Международная торговля

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Марта 2013 в 23:12, курсовая работа

Краткое описание

Метою цієї роботи є визначення перспективних напрямів України у міжнародній торгівлі товарами та послугами на сучасному етапі.
Поставлена мета роботи передбачає вирішення наступних завдань:
розкриття сутності та теоретичні засади міжнародної торгівлі;
визначення ролі та місця міжнародної торгівлі в системі світового господарства;
аналізування проблем й перспектив розвитку міжнародної торгівлі в Україні та в світі.
рговля

Содержание работы

ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 7
1.1 Теорії обґрунтування необхідності міжнародної торгівлі 7
1.2 Основні методи регулювання зовнішньоторговельної діяльності на державному рівні 13
РОЗДІЛ 2 РОЛЬ І МІСЦЕ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В СИСТЕМІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА 18
2.1 Світовий товарний ринок 18
2.2 Особливості міжнародної торгівлі в Україні 20
2.3 Сучасні тенденції торговельно-економічного співробітництва 25
РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ ТА В СВІТІ 31
3.1 Вдосконалення механізму експортно-імпортної діяльності 31
3.2 Пріоритетні геоекономічні напрями розвитку зовнішньої торгівлі 34
ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 40

Содержимое работы - 1 файл

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ (2).docx

— 144.45 Кб (Скачать файл)
 1. прискорена інформатизація економіки та зовнішніх економічних зв'язків України на різних ієрархічних рівнях. Цьому сприятиме вжиття наступних заходів:
  1. створення комплексної інформаційної системи в галузі зовнішньої економічної діяльності і державного моніторингу за здійсненням експортно-імпортних операцій;
  2. створення єдиної інформаційної бази даних тендерів, що проводяться в зарубіжних країнах;
  3. розробка заходів щодо державної інформаційної підтримки вітчизняних підприємств, що беруть участь у міжнародних тендерах;
  4. впровадження в практику господарської діяльності міжнародних стандартів бухгалтерського і статистичного обліку;
  5. стимулювання підключення суб'єктів зовнішньої економічної діяльності до міжнародних інформаційних мереж (наприклад, шляхом звільнення продаж комп'ютерної техніки та надання Інтернет-послуг від ПДВ, а імпорту відповідних комплектуючих та унікального обладнання — від сплати мита).
 2. вдосконалення фінансових механізмів регулювання діяльності експортерів. Цей захід передбачає наступні кроки:
  1. розробка механізму оформлення боргових зобов'язань держави з повернення експортерам ПДВ у вигляді облігацій (або сертифікатів) як своєрідних гарантій для отримання кредитів. Впровадження такого механізму збільшить обігові кошти підприємств-експортерів, які можна буде спрямувати на відновлення (розширення) виробництва, дозволить експортерам отримувати кредити, необхідні для розвитку виробництва, дасть можливість збільшити строк повернення підприємствам ПДВ, не відволікаючи в них обігових коштів;
  2. запровадження механізму надання експортних кредитів шляхом проведення Національним банком України переобліку банківських векселів. Це збільшить обігові кошти експортерів, стимулюватиме зростання обсягів виробництва експортної продукції;
 3. укладення міжнародних договорів щодо проведення спільного контролю транзитних вантажів та приєднання України до Міжнародної конвенції про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордонах, підписаної в Женеві у 1982р. Це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності України на ринках транспортних послуг.

 

3.2 Пріоритетні геоекономічні напрями розвитку зовнішньої торгівлі

 

Можливими напрямами є зміцнення позицій України на ринках країн СНД, Європи (передусім, ЄС та CEFTA), Азії та Африки, Америки.

У взаємовідносинах з країнами – членами СНД принципова позиція  України має полягати у необхідності встановлення в СНД режиму вільної  торгівлі на основі норм і принципів  ГАТТ/СОТ без будь-яких вилучень. З огляду на чинні домовленості щодо діючих двосторонніх вилучень у торгівлі, сторонам необхідно взяти зобов'язання щодо їх фіксації та поступового скорочення протягом певного перехідного періоду (шляхом проведення переговорів і  консультацій). Тривалість перехідного  періоду може бути диференційованою для кожної держави (групи держав), залежно від ступеню реалізації економічних реформ і зовнішньої економічної політики, що проводиться державою (групою держав). Для відновлення втрачених ринків збуту в країнах — членах СНД необхідно уточнити обсяги і номенклатуру продукції та розширити коло галузей, які б отримали можливість участі у виробничій кооперації.

Пріоритетним завданням  зовнішньої економічної політики України  має стати вирішення нагальних проблем двосторонніх економічних відносин з Росією. При цьому слід звернути увагу Уряду Росії на неприпустимість запровадження односторонніх протекціоністських заходів, що є порушенням досягнутих раніше домовленостей та підписаних двосторонніх угод, зокрема, Угоди про вільну торгівлю. Важливим напрямом розвитку зовнішньої торгівлі України є посилення присутності в Закавказзі та в країнах Центральної Азії. Цьому сприяли б активна участь України у створенні транскавказького транспортного коридору, підписання окремих угод за напрямами співробітництва — в галузі транспорту, поставки нафти, газу, бавовни тощо. Україна має також реальні перспективи збільшення експорту послуг в країни СНД — за рахунок будівництва та реконструкції промислових об'єктів, трубопроводів, шляхів сполучення, проведення геологорозвідувальних робіт і надання транзитних послуг. Перспективним є міжрегіональне співробітництво з країнами - членами СНД, в першу чергу, через активізацію роботи обласних державних адміністрацій України по заснуванню в найбільш привабливих регіонах країн-партнерів торгових домів. Це сприяло б розширенню торговельно-економічного співробітництва на регіональному рівні.

Для збільшення присутності  України на ринках Європи, передусім ЄС, необхідно вжити наступних заходів:

 1. активізувати процес виконання Україною своїх зобов'язань за чинною Угодою про партнерство і співробітництво з ЄС (від 16 червня 1994р.). Без цього постановка питання про створення зони вільної торгівлі та набуття Україною асоційованого членства в ЄС є безперспективною;
 2. паралельно з проведенням інституціональних і структурних реформ добиватися визнання за Україною статусу країни з ринковою економікою; для початку — визнання окремих секторів економіки України такими, що функціонують в основному на ринкових засадах. Це сприятиме поліпшенню загального клімату економічного співробітництва та запобіганню антидемпінгових розслідувань проти українських виробників, які експортують свою продукцію на ринки країн – членів ЄС;
 3. укласти нову Угоду між Україною та ЄС про торгівлю текстильною продукцією на 2000-2002рр., яка б передбачила суттєве збільшення або повне скасування квот;
 4. активізувати виконання заходів щодо приєднання України до CEFTA, в першу чергу, шляхом продовження переговорів та консультацій з країнами регіону щодо лібералізації умов взаємної торгівлі.

Стратегічний напрям розвитку торгівлі з країнами Європи — це нарощування обсягів реалізації готових виробів та високотехнологічної продукції.

Перспективним є розширення співробітництва з країнами Азії та Африки у військово-технічній сфері, спільне впровадження українських технологій з подальшим спільним освоєнням національних і регіональних ринків. Для створення сприятливих умов виходу на ринки цих країн важливою є активна підтримка зусиль українських експортерів з боку держави. Мова йде про укладання міждержавних договорів про економічне і науково-технічне співробітництво, про запобігання подвійного оподаткування та захист інвестицій; створення в цих країнах українських торгових домів і представництв вітчизняних фірм; впровадження в Україні дієвої системи страхування зовнішніх економічних ризиків.

На ринку США пріоритетним завданням є відновлення втрачених і освоєння нових ринків збуту. Для цього необхідно:

 1. надання Україні режиму найбільшого сприяння в торгівлі на постійній та безумовній основі, що станеться автоматично в разі вступу України до СОТ (підтримка США в цьому питанні має першочергове значення);
 2. подовження термінів дії Загальної системи преференцій та поширення її дії на основні товари українського експорту;
 3. перегляд старих та відвернення нових антидемпінгових процесів щодо товарів походженням з України;
 4. більш активна співпраця в окремих високотехнологічних галузях, чому має сприяти розширення співробітництва в галузі стандартизації продукції та впровадження в Україні більш ефективної системи захисту інтелектуальної власності;
 5. безконфліктне вирішення проблем, що виникли у деяких американських інвесторів в Україні тощо.

Перспективними напрямами  виходу на ринки країн Латинської Америки є надання послуг з проведення розвідувальних робіт, проектування і будівництво нафтогазових та енергетичних об'єктів. Для зміцнення позицій України на ринках країн Латинської Америки потрібно вжити заходів, аналогічних тим, що сформульовані для країн Азії та Африки.

Успішна реалізація вказаних пріоритетів зовнішньої торговельної політики України можлива лише в загальному контексті спрямування економічних перетворень на модернізацію та прискорений інноваційний розвиток вітчизняної економіки.

 

ВИСНОВКИ

Під час розкриття теми курсової роботи мета і завдання були досягнуті. До основних результатів роботи належать:

       1. Визначення сутності міжнародної торгівлі.
       2. Розкриття ролі та місця міжнародної торгівлі в системі світового господарства.
       3. Аналіз проблем та перспектив розвитку міжнародної торгівлі в Україні.
       4. Наведення можливих напрямків та механізмів вирішення проблеми міжнародної торгівлі в Україні.

Таким чином можна зробити  висновок про те, що міжнародна торгівля посідає особливе місце в складній системі світогосподарських зв’язків, вона за своїми масштабами і функціями зберігає винятково важливе значення, опосередковує практично всі види міжнародного співробітництва, включаючи спільну виробничу діяльність різнонаціональних суб’єктів, міжнародний трансферт технологій.

Міжнародна торгівля є  важливим стимулом розвитку та підвищення ефективності виробництва кожної країни. Це обумовлюється тим, що вона є засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати  продуктивність своїх ресурсів і  таким чином збільшувати загальний  обсяг виробництва.

Основна тенденція сучасності — збільшення частки у світовій торгівлі країн, що розвиваються. Вони швидко нарощують як обсяги ВВП, так  і торгівельний обіг. Одночасно в  багатьох розвинутих країнах за рахунок  різкого зниження темпів росту ВВП  їх частка у світовій торгівлі продовжує  зменшуватися, що обумовлено зниженням  глобального попиту і протекціоністськими  заходами, які застосовують деякі  країни.

Тому цілком закономірно  і виправдано, що протягом багатьох століть зовнішня торгівля знаходилася  і нині перебуває в центрі уваги  не тільки вчених, політиків, державних  та громадських діячів, але і широких  кіл громадськості. Питання зовнішньої торгівлі перестали бути долею окремих держав. Вони стали турботою всього світового співтовариства. Адже з плодами її діяльності кожен з нас зустрічається постійно і на кожному кроці. Більш того, від стану справ у міжнародній торгівлі залежить благополуччя світової й національних економік.

Роль міжнародної торгівлі, її значущість у господарських зв'язках  визначається тим, що вона опосередковує практично всі види МПП, пов'язує всі країни світу в єдине господарське ціле. Міжнародна торгівля має, найважливіше значення для економічного зростання і розвитку окремих країн в динамічно розвивається світовій економіці.

Експерти ЮНКТАД відзначають: «Із збільшенням обсягу експорту відбувається розширення внутрішнього виробництва товарів і послуг, з'являються додаткові робочі місця і освоюються нові виробничі потужності. З ростом імпорту також збільшуються запаси наявних споживчих товарів, що пов'язано з підвищенням рівня життя і забезпеченням засобів виробництва і відповідних ресурсів, необхідних для пожвавлення виробничих ліній».

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бураковський І.В. Мiжнародна торгiвля та економичний розвиток країн з перехiдною економiкою : теор.-методол. аналiз механiзму взаємозв'язку / Iгор Бураковський. - К., 1998. - 204 с.

2. Горянська Т. В. Сучасні тенденції розвитку міжнародних торговельно-економічних відносин / Горянська Т.В. // Економічний вісник Донбасу. – 2011. -  № 1. – С.51-58.

3. О.П. Гребельник Сучасні тенденції транскордонного торговельно-економічного співробітництва України та Польщі / О.П. Гребельник // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. - № 1. – С. 167-172.

4. Дахно І.І. Міжнародна торгівля: навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. —296 с.

5. Дмитриченко Л.І. Економічна теорія (Політична економія): навч.посіб. / Л.І. Дмитриченко, Л.А. Дмитриченко, А.Н. Хімченко; під ред. Л.І. Дмитриченко – Донецьк: Каштан, 2009. – 296 с.

6. Економічна теорія: Політекономія: підручник / за ред.. В.Д. Базилевича. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання-прес, 2007. – 719 с.

7. Журба І. Є. Транскордонне співробітництво країн Центральної та Східної Європи в умовах розширеного ЄС (питання теорії та практики): Монографія. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 311 с.

8. Міжнародна торгівля. / за ред. Козака Ю.Г., Логвінової Н.С., Барановської М.І. - 4-те вид. перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 512 с.

9. Політична економія: навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. К. Т. Кривенка. — К.: КНЕУ, 2001. — 508 с.

10. Крилова Н.В. Міжнародні торгівля: навч. посібник / Н.В. Крилова – К.: Знання, 2008. – 365 с.

11. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: підручник. - К.: КНЕУ, 2003. - 948 с.

12. Павленко І. І., Варяниченко О. В., Навроцька Н. А. Міжнародна торгівля та інвестиції: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 256 с.

13. Парасій К. Україна на ринку ЄС: тенденції та перспективи / К. Парасій // Сучасна торгівля. – 2005. - № 1. – С. 10-18.

14. Рут, Френклiн Р. Мiжнародна торгiвля та iнвестицiї : пiдруч. для вузiв  / Пер. з англ. iз змiнами i допов. Д. Олесневич та iн. ; Наук. ред. А. Фiлiпенко,

Д. Олесневич. - К. : Основи, 1998. - 743 с.

15. Румянцев А.П. Мiжнародна торгiвля послугами : навч. посiб. / А. П. Румянцев, Ю. О. Коваленко. - К. : Центр навч. л-ри, 2003. - 109 с.

16. Мiжнародна торгiвля : навч. посiб. для студ. вузiв / А. П. Румянцев, А. I. Башинська, I. М. Корнiлова, Ю. О. Коваленко; Київ. екон. iн-т менеджменту (ЕКОМЕН). - К. : Центр навч. л-ри, 2004. - 374 с.

17. Світовий бізнес:навч. посібник. / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2004. – 498 с.

Информация о работе Международная торговля