Активи як об’єкт фінансового менеджменту, їх зміст, види та завдання управління

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2011 в 00:24, реферат

Краткое описание

Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство повинно мати певне майно, яке належить йому на правах власності чи володіння. Усе майно, яке належить підприємству і яке відображено в його балансі, називають активами.

Активи — це економічні ресурси підприємства у формі сукупних майнових цінностей, які використовуються в господарській діяльності з метою отримання прибутку; це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких приведе до збільшення економічних вигід у майбутньому.

Темою реферату обрано питання: “Активи як об’єкт фінансового менеджменту, їх зміст, види та завдання управління”.

Содержание работы

Вступ 3
1. Зміст поняття «активи» та його види. 4
2. Класифікація активів підприємства 9
3. Основні завдання управління активами 11
Висновки 14
Перелік використаної літератури 15

Содержимое работы - 1 файл

Готовий реферат з фін.менеджмента..docx

— 308.63 Кб (Скачать файл)

    МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

    ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

    «Ужгородський національний університет»

    Економічний факультет 

    Кафедра економіки, менеджменту  та маркетингу 
 
 

    Богдан  Тетяна Олександрівна  
 
 
 

    Активи  як об’єкт фінансового менеджменту, їх зміст, види та завдання управління 
 
 
 

    реферат

    з навч. дисципліни «Фінансовий менеджмент»

    студентки 5 курсу денної форми навчання

    спец. «Економіка підприємства» 
 
 
 
 
 

                                          Науковий керівник:

                                          Пойда-Носик Н.Н. 
 
 
 
 
 
 
 

    Ужгород – 2011 
 

зміст 

Вступ3

1. Зміст поняття «активи» та його види.4

2. Класифікація активів підприємства9

3. Основні завдання управління активами 11

Висновки14

Перелік використаної літератури15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Вступ 

   Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство повинно мати певне майно, яке належить йому на правах власності чи володіння. Усе майно, яке належить підприємству і яке відображено в його балансі, називають активами.

   Активи — це економічні ресурси підприємства у формі сукупних майнових цінностей, які використовуються в господарській діяльності з метою отримання прибутку; це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких приведе до збільшення економічних вигід у майбутньому.

   Темою реферату обрано питання: “Активи як об’єкт фінансового менеджменту, їх зміст, види та завдання управління”.

   Мета  написання реферату – теоретично обґрунтувати зміст поняття «активи» та його види, класифікація активів підприємства та основні завдання управління активами .

   У процесі  досягнення даної мети необхідно виконати наступні завдання:

   1. Охарактеризувати зміст поняття «активи» та розподілити на види.

   2. Подати класифікацію активів підприємства за основними ознаками.

   3. Проаналізувати основні завдання  управління активами підприємства.

   Для написання даного реферату були використані  праці наступних авторів: Коваленко  Л.О., Ремньова Л.М., Момот Т.В., Безугла В.О., Тараруєв Ю.О., Кадничанський М.В., Чалий І.Г., Поддєрьогін А.М., Семенов Г.А., Бугай В.З., Тимощенко Ю.М. та ін..  
 
 
 
 
 

   1. Зміст поняття  «активи» та його  види 

   Активи  являють собою ресурси, контрольовані  підприємтвом, використання яких призводять до збільшення економічних вигод  у майбутньому. До них відносяться  всі наявні матеріальні цінності, нематеріальні активи та кошти, що належать підприємству на певну, а також їх розміщення та використання.

   Процес  формування активів підприємства пов'язаний з трьома основними етапами його розвитку на різних стадіях життєвого циклу:

  1. Створення нового підприємства – найбільш відповідальний етап формування активі, особливо при створенні великих підприємств. Активи, що формуються на цьому етапі, визначають потребу в стартовому капіталі, умови отримання прибутку, швидкість обороту цих активів, рівень їх ліквідності тощо.
  2. Розширення, реконструкція та модернізація діючого підприємства – цей етап формування активів підприємства можна розглядати як постійний процес його розвитку в розрізі його основних стадій життєвого циклу. Розширення і відновлення складу активів діючого підприємства здійснюється відповідно до стратегічних завдань його розвитку з урахуванням можливостей формування інвестиційних ресурсів.
  3. Формування нових структурних одиниць діючого підприємства, діючих підприємств, філій – цей процес може здійснюватися шляхом формування нових структурних майнових комплексів за рахунок нового будівництва або придбання готової сукупності активів у формі цілісного майнового комплексу. Варіантами такого придбання є приватизація діючого державного підприємства, купівля збанкрутілого підприємства тощо.1

   Згідно  ПБО 2 Баланс і активи підприємства поділяються на обортні та необоротні активи.2

   Необоротні  активи - це активи підприємства, термін експлуатації або погашення яких перевищує один рік. Складові елементи необоротних активів включають:

   • нематеріальні активи;

   • незавершене будівництво;

   • основні засоби;

   • довгострокові фінансові інвестиції;

   • довгострокову дебіторську заборгованість;

   • відстрочені податкові активи;

   • інші необоротні активи.

   Оборотні  активи - грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи дванадцяти місяців з дати Балансу.

   Операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.

   Складові  елементи оборотних активів включають:

   • запаси (виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція);

   • товари;

   • векселі одержані;

   • дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

   • дебіторська заборгованість за розрахунками (з бюджетом, за виданими авансами, з нарахованих доходів, із внутрішніх розрахунків);

   • інша поточна дебіторська заборгованість;

   • поточні фінансові інвестиції;

   • грошові кошти та їх еквіваленти;

   • інші оборотні активи.3

   Активи  підприємства є однією з найважливіших  категорій фінансового менеджменту  і являють собою економічні ресурси, сформовані за рахунок інвестованого  в них капіталу, які контролюються  підприємством та характеризуються вартістю, продуктивністю, здатністю  генерувати дохід. Їх постійний оборот у процесі використання пов’язаний з факторами ризику, часу та ліквідності.

   Указані характеристики, які відображають сутність активів підприємства, обумовлюють систему основних задач їх фінансового менеджменту для досягнення головної мети – забезпечення максимізації добробуту власників підприємства в поточному й перспективному періоді. Слід зауважити, що мета керування активами нерозривно пов’язана з головною метою фінансового менеджменту.4

   В теорії керування активами для досягнення головної мети визначено основні  задачі: формування необхідного обсягу і складу активів для забезпечення певних темпів економічного розвитку; забезпечення максимальної доходності (рентабельності) активів з урахуванням  можливого ступеня фінансового  ризику; забезпечення мінімізації фінансового  ризику використання активів з урахуванням  певного рівня їх доходності (рентабельності); забезпечення постійної платоспроможності  підприємства за рахунок підтримання  достатнього рівня ліквідності  активів; оптимізація обороту активів. Оскільки активи - це майнова цінність підприємства, яка має вартість, то питанням порядку її визначення приділяється багато уваги. Результати оцінки вартості активів впливають на різні аспекти господарської діяльності підприємства:

   • визначають об’єктивність бухгалтерського  обліку й формування фінансової звітності;

   • визначають потребу у капіталі, необхідному  для формування активів;

   • вартість активів впливає на рівень собівартості продукції та цінову політику;

   • реальна оцінка вартості активів  визначає об'єктивність фінансових результатів діяльності;

   • вартість активів використовується під час залучення підприємством  кредитів для їх майнового забезпечення;

   • оцінка вартості активів є обов'язковою  при майновому страхуванні;

   • вартість активів являє собою  базу для розрахунків з метою  оподаткування;

   • вартість активів безпосередньо  впливає на формування показника  ринкової вартості підприємства, який у системі фінансового менеджменту є одним із найважливіших показників;

   • об'єктивно визначена вартість активів  визначає реальні можливості задоволення претензій кредиторів до підприємства, оголошеного банкрутом.

   Характеризуючи  активи як об'єкт управління, необхідно відмітити особливості їх окремих складових частин. Зокрема, необоротні активи є найменш мобільною частиною майна підприємства, основна відмінність якої полягає в багаторазовому використанні в процесі господарської діяльності і частковій амортизації і на протязі кожного операційного циклу. 
В процесі формування і управління необоротними активами необхідно враховувати їх переваги і недоліки в порівнняні з оборотними активами.

   Основними перевагами оборотних активів в  порівнянні з оборотними активами є: менший ризик інфляційного зменшення  та можливе збільшення ринкових цін  на нерухомість швидкими темпами, між  темпи інфляції; здатність приносити  стабільний прибуток в разі несприятливої  господарської діяльності щодо орендних та лізінгових платежів. Можливість більш  інтенсивного використання в періоди  підйому ринкової інфраструктури.

   До  недоліків слід віднести: можливість на реального зносу при швидкій зміні техніки і технологічних процесів; низький рівень маневреності, неможливість швидко змінити структуру вкладених коштів; низький рівень ліквідності і неспроможність забезпечити потік платежів при погіршенні платоспроможності підприємства.5

   Водночас  при управлінні оборотними активами слід враховувати переваги і недоліки у порівнянні їх з необоротними активами. До основних переваг можна віднести наступне: більш висока ліквідність; знаходження частини оборотних  активів у вигляді готових  засобів платежу; можливість швидкої  реструкторизації ї оборотних активів; можливість підвищити швидкість  обігу шляхом раціонального управління (див. рис.1).

   

   Рис.1. Основні недоліки та переваги необоротних  активів.6

   Недоліки  можна вважати: можливе інфляційне знецінення грошових активів; додаткові  витрати на утримання зайвих оборотних  активів; більш високий рівень фінансових ризиків. 
 
 
 
 
 
 

   2. Класифікація активів  підприємства 

   До  активів відносять всі види майна  підприємства, що належать йому на праві  власності й використовуються для  здійснення статутної діяльності. Політика управління активами суб'єктів господарювання базується на розумінні їх як джерела  отримання грошових потоків. Класифікація активів за різними ознаками представлена на рис. 2.7

   

   Рис.2. Класифікація активів  підприємства. 

   Отже, відповідно до основних ознак активів  вони розподіляються так: 8

   1. Залежно від об’єкта управління:

   а) необоротні активи: основні засоби, незавершене будівництво, устаткування, призначене до монтажу; довгострокові фінансові інвестиції;

Информация о работе Активи як об’єкт фінансового менеджменту, їх зміст, види та завдання управління