Інвестиційна діяльність підприємства і заходи щодо її удосконалення (на прикладі ТОВ з обмеженою відповідальністю «ВіК LTD

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Ноября 2011 в 11:13, курсовая работа

Краткое описание

метою дослідження є розглянути особливості управління інвестиційною діяльністю, розробити інвестиційну стратегію на прикладі діючого підприємства.
Завданням проекту є зробити загальний аналіз господарських процесів на підприємстві, проаналізувати інвестиційне середовище, дослідити та розглянути нові інвестиційні проекти.

Содержание работы

Вступ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи інвестиційної діяльності. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.1. Поняття і економічна сутність інвестицій.
1.2. Форми сучасного інвестування.
1.3. Методи оцінки інвестиційної діяльності.
РОЗДІЛ 2. Аналіз інвестиційних ресурсів та господарської діяльності ТОВ “ВіК LTD”. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..23
2.1. Організаційно-правовий статус, мета і предмет діяльності підприємства.
2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності піприємства.
2.3. Оцінка реального інвестування у виробництво ТОВ “ВіК LTD”.
РОЗДІЛ 3.Обгрунтування інвестиційної діяльності та заходи щодо її удосконалення. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..39
3.1. Стратегія щодо покращення інвестиційної діяльності на Україні.
3.2. Оцінка ефективності інвестування, використовуючи точку беззбитковості, на підприємстві “ВіК LTD”.
Висновки. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .... ... ... ... 55
Список використаної літератури. ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 59
Додатки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...63

Содержимое работы - 1 файл

Курс. ЭП - копия.doc

— 1.27 Мб (Скачать файл)
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний  університет харчових технологій 
 
 
 
 

                                                 Кафедра економіки і права 
 
 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Економіка підприємство»

на тему: “Інвестиційна діяльність підприємства і заходи щодо її удосконалення (на прикладі ТОВ з обмеженою відповідальністю «ВіК LTD»)” 
 
 
 
 

                                                                                             Виконала:

                                                                                                           студентка ЕіМ-3-6

                                                                                                  Корєнєва А.О.

                                                                                                            Науковий керівник:

                                                                                                     Гомонець О.В. 

Київ-2009 
 
 

ЗМІСТ 

Вступ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи інвестиційної діяльності. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6

1.1. Поняття і економічна сутність інвестицій.

1.2. Форми сучасного інвестування.

1.3. Методи оцінки інвестиційної діяльності.

РОЗДІЛ 2. Аналіз інвестиційних ресурсів та господарської діяльності ТОВ “ВіК LTD”. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..23

2.1. Організаційно-правовий статус, мета і предмет діяльності підприємства.

2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності піприємства.

2.3. Оцінка реального інвестування у виробництво ТОВ “ВіК LTD”.

РОЗДІЛ 3.Обгрунтування інвестиційної діяльності та заходи щодо її удосконалення. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..39

3.1. Стратегія  щодо покращення інвестиційної діяльності на Україні.

3.2. Оцінка  ефективності інвестування, використовуючи точку беззбитковості, на підприємстві “ВіК LTD”.

Висновки. ...  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .... ... ... ... 55

Список  використаної літератури. ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 59

Додатки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             ВСТУП 

    На  сучасному перехідному періоді  при різноманітті складних кризових економічних процесів і взаємовідносин між підприємствами, фінансовими  інститутами, державами на внутрішньому і зовнішньому ринках гострою  проблемою є ефективне вкладення (інвестування) капіталу з метою його збільшення. Дослідження проблем інвестування економіки завжди перебувало в центрі уваги економічної науки. Сьогодні від ефективністі інвестиційної політики залежать стан виробництва, технічний рівень основних фондів підприємств народного господарства, можливості структурної перебудови економіки, розв’язування соціальних і екологічних проблем, все це і підкреслює актуальність обраної теми. Інвестиції є основою для розвитку підприємств, окремих галузей і економіки в цілому.

      З часів проголошення незалежності економіка України перебуває не на найкращому рівні. Причини цього переважно ті самі, як і в інших “молодих державах”, тобто в країнах перехідної економіки, коли відбувається зміна командної економіки на ринкову. Однієї з найбільш гострих проблем сучасної України залишається досягнення стабільного економічного росту. У числі факторів, що роблять безпосередній вплив на динаміку економічного розвитку, безсумнівно, належить інвестиційній сфері.

    Предметом даного курсового проекту виступає комплекс факторів, які утворюють інвестиційне середовище в Україні і впливають на можливості зовнішнього фінансування ринкової трансформації її економіки.

    Інвестиції  торкаються самих глибинних основ господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту в цілому. У сучасній ситуації інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу України зі стану хронічної економічної кризи, здійснення структурних зрушень у народному господарстві, упровадження сучасних досягнень технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської  діяльності на мікро- і макрорівнях. Активізація інвестиційного процесу є одним з найбільш діючих механізмів подальших соціально - економічних перетворень.

      В умовах ринкової економіки можливостей  для інвестування досить багато. Разом з тим будь-яке підприємство має обмежені вільні фінансові ресурси, доступні для інвестування. Тому встає задача оптимізації інвестиційного портфеля.

      Дуже істотним є фактор ризику. Інвестиційна діяльність завжди відбувається в умовах невизначеності, ступінь якої може значно мінятися. Так, у момент придбання нових основних засобів ніколи не можна точно пророчити економічний ефект цієї операції. Тому нерідко рішення приймаються на інтуїтивній основі.

      Інвестиційна  діяльність тією чи іншою мірою властива будь-якому підприємству. Прийняття  інвестиційного рішення неможливе без урахування таких факторів: вид інвестиції, вартість інвестиційного проекту, альтернатива доступних проектів, обмеження фінансових ресурсів,доступних для інвестування, ризик, пов’язаний з прийняттям того чи іншого рішення, тощо.

      Прийняття рішень інвестиційного характеру, як і  будь-який інший вид управлінської  діяльності, ґрунтується на використанні різних формалізованих і неформалізованих методів. Ступінь їхнього сполучення визначається різними обставинами, у тому числі і тим з них, наскільки менеджер знайомий з наявним апаратом, застосовним у тім чи іншому конкретному випадку. В українській і закордонній практиці відомий цілий ряд формалізованих методів, розрахунки за допомогою яких можуть бути основою для прийняття рішень в області інвестиційної політики. Якогось універсального методу, придатного для усіх випадків життя, не існує. Імовірно, керування все-таки  в більшому ступені є мистецтвом, ніж наукою. Проте, маючи деякі оцінки, отримані формалізованими методами, нехай навіть певною мірою  умовні, легше приймати остаточні рішення. Отже, метою дослідження є розглянути особливості управління інвестиційною діяльністю, розробити інвестиційну стратегію на прикладі діючого підприємства.

      Завданням проекту є зробити загальний аналіз господарських процесів на підприємстві, проаналізувати інвестиційне середовище, дослідити та розглянути нові інвестиційні проекти.

        Предметом дослідження виступає ТОВ з обмеженою відповідальністю “ ВіК LTD”.

      Інформаційна  основа: законодавчі акти, які регулюють процес інвестування в Україну, статистична інформація Держкомстату України, інформація періодичних видань з проблематики даної курсової роботи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи інвестиційної діяльності.

  1. Поняття і економічна сутність інвестицій.

      Інвестиції - відносно новий для нашої економіки  термін. У рамках централізованої  планової системи використовувалося  поняття "капітальні вкладення". Поняття "інвестиції" ширше, ніж поняття "капітальні вкладення". Інвестиції містять у собі як реальні, так і портфельні інвестиції, тобто вкладення в цінні папери й активи інших підприємств. 

      Сучасний  економічний словник визначає інвестиції як довгострокові вкладення приватного чи державного капіталу у власній  країні чи за рубежем з метою одержання доходу в підприємства різних галузей, підприємницькі проекти, соціально - економічні програми, інноваційні проекти. Інвестиції дають віддачу через значний термін після вкладення.

      Слово "інвестиція" походить від латинського "invest", що означає вкладати. В даний час значення інвестицій в економіці підприємства досить високе. Для того щоб підприємство могло успішно функціонувати, підвищувати якість продукції, знижувати витрати виробництва і підвищувати конкурентноздатність своєї продукції, воно повинно направляти фінансові ресурси на поточні витрати і на інвестиції.

      Інвестиції  забезпечують динамічний розвиток підприємства і дозволяють вирішувати такі  задачі, як розширення власної підприємницької діяльності за рахунок нагромадження фінансових і матеріальних ресурсів; придбання нових підприємств; диверсифікованість діяльності внаслідок освоєння нових областей бізнесу. Отже, нині інвестиції, перш за все, - це вкладання капіталу з метою його подальшого збільшення. Приріст капіталу в неодержання процентів від банківських вкладень капіталу.

      Інвестування  (інвестиційний процес) - це процес простого чи розширеного відтворення засобів виробництва. Це зв'язано з тим, що основні фонди підприємства піддаються зносу, машини й устаткування старіють фізично і морально і повинні замінятися. Вирішення задач максимізації прибутку підприємств у довгостроковому періоді зв'язано з залученням у виробництво новітньої техніки і технології, проведенням технічного, переозброєння і реконструкції.

    Джерелом  приросту капіталу і головним мотивом  інвестування  є одержуваний прибуток. Обидва процеси – вкладання капіталів і одержання прибутку відбуваються в певному поточному часі, а саме: може бути послідовне вкладення капіталу, а потім одержання прибутку; паралельне вкладення капіталу й одержання прибутку; інтервальне вкладення капіталу, а потім через деякий час одержання прибутку. У першому випадку прибуток буде одержано негайно після завершення інвестування в повному обсязі, у другому – одержання прибутку можливе до повного завершення процесу інвестування, у третьому – між періодом інвестування та одержанням прибутку минає певний час, тривалість якого залежить від форми інвестування та особливостей інвестиційного проекту.

    Інвестиційний процес являє собою складний комплекс робіт, що включає наступні основні  фази: 

  • визначення об'єкта інвестування
  • фінансування капіталовкладень
  • контроль над їхнім виконанням.

      Промислове  підприємство робить інвестиції, з  метою  збереження чи збільшення свого прибутку. При інвестуванні підприємство повинне вирішити,  чи буде за визначений час маса прибутку, принесена інвестиціями, більше вартості відповідних витрат. Альтернативною вартістю інвестування буде ринковий відсоток з капіталу, узятий по сумі засобів, необхідних для придбання нового капіталу.

      У системі забезпечення  ефективного  функціонування підпрємства інвестиції грають важливу роль. Про це дає  уявлення рис. 1.1.

                                                        
 
 
 

                                                         Рис.1.1. Роль інвестицій  в забезпеченні

                                                       ефективного функціонування  підприємства. 

      

      З наведеної схеми видно, що інвестиції є найважливішою умовою рішення практично всіх стратегічних і значної частини поточних задач розвитку і забезпечнення ефективної діяльності підприємства.

      Інвестиції, у першу чергу реальні інвестиції, грають винятково важливу роль в  економіці країни і будь-якого  підприємства, тому що вони виступають основою для:

  • систематичного відновлення основних  виробничих фондів підприємства і здійснення політики розширеного відтворення;
  • прискорення  НТП і поліпшення якості продукції;
  • структурної перебудови суспільного виробництва і збалансованого розвитку всіх галузей народного господарства;
  • створення необхідної сировинної бази промисловості;
  • вирішення чи пом'якшення проблеми безробіття;
  • і т.д.

      Таким чином, інвестиції потрібні для оздоровлення економіки країни і на цій основі вирішення багатьох соціальних проблем, насамперед - підйому життєвого рівня населення.   Тому на сучасному етапі розвитку економіки України виникла об’єктивна необхіднісь активізації інвестиційної діяльності. На думку більшості фахівців, інвестиційна діяльність стала визначальним сектором всієї економічної політики країни. Вона стає основною ланкою, проголошеної в 2003 році урядом України інноваційної моделі розвитку країни. Без неї неможливо подолати загальноекономічну кризу і вийти на рівень економічного зростання, забезпечити приріст соціального ефекту, збалансованості макроструктури.

Информация о работе Інвестиційна діяльність підприємства і заходи щодо її удосконалення (на прикладі ТОВ з обмеженою відповідальністю «ВіК LTD