Зовнишньоторгова документация

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Января 2011 в 16:21, реферат

Краткое описание

Документи, що підтверджують виконання угоди з іноземним контрагентом, тобто поставку товару, його транспортування, страхування, зберігання на складах, проходження через митницю, називають зовнішньоторговими.

Содержимое работы - 1 файл

ЗОВНІШНЬОТОРГОВА_ДОКУМЕНТАЦІЯ.doc

— 199.00 Кб (Скачать файл)

  Деякі країни дозволяють подання імпортером або експортером тимчасової або попередньої декларації. Імпортер подає попередню декларацію у тому випадку, якщо він до моменту прибуття вантажу на митницю не має точних відомостей про нього. Після розвантаження товару та його огляду імпортер подає декларацію звичайного типу. Експортер подає попередню декларацію при продажу товару зі складу, поставці транзитних товарів, відносно яких передбачено перевезення заздалегідь сплачених мит, товарів, що потрапляють під дію різного роду обмежень. Митна декларація може мати декілька форм залежно від того, обкладається товар митом чи ні.

  Експортні та імпортні ліцензії - документи, які видаються спеціальними державними органами за наявності у країні експорту та імпорту контролю над ввезенням або вивезенням даних товарів. Експортні та імпортні ліцензії видаються на підставі заяв відповідного експортера або імпортера, поданих органу, який відповідає за видання ліцензій у даній країні. Ця заява оформляється на спеціальному бланку, який звичайно складається з двох частин: самої заяви та ліцензії. Заявка подається заздалегідь протягом певного строку до відвантаження, яке передбачається, або до отримання товару. Якщо ліцензія надана, то на другій частині заяви ставиться штамп установи, котра видає ліцензію, і вона повертається особі, що подавала заяву.

  У ліцензії зазначається назва країни, в яку експортується або з  якої імпортується товар, ціна ФОБ кожної позиції, строк готовності товару до відвантаження або строк його прибуття. Ліцензія видається на певний строк, після закінчення якого у випадку невикористання вона втрачає силу.

  Заявка  на видачу експортної ліцензії ~ це заява на дозвіл експортувати конкретні товари певної вартості у зазначений пункт призначення.

  Експортна ліцензія - це документ, який містить дозвіл на експорт зазначених товарів протягом певного часу.

  Заявка  на видачу іміюртної ліцензії- це документ, у якому зацікавлена сторона просить компетентний орган дозволити імпорт товару, на який відповідно до імпортних обмежень вимагається ліцензія та докладно описується вид товарів, їх походження та вартість тощо.

  Імпортна  ліцензія - це документ, який видається компетентним органам відповідно до чинних правил відносного імпорту, згідно з якими зазначеній стороні дозволяється ввезти або обмежену кількість зазначених товарів, або необмежену кількість таких товарів протягом обмеженого періоду на умовах, обумовлених у цьому документі.

  Декларація  валютного контролю (експорт) - документ, який заповнюється експортером-продавцем, за допомогою якого компетентний орган може проконтролювати переказ у країну суми в іноземній валюті, отриманій в результаті торгової угоди, у відповідності з умовами платежу та чинними правилами валютного контролю.

  Декларація  валютного контролю (імпорт) ~ заповнений імпортером-покупцем документ, який є для компетентного органу засобом контролю за здійсненням торгової угоди, на яку виділена іноземна валюта, та переказом грошей відповідно до умов платежу і чинних правил валютного контролю.

  Заявка  на видачу валютної ліцензії - документ, у якому імпортер-покупець просить компетентний орган виділити певну суму в іноземній валюті для її переказу експортеру-продавцю в оплату за товари.

  Валютна ліцензія - документ, котрий видається компетентним органом, що дозволяє імпортер у-покупцю переказати певну суму в іноземній валюті експортеру-покупцю в оплату за товари.

  Податкова декларація (податок  на добавлену вартість) - документ, у якому імпортер вказує дані, що стосуються справи, які необхідні компетентному органу для збирання податку на добавлену вартість.

  Вантажна декларація - загальний термін (іноді - фрахтова декларація), який позначає документи, що містять необхідні для митниці дані відносно вантажу (фрахту), який перевозиться комерційними засобами транспорту. Вантажна декларація складається за зразком, прийнятим у Конвенції з сприяння міжнародному морському судноплавству (Лондон, 1965 р.); вона є основним документом, який містить інформацію відносно вантажу, яка вимагається державними органами при прибутті або відпливу судна.

  Декларація  про товари для  внутрішнього споживання - документ, котрий містить відомості про товари з метою імпортного митного очищення.

  Декларація  про негайне митне  звільнення - документ, котрий видається імпортером, в якому митні органи повідомляють про те, що товар відвантажений з транспортного засобу, який здійснює імпорт товару, у приміщенні імпортера згідно з

ухваленим митними органами положенням про негайне звільнення, або у якому міститься прохання дозволити здійснити зазначені дії.

  Митне повідомлення про  поставку (митне звільнення) - документ, згідно з яким митні органи випускають товар з митниці та надають його у розпорядження зацікавленої сторони.

 Декларація  про небезпечні вантажі  - документ, котрий виписується вантажоотримувачем відповідно до чинних конвенцій або установлень, в якому описуються небезпечні товари або матеріали та міститься заява про те, що вони упаковані та мають ярлики згідно з положенням відповідних конвенцій або установлень.

  Сертифікат (свідоцтво) про проходження  товару (загальний  термін) - особливий документ, котрий видається компетентним органом у країні експортера, який дозволяє визначити товари і в якому органи влади або орган, уповноважений видавати його, чітко засвідчують, що товари, до яких належить даний сертифікат, походять із конкретної країни. Цей сертифікат може містити також декларацію виробника, продуцента, постачальника, експортера або іншої компетентної особи. Термін "країна" може містити групу країн, регіон або яку-небудь частину країни. Такий документ обов'язковий при імпорті у випадку, якщо з походженням товару, декларованого на митниці, пов'язано надання привілейованого режиму: пільгового тарифу, знижок з загального тарифу, безмитного ввезення, звільнення від додаткового оподаткування тощо.

  У свідоцтві про проходження сировинних товарів вимагається зазначення місця видобутку, а напівфабрикатів та виробів - країни виробництва. Свідоцтво про походження видають торгові палати, митниці, спілки підприємців країн-експортерів. Іноді вимагається, щоб свідоцтво про походження товару було засвідчено консулом. Ця операція має назву консульської легалізації. Звичайно консул засвідчує лише підпис особи, яка видає свідоцтво.

  Сертифікат (ЮНКТАД) - особливий сертифікат про проходження товару, який охоплює товари, що підпадають під дію преференційного режиму у рамках Загальної системи преференцій (містить об'єднаний бланк декларації про проходження та сертифіката, бланк А).

 Заявка  на сертифікат про  проходження товару - документ, який направляється компетентному органу зацікавленою стороною з проханням видати сертифікат про проходження товару відповідно до належних критеріїв та на підставі наявних даних про проходження товару.

 Декларація  про походження товару - відповідна заява відносно походження товару, яка включається при експорті виробником, продуцентом, постачальником, експортером або іншою компетентною особою у комерційний рахунок або інший документ, котрий стосується товару.

 Консульська фактура, або консульський інвойс, - документ, підготовлений експортером у своїй країні та який подається у дипломатичне представництво країни-імпортера для затвердження проти сплати консульського збору і котрий потім подається імпортером у зв'язку з ввезенням зазначеного у рахунку товару.

  Консульська фактура може оформлятися консулом країни імпортера (країни призначення  товару), який знаходиться у країні експортера, на засвідчення ціни товару та вартості усієї партії товару. У більшості країн консульські фактури складаються на

затверджених  бланках експортерами та засвідчуються  консулом країни імпортера. Подання  консульської фактури обов'язкове у тих країнах, де імпортні товари оподатковуються адвалорними митами (з ціни товару).

  Свідоцтво про районну назву  - свідоцтво, яке складається відповідно до правил, встановлених органами влади або уповноваженим органом, та яке засвідчує, що зазначений у ньому товар відповідає конкретній назві, прийнятій у даному районі (наприклад, шампанське, портвейн, сир).

  Заявка  на свідоцтво про  контроль якості товарів  - документ, який направляється компетентному органу зацікавленою стороною з проханням видати свідоцтво про контроль якості товарів відповідно до національних або міжнародних стандартів чи законодавства країни-імпортера, або умов контракту.

  Свідоцтво про контроль якості товарів (Сертифікат про якість) - документ, котрий видається компетентними органами та підтверджує якість описаних у ньому товарів відповідно до національних або міжнародних стандартів чи до законодавства країни-імпортера, або до умов контракту.

  Заявка  на свідоцтво про  огляд - документ, який подається компетентному органу стороною, яка просить видати свідоцтво про огляд відповідно до національних чи міжнародних стандартів, або згідно із законодавством країни, де потрібна наявність цього документа, або якщо це передбачається у контракті.

  Свідоцтво про огляд  - документ, який виписується компетентним органом, котрий підтверджує, що описані у ньому товари були піддані огляду відповідно до національних або міжнародних стандартів згідно із законодавством країни, де потребується проведення огляду, або відповідно до положення контракту.

  Статистичний документ (експорт) - документ, в якому експортер повідомляє про вивезений товар інформацію, яка вимагається органом, що відповідає за збирання статистичних даних по міжнародній торгівлі.

  Статистичний  документ (імпорт) - документ, в якому імпортер повідомляє про ввезений товар інформацію, необхідну органу, відповідальному за збір статистичних даних по міжнародній торгівлі.

  Ветеринарні, санітарні, фітосанітарні  та карантинні свідоцтва  видаються компетентними  органами у країні експорту на засвідчення того, що товар, який поставляється за кордон, здоровий.

  Ветеринарне свідоцтво - документ, що видається компетентним органом країни експорту та засвідчує, що жива тварина або птахи не заражені паразитами та хворобами, а також містить відомості відносно їх походження і вакцинації та іншої обробки, котрій вони підлягали.

  Санітарне свідоцтво - документ, який видається компетентним органом країни-експортера та засвідчує, що харчові продукти та продукти тваринництва, зокрема м'ясопродукти, придатні для споживання людьми, із зазначенням, якщо необхідно, відомостей відносно здійсненого контролю.

  Заявка  на фітосанітарне  свідоцтво - документ, що направляється компетентному органу зацікавленою стороною з проханням видати фітосанітарне свідоцтво.

  Фітосанітарне свідоцтво - документ, що видається компетентним органом країни-експортера та засвідчує незараженість рослин, плодів або овочів та придатність

їх до споживання із зазначенням відомостей відносно дезінфекції або іншої  обробки, котрій вони, можливо, підлягали.

  Карантинні свідоцтва (сертифікати) видаються офіційними органами з карантину або захисту рослин країни-експортера та засвідчують, що відповідні матеріали не заражені шкідниками та хворобами і що вони походять з районів, благополучних у карантинному відношенні. Звичайно карантинному нагляду підлягають: насіння, цибулини, бульби, саджанці, бавовна-сирець, бавовняне волокно, сухофрукти, тютюн-сирець, вовна тощо, які можуть бути переносниками шкідників, хвороб рослин тощо.

  На  практиці ветеринарний, санітарний та карантинний нагляд досить часто є засобом прямої заборони імпорту з окремих країн певних товарів й інколи використовується для проведення політики дискримінації відносно деяких країн.

 Декларація  про товари для  митного транзиту - документ, за допомогою якого вантажовідправник повідомляє відомості про товари для митного транзиту.

  Міжнародна  митна декларація, взірець МЗП- міжнародний документ митного транзиту, за допомогою якого вантажовідправник повідомляє відомості про вантаж для перевезення залізницею відповідно до положень Міжнародної конвенції 1952 р. про полегшення умов залізничного перевезення вантажів через кордони.

Информация о работе Зовнишньоторгова документация