Акціонерне товариство: суть, форми і механізм функціонування

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Ноября 2011 в 19:16, курсовая работа

Краткое описание

Проблемою є те що із виникненням в Україні недержавного сектора економіки постало питання вибору організаційної форми капіталу, яка б найбільшою мірою сприяла розвитку ринкових відносин та відповідала принципу соціальної справедливості. Як показує історія розвинутих країн, такою організаційною формою є акціонерна. Тому в нашій країні економічні реформи були спрямовані в русло формування акціонерного сектора економіки, тобто здійснення акціонування економічних відносин. Однією із проблем у загальній теорії акціонерних відносин, яка вимагає дослідження є неоднозначність трактування категорії акціонування та наслідків його здійснення в Україні.

Содержание работы

Вступ...........................................................................................................................4
Розділ 1 Поняття та суть акціонерного товариства…………………………..7
Розділ 2 Форми і механізм функціонування акціонерних товариств……...16
Розділ 3 Історія виникнення та особливості функціонування
акціонерних товариств в Україні………………………………………………23
Висновки...................................................................................................................31
Список літератури...................................................................................................32

Содержимое работы - 1 файл

Курсова робота ГДС - БС-22.doc

— 184.50 Кб (Скачать файл)

    УКООПСПІЛКА

    Полтавський університет споживчої кооперації України

    Кафедра економічної теорії 
 
 
 
 

    КУРСОВА РОБОТА

    з економічної теорії на тему:

    «Акціонерне товариство: суть, форми  і механізм функціонування»   

                                                                                            Студента 2 курсу

                                                                              групи БС-22

                                                                               факультету – «Фінансів та обліку»                                              

                                                                               Губенко Дмитра 

                                                                                Науковий керівник

                                                                                Кушнір Л. Л. 
 
 
 
 
 

Робота  здана на кафедру:

_________________________

Робота  допущена до захисту:

_________________________

Робота  захищена:

_________________________

_________________________

                                                                                               Члени комісії:____

                                                                                                ________________

                                                                                               ________________

                                                             

    Полтава 2009

 

Зміст 

 
Вступ...........................................................................................................................4

Розділ 1 Поняття та суть акціонерного товариства…………………………..7

Розділ 2 Форми і механізм функціонування акціонерних товариств……...16

Розділ 3 Історія виникнення та особливості функціонування

акціонерних товариств в Україні………………………………………………23

Висновки...................................................................................................................31

Список  літератури...................................................................................................32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Вступ 

    Проблемою є те що із виникненням в Україні  недержавного сектора економіки  постало питання вибору організаційної форми капіталу, яка б найбільшою мірою сприяла розвитку ринкових відносин та відповідала принципу соціальної справедливості. Як показує історія розвинутих країн, такою організаційною формою є акціонерна. Тому в нашій країні економічні реформи були спрямовані в русло формування акціонерного сектора економіки, тобто здійснення акціонування економічних відносин. Однією із проблем у загальній теорії акціонерних відносин, яка вимагає дослідження є неоднозначність трактування категорії акціонування та наслідків його здійснення в Україні.

          Метою дослідження  даної теми є досконале ознайомлення з такою формою підприємства як акціонерні товариства, для подальшого його розвитку та функціонування за участю суспільства в цілому. Також ця робота присвячена для того щоб відобразити процес становлення акціонерного капіталу у вітчизняній економічній системі, та з’ясувати сутність акціонування та оцінити сучасний стан акціонерного сектора України.

    Об’єктом  дослідження даної теми являється  є саме акціонерне товариство і його особливості функціонування.

    Ця  тема є актуальною тому що в нашій  країні акціонерна форма організації підприємства - порівняно нова для нашої країни. Засади управління акціонерним товариством радикально відрізняються від тих, які практикувалися раніше. Вони потребують принципово нової психології і нового економічного мислення.

    Проблемою є те що із виникненням в Україні недержавного сектора економіки постало питання вибору організаційної форми капіталу, яка б найбільшою мірою

    Загальновідомо, якої великої ваги в нашій економіці  набув корпоративний сектор. В  процесі приватизації вже створено понад 8,5 тисяч акціонерних товариств, а ще тисячі товариств створені на основі приватного капіталу.

    Постановою  Верховної Ради України № 542 від 22 листопада 1996 року близько 1400 підприємств  виключено з переліку об'єктів, які  не підлягають приватизації. Більшість  з них буде перетворено на відкриті акціонерні товариства. Фонд державного майна як орган, що безпосередньо здійснює приватизацію, зацікавлений в успішній роботі акціонерних товариств.

    Господарські  статутні товариства кваліфіковано  законом як організаційно-правову   форму   підприємства,   заснованого   на колективній власності. Ця форма має істотні особливості щодо створення, діяльності, юридичного статусу товариств. Тому товариства діють на підставі Закону України від 19 вересня 1991р”Про господарські товариства”, який визначає поняття. види, а також права і обов'язки їх засновників та учасників. Статутні товариства є різновидом підприємств, тому вони діють також на підставі законодавства про підприємства.

    Основною  особливістю, за якою товариство відрізняється  від суб'єктів права (не товариств), є об'єднання на підставі угоди майна та зусиль учасників для спільної господарської діяльності. Товариство являє собою об'єднання на засадах угоди майна та підприємницької діяльності фізичних осіб та/ або юридичних осіб у формі підприємства (установи, організації) для спільної діяльності з метою одержання прибутку. Всі товариства згідно з законом є юридичними особами. діють на підставі установчих документів, затверджених учасниками, мають власні назви із зазначенням організаційно-правової форми товариства (акціонерне тощо). Історично товариства є традиційною формою підприємництва. Світовий бізнес відпрацював кілька видів товариств, які різняться способами формування та функціонування   статутного   капіталу, межами   відповідальності учасників за зобов'язаннями товариства. Закон “Про господарські товариства” розрізняє акціонерні та неакціонерні (інші) товариства; класичний поділ товариства капіталів - акціонерні товариства, особові та інші. Відповідно до межі відповідальності розрізняють товариства:

    1)з  обмеженою відповідальністю;

    2)з  додатковою відповідальністю;

    3)повні;

    4)командитні. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Поняття та суть акціонерного товариства.
 

    АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО – організація, створена на основі добровільного погодження юридичних і фізичних осіб (в тому числі іноземних), що об'єднали свої кошти шляхом випуску акцій, з метою здійснення господарської діяльності і отримання прибутку.

    Акціонерні  товариства являється юридичними особами, можуть займатися будь – якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України. Вони мають повну господарську самостійність в питаннях вибору форми управління, реалізації продукції, встановлені  цін і оплати праці, використання чистого прибутку, несуть відповідальність по своїм зобов'язанням всіма активами.[2,c.344]

    Особливості виникнення акціонерних  товариств:

    Акціонерні  товариства є поширеною формою господарських  товариств в Україні. Це викликано не стільки їх великою поширеністю в світі, а й тим, що значна частина приватизованих підприємств набула форм акціонерних товариств. Іншою формою, яка виникла в результаті приватизації, були так звані колективні підприємства, які займають не таку значну частку в загальному обсязі приватизованого сектору економіки. У світовій практиці корпоративне управління здійснюється насамперед в акціонерних товариствах, тому їх винятково важлива роль в економіці змушує докладно зупинитись на цій формі корпоративних утворень.

    Виникнення  і функціонування акціонерних товариств  мало як позитивні, так і негативні риси. Вони проявлялись поступово, з розвитком самих корпорацій.

    Позитивними рисами акціонерних товариств були обмеження економічного ризику для окремих учасників, підвищення підприємницької активності й об'єднання різних економічних можливостей — капіталів та вмінь, знань, ідей, обмеження можливостей вилучення капіталів (паїв, часток) з товариства, розмежування капіталу та економічної діяльності, жорстке відокремлення власності господарського товариства і власності його учасників, зменшення залежності частки акціонерного товариства від частки його окремих учасників, підвищення кваліфікаційного рівня учасників корпоративних відносин, особливо менеджменту. Крім того, на певному етапі для вирішення господарських завдань виникла необхідність заміни механізмів ринкової організації між окремими приватними продуцентами на структури єдиного управління.

    До негативних рис ролі акціонерних товариств можна віднести виникнення так званого фіктивного капіталу, який часто функціонує відірвано від капіталу реального, зниження можливостей контролю за діяльністю акціонерних товариств з боку дрібних власників-акціонерів, появу можливості спекулятивного і навіть злочинного акціонерного засновництва, ускладнення управління акціонерними товариствами у порівнянні з іншими формами підприємств. Ці негативні риси супроводжували розвиток акціонерних товариств, проте не перекреслювали їх позитивні риси, що й спричинило динамічний розвиток корпорацій.

    Різке зростання акціонерних товариств  припало на другу половину XIX — початок XX ст. Наприклад, у Німеччині до франко-пруської війни 1871р. було засновано 459 акціонерних товариств, а з 1871 по 1907р. їх було вже 5998. У США в 1904р. акціонерні товариства становили 23,6 відсотка усіх підприємств, а в 1914р. — 31,6 відсотка. При цьому вони виробляли відповідно 70,6 і 87,5 відсотка всієї продукції, а чисельність зайнятих працівників становила 73,7 і 86,5 відсотка. У Франції за 25 років (1889—1913) було засновано 25 451 акціонерне товариство з капіталом 22 млрд франків. В Японії в 1916р. функціонувало 7500 акціонерних товариств. їх кількість зросла порівняно з 1896р. на 190, а капітал на 486 відсотків.

    У Росії в 1870р. діяло близько 300 акціонерних товариств, а на 1916р. їх кількість сягнула (було засновано) 2958, з них діяло 2593 з капіталом 5,4 млрд руб. У роки громадянської війни вони не функціонували, проте при переході до нової економічної політики були дозволені. 1 лютого 1922 р. був затверджений статут першого акціонерного товариства "Шкірсировина". За наступні три роки було організовано, в тому числі в Україні, 161 акціонерне товариство. Процес розвитку акціонерних товариств продовжувався ще кілька років, поки вони не були ліквідовані і перетворені в державні підприємства. З того часу і до кінця 80-х років XX ст. акціонерні товариства в Україні, як і в інших республіках колишнього СРСР, лишались по суті забороненими організаційно-економічними формами господарювання.

    Щоправда, роль акціонерних товариств вбачалася  і тоді досить значною, і у 1927 р. ЦВК  та РНК СРСР було прийнято Положення про акціонерні товариства, яке досить докладно регулювало організаційні відносини в акціонерних товариствах. Щоправда, це положення застосовувалось недовго, оскільки не стало суб'єктів акціонерних відносин. У законодавчій базі Радянського Союзу Положення про акціонерні товариства існувало досить довго і втратило чинність у 1961 р.

    З кінця 80-х років (1 січня 1988 р.) були здійснені  спроби формувати акціонерні відносини в рамках державного сектору. Ця спроба була здійснена через випуск акцій трудового колективу і акцій підприємства і закріплена постановою Ради Міністрів СРСР "Про випуск підприємствами й організаціями цінних паперів" у жовтні 1988 р.

    Випуск  акцій розпочався, але вони не користувалися  попитом, і в Україні їх випуск закінчився у 1992 р. Щоправда, обіг таких акцій дозволявся до 1996 р. Нормативно-правова база для діяльності акціонерних товариств в Україні почала створюватися з початку 90-х років. Вона була закладена прийняттям у 1991 р. Закону СРСР "Про господарські товариства", який до цього часу (2001 р.) з численними поправками регулює їх діяльність. Багато положень цього акта потребують доопрацювання і змін, проте база для функціонування господарських товариств, в тому числі акціонерних, існує. Крім того, є проект окремого закону про акціонерні товариства, але його прийняття затягується.[12,c.45]

Информация о работе Акціонерне товариство: суть, форми і механізм функціонування