Економіка підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Февраля 2013 в 22:46, контрольная работа

Краткое описание

У законодавстві про підприємництво як самостійної галузі законодавства України можна виділити 3 блоки нормативно-правових актів:
1) Конституція України, що містить норми про підприємництво;
2) блок спеціальних нормативно-правових актів, що регулюють винятково підприємницьку діяльність, основним з який є Закон України «Про підприємництво»;

Содержание работы

1. Основні законодавчі акти , які регулюють діяльність підприємства в Україні.
2. Поняття й характеристика витрат на виробництво продукції.
Тест № 1.
Тест № 2.
Задача № 1.
Використана література.

Содержимое работы - 1 файл

ponyattya-vytrat.doc

— 86.50 Кб (Скачать файл)

Витрати, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), групуються відповідно до їхнього економічного змісту по наступним елементах: матеріальні  витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні нестатки, амортизація основних фондів, інші витрати.

В елементі матеріальні витрати  відбиваються вартість сировини, матеріалів, покупних комплектуючих виробів  і напівфабрикатів, робіт і послуг виробничого характеру, виконуваних  сторонніми чи організаціями виробництвами підприємства, що не відносяться до основного виду діяльності, вартість палива, енергії, витрати підприємств на придбання тари й упакування. Вартість матеріальних ресурсів визначається виходячи з цін їхнього придбання (без податку на додаткову вартість) з урахуванням націнок, комісійних винагород постачальницьким і зовнішньоекономічним організаціям, вартості послуг товарних бірж (у тому числі брокерських послуг), мита, плати за транспортування, збереження і доставку, якщо це здійснюється сторонніми організаціями. Матеріальні витрати включаються в собівартість продукції за винятком вартості поворотних відходів.

У складі матеріальних витрат враховуються також вартість природної сировини, відрахування на відтворення мінерально-сировинної бази, на рекультивацію земель, оплата робіт з рекультивації земель, здійснювана спеціалізованими організаціями, плата за деревину, що відпускається на корені. У вартість природної сировини включається і плата за воду, що забирається промисловими підприємствами з водогосподарчих систем.

Елемент витрати фа оплату праці  включає витрати по оплаті праці  основного виробничого персоналу  підприємств з урахуванням премій робітникам та службовцям за виробничі  результати, виплати стимулюючого і  характеру, що компенсує, витрати на оплату праці працівників необлікового складу. Компенсації по оплаті праці в зв'язку з підвищенням цін і індексацією доходів включаються в собівартість у межах, законодавчо встановлених норм. У собівартість включається і вартість продукції, видавана в порядку натуральної оплати працівникам. Деякі види виплат можуть вироблятися тільки з чи прибутку цільових надходжень.

До складу елемента відрахування на соціальні нестатки включаються  відрахування органам державного соціального  страхування, у пенсійний фонд, Державний фонд зайнятості населення і на обов'язкове медичне страхування. Ці відрахування визначаються по встановлених нормах у відсотках до оплати праці працівників, що враховується в собівартості.

Елемент амортизація основних фондів відбиває суму амортизації (зносу) основних виробничих фондів, що розраховується по нормах, установленим по балансовій вартості основних фондів. Амортизація нараховується і по основних фондах, наданим безкоштовно підприємствам суспільного харчування, що обслуговує трудові колективи, а також по основних фондах і інвентарю, наданим медичним установам для організації медпунктів безпосередньо на території підприємства.

У собівартість продукції підприємств, що працюють на умовах оренди, включається  сума амортизаційних відрахувань, як по власним, так і по орендованих основних фондах. Приріст амортизаційних відрахувань у результаті їхньої індексації в законодавчо встановленому порядку також включається в собівартість.

До елемента інші витрати відносяться  витрати, що включаються в собівартість відповідно до Положення про склад витрат, що за своїм характером не можуть бути віднесені до жодного з перерахованих елементів. Їхній склад досить великий. Насамперед сюди включаються податки, збори, а також відрахування в спеціальні позабюджетні фонди, до яких відповідно до законодавства відносяться податок з користувачів автомобільних доріг, податок із власників транспортних засобів, державний збір, земельний податок, транспортний податок.

До інших витрат також відносяться  платежі за гранично припустимі викиди (скидання) забруднюючих речовин, по обов'язковому страхуванню майна підприємства, що числиться в складі виробничих фондів, і окремих категорій працівників, винагороди за винаходи і раціоналізаторські пропозиції, платежі по кредитах у межах дисконтної ставки Центрального банку Росії, оплата відряджень, витрати на підготовку кадрів, гарантійний ремонт і обслуговування, оплата послуг зв'язку, банків, обчислювальних центрів, реклами, знос по нематеріальних активах, відрахування в ремонтний фонд, витрати, зв'язані зі збутом продукції, і ін.

При оренді окремих об'єктів основних виробничих фондів орендна плата  включається в собівартість у  складі інших витрат. Витрати, зв'язані  з реалізацією продукції, можуть виділятися з "складу інших витрат.

 

 

Тест № 1.

Реструктуризація підприємства - це :

а) процес реалізацій організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових і технічних заходів, спрямованих  на реорганізацію підприємства;

б) процес організаційної перебудови підприємства з метою  скорочення чисельності управлінського персоналу й зниження накладних витрат;

в)  комплекс заходів  щодо проектування, підготовки до впровадження і серійного випуску нових  видів конкурентноспроможної продукції;

г) система структурних  змін на підприємстві з метою збільшення частки на ринку.

 

 

 

Тест № 2.

Інвестиційна діяльність підприємства — це :

а) пошук потенційних  інвесторів та вивчення можливостей  практичного одержання інвестицій;

б)  вивчення можливостей  одержання  кредитів для  вкладення  грошових коштів у розширення виробництва;

в)  практичні дії  інвесторів та: учасників інвестиційного процесу, щодо здійснення інвестицій з метою одержання доходу.

 

Задача № 1.

 

Визначити загальний обсяг валової  продукції, виготовленої заводом залізобетонних виробів за рік, якщо відомо, що середньоспискова чисельність працюючих становила 723 чол., а денний виробіток на 1 працюючого - 50 грн.

 

Рішення

Спочатку визначемо річний виробіток  на 1 працюючого:

 

365 х 50 = 18 250 грн.

 

Визначимо загальний обсяг валової  продукції, виготовленої заводом залізобетонних виробів за рік

723 х 18250 = 13 194 750 грн.

 

 

 

Використана література.

 

  1. Бойчик  І. М.,   Харів  П. С.,   Хопчан   М. І.   Економіка   підприємств. — Львів: Сполох, 1998.
  2. Економіка підприємства. : Підручник.- В 2 т. Т.1 /За ред С.Ф.Покропивного.- К.: вид-во «Хвиля-Прес», Донецьк: Мале підприємство "Поиск". Т-во книголюбів, 1995.
  3. Предпринимательское право в вопросах и ответах: Учебное пособие. Издание 2-е, переработанное и дополненное // Под общей ред. Н.А. Саниахметовой. — X.: ООО «Одиссей», 2002.
  4. Сергеев Й. В. Экономика предприятия. — М.: Финансы и статистика, 2000.
  5. Фінансова діяльність підприємства / О. М. Бандурка, М. Я. Коробов та ін. — К.: Либідь, 1998.
  6. Экономика: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. д-ра экон. наук проф. А.С. Булатова. — М.: Юристъ, 2000.

 


Информация о работе Економіка підприємства