Методи державного стимулювання інноваційних процесів

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Января 2013 в 21:18, контрольная работа

Краткое описание

Між економічними відносинами, що існують у процесі здійснення інноваційної діяльності, мірами їхнього господарського регулювання і самими інноваційними процесами у національній економіці існують складні взаємозв'язки. Це об'єктивно вимагає теоретичного аналізу сутності і тенденцій розвитку інноваційної діяльності. Відсутність таких досліджень є однією з причин неможливості сформувати раціональний механізм стимулювання інноваційної діяльності і відставання українського виробничого потенціалу від аналогічних потенціалів інших країн.

Содержание работы

ВСТУП.............................................................................................................
3
1
Методи державного стимулювання інвестиційних процесів..............
4

1.1. Аналіз стану інноваційної діяльності в Україні………………..
4

1.2 Теоретичні основи стимулювання інноваційної діяльності……
6

1.3 Зарубіжний досвід державної підтримки і стимулювання інноваційної діяльності………………………………………………
10

1.4 Рекомендації щодо вдосконалення стимулювання інноваційної активності в Україні…………………………………………………
15
ВИСНОВКИ ....................................................................................................
18
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ...................................................................................
20
2
Розрахункова частина...............................................................................
21

Содержимое работы - 1 файл

КР_Башинський_Методи держ. стимулювання инновац. процесов (1).docx

— 88.94 Кб (Скачать файл)

 

Міністерство освіти і  науки, молоді та спорту України

Чернігівський державний  технологічний університет

 

 

 

Кафедра менеджменту  та державного управління

 

 

 

Контрольна робота

 

з дисципліни:

Державне управління інноваційно-інвестиційними процесами

 

на тему:

«Методи державного стимулювання інноваційних процесів»

 

 

 

 

 

 

Виконав:

студент групи ЗДСВ-111 _______________   Д.А. Башинський

№ зал. книжки 116703

 

 

 

Перевірив:

викладач    _______________   С.В. Повна

 

 

 

 

 

 

Чернігів ЧДТУ 2012  
ПЛАН

 

ВСТУП.............................................................................................................

3

1

Методи державного стимулювання інвестиційних процесів..............

4

 

1.1. Аналіз стану інноваційної діяльності в Україні………………..

4

 

1.2 Теоретичні основи стимулювання інноваційної діяльності……

6

 

1.3 Зарубіжний досвід державної підтримки і стимулювання інноваційної діяльності………………………………………………

10

 

1.4 Рекомендації щодо вдосконалення стимулювання інноваційної активності в Україні…………………………………………………

15

ВИСНОВКИ ....................................................................................................

18

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ...................................................................................

20

2

Розрахункова  частина...............................................................................

21


 

Вступ

Перехід до ринкової економіки  збільшив значення активізації інноваційної діяльності, проблем формування інноваційного  потенціалу країни, що дозволяє реорганізувати економіку, прискорено розвивати наукомістке  виробництво, що повинно стати найважливішим  фактором виходу з економічної кризи  і забезпечення умов для економічного росту.

Між економічними відносинами, що існують у процесі здійснення інноваційної діяльності, мірами їхнього  господарського регулювання і самими інноваційними процесами у національній економіці існують складні взаємозв'язки. Це об'єктивно вимагає теоретичного аналізу сутності і тенденцій  розвитку інноваційної діяльності. Відсутність  таких досліджень є однією з причин неможливості сформувати раціональний механізм стимулювання інноваційної діяльності і відставання українського виробничого потенціалу від аналогічних потенціалів інших країн.

Особливу значимість для  нашої країни має творче використання досвіду розвинених країн по реалізації мір державної підтримки інноваційних процесів в економіці, що дозволить сформувати діючу вітчизняну систему стимулювання інноваційної діяльності. Актуальність дослідження даних питань зростає в зв'язку з тим, що українська економіка прагне до гідного й органічного входження у світове співтовариство. Подолання відставання практично у всіх галузях і виробництвах припускає посилення інноваційного характеру підприємницької діяльності, формування особливої інноваційної сфери.

Усе вище сказане визначає практичну і теоретичну значимість проблеми, а, отже, і актуальність даної роботи.

 

  1. Методи державного стимулювання інноваційних процесів

1.1. Аналіз стану інноваційної діяльності в Україні

В умовах трансформації економіки  України науково-технічний прогрес, стрижнем якого є інноваційна  діяльність, перетворюється на вирішальний фактор соціально-економічного розвитку і відіграє провідну роль у вирішенні економічних, екологічних, соціальних та культурних завдань. Недооцінювання його загрожує швидкою втратою позицій на світовому ринку, спадом виробництва, банкрутством підприємств та переходом виробничих проблем в соціально-економічні й політичні. Проте, незважаючи на загальновизнану думку про соціальну роль інноваційної діяльності в забезпеченні зростання випуску продукції та продуктивності праці, майже в усіх регіонах і галузях нашої країни, як показали результати аналізу, відстежується тенденція її поступового зниження. Найгіршим є те, що негативних змін зазнали і базові підприємства промисловості.

Темпи росту основних показників підприємств всіх форм власності мають стійку тенденцію до зниження майже за всіма регіонами та галузями промисловості. Про незадовільний стан інноваційної діяльності зокрема таких базових вітчизняних підприємств, як машинобудівні, свідчать такі її критерії:

1) зменшення витрат на  науку та науково-технічні вироби, в т.ч. за рахунок держбюджету,  що погіршує матеріально-технічне  забезпечення науки, призводить  до старіння наукового устаткування  та обладнання, а також негативно  позначається на кількісному  та якісному віковому складі  фахівців, які виконували науково-технічні  розробки. Скорочується їх чисельність через еміграцію в інші країни з більш привабливими й сприятливими умовами праці та перехід талановитої молоді до краще оплачуваних сфер діяльності, результатом чого стає втрата фахівців інноваційно-репродукційного віку;

2) рівень експортабельності та конкурентоспроможності товарів та послуг залишається низьким – тенденцію скорочення має рівень експорту оновленої продукції, причому незначною є питома вага поставленої на експорт ліцензійної продукції, велика частка якої надходить в країни СНД і не знаходить достатнього попиту в країнах близького та далекого зарубіжжя;

3) система сертифікації в Україні діє як засіб захисту споживача від неякісної продукції, але не забезпечує конкурентоспроможність товарів на світовому ринку, що свідчить про недостатній рівень якості [2].

Отже, інноваційна діяльність підприємств України в період реформування економіки зазнала негативних змін, які обумовлені впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. До числа зовнішніх факторів слід віднести:

- економічні (системна криза  в державі, інфляція, великі норми оподаткування, розрив економічних зв’язків, відсутність державного фінансування);

- політичні (нестабільність, несвоєчасність, а інколи і нездатність  уряду проводити реформи й  приймати відповідні нормативні  акти);

- юридичні (недосконалість  законодавчої бази, відсутність  необхідних й дійових правових  і нормативних актів стосовно  регулювання інноваційної діяльності);

- науково-технічні (недосконалість  науково-технічної політики держави,  недостатність досвіду з питання  купівлі-продажу ліцензій, несприятливий інноваційно-інвестиційний клімат, відсутність ефективної системи заохочення вітчизняного науковця та винахідника);

- соціальні (низький рівень життя, тенденція до зниження чисельності населення, відплив кадрів, старіння нації, зниження рівня кваліфікації через еміграцію фахівців до інших країн та перехід до більш перспективних сфер, що надають можливість вищого заробітку).

До внутрішніх факторів, які вплинули на інноваційну діяльність, слід віднести: скорочення показників зняття з виробництва застарілих видів техніки, введення в дію механізованих та автоматизованих ліній, недостатній обсяг проведених маркетингових досліджень, відсутність належного заохочення винахідника і раціоналізатора, низький рівень інноваційної культури тощо.  
Це – наслідок недосконалості та відсутності ефективної системи стимулювання інноваційної діяльності підприємства взагалі [2].

Обмеження інноваційної діяльності є наслідком неефективного державного впливу, зокрема податкових пільг, антимонопольного, патентно-ліцензійного та кон’юнктурного регулювання технологічного оновлення виробництв. Тобто всі підприємства фактично позбавлені пільг в інноваційній діяльності, якщо вони не зазначені інноваційними центрами, що припиняє їх наукові та проектно-конструкторські роботи, освоєння і впровадження нових технологій та виробництво нової продукції. Пільги, які існували в Законі України “Про оподаткування прибутку підприємств і організацій” 1992 року, дозволяли стимулювати творчу інноваційну діяльність, розробляти конкурентоспроможні новації, що забезпечувалось звільненням від оподаткування їх прибутку. Абсолютне вилучення цих пільг фактично ліквідувало вcі стимули для існування інноваційної діяльності на підприємствах [7].

 

1.2 Теоретичні основи стимулювання інноваційної діяльності

Успіх інноваційного процесу  багато в чому залежить від того, у якому ступені його безпосередні учасники зацікавлені у швидкому й економічно ефективному впровадженні результатів НДДКР у виробництво. Вирішальне значення набуває трудова мотивація працівників і стимулювання їхньої високопродуктивної праці з боку керівництва підприємством.

Задача стимулювання науково-технічної  праці дуже складна в силу специфіки  цього виду діяльності. По-перше, необхідно  домогтися підвищення розумової активності, стимулювати пошук нестандартних рішень, створити і підтримувати атмосферу творчості. По-друге, в умовах ринкової економіки важливий не сам по собі інноваційний процес, а його комерційний результат, що виражається в конкретних показниках ефективності: зростанні прибутку, зниженні витрат, підвищенні якості продукції. Комерційний критерій відіграє вирішальну роль і в оцінці значимості праці інноваторів. Таким чином, підхід сучасних компаній до стимулювання праці в інноваційному процесі визначається двома головними моментами – прагненням максимально активізувати творчу особистість і направити цю активність на досягнення конкретного економічного результату.

При рішенні цієї задачі важливо виділити кілька загальних найбільш істотних моментів: 1) використання великого числа матеріальних і нематеріальних стимулів і спроби створення взаємодоповнюючої системи стимулювання праці в інноваційному процесі; 2) широке застосування організаційних і психологічних стимулів, орієнтованих на потреби вищого порядку (у самовираженні, реалізації індивідуальності і т.д.); 3) надання стимулюванню праці в інноваційному процесі постійного характеру [3].

Необхідно розуміти, що організаційні  й адміністративно-примусові методи стимулювання інноваційності є переважно методами прямої безпосередньої дії. Методи економічного й морального стимулювання є переважно методами опосередкованого діяння, що спонукають людину до визначеної поведінки. Робітник має можливість як прийняти певні вигоди, пов’язані із стимулюванням, так і відмовитись від їх отримання.

Принципово важливо використовувати  всі групи методів стимулювання інноваційної діяльності в комплексі (рис 1). Звісно, що окрема їх частина  буде мати пріоритет на конкретному підприємстві в залежності від багатьох параметрів.


 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 – Методи стимулювання інноваційної діяльності

Організаційні методи стимулювання інноваційних процесів є первинними по відношенню до інших. Пояснюється це наступними причинами. Підприємство, яке має чітку й адаптовану до особливостей своєї діяльності й зовнішнього середовища структуру, концентрації інформації, прийняття управлінських рішень, оплати праці, більш підготовлене до впровадження новшеств у своїй діяльності, ніж підприємство, що має неефективну організаційну структуру.

Так прикладом організаційного  стимулювання інноваційної діяльності можна вважати метод виділення  в окремий структурний підрозділ тих участків, що у найбільшій мірі потребують провадження інноваційних рішень у технічній, технологічній сферах. Також застосовується метод поєднання різних структурних підрозділів. Доцільність використання настільки різних підходів обумовлена специфікою кожного конкретного підприємства. Як окремий метод стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві можна виділити метод створення тимчасових творчих колективів.

Інша група методів  стимулювання інноваційності підприємства – адміністративно-примусового характеру – тими чи іншими варіаціями існують в кожній економічній системі. Із розвитком промислового виробництва їх значення повільно знижується, але вони повинні бути в арсеналі кожної крупної корпорації, що прагне розвитку. Це внесення до Положень про структурні підрозділи і посадових обов’язків записів про необхідність участі в інноваційній роботі, а також створення механізму аналізу й оцінки дій відповідних підрозділів і керівників.

Незаслужено забутими у пострадянські  часи виявилися методи морального стимулювання розробки й використання інновацій. Серед них можна виділити участь у прийнятті управлінських рішень, визначення кращих спеціалістів різних професій, кращих структурних підрозділів за різними показниками роботи, в тому числі за здійснення інноваційної діяльності, формування атмосфери єдиного трудового й творчого колективу.

Найважливіший засіб активізувати інноваційну діяльність – заохотити  й дати можливість її реалізувати. В  умовах стабільного функціонування економіки об’єктивно підвищується роль економічної зацікавленості у результатах своєї праці. Методи економічного стимулювання інноваційної діяльності більш складні в розробці, але зустрічають менший опір при їх застосуванні. У їх основі завжди знаходиться прагнення керівників підприємства використати зацікавленість працюючих у підвищенні свого матеріального добробуту для стимулювання виконання необхідних задач.

У своїй масі стимулюватися повинна якісна, ефективна робота персоналу. Економічне стимулювання робітників на здійснення інноваційної діяльності повинно відбуватися саме через заробітну плату, в тому числі через її змінну частину – преміювання.

Конкретна система матеріального стимулювання інноваційної діяльності передбачає економічне обґрунтування преміальних виплат. Найважливішим показником ефективності дії системи матеріального заохочення є співвідношення реально отриманого ефекту від використання певного методу стимулювання й витрат на його проведення. Згідно цього показника ефективною стає система матеріального стимулювання, що дає змогу одержати додатковий ефект, який перевищує за розмірами преміальні виплати. Критерій ефективності можна подати у вигляді рівняння:

Информация о работе Методи державного стимулювання інноваційних процесів