Рефераты по инновациям

10 самых важных научных открытий в последние 10 лет по версии канала Discovery

14 Мая 2012, творческая работа

В конце 2009 года научно-познавательный канал Discovery рассказал о самых значимых, по их мнению, научных открытиях, сделанных во всем мире за десять лет, то есть с 2000 по 2009 годы.

Goodwill и молодежь

15 Декабря 2011, реферат

В настоящее время создается все больше организаций с целью завлечь молодежь в гудвилл.
Молодежное добровольческое (волонтерское) движение «Добрая воля» (далее – движение «Добрая воля») является формой объединения, слушателей и выпускников Малых академий государственного управления, членов общественных организаций и социально-активной молодежи из студенческой среды с целью осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности.

Інвестиційний клімат Польщі

24 Октября 2011, реферат

Для більшості країн актуальними і практично значущими для інвестора є оцінки інвестиційного клімату (інвестиційної привабливості ) регіонів. В наш час переважають негативні оцінки сучасного інвестиційного клімату України фахівцями, науковцями, працівниками управління різних наукових рівнів. Це вимагає глибокого наукового дослідження інвестиційного клімату, розробки та реалізації низки заходів з метою його поліпшення.

Інновації фармацевтики

26 Апреля 2013, реферат

Розробка Данською біофрмацевтичною компанією “Zealand Pharma A/S” та німецьким фармацевтичним виробником “Boehringer Ingelheim” нових сполук з подвійним механізмом дії, що є агоністами рецепторів глюкагону і глюкагоноподібного пептиду (ГПП-1) для лікування хворих на діабет ІІ типу і пацієнтів з ожирінням.
3. Модифікований лікарський препарат “Арифон ретард”, в якому діюча речовина індопамід у формі гранул рівномірно розподілена в гідрофільному матриксі та у формі таблеток, покритих оболонкою, забезпечує гіпотензивний ефект протягом 24 годин, захищає організм від ускладнень.

Інноваційна діяльність підприємства

23 Октября 2011, курсовая работа

Сьогодні інновації стають ключовим чинником розвитку для більшості підприємств. Характерною є зростаюча кількість наукових праць, де досліджується інноваційна діяльність. У більшості з них акцент робиться не на ціновому механізмі конкуренції, а на інноваційних процесах, пов'язаних з поліпшенням всього виробничо-господарського потенціалу підприємства. Тому актуальність та практична значущість даної теми є, дійсно, дуже високою і значною. Саме тому вітчизняні вчені намагаються обґрунтувати національні інноваційні пріоритети, знайти дійові механізми залучення й ефективного використання інновацій. Однак масштаби та рівень наукової розробки зазначених проблем залишаються все одно недостатніми.

Інтелектуальна власність

09 Декабря 2011, реферат

Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі і складається українською мовою. За подання заявки сплачується збір. Документ про сплату збору повинен надійти до Укрпатенту разом із заявкою або протягом двох місяців після дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки та сплачено відповідний збір.

Інформаційно-аналітична система ведення реєстру ревізій органів ДКРС

11 Декабря 2011, контрольная работа

Складовою частиною діючої інформаційно-аналітичної системи органів ДКРС є підсистема ведення реєстру ревізій та перевірок, яка забезпечує реалізацію функцій обліку та звітності за результатами контрольно-ревізійної роботи. Одиницею обліку в підсистемі є ревізія (перевірка), результати якої заносяться до інформаційної карти. Інформаційна база складається з сукупності карток з відомостями про проведені ревізії та перевірки.

Автоматизированные рабочие места

24 Августа 2010, контрольная работа

Возрастающие темпы информатизации общества повышают значение вычислительной техники в управленческих процессах. Использование возможностей современной вычислительной техники для автоматизации процесса обработки информации позволяет увеличить производительность труда, повысить эффективность работы с документами и ускорить обмен управленческой информацией. Предприятия активно используют вычислительную технику для ведения бухгалтерского учета, контроля за выполнением заказов и договоров, подготовки деловых документов.

Автоматизированные системы управления производством

26 Января 2012, реферат

В эру развития информационных технологий все больше и больше работы,
которая раньше выполнялась руками и на бумажном носителе, переходит в область
выполнения в электронном виде. Не стала исключением и область документооборота.
Ведь гораздо удобнее хранить большие объемы информации не на полках в
помещении архива, а на маленьком компакт диске, искать нужный документ не весь
день, копаясь в архивных документах, а за пару секунд, введя необходимую для
поиска фразу, не доставлять документ курьером, а оповестить пользователя
внутренним механизмом информационной системы…

Автоматизированный измерительный комплекс давлений, перегрузок и деформаций

21 Декабря 2011, творческая работа

Подвижный автоматизированный измерительный комплекс давлений, перегрузок и деформаций (ИВК-ДПД) предназначен для автоматизации измерений при проведении экспериментальных исследований по оценке и прогнозированию поведения объектов и конструкций при воздействии ударных нагрузок в полевых условиях испытательных полигонов.

Авторское право

28 Ноября 2011, реферат

Законодательство Российской Федерации об авторском праве и смежных правах основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», c изменениями от 19 июля 1995 г., 20 июля 2004 года, Закона РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных», Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3526-I «О правовой охране топологий интегральных микросхем», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 9 июля 2002 года № 82-ФЗ,

Адидас технологии

05 Сентября 2012, реферат

Adidas AG — германский промышленный концерн, специализирующийся на выпуске спортивной обуви, одежды и инвентаря.
Бренд Адидас работает на потребителя с помощью продуктов позиционирования и дистрибуции, направленных на рынок lifestyle. Когда-то инновационный, сегодня классический, но всегда оригинальный, Адидас originals является чем-то большим, чем просто продукт. Первоначально инновационные спортивные продукты сегодня становятся классикой, это придает им теплоту и позитивность. И в то же время они обеспечивают покупателей четко выраженным ощущением индивидуальности и оригинальности.

Актуальность региональных стратегий

14 Апреля 2013, лекция

В XXI веке развитие экономики каждой страны и мировой экономики в целом происходит в условиях взаимодействия двух противоречивых тенденций. С одной стороны, процессы глобализации диктуют необходимость унификации и преобладания единообразия закономерностей в разных условиях. С другой стороны, именно разнообразие национальных особенностей и сложившихся специфических условий в каждой стране, обеспечивают необходимую дифференциацию форм проявления общих закономерностей и своего рода конкуренцию национальных моделей ведения бизнеса.

Алгоритмы проведения анализа риска инновационного проекта

20 Сентября 2011, курсовая работа

Современный этап развития науки, техники, экономики и всего общества характеризуется наличием огромных объемов накопленных знаний. С одной стороны, отдельно взятый человек не в состоянии охватить всю массу существующих знаний, с другой же, человечество постоянно их пополняет. Появляется потребность в формировании специальных методов, которые позволили бы вести поиск новых знаний с меньшими эвристическими (творческими) затратами и соответственно потребность в управлении творческим потенциалом создателей новых знаний, нацеленного на ускорение их реализации.

Анализ инновационного потенциала российской экономики

25 Сентября 2011, статья

Наглядное представление основных аспектов инновационной деятельности в РФ

Анализ инновационного процесса

16 Марта 2012, курсовая работа

В ходе выполнения курсового проекта студентами выполняется следующие работы:
- определяется себестоимость одного из этапов инновационного процесса;
- определяется себестоимость всего инновационного проекта;
- определяется чистая стоимость инновационного процесса;
- проектируется финансово-промышленная группа;
- определяются параметры контроля функционирования технологического процесса;
- оценивается показатель взаимодействия предприятий;
- выявляется “узкое место” в работе финансово-промышленной группы;
- определяется оптимальный уровень послереализационного обслуживая;
- определяется научно-технический уровень разработок;
- оценивается уровень коммерческого риска в инновационной деятельности.

Анализ мотивации в инновационной деятельности предприятия ОАО «Первый хлебокомбинат»

12 Марта 2012, курсовая работа

Задачами ОАО «Первый хлебокомбинат» является:
- обеспечение окупаемости затрат;
- максимизация текущей прибыли;
- сохранение имеющегося высокого уровня качества хлебобулочной продукции;
- максимизация сбыта;

Анализ организации инновационной деятельности на ООО «ЗТО»

27 Мая 2013, курсовая работа

Цель данной курсовой работы - комплексное исследование инновационной деятельности на предприятии.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
провести общую характеристику предприятия;
проанализировать организационную структуру предприятия;
проанализировать состояние инновационной деятельности на ООО «Завод технологического оборудования». Выявить проблемы и наметить возможные пути их решения.

Анализ основных понятий и определений, используемых в инновационной деятельности в европейских странах

20 Апреля 2011, доклад

Понятие «инновация» (применительно к культуре - как абсолютный синоним понятия «нововведение») впервые появилось в научных исследованиях культурологов еще в XIX в. и означало введение некоторых элементов одной культуры в другую. Обычно речь шла о проникновении европейских обычаев и способов организации в традиционные азиатские и африканские общества.

Анализ состояния инновационного развития на примере ООО «Номако»

14 Октября 2011, курсовая работа

Способность компании создавать и коммерциализировать новвоведения зависит прежде всего от ее восприимчивости к новшествам. При рассмотрении следует определиться с двумя моментами: во-первых, с видами инноваций централизованные и децентрализованные. В данном случаи компания «Номако использует централизованные инновации, т.к. решения о внедрении принимает высшее руководство компании. во-вторых, характер разработки и внедрения новшеств.
Компания выбрала жесткую инновационную структуру, которая предполагает заранее установленную систему разработки и внедрения инноваций, основанной на принятии решений высшим звеном управления. В процессе развития инновационной среды компания опирается на внешние и внутренние факторы. К внешним факторам относятся: анализ конкуренции: для снижения уровня конкуренции и повышения конкурентоспособности продукции было принято решение в феврале 2009 года объединиться с ООО «Волброк» главным конкурентом ОАО “НОМАКО” для увеличение производства и расширением сферы инновационной деятельности. Производимые ОАО “НОМАКО” аппараты теперь существуют под брендом ”Садко”.

Анализ эффективности инвестиций в реализацию инновационной стратегии предприятия

12 Февраля 2012, курсовая работа

Эффективность инвестирования определяется, прежде всего, соотношением результатов осуществления проекта и затрат, необходимых для достижения этих результатов. Цель данной работы – произвести анализ эффективности вложенных инвестиций в конкретных инновационный проект предприятия, сделать расчет капитальных вложений, издержек производства, дохода от реализации продукции, чистой прибыли предприятия. Необходимым критерием принятия инновационного проекта является положительное значение накопленного потока наличности на любом шаге расчетного периода

Анализ эффективности инновационной деятельности

24 Декабря 2010, лекция

Жизненный путь новшества может развиваться по одному из трех путей: накопление в организации, превращение в организации в инновацию, продажа как товара.
Эффективность деятельности организации выражается через экономические и финансовые показатели. В условиях рыночной экономики не может быть унифицированной системы показателей. Каждый инвестор самостоятельно определяет эту систему исходя из особенностей инновационного проекта, профессионализма специалистов и менеджеров и других факторов.

Анализ эффективности реализации управления проектом

29 Марта 2012, курсовая работа

Выбор темы курсовой работы основан на том, что методология управления проектами позволяет исполнителям легче преодолевать помехи и препятствия, связанные с такими внешними и внутренними факторами, характерными для России, как:
- нестабильная экономика;
- дефицит и ограничение средств и ресурсов;
- возрастающая сложность проектов;
- появление и усиление конкуренции;
- социальные проблемы и т. д.

Архитектура "Клиент-сервер"

08 Марта 2012, доклад

Эффективность функционирования информационной системы во многом зависит от ее архитектуры.
Обработка данных с помощью мэйнфреймов (больших машин с несколькими терминалами), популярная в 70-е годы, имела свои преимущества, утраченные позже, в эпоху персональных компьютеров и настольных СУБД.

Атрибуция картин

07 Ноября 2011, реферат

Картина поступила в Государственный Научно-исследовательский институт реставрации из запасников Государственного Исторического музея. Полотно нуждалось в немедленной реставрации, поскольку в левой верхней части картины холст был прорван, по всей поверхности картины наблюдались многочисленные деформации холста. В нижней части картины были видны отставания и утраты грунта и красочного слоя, заклеенные полосой микалентной бумаги. Кроме того, весь красочный слой находился под слоем потемневшего галерейного лака, заметно искажающего колорит произведения. Местами лак разложился и побелел. Не менее настоятельно требовалось уточнить атрибуцию картины. В документах Исторического музея картина числилась как работа Владимира Ивановича Мошкова (Машкова) «Торжественное вступление гр. Паскевича в Тавриз».

Бизнес-план копировального центра

12 Марта 2012, реферат

Копировальный аппарат- это устройство, предназначенное для получения копий документов, фотографий, рисунков и других двухмерных изображений на бумаге и других материалах.
Автомат будет установлен в корпусе факультета Экономики и Менеджмента Санкт-Петербургского государственного Политехнического университета.

Бинес- инкубатор

28 Октября 2011, доклад

бізнес-інкубатор представляє собою найбільш ефективну форму організаційної підтримки малих підприємств на початковій стадії їх розвитку.
Перші бізнес-інкубатори з'явилися ще в 50 роки у Великобританії. Проте найбільше розповсюдження, особливо після 1983 року інкубатори бізнесу отримали в США. На протязі останніх десяти років їх число виросло з декількох десятків до 575, об'єднаних в Національну асоціацію інкубаторів бізнесу.

Введение режима коммерческой тайны на предприятии

17 Августа 2011, реферат

Информация об условиях сотрудничества (порядок, форма оплаты, предоставляемые скидки, условия доставки и т. д.) с действительными и потенциальными контрагентами, а также информация, составляющая базу данных о контрагентах предприятия, включая их наименования, адреса, банковские, почтовые, телефонные, телеграфные, отгрузочные и другие реквизиты, имена руководителей, главных бухгалтеров и других должностных лиц, а также их контактные телефоны.

Введение в теорию инноваций

12 Июня 2013, лекция

Инновационная деятельность должна обеспечить устранение разрыва между имеющимся объемом и уровнем уже полученных и проверенных научно-технических достижений и их применением на развиваемом (создаваемом) предприятии.
Если прогресс в научно-технологической сфере давно предопределил виды и свойства структур (институты, вузы, отраслевые институты, бюро, опытные производства и пр.), а выпуск специалистов, обеспечивающих научные достижения в разных отраслях, хорошо освоен в нашей стране (в том числе и по мировому признанию), то с кадрами, обеспечивающими эффективность инновационной деятельности, дело обстоит гораздо хуже.

Венчурные фирмы

19 Ноября 2010, реферат

«Венчурный» или «рисковый» капитал - малопонятный для подавляющего большинства россиян феномен. Его путают с банковским кредитованием или благотворительностью. Информации о характере и деятельности венчурных фондов и компаний практически нет. Между тем, российский (по месту деятельности, а не происхождению) венчурный бизнес существует уже более 4-х лет. Немалый срок, если принять во внимание быстротечность перемен в бывшем Советском Союзе. Название «венчурный» происходит от английского «venture» - «рискованное предприятие или начинание». Сам термин «рисковый» подразумевает, что во взаимоотношениях капиталиста-инвестора и предпринимателя, претендующего на получение от него денег, присутствует элемент авантюризма. И это на самом деле так.