Алгоритмізація та програмування задачі обробки економічної інформації

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Апреля 2012 в 15:07, курсовая работа

Краткое описание

Метою курсової роботи є закріплення теоретичних знань з використання сучасних засобів програмування, набуття практичних навичок проектування та розробки програмних засобів за допомогою C++.

Під час виконання курсової роботи було набуто практичних навичок використання сучасних засобів та методів розробки програм; використані знання, які набуті у процесі вивчення дисципліни, для алгоритмізації типових процедур обробки соціально-економічної інформації; отримано навички налагодження та тестування програмних виробів в інтегрованих середовищах мови C++, розроблено проектну документацію, оформлено програмні та експлуатаційні документи.

Содержание работы

Технічне завдання…………….4.
Пояснювальна записка……….11
Текст програми……………….14
Опис програми……………….16
Опис застосування……………19
Література…………………….22
Додатки………………………..23

Содержимое работы - 1 файл

kursovayam.docx

— 61.16 Кб (Скачать файл)

За використання програми може бути відповідальний рядовий працівник  облікового спрямування, за її функціонування – працівник програмного забезпечення. Вхідні дані подаються у вигляді таблиць, бази даних; вихідні дані є запитом у табличній формі та їх виведення не має затримки при нормальній роботі системи, без збоїв та можливих зависань.

При зверненні до програми користувач задає базу даних чи використовує раніше створену, потім активізує  запит, що показує йому потрібні дані придатні до подальшого використання.

Під час роботи користувач буде взаємодіяти з діалоговими  вікнами, що будуть пояснювати яку інформацію потрібно ввести.

 

 

 

 

5.3 Опис програми

Економічна суть задачі полягає  у обліку кількості працівників  на кожному підприємстві, у кожному  цеху, відповідно до розряду їх роботи та статтю.

 

5.4. Вхідні та  вихідні дані.

Попередня база даних (Додаток  Г) буде містити такі дані: код підприємства, код цеху, табельний номер працівника, прізвище працівника, рік народження, сімейний стан, стать розряд робіт, оклад. Джерела формування подібних даних є інформація з відділу кадрів кожного підприємства. Все реквізити кодуються однаково. Джерелами інформації є окремі на кожного працівника особисті справи-таблиці (Додаток А).

Зразковим документом вихідної інформації є таблиця (Рис.1), що містить лише 2 елементи з бази даних, з яких тільки по одному вираховується запит. Перевірка виконується окремими функціями розписаними у четвертому розділі. Термін подання є довільним згідно з потребами користувача чи може бути впроваджений з певною періодичністю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 

 1. ГОСТ 19
 2. Касаткин А. И. Упpавление pесуpсами: Cпpав. пособие. — Мн.: Выш. шк., 1992.
 3. Кеpниган Б., Ритчи Д. Язык пpогpаммиpования Си. — М.:  Финансы и статистика, 1992. — 5р.
 4. Киммел П. и др. Borland C++ 5. — Спб.: BHV—Санкт-Петербург, 1999.
 5. Подбельский В. В. Язык Си++: Учеб. пособие. — М.: Финансы и ста-тистика, 1995. — 560 с.
 6. Страуструп Б. Язык программирования С++. Часть первая. — Киев: ДиаСофт, 1993
 7. Страуструп Б. Язык программирования С++. Часть вторая. — Киев: ДиаСофт, 1993..
 8. Шилд Г. Программирование на BORLAND C++ для профессиона-лов. — Мн.: ООО «Попурри», 1998. — 800 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

Додаток А.

 

Зразок подання вхідних  даних для бази.

Найменування елемента

Значність та відповідність типу даних

Код підприємства

11222

Код цеху

58

Табельний номер працівника

4420

Прізвище працівника

Семенчук

Рік народження

1967

Сімейний стан

+

Стать

м/ж

Оклад

1000.00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК Б

Единая система  программной документации

ГОСТ 19.105-78

(СТ СЭВ 2088-80)

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНЫМ ДОКУМЕНТАМ

 
 

 

 

Постановлением  Государственного комитета СССР по стандартам от 18 декабря 1978 г. № 3350 срок введения установлен

с 01.01 1980 г.

Настоящий стандарт устанавливает  общие требования к оформлению программных  документов для вычислительных машин, комплексов и систем, независимо от их назначения и области применения и предусмотренных стандартами  Единой системы программной документации (ЕСПД) для любого способа выполнения документов на различных носителях  данных.

Стандарт соответствует  СТ СЭВ 2088-80 в части общих требований к оформлению информационной части (см. справочное приложение)

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Программный документ  может быть представлен на  различных типах носителей данных.

1.2. Программный документ  состоит из следующих условных  частей:

 • титульной;
 • информационной;
 • основной;
 • регистрации изменений.

1.3. Правила оформления  документа и его частей на  каждом носителе данных устанавливаются  стандартами ЕСПД на правила  оформления документов на соответствующих  носителях данных.

2. ТИТУЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Титульная часть состоит  из листа утверждения и титульного  листа. Правила оформления листа  утверждения и титульного листа  устанавливаются по ГОСТ 19.104-78.

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ  ЧАСТЬ

3.1. Информационная часть  должна состоять из аннотации  и содержания.

3.2. Необходимость включения  информационной части в различные  виды программных документов  установлена соответствующими стандартами  ЕСПД на эти документы.

3.3. В аннотации приводят  сведения о назначении документа  и краткое изложение его основной  части.

3.4. Содержание включает  перечень записей о структурных  элементах основной части документа,  в каждую из которых входят:

 • обозначение структурного элемента (номер раздела, подраздела и т.д.);
 • наименование структурного элемента;
 • адрес структурного элемента на носителе данных (например, номер страницы, номер файла и т.п.).

Правила обозначения структурных  элементов основной части документа  и их адресации устанавливаются  стандартами ЕСПД на правила оформления документов на соответствующих носителях  данных.

4. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

4.1. Состав и структура  основной части программного  документа устанавливаются стандартами  ЕСПД на соответствующие документы.

5. ЧАСТЬ РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ

5.1. О каждом изменении  программного документа в этой  части делается запись в соответствии  с требованиями ГОСТ 19.603-78.

 

ДОДАТОК В

 

Вид программного документа

Содержание  программного документа

Спецификация

Состав программы  и документации на нее

Ведомость держателей подлинников

Перечень предприятий, на которых хранят подлинники программных  документов

Текст программы

Запись программы  с необходимыми комментариями

Описание программы

Сведения о логической структуре и функционировании программы

Программа и методика испытаний

Требования, подлежащие проверке при испытании программы, а также порядок и методы их контроля

Техническое задание

Назначение и  область применения программы, технические, технико-экономические и специальные  требования, предъявляемые к программе, необходимые стадии и сроки разработки, виды испытаний

Пояснительная записка

Схема алгоритма, общее  описание алгоритма и (или) функционирования программы, а также обоснование  принятых технических и технико-экономических  решений

Эксплуатационные  документы

Сведения для  обеспечения функционирования и  эксплуатации программы


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК Г

Приклад вигляду бази даних

 

Характеристики

1

2

3

N

Код підприємства

Код цеху

Табельний номер працівника

Прізвище працівника

Рік народження

Сімейний стан

Стать

 

 

 

 

Оклад

….

…..

….

….


 


Информация о работе Алгоритмізація та програмування задачі обробки економічної інформації