Юридичні гарантії права на працю

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Февраля 2012 в 15:41, курсовая работа

Краткое описание

На сьогодні основними гарантіями, які діють при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця, є:
1. гарантія-заборона звільняти працівників з підстав, що не передбачені у ст.ст. 40, 41 КЗпП [42];
2. обов’язок роботодавця отримати згоду профспілки на звільнення працівників за певними підставами;
3. заборона звільняти працівників за певних обставин.

Содержание работы

Вступ 2
Розділ 1. Поняття та класифікація юридичних гарантій у трудовому праві 4
1.1. Поняття юридичних гарантій у трудовому праві 4
1.2. Класифікація юридичних гарантій у трудовому праві 8
Розділ 2. Юридичні гарантії права на працю за трудовим законодавством України 10
2.1. Поняття права на працю 10
2.2. Юридичні гарантії права на працю при виникненні трудових правовідносин. 16
Висновки 19
Список використаних джерел 20

Содержимое работы - 1 файл

Курсовая по тр.пр..doc

— 131.00 Кб (Скачать файл)

     Дієвість  права на судовий захист як юридичної  гарантії права на працю проявляється у покладенні на роботодавця, який незаконно  звільнив працівника (що встановлено  в судовому порядку), санкції у  вигляді обов’язку виплатити  цьому працівникові середній заробіток за час вимушеного прогулу або різницю в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більше як за один рік (ч. 2 ст. 235 КЗпП [42]). Виплата заробітку за весь час вимушеного прогулу можлива, якщо заява про поновлення на роботі розглядається більше одного року не з вини працівника.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   Висновки

     Проведене у другому розділі дослідження  дозволяє зробити наступні висновки:

 1. Право на працю, відповідно до ч. 1 ст. 43 Конституції України, є елементом трудової правоздатності. Як суб’єктивне право воно реалізується в конкретних правовідносинах, у які вступає конкретний суб’єкт.
 2. Відповідно до ч. 1 ст. 43 Конституції України зміст права на працю складають такі повноваження: а) можливість заробляти собі на життя працею; б) можливість вільно обирати працю; в) можливість вільно погоджуватись на працю. Крім того, завжди є можливість захисту права на працю як невід’ємна властивість будь-якого суб’єктивного права.
 3. Оскільки Конституція України покладає принцип свободи праці в основу права на працю, а не навпаки, як це визначено в проекті ТКУ, пропонуємо, викласти п. 1 ст. 3 проекту ТКУ наступним чином: „1) свободи праці, яка полягає у вільному волевиявленні особи та незастосуванні примусу до неї при виникненні трудових правовідносин, при виконанні трудової функції у трудових правовідносинах, а також при припиненні трудових правовідносин;”
 4. У тексті ст. 5 КЗпП не проведено достатньо чіткої межі між правами, які складають зміст права на працю (визначений у ст. 2 КЗпП), та гарантіями цього права. Крім того, зміст статті 5 КЗпП поширює свою дію лише на громадян України, що суперечить Конституції України, яка проголошує кожному право на працю.
 5. Запропоновано відмовитися від обмеження строку в один рік при виплаті середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за весь час виконання нижчеоплачуваної роботи при поновленні незаконно звільненого працівника.

 

Список  використаних джерел

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами, внесеними Законом України від 08 грудня 2004 року № 2222-IV) // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 43; Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 2. — Ст. 44.
 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел]. — К.: Ірпінь, ВТФ “Перун”, 2004. — 1140 с.
 3. Словник іншомовних слів / [уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута]. — К.: Наукова думка, 2000. — 680 с.
 4. Конституционное право. Энциклопедический словарь / [отв. ред. и руковод. авт. коллектива д.ю.н., проф. С. С. Авакьян]. — М.: Изд-во Норма (Изд. группа Норма-Инфра-М), 2001. — 688 с.
 5. Юридична енциклопедія: В 6 т. / [редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. ]. — К.: Укр. енц., 1998. — Т. 1.: Г-П. — 672 с.
 6. Скобелкин В. Н. Юридические гарантии трудовых прав рабочих и служащих / В. Н. Скобелкин. — М.: Юрид. лит, 1969. — 184 с.
 7. Магновський І. Й. Гарантії прав і свобод людини і громадянина в праві України (теоретико-правовий аспект): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. юрид. наук: 12.00.01: “Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень” / І. Й. Магновський. — К., 2003. — 20 с.
 8. Приходько С. Здійснення громадянами права на соціальний захист та гарантії його забезпечення / Приходько С. // Право України. — 2000. — № 2. — С. 19 — 22.
 9. Скобелкин В. Н. Трудовые правоотношения / В. Н. Скобелкин. — М.: Вердикт-1М, 1999. — 372 с.
 10. Уржинский К. П. Гарантии права на труд. / К. П. Уржинский. — М.: Юр. лит., 1984. — 200 с.
 11. Кушніренко О. Г. Права і свободи людини і громадянина: Навчальний посібник / О. Г. Кушніренко, Т. М. Слінько. — Х.: Факт, 2001. — 440 с.
 12. Пересунько В. С. Юридичні гарантії при укладенні трудового договору: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05: “Трудове право; право соціального забезпечення” / В. С. Пересунько. — К., 2002. — 20 с.
 13. Боброва Н. А. Гарантии реализации государственно-правовых норм / Н. А. Боброва. — Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1984. — 163 с.
 14. Погорілко В. Ф. Права та свободи людини і громадянина в Україні / В. Ф. Погорілко, В. В. Головченко, В. І. Сірий. — К.: Ін Юре, 1997. — 51 с.
 15. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VII // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1971. — Додаток до № 50. — Ст. 375.
 16. Заворотченко Т. М. Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.02. «Конституційне право» / Т. М. Заворотченко. — К., 2002. — 18 с.
 17. Магновський І. Й. Гарантії прав і свобод людини і громадянина в праві України (теоретико-правовий аспект): Дис...  канд. юрид. наук: 12.00.01 / Магновський Ігор Йосифович. — К., 2003. — 221 с.
 18. Шахов В. Д. К вопросу о понятии юридических гарантий в трудовом праве / В. Д. Шахов // Сборник ученых трудов: Новая кодификация законодательства и развитие трудового права. Выпуск 35. — Свердловск. — Свердловский юридический институт, 1974. — С. 78 — 82.
 19. Проект Трудового кодексу України від 4 грудня 2007 р. № 1108 [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=30947.
 20. Калашников С. В.  Система конституционных гарантий обеспечения прав и свобод граждан в условиях формирования в России гражданского общества / С. В. Калашников // Государство и право. — 2002. — № 10. — С. 17 — 25.
 21. Большой юридический словарь / [под ред. А. Я. Сухарева. В. Д. Зорькина, В. Е. Корутских]. — М.: Инфра-М, 1997. — 790 с.
 22. Про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавців: Конвенція Міжнародної організації праці від 22 червня 1982 року № 158 // Офіційний вісник України. — 2007. — № 92. — Ст.. 3388.
 23. Шахов В. Д. Некоторые виды  юридических гарантий в трудовом праве / В. Д. Шахов // Сборник аспирантских работ: Материалы ежегодной аспирантской конференции. — Свердловск. — Свердловский юридический институт, 1974. Выпуск 17. — С. 173 — 177.
 24. Патюлин В. А. Субъективные права граждан: основные черты, стадии, гарантии реализации / В. А. Патюлин // Советское государство и право. — 1971. — № 6. — С. 24-32.

Информация о работе Юридичні гарантії права на працю