Злиття і поглинання в міжнародному бізнесі

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Апреля 2012 в 16:13, курсовая работа

Краткое описание

Основні принципи розвитку великих компаній у 80-90 -ті роки - економія, гнучкість, маневреність і компактність - у другій половині 90-х років та на початку ХХІ століття змінилися орієнтацією на експансію і зростання. Великі компанії прагнуть вишукувати додаткові джерела розширення своєї діяльності, серед яких одним з найбільш популярних є злиття і поглинання компаній. Злиття - один з найпоширеніших прийомів розвитку, до якого вдаються в даний час навіть дуже успішні компанії.

Содержание работы

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні аспекти процесів злиття та поглинання у міжнародному бізнесі …………………………………………………………….5
Поняття та класифікація злиття та поглинання …………………………..5
Мотиви злиття та поглинання ……………………………………….........11
Розділ 2. Основні тенденції , динаміка і масштаби міжнародних процесів злиття та поглинання……………………………………………………………..18
2.1. Тенденція та оцінка сучасного стану процесів M&A ……………………….18
2.2. Аналіз процесу злиття та поглинання на міжнародному рівні на прикладі світових компаній ……………………………………………….…………………24
Розділ 3. Злиття і поглинання в Україні……………………………………..29
3.1. Аналіз процесу злиття та поглинання в Україні на прикладі телекомунікаційного ринку ……………………………………………………….29
3.2. Проблеми і перспективи процесу M&A в Україні…………………………..35
ВИсновки………………………………………………………………………41
анотація……………………………………………………………………..…45
Список ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………46

Содержимое работы - 1 файл

Курсова робота студентки 3 курсу.doc

— 467.00 Кб (Скачать файл)

−  помилка  у  визначенні  потенційних  інтеграційних  ефектів  на  всіх  горизонтах планування (частіше в стратегічному  аспекті); 

−  неправильний  вибір  конкретних  об'єктів  в  операції  (невідповідність  фактичних  характеристик  компаній-учасників  запланованим;

−  зміна  цільових  орієнтирів  і  ресурсної  забезпеченості  учасників  операції  в  процесі  її  реалізації; 

−  зміна в  макроекономічній ситуації

−  недостатня  компетенція  фахівців,  які  організують і виконують операцію, зокрема на етапі інтеграції об’єкта .

Для сприяння укладення  угод М&А в Україні , по-перше, треба покращувати валютне регулювання. Основним напрямом реформування у цій сфері має стати спрощення процедури отримання дозволу на здійснення валютних операцій. По-друге, вкрай необхідним є прийняття змін до Закону «Про захист економічної конкуренції» для того, щоб суттєво підвищити фінансові пороги для отримання дозволів Антимонопольного комітету на концентрацію. У цьому зацікавлені обидві сторони – як бізнес, так і держава.

[ 19 ] .

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВИСНОВКИ 

    У курсовій роботі здійснено теоретичне узагальнення та проаналізовано процеси злитті і поглинання на міжнародному та українському економічному просторі . У роботі проаналізовано тенденцію у процесах злиття і поглинання на протязі останніх 20 років ,аналітично описано динаміку представлену міжнародними аудиторськими компаніями та статистичними організаціями .

У процесі  аналізу було виявлено хвилеподібну  тенденції у злитті і поглинанні , тобто спостерігалися як збільшення об’ємів даного сектора так і зменшення . Найбільшого розвитку було досягнуто у 2000 році та 2007 , на спад активності вплинули регіональні та глобальні економічні кризи та переорієнтація діяльності компаній у зв’язку з глобалізацією та прагнення розширення свого бізнесу та завоювання нових ринків .

Загалом , сучасні компанії за умов глобалізації зорієнтовані на експансію через злиття та поглинання і мають наступні конкурентні переваги, по-перше, зниження конкуренції; по-друге, досягнення синергічного ефекту за рахунок зменшення витрат через економію на масштабах; по-третє, швидке досягнення стратегічної цілі; по-четверте, доступ до стратегічно важливих нематеріальних активів; по-п’яте, нарощення міжнародної конкурентоспроможності. До недоліків відносяться, передусім, великі фінансові витрати на виплату премій акціонерам; високий ризик у випадку невірної оцінки компанії. Для досягнення та утримання високого конкурентного статусу компанії на міжнародних ринках має значення характер конкурентних переваг, які вона розвиває. Стратегічними факторами компанії стають ключові компетенції та інтелектуальне лідерство, інноваційні конкурентні переваги та швидка галузева консолідація.

Ключові фактори, які впливають на зростання угод M&A залежать від глобального бізнес-середовища, що характеризується: лібералізацією економічних відносин, транскордонного руху капіталу; високих витрат на НДДКР та постійне зниження трансакційних витрат завдяки становленню постіндустріального суспільства. До стратегічних факторів, які мають вирішальне значення для успіху високотехнологічних компаній в процесі консолідації відносяться, по-перше, визначення найпривабливіших об’єктів M&A з точки зору поглинаючої компанії за критеріями ліквідності, фінансової конкурентоспроможності та рентабельності, по-друге, обґрунтування угод за допомогою фінансової та операційної синергії; по-третє, встановлення конкурентних цін на угоди; по-четверте, доступність венчурного капіталу.

   Високорозвинені країни за умов техноглобалізму використовують переваги великого бізнесу, який займає провідне місце в національних інноваційних системах, з одного боку - це великі масштаби отриманих результатів, а з іншого, економічна відповідальність за розробку та комерціалізацію інновацій. Особливо це виявляється в політиці стосовно високотехнологічних сфер. Навіть у країнах із сильним антимонопольним законодавством уряди обмежують в цих галузях на певний термін конкуренцію. Крім того, існує дозвіл на процеси злиття та поглинання, якщо це позитивно впливає на інноваційну сферу.. Політика уряду повинна бути спрямована на нарощення інноваційних конкурентних переваг національних товаровиробників – сфери комунікаційних технологій, фармацевтики, електронної промисловості, які знаходяться на початкових стадіях кривої консолідації.

 Останні тенденції на ринку злиття і поглинань , після кризи 2008 р. , характеризується зростанням кількості угод , щодо об’єднання компаній .

Це несе за собою низьку , як негативних так  і позитивних наслідків , але активізування бізнес-процесів відграє важливу роль у розвитку світової  економіки .

      Сьогодні  в Україні спостерігається подальше реструктурування економіки, викликане  зокрема тим, що власники багатьох підприємств  прагнуть позбутися непрофільних активів, що були придбані «за нагодою». Головним інструментом є саме процес злиття і поглинання . Українські компанії активно почали приймати участь у даному процесі . Але вони стикаються з рядом проблем , яку викликанні у зв’язку з низьким рівним розвитку економічного простору в Україні . До внутрішні причини, що стримують розвиток ринку M&A в Україні  відносять :

 • недостатній розвиток фінансового та фондового ринків, які б забезпечували необхідними фінансовими інструментами, ресурсами та місцями укладання угод і їх здійснення;
 • недостатня прозорість структури власності компаній;
 • не готовність власників розкривати інформацію про наміри, діяльність та операції, тобто ставати прозорими;
 • недостатній розвиток ринку публічної пропозиції акцій (IPO);
 • недостатня кількість стратегічних інвесторів;
 • складність визначення ринкової ціни компаній за відсутності котирування їх акцій;
 • відсутність прописаних законних правил гри, що призводять до появи таких операцій як вороже поглинання або «рейдерство».

      Для того, щоб ринок M&A в Україні розвивався активніше і виконував свої функції як інструмента підвищення ефективності та конкурентоспроможності вітчизняної економіки, на мою думку, необхідно здійснити наступні першочергові заходи:

 • Внесення змін до законодавства щодо врегулювання порядку злиття і поглинання відкритих акціонерних товариств, які б забезпечували прозорість здійснюваних операцій та узгоджувалися б з чинною міжнародною практикою.
 • Створення умов з боку держави для подальшої активізації реорганізаційних процесів шляхом реформування ЖКГ, транспортної галузі, сфери послуг.
 • Виконання плану приватизації об’єктів державної власності із дотриманням умов прозорості її здійснення.
 • Розвиток фондового ринку, підвищення його капіталізації та прозорості.
 • Стимулювання укрупнення банківського та страхового секторів, підвищення їх капіталізації.
 • Підготовка фахівців з питань проведення операцій злиття/поглинання. Інформаційна та аналітична підтримка операцій.

      Тобто, можна з впевненістю сказати, що в майбутньому ринок злиття та поглинання не знизить своєї, а навпаки набере ще більших обертів. Мегакорпорації будуть прагнути поглинути малі ефективні компанії в власній галузі, тим самим закріпивши своє становище та отримати додатковий ефект. Різні компанії будуть прагнути утворити велику компанію, тим самим укріпивши своє становище та захистити себе від ворожого поглинання. Злиття та поглинання буде відбуватись не лище міжнародних компаній, а й українських. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНОТАЦІЯ 

    Загурська К.В. Злиття і поглинання у міжнародному бізнесі . – Курсова робота. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ, 2011.

    Курсова робота присвячена дослідженню теоретичних  і практичних аспектів процесів злиття та поглинання компаній міжнародному бізнесі  . Досліджено теоретичні засади та механізм процесів злиття та поглинання. Виявлено та оцінено тенденції розвитку процесів злиття і поглинання міжнародному середовище . Визначено глобальні стратегій розширення міжнародного бізнесу та стратегічні фактори ефективності угод злиття та поглинання.

    Ключові слова: злиття і поглинання, галузева консолідація, угоди , ринок телекомунікаційних послуг  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 1. Закон України  “Про державну програму приватизації” //Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 33-34. – С.272.
 2.   Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації. – К.: КНЕУ, 2004. – 275 с.
 3. Белоконь О.К.,Мельник О.Н. Мобильный предел//Сети и телекомуникации.- 2009-№4-С.58-65.
 4. Бушев А., Макарова О., Попондопуло В., Коммерческое право зарубежных стран, ПИТЕР. -2003-с. 79
 5. Дружченко,  К. Зливайся хто може! [Текст] / К. Дружченко, О. Шкарпова // Контракти. – 2009. – № 31-32. – С. 20-21.
  1. Жданенко И. Сдержанний оптимізм// Сети и телекоммуникации. – 2009.№6-8.-С.26-29
 1. Кириченко О.А. Ваганова Е.В. Деякі аспекти злиттів та поглинань компаній у світлі побудови нової інтеграції системи економіки//Актуальнф проблеми економіки . – 2009.-№2(92 ) – С. 17-25.
 2. Ляпина С., "Слияния и поглощения – признак развитой рыночной экономики"//"Рынок ценных бумаг", №8, 1998 г.)
 3. Маршак, А. Эффективные слияния и поглощения [Електронний ресурс] / Маршак А. – Режим доступу: http://www.e-

  xecutive.ru/knowledge/announcement/338280/.

 1. Семиноженко В. Глобалізація і стратегія гуманітарної економіки. Перспективи і пріоритети п'ятого технологічного укладу // Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ та стратегія розвитку. Матеріали наукової конференції. – К.: НТУУ КПІ, 2001. – С. 215-218.
 2. Фесак,  В.  Злиття та  поглинання: перспективи   українських  стратегічних  інвесторів  в  умовах  кризи  [Текст]  / В. Фесак // Коментарі. – 2009. – № 21. – С. 10.
 3. Fullerton L., Mazard C. International Antitrust Cooperation Agreements//World Competition. – 2001. – 24 (3). – p. 405- 423.
 4. Heron R. A., Lie E. A Comparison of the Motivations for and the Information Content of Different Types of Equity Offerings // Journal of Business. 2004. Vol. 71, Issue 3. P. 605-632.
 5. Herzel L. & R.W. Shepro. Bidders and Targets: Mergers and Acquisitions in the U.S. Basil Blackwell, Inc., Cambridge, Mass.,1990, Chap. 8.
 6. R .Berkenstein A. . Merger Activity and Merger Theories: An Empirical Investigation // Antitrust Bulletin – Vol. 24, p. 105 – 128.
 7. World Investment Report 2005. Internationalization of R&D. UNCTAD, United Nations, New Yourk and Geneva, 2006. – 305 p.
 8. Wright M., Chiplin B., Thompson S. Asquith P., Merger B. Uncertainty and Stockholder Returns // Journal оf   Financial Ecoпomics, – 1983. – № 11. – p. 321 – 327.
 9. http://www.nestor.minsk.by/kg/2011/13/kg11302.html - Компьютерная газета
 10. http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/obem_sliyaniy_

  i_pogloshcheniy_s_nachala_2010_g_proshedshih_s_uch

  astiem_kompaniy_iz_razvivayushchihsya_stran_dostig_

  93_3_mlrd_doll_1102201

 1. http://www.inventure.com.ua/analytics/2010/m&a 2009.htm
 2. http://www.inventure.com.ua/analytics/2010/m&a2009.ht
 3. www.bloomberg.com
 4. www.reuters.com
 5. www.dialogic.com
 

  
 
 
 
 
 


Информация о работе Злиття і поглинання в міжнародному бізнесі