яка об'єднує їх у систему. Тобто під термінологією слід розуміти не просто сукупність, а систему термінів, яка об'єднує поняття, якими вона оперує. У більшості своїй термінологія притаманна науковій літературі, де мають місце стислість викладу матеріалу і чіткість формулювань. Одним з головних відмінностей як наукової, так і технічної літератури є значна насиченість тексту спеціальними термінами, які часто відсутні не тільки у звичайних, але і в термінологічних словниках.

 

Термін завжди наділений якістю позначати наукове поняття, яке складає з іншими поняттями відповідної галузі одну семантичну систему. Терміну переважно притаманні однозначність, точність, лаконічність, незалежність його значення від контексту.

 

Термін виник як мовне вираження створеного поняття. Вивчення проблем появи, розвитку, засвоєння наукових знань не може бути успішним без дослідження термінологічних аспектів вербалізації цих знань. Визнання нерозривної єдності терміна і поняття, що його позначає, дозволило по-новому порушити питання про термін як про результат пізнавальної діяльності людини. Це відкрило нові горизонти для розвитку науки про терміни. Потрібно було створення не тільки термінологічних словників - довідників, а понятійних глосаріїв, які можуть відображати різні осмислення термінів у різних сферах наукової діяльності, і, звичайно, в різних мовах.

 

Оскільки проблема дослідження термінів досить актуальна, то дана робота присвячена дослідженню медичних термінів ракових захворювань у романі Артура Хейлі "The Final Diagnosis" і в статтях науково-популярних журналів. У роботі буде проаналізовано особливості вживання і функціонування термінів ракових захворювань в контексті даного художнього твору і в статтях.

 

Метою даної роботи є виявлення ролі термінів у художньому тексті і в науково-популярних статтях та їх значимість у контексті, встановлення особливостей вживання термінологічних одиниць у неспеціальному тексті.

 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

 

Ознайомитися з теоретичної літературою з цього питання з метою визначення поняття "термін", його особливостей і розгляд існуючих класифікацій термінологічних одиниць.

 

Провести аналіз текстів, де вживається дана лексика.

 

Виявити функціональні особливості та кількісні характеристики термінів ракових захворювань.

 

У процесі роботи були використані наступні методи:

 

Метод субституції - визначається певне коло слів, які займають певне літературне місце. У даному випадку ці слова - це термінологічна лексика.

 

Кількісний метод. У даному випадку він полягає в порівнянні частотності вживання термінів в залежності від їх класифікації.

 

Як матеріал дослідження було обрано твір сучасного англійського письменника Артура Хейлі "The Final Diagnosis", а також проаналізовано 85 статей англомовних науково-популярних журналів, таких як "New Scientist" і "Science Daily".

 

Випускна робота складається з Вступу, трьох розділів, Висновків, списку використаної літератури.

 

У Вступі розкрито мету і основні завдання роботи.

 

Перший розділ - теоретичний - являє собою огляд літератури з досліджуваного питання, де розглядаються визначення поняття "термін", його особливості та класифікації термінологічних одиниць.

 

Другий розділ, який є практичним аналізом, представляє результати власне дослідження термінів ракових захворювань в художньому тексті.

 

Третій розділ - представляє результати досліджень термінів ракових захворювань у науково - популярних статтях.

 

Результати досліджень висвітлені у Висновках. Список використаної літератури налічує 24 позицій. Обсяг роботи становить 35 сторінок.

 

II. Теоретична частина

 

1. Функція терміна в літературі

 

Твір художньої літератури є явище складне, багатогранне у своїй організації. Відповідно, і його вивчення, опис можливо проводити під різними кутами зору і з різними цілями. []

 

Діалектні слова, терміни, слова сленгу, розмовні слова і вирази, неологізми, архаїзми, іноземні слова і т.д. вивчаються з точки зору їх взаємодії з різними умовами контексту. А поява додаткових значень є результатом глобальної зв'язності тексту. Включення певного вокабуляру в оповідання допомагає визначити соціальну, локальну і тимчасову приналежність персонажа. Лексичні одиниці використовуються як в плані персонажів (діалогічна мова), так і в невласне-прямої мови та в плані оповідача. Лексичні одиниці, що вживаються в авторській мові або в мові персонажів, можуть бути додатковою інформацією про дійових осіб, про їх культурному і соціальному статусі.

 

Слід коротко зупинитися на проблемі стилю. За основу приймається положення про існування двох основних одиниць стилістичної системи мови:

 

• Ñ„ункціонального стилю

 

• ÐµÐºÑÐ¿Ñ€ÐµÑÐ¸Ð²Ð½Ð¾Ð³Ð¾ стилю.

 

 

Функціональний стиль, вперше розроблений і введений в мовознавчу ті рм інологію лінгвістами празької школи, може бути визначений як "сукупність мовних засобів, використовуваних в певному середовищі спілкування і з певною метою ". Залежно від основних функцій мови (спілкування, повідомлення і впливу) виділяють стилі:

 

• Ð½Ð°ÑƒÐºÐ¾Ð²Ð¸Ð¹

 

• Ð¿Ð¾Ð±ÑƒÑ‚ово-побутової

 

• Ð¿Ð¾Ð±ÑƒÑ‚ово-діловий

 

• Ð¾Ñ„іційно-документальний

 

• Ð¿ÑƒÐ±Ð»Ñ–цистичний

 

• Ñ…удожньо-беллестріческій

 

 

Експресивний стиль виділяється на основі певних емоційно-ситуативних критеріїв і визначається як традиційна сукупність мовних засобів для експресивного рівня спілкування - нейтральний стиль, знижений стиль.

 

Так, звичайно виділяються три основні пласта англійської вокабуляру:

 

• Ð½ÐµÐ¹Ñ‚ральна лексика або загальновизнана літературна лексика (характерна для нейтрального стилю)

 

• ÑÐ¿ÐµÑ†Ñ–альна літературно-книжкова лексика з поетизмами, архаїзмами, термінами та авторськими неологізмами (характерна для високого стилю)

 

• Ð½ÐµÐ»Ð¸Ñ‚ературная лексика з професіоналізмом, просторіччям, діалектизмами, жаргонізмів і окказіональнимі утвореннями (характерна для зниженого стилю)

 

 

Кожен пласт лексики відрізняється один від одного певної сферою вживання. Більшість слів сучасної англійської вокабуляру є загальновживаними, і сучасні лінгвісти відносять їх до нейтральної лексики, тобто це слова, які не мають чітко вираженої стилістичної характеристики, здатні е вживатися в будь-якій мовленнєвій ситуації: як у літературно-книжкової мови, так і в розмовній.

 

Дві наступні групи, які виділяють сучасні лінгвісти, - це літературно-книжкова лексика та розмовна лексика. У книзі "Нариси з стилістиці англійської мови" Гальперін І.Р. відзначає, що "Розмовний шар лексики і протипоставлений йому книжково-літературний шар лексики - категорії історичні" [5, 53]

Информация о работе Теоретична частина