Рефераты по ДКБ

Эффективность антикризисных мероприятий в банковском секторе России

12 Апреля 2012, курсовая работа

Цель данной работы – определить эффективность антикризисных мероприятий в банковском секторе России.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
1. Исследовать особенности мировых банковских кризисов;
2. Рассмотреть причины и тенденции банковских кризисов в России;
3. Проанализировать развитие банковской системы России во время кризиса;

Эффективность зарплатного карточного проекта банка

20 Октября 2011, дипломная работа

Цель работы - изучение состояния, проблем и перспектив развития рынка пластиковых карт в России, анализ расходов и доходов банка по зарплатному карточному проекту.

Эффективность использования кредитных ресурсов (на примере ОАО "Нурбанк")

02 Января 2012, дипломная работа

В дипломной работе я рассмотрела теоретические и методологические основы кредитных ресурсов, данная тема является востребованной в современных условиях, так как в рыночных условиях во всех отраслях экономики происходит недостаточность денежных средств. В связи с этим кредитные ресурсы восполняет этот недостаток, обеспечивая развитие экономики, рост доходов, расширение производства, помочь выравниванию условий жизни населения; послужить базой формирования массового слоя собственников.

Юридическая природа чека

24 Января 2012, курсовая работа

В данной работе будет рассмотрено порядок и условия при работе с чеками, отношения между банком и чекодателем и держателями чеков, а также природа чеков правило их получения.
Основная особенность расчетов чеками связана с тем, что чек является не только расчетным документом, но в то же время и ценной бумагой, содержащей ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку выплатить указанную в нем сумму чекодержателю.

Японский банк для международного сотрудничества

07 Ноября 2012, реферат

Экспортно-импортный банк Японии ,работавший с 1950 года и Фонд экономического сотрудничества имели схожие цели и решали похожие задачи. Поэтому в 1999 году было принято решение объединить их в рамках Японского банка для международного сотрудничества. Объединенный объём зарубежных инвестиций и займов нового банка составил 4948,2 млрд иен (41,2 млрд долларов), что превышает соответствующие показатели Всемирного банка (29 млрд долларов).

Қазақстан Республикасындағы Ислам банкингі: мәселелері мен даму болашағы

24 Февраля 2012, курсовая работа

Қазіргі таңда исламдық банк жүйесі – тек мұсылман елдері ғана емес, сонымен қатар әлемнің түпкір түпкіріндегі мемлекеттерде қарқынды дамып келе жатырған сала. Қазақстан Республикасындағы ислам қаржыландыру жүйесінің дамуы экономиканы диферсификациялауға, тәуекелді төмендетіп еліміздің қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етеді. ҚР-дағы тұрғындардың 2/3 бөлігі этникалық мұсылмандар болып табылатын исламның дамуының тарихи жағдайын, сонымен қатар тәжірибе мен Еуропа елдерінде ислам банкингінің танымалдығының жоғары көрсеткіштерін есепке ала отырып ислам қаржыландыру өнімдеріне үлкен сұраныс болатындығы жөнінде нақты болжам жасауға болады.

Қазақстан Республикасындағы инфляцияның ерекшеліктері

27 Января 2012, курсовая работа

Осы курстық жұмыстың бірінші бөлімінде инфляция ұғымы, оның тұрпаттары, даму заңдылықтары беріледі. Мұнда бірқалыпты, қарқынды инфляция және гиперинфляция сияқты осындай маңызды ұғымдар қарастырылады. Сондай-ақ теңгерілген және теңгерілмеген, күтілетін және күтілмейтін, ашық және басыңқы инфляцияларға анықтамалар келтіріледі. Және осы бөлімде инфляцияның негізгі себептері ашылған.
Екінші бөлімінде инфляцияның салдарлары: бағаның өсуі мен табыс нормалары, экономикалық және әлеуметтік шиеленістердің асқынуы, халықтың жинақтарының бағасыздануы, сондай-ақ инфляциямен күресудің әдістері туралы айтылады.

Қазақстан Республикасының коммерциялық банктері, оның қызметтері мен операциялары.

10 Января 2012, курсовая работа

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің «Қазақстан–2030» атты халыққа жолдауында үшінші ұзақ мерзімді басымдық ретінде шетел инвестицияларының деңгейі жоғары, дамыған нарықтық экономикаға негізделген экономикалық өсуді көрсетеді. Бұл басымдықты жүзеге асыру үшін инфляцияны қолайлы деңгейге түсіре отырып, стра-тегиялық күшті ілгерілуге бағытталу көрсетіледі.

Қаржы тәуекелін басқару теориясы

16 Февраля 2012, курсовая работа

Тәуекел табиғаттың түрлі құбылыстары және қоғамның қызмет түрлерінің ерекшелігінен туындайтын мүмкін болатын жоғалтулар қаупімен түсіндіріледі.
Экономикалық категория ретінде тәуекел өзімен бірге болуы мүмкін немесе болмауы да мүмкін жағдайларды ұсынады. Мұндай жағдайдың туындауы салдарынан келесідей үш экономикалық нәтиже болуы мүмкін: жағымсыз (ұтылыс, зиян, шығын), нольдік, жағымды (ұтыс, пайда, табыс).

Ұлттық валюта

31 Марта 2012, реферат

Кез келген мемлекеттің тарихына оның бір-ақ рет енгізілетін өз валютасының тарихы да кіреді. Басқа көптеген елдердің ұлттық валютасының тарихы сан ғасырлар бойы қалыптасқан. Ал теңгенің – Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының тарихы Президенттің 1993 жылғы 15 қарашадағы жарлығынан басталды. Бұл меншікті ұлттық валютаға көшу Қазақстан өз дербес ақша-кредит саясатын жүргізу мүмкіндігіне ие болды. Осы күн тарихи датаға айналды, бұл күнді Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы Күні ретінде атап өтеді.

 Комерційні банки, їх види й правові основи організації

11 Марта 2012, реферат

Комерційні банки - кредитні установи, що здійснюють універсальні банківські операції для підприємств, установ і населення головним чином за рахунок грошових коштів, залучених у вигляді внесків і депозитів.