Логістична стратегія управління запасами підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Декабря 2012 в 17:19, курсовая работа

Краткое описание

Динаміка світового економічного поступу на сучасному етапі цілком природно стимулює розвиток теорії управління. Порядок із прискореним впровадженням концепції стратегічного управління все більшою мірою сфера виробництва та дистрибуції звертається до концепції логістики. Можна із впевненістю стверджувати, що пріоритетні напрями стратегічного управління насамперед стосуються сфери логістики, тобто сфери просторово-часової трансформації товарів, послуг, людей, капіталу, інформації. До цього спонукає система сформованих світових мегатенденцій, серед яких глобалізація та індивідуалізація, інформатизація та екологізація, зокрема європейська інтеграція та європеїзація підприємств, інтеграційна державна політика країн ЄС, інтеграційні між культурні відносини тощо.

Содержание работы

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Стратегія підприємства і логістичні стратегії
1.2. Логістичне управління і його перспектива
1.3 Аналіз використання логістики у виробничому підприємства
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА П.П «Модіан»
2.1 Загальна характеристика діяльності підприємства П.П «Модіан»
2.2 Аналіз господарської діяльності та фінансових показників П.П «Модіан»
2.3 Управління запасами на підприємстві П.П «Модіан»
2.4 Недоліки в управлінні запасами на підприємстві
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ «Медіан».
3.1 Недоліки в управлінні товарними запасами на підприємстві «Медіан
3.2 Пропозиції щодо покращення діяльності управління запасами. Концепція JIT.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Содержимое работы - 1 файл

чорновик.doc

— 1.22 Мб (Скачать файл)


МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ  ІВАНА ФРАНКА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

 

 

 

Кафедра економіки  підприємства

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

‘‘Логістична стратегія управління запасами підприємства”

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав :

студент V курсу

групи ЕКпС-51с

Миндзяк  А. М.

 

Науковий керівник :

        Гукалюк А.Ф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів - 2012

ЗМІСТ

 

 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи формування логістичної стратегії управління запасами  підприємства

1.1. Стратегія підприємства і логістичні стратегії

1.2. Логістичне управління і його перспектива

1.3 Аналіз використання логістики у виробничому підприємства

Розділ 2. Аналіз логістичної стратегії управління запасами  ПІДПРИЄМСТВА П.П «Модіан»

2.1 Загальна характеристика та аналіз фінансового стану П.П «Модіан»

2.2 Управління запасами на підприємстві  П.П «Модіан»

Розділ 3. Напрямки ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ «Медіан».

3.1 Недоліки в управлінні товарними запасами на підприємстві «Медіан

3.2 Напрямки покращення діяльності управління запасами. Концепція JIT.

Висновки

Список  використаних джерел

Додатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Динаміка світового  економічного поступу на сучасному  етапі цілком природно стимулює розвиток теорії управління. Порядок із прискореним впровадженням концепції стратегічного управління все більшою мірою сфера виробництва та дистрибуції звертається до концепції логістики. Можна із впевненістю стверджувати, що пріоритетні напрями стратегічного управління насамперед стосуються сфери логістики, тобто сфери просторово-часової трансформації товарів, послуг, людей, капіталу, інформації. До цього спонукає система сформованих світових мегатенденцій, серед яких глобалізація та індивідуалізація, інформатизація та екологізація, зокрема європейська інтеграція та європеїзація підприємств, інтеграційна державна політика країн ЄС, інтеграційні між культурні відносини тощо. За цих умов традиційні межі простору і часу втрачають своє значення: об’єднана Європа – це єдиний ринок товарів, послуг, людей, капіталу без внутрішніх меж, а поширення нової (віртуальної) економіки – це часова доступність без обмежень. Однак це зовсім не усуває проблем, зв’язаних з фізичним переміщенням, тобто необхідності транспортування, складування як тимчасового зберігання тобто дистрибуції і стратегічного управління.

Актуальність  теми полягає у тому, що добре побудована, належним чином організованаа стратегія управління  запасами, тобто якісна поінформованість про їх наявність та рух мають суттєве значення в управлінні господарською діяльністю кожного підприємства. Тому сьогодні об'єктивно виникли умови для перегляду існуючої практики організації управління та контролю запасів

Метою курсової роботи є виявлення передумов, теоретичне й практичне обґрунтування вдосконалення організації та методики управління і контролю запасів в умовах переходу до ринкових відносин

Предметом дослідження визначено теоретичні аспекти управління та контролю за запасами в умовах ринкових відносин з урахуванням галузевої специфіки. Дане підприємство відноситься до оптових посередників з продажу канцелярських виробів, яке в останні роки характеризується значним розширенням асортименту продукції

Об'єктом дослідження вибрано «Модіан», в якому є наявні можливості для висвітлення досліджувальних у роботі питань, щодо організації управління запасами.

        Для практичної реалізації цілей логістики необхідно знайти адекватні рішення ряду відповідних завдань, які по ступеню значущості розділяються на дві групи: глобальні і приватні (локальні) завдання.

До глобальних завдань логістики відносяться наступні:

  • створення комплексних, інтегрованих систем матеріальних, інформаційних, а по можливості і інших супутніх потоків;
  • стратегічне узгодження, планування і контроль за використанням логістичних потужностей сфер виробництва і звернення;
  • досягнення високої системної гнучкості;
  • постійне вдосконалення логістичної концепції в рамках вибраної стратегії в ринковому середовищі.

Приватні завдання в  логістиці мають локальний характер, вони динамічніші і різноманітніші:

   • максимальне скорочення часу зберігання продукції;
   • скорочення часу перевезень;
   • раціональний розподіл транспортних засобів;
   • швидка реакція на вимоги споживачів;
   • оперативна обробка і видача інформації і т.п.

Рішення цих задач  актуальні, носять творчий характер для досягнення реальної мети стратегічного управління.

У курсовій роботі відмічено актуальність поставленої мети логістичного управління, як розробка і вдосконалення управління матеріальними потоками.

 

 

 

Розділ 1

Теоретичні  основи формування логістичної  стратегії управління запасами  підприємства

 

1.1 Стратегія підприємства і логістичні стратегії

 

Імплементація концепції  логістики в систему управління підприємством створює певні  труднощі в усіх її характеристиках. Однак найважливішими з перспективи впровадження концепції логістики необхідно вважати проблеми, що виникають із характеристики «системного мислення», оскільки це проявляється на найбільш ранній стадії – стадії формування.

Багато років тому відомому американському журналу «Бізнес уік» довелося змінити свою попередню назву «Системи» як застарілу, однак уже початок 70-х років ознаменувався все більшою потребою в системному мисленні. Причини такого радикалізму в управлінні з початку 70-х років зумовлені появою стійких тенденцій щодо зміни структури ресурсів виробництва сучасних промислових підприємств в напрямку поліпшення структури капіталу, якісних характеристик працівників, багатократного зростання питомих капіталовкладень у виробничі потужності для механізації і автоматизації виробництва, щодо зміни в управлінні виробництвом. Останнє стосується концептуальних змін в самій теорії управління в напрямку впровадження поряд із основним принципом розвитку великого бізнесу – вдосконалення через розподіл зусиль, тобто поглиблення спеціалізації нового принципу – вдосконалення завдяки інтеграції зусиль. Сказане насамперед належить до етапу формування стратегії підприємства

Отже, необхідність ефективного  використання ресурсів, труднощі в  реалізації технологічних змін та низька ефективність заходів збалансування  проявів негативних наслідків спеціалізації разом зумовили актуалізацію систем та системного підходу. Результатом посиленої уваги стало нове розуміння категорії системотехніки, сформоване внаслідок необхідності усунення таких труднощів. По-перше, відбулося розширення і ускладнення системних структур настільки, що це утруднило хід раніше простих процесів розподілу і доставки продукції покупцям, зважаючи на складні проблеми формування складського господарства, його ієрархічної структури, стратегічних запасів, зворотного зв'язку тощо. У конструюванні та проектуванні таке утруднення означає відхід від послідовності етапів дослідження: конструювання – виготовлення дослідного зразка – підготовка виробництва – виробництво і т.д. до складнішої паралельно-послідовної координації етапів.

По-друге, планування покращання економіки повинно ґрунтуватися не на ізольованих об'єктах оптимізації, що становлять основні центри витрат, а на системній оцінці всіх частин системи через оптимізацію використання матеріалів, персоналу, обладнання, інформаційного потенціалу тощо. В цьому розумінні класичний облік, що ґрунтується на рознесенні витрат за статтями, стає корисним лише для ретроспективи і непридатним для перспективних системних рішень.

По-третє, окремі системні елементи через спонтанний розвиток спеціалізації перестали бути об'єктами безпосереднього управління і контролю з боку підприємства. Типові приклади можна знайти в постачанні, коли планують виробництво складових виробу одні, складальне виробництво – другі, постачання покупних частин – треті, а запасні частини – четверті. Інший приклад стосується управління якістю, коли ізольовано розглядалися проблеми техніки контролю якості і техніки проектування.

Отже, можна стверджувати, що необхідність системного підходу  має реалізовуватися послідовним впровадженням:

• системного аналізу, кількісні параметри якого ґрунтуються на точних і реальних даних про матеріали, товари, обладнання і персонал;

• інтегральних програм системотехніки, в яких системний аналіз буде використовуватись уже на стадії проектування і формування систем;

• систем управління, які достатньо досконалі, щоб за їх допомогою можна було розвивати системні програми і щоб вони отримали широку підтримку і визнання з боку самих учасників цього процесу (в ланцюгу «людина – інформація – машина»).

Поряд із викладеним актуалізації сприяють і природні тенденції, скажімо. 90-х років, які формують такі оцінки:

• у 2000 році досягнуто зниження глибини виготовлення на підприємствах до 52% порівняно із 64% на початку 90-х років, тобто поглиблення спеціалізації;

• зросла до 75% (порівняно із 60% на початку 90-х років) частина логістичних функцій, що виконувалися третьою стороною, тобто зростає outsourcing;

• середня швидкість обороту готових продуктів на складі за той самий період зросла від 16 до 21 обороту в рік, тобто зростання оборотності запасів;

• якщо в 1990 році в галузях промисловості лише 15% вартості поставок здійснювалися за JIT – системою, то на кінець сторіччя ця частка сягнула 23%, тобто зростання частки безпечного виробництва і дистрибуції.

Інтегрованим результатом викладених тенденцій стає значне сукупне зростання матеріальних та інформаційних потоків. Тому якщо це додаткове зростання матеріалопотоків реалізовуватиметься із застосуванням логістичних концепцій, то можна очікувати зниження загальних (повних) витрат, а, отже, і збільшення ефективності таких виробничих і дистрибуційних процесів. Застосування тих чи інших логістичних концепцій бере свій початок від формування логістичної стратегії.

Логістичні стратегії – подібно як і інші функціональні стратегії (наприклад, маркетингові стратеги») взаємопов'язані із конкурентними стратегіями, які насамперед можна трактувати як такі, що безпосередньо розвивають стратегії конкуренції. Згідно з моделлю Портера можна вирізнити логістичні стратегії низьких витрат та стратегії диференціації. Прикладом фірми, що реалізувала стратегію низьких витрат, є SKF, що продукує підшипники. Поява японських фірм на європейському ринку склала їй істотну цінову конкуренцію. Прийнята SKF стратегія низьких витрат передбачала вузьку спеціалізацію окремих фабрик, що істотно вплинуло на зниження витрат виробництва завдяки ефекту масштабу, однак при цьому виросли витрати дистрибуції. Створена інтегрована система передачі інформації, планування, інтегроване управління запасами призвели до системного позитивного ефекту завдяки досягнутій економії, що компенсувала додаткові витрати дистрибуції.

Логістична стратегія  низьких витрат насамперед супроводжується  процесами стандартизації, що дозволяє досягти ощадності виробництва. Стандартизації підлягають не тільки окремі вироби, їх елементи, компоненти, сировина та матеріали, але і документи, процедури, організаційні структури тощо, що разом і забезпечує зниження витрат логістичних сиcтем.

Логістична стратегія  диференціації співзвучна з маркетинговою стратегією розвитку і формування потреб потенційних споживачів і формує логістичні системи розміщення виробів в місці і в час, де і коли існує потреба.

За спрощено можна  розглядати чотири основні напрями  розвитку логістичних стратегій  в бізнесі:

а) напрям договірних (традиційних) логістичних стратегій;

б) логістичний outsourcing;

в) напрям логістичного партнерства;

г) напрям швидких циклів та інтеграції ланцюга поставок.

Стосовно цих напрямів в наступній табл. 1.1 подані залежності між стратегіями конкуренції і головними логістичними стратегіями.

 

Таблиця 1.1

Залежності між стратегіями  конкуренції і логістичними стратегіями

Домінуюча стратегія  конкуренції

(Лідерство)

Перевага витрат

Розвиток ключових компетенції

Отримання переваги завдяки кооперації

Конкуренція, орієнтована на час

Домінуюча логістична стратегія

Мінімізація логістичних витрат

Купівля (чи продаж логістичних послуг

Вдосконалення логістичної системи  в масштабі багатьох фірм

Швидкий цикл

Відносини між постачальниками  і отримувачами

Конкурентні

Співпраця на основі контракту

Двостороння корисна кооперація

Інтеграція ланцюга поставок


 

Загалом можна говорити про різноманітність форм і умов стосовно рівня логістичного управління, що не дозволяє однозначно строго сформулювати типи логістичних стратегій, однак їх можна диференціювати щодо вирішення базових логістичних проблем:

1) стратегія інтеграції функцій і процесів;

2) стратегія консолідації (транспорту, складів, запасів);

3) стратегія зменшення, тобто ліквідації запасів;

Информация о работе Логістична стратегія управління запасами підприємства