Фразеологічні трансформації в мовленні, класифікація типів трансформаці

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Ноября 2011 в 22:34, курсовая работа

Краткое описание

Метою дослідження є визначення причин фразеологічної трансформації в мовленні, класифікація типів трансформації .
Мета дослідження визначає наступні завдання:
визначити види класифікацій ФО;
визначити види трансформацій англомовних ФО;

Содержимое работы - 1 файл

Курсова робота (моя).doc

— 221.00 Кб (Скачать файл)

СПИСОК  УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ЗМІ – засоби масової інформації

ТФО – трансформація  фразеологічних одиниць

ФО – фразеологічні  одиниці 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСТУП

   Якщо  у відносно недавньому минулому полігоном  і законодавцем у створенні норм слововживання була художня література, то в останні роки ця роль по праву належить засобам масової інформації, публіцистичного жанру, як найбільш близьким до розмовної мови, яка останнім часом все помітніше впливає на літературні норми. Не залишили осторонь вони і фразеологічні одиниці, які є важливим засобом мови, одним з найбільш потужних засобів впливу на читача – отримувача інформації, тому вони відіграють досить суттєву роль в процесі комунікації. Володіючи ознакою масової відтворюванності, ФО з вражаючою влучністю виражають сутність досить складних явищ, сприяють виразності мовного висловлювання в цілому.

   Тому  нині у мовознавстві має місце  процес трансформації стійких сполучень слів, оскільки вона зумовлена, насамперед, екстралінгвістичними чинниками. Зміна суспільних орієнтирів, потреба в номінації нових явищ, посиленні експресивних функцій мови активізували переосмислення фразеологічного матеріалу.

   Процес  функціонування фразеологізмів у мові вивчається багатьма авторами, як у вітчизняному, так і європейському мовознавстві. Цією проблемою займаються такі вчені як О.В.Кунін, В.В Виноградов, Н.Д.Бабич, В.Н.Вакурова, М.М.Шанського, Н.О.Бойченко. На початку ΧΧІ століття зростає інтерес науковців до аналізу фразеологічних трансформацій (модифікацій) у мовленні. Прикладом можуть слугувати, зокрема, праці таких учених, як С.П.Коновець, Т.П.Свердан, С.Б.Пташник, М.Л.Джаграєва, Н.Г.Скиба, Г.І.Аліомарова, І.Н.Кукліна та ін., чиї дослідження здійснювалися загалом на матеріалі художньо-публіцистичних текстів.

   Актуальність  дослідження зумовлена особливою роллю ФО у мові ЗМІ та підвищеним інтересом до процесів, що пов’язані із зміною сталих словосполучень.

   Метою дослідження є визначення причин фразеологічної трансформації в мовленні, класифікація типів трансформації .

   Мета  дослідження визначає наступні завдання:

    • визначити види класифікацій ФО;
    • визначити види трансформацій англомовних ФО;

   Предметом дослідження є трансформовані ФО сучасної англійської мови

   Об’єктом  дослідження є трансформовані сучасні англомовні фразеологічні одиниці у текстах електронних ЗМІ.

   Методика  дослідження – вивчення фразеологічного словника та матеріалів електроних ЗМІ. У роботі використовується пошуковий та порівняльний методи.

   Теоретичне  значення дослідження полягає в тому, що його результати роблять внесок у розробку системного трактування і опис явища контекстуальних трансформацій ФО  англійської мови. Аналіз семантичних та структурних особливостей фразеологічної варіативності висвітлює теоретичні питання фразеології, індивідуально-авторської побудови художнього тексту.

   Практичне значення дослідження визначається можливістю його використання у курсах з лексикології (розділ “Фразеологія”), стилістики (розділи “Стилістична лексикологія” та “Стилістика тексту”), інтерпретації тексту, на практичних заняттях з англійської мови.

   Структура й обсяг дослідження. Дослідження загальним обсягом 244 сторінки складається зі списку прийнятих скорочень, вступу, двох розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, резуме, списку використаної літератури, який містить 30 джерел.

 

РОЗДІЛ 1.

КЛАСИФІКАЦІЯ  ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

   1.1 Семантична класифікація  фразеологізмів

   Широкого  визнання у вітчизняному й світовому  мовознавстві здобула семантична класифікація, опрацьована В. В. Виноградовим. В основу його фразеологічної теорії покладено ступінь видозміни значення слова у різних синтаксичних і стилістичних умовах фразотворення . Являючи собою єдине значеннєве ціле, фразеологічні одиниці не є однаковими з погляду з'єднаності компонентів і співвіднесеності семантики усього вислову з семантикою його окремих складників-компонентів.[3; 195]

   Відштовхуючись  від синтаксичних ідей академіка  О. Шахматова й узявши до уваги  деякі думки Ш. Баллі, академік В. Виноградов подав семантичну класифікацію, виділивши три типи фразеолгічних одиниць: фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності і фразеологічні сполучення.

   Фразеологічні зрощення  (Phraseological fusions)  — абсолютно неподільні, нерозкладні, немотивовані фразеологічні одиниці, у значенні яких «немає ніякого зв'язку, навіть потенційного, зі значенням їх компонентів» : бити байдики, точити ляси, собаку з'їсти (на чому), пиши пропало, чорта з два, сон в руку; mare's nest — nonsence; spill the beans — reveal a secret).

   . Семантична неподільність виникає або підтримується у фразеологічних зрощеннях рядом фактів:

  • а) наявністю у складі фразеологічних одиниць застарілих слів, незрозумілих для загалу (збити з пантелику; взяти на цугундер; ускочити в халепу);
  • б) наявністю граматичних архаїзмів (темна вода во облацех; притча во язицех);
  • в) втратою у межах фразеологічної одиниці живого синтаксичного зв'язку.

За визначенням  В. В. Виноградова, фразеологічні зрощення являють собою «своєрідні складні синтаксичні слова». Компоненти фразеологічних зрощень нагадують морфеми у словах. Як і слова з невивідною основою, вони позбавлені внутрішньої форми. Лише глибоке етимологічне дослідження може допомогти розкрити механізм становлення фразеологічних зрощень і з'ясувати, чому саме ці слова-компоненти спонукали появу цілісного значення.[6; 24-25]

To come a cropper (to come to disaster); neck and crop (en-tirely, altogether, thoroughly, as in: He was thrown out neck and crop. She severed all relations with them neck and crop.); at sixes and sevens (in confusion or in disagreement); to set one's cap at smb. (to try and attract a man; spoken about girls and women. The image, which is now obscure, may have been either that of a child trying to catch a butterfly with his cap or of a girl putting on a pretty cap so as to attract a certain person. In Vanity Fair: "Be careful, Joe, that girl is setting her cap at you."); to leave smb. in the lurch (to abandon a friend when he is in trouble); to show the white feather (to betray one's cowardice. The allusion was originally to cock fighting. A white feather in a cock's plumage denoted a bad fighter); to dance atten-dance on smb. (to try and please or attract smb.; to show exaggerated attention to smb.) [9;96]

   Фразеологічні єдності (Phraseological combinations)— теж семантично неподільні фразеологічні одиниці, але цілісне значення їх умотивоване значенням компонентів (не нюхати пороху — не бути ще в боях; прикусити язика — замовкнути; кров з молоком — здоровий та ін.).У них значення цілого пов'язане з розумінням внутрішнього образного стрижня фрази, потенційного смислу слів. Звуковою формою вони нерідко збігаються з вільними сполученнями слів: намилити голову (кому), взяти за боки (кого). Для фразеологічних єдностей характерні римовані співзвуччя (всякої тварі по парі, катюзі по заслузі), алітерація (ні ладу ні складу). Сюди належать і каламбури (прокатати на "ороних, сон рябої кобили); to stick to one's guns (~ to be true to one's views or convic-tions. [5; 61]The image is that of a gunner or guncrew who do not desert their guns even if a battle seems lost); to sit on the fence (~ in discussion, politics, etc. refrain from committing oneself to either side); to catch/clutch at a straw/straws (~ when in extreme danger, avail one-self of even the slightest chance of rescue); to lose one's head (~ to be at a loss what to do; to be out of one's mind); to lose one's heart to smb. (~ to fall in love); to lock the stable door after the horse is stolen (~ to take precautions too late, when the mischief is done); to look a gift horse in the mouth (= to examine a present too critically; to find fault with something one gained without effort); to ride the high horse (~ to behave in a superior, haughty, overbearing way. The im-age is that of a person mounted on a horse so high that he looks down on others); the last drop/straw (the final culminating circumstance that makes a situation unendurable); a big bug/pot, sl. (a person of importance); a fish out of water (a person situated uncomfortably out-side his usual or proper environment).[9;97]  
     Фразеологічні єдності можуть виникати і внаслідок синтаксичної спеціалізації фрази, вживання її у певній граматичній формі (нуль уваги; діло табак), внаслідок наявності експресивних відтінків значення (плакали наші гроші). До цього розряду В. В. Виноградов залучає «фразові штампи, кліше, типові для різних літературних стилів, і літературні цитати, і крилаті вислови, і народні прислів'я та приказки» [6; 62]         

   Фразеологічні сполучення (Phraseological unities)— «тип фраз, створюваних реалізацією зв'язаних значень слів» Фразеологічні сполучення не є безумовними семантичними єдностями. Вони аналітичні: «зачепити почуття», «зачепити гордість», «зачепити інтереси». 
У них
значення слів виокремлюються чіткіше, різкіше, вони аналітичні: зачепити честь (самолюбство, гордість, інтереси), порушити питання (справу, клопотання). Слово зі зв'язаним значенням допускає синонімічну заміну: глупа ніч — пізня ніч, малиновий дзвін —милозвучний дзвін; поєднується з одним словом (безпросипне п'янство) чи з обмеженим рядом слів (страх, жаль, зло, досада бере при неможливості радість, задоволення, насолода бере); [7; 145]to come a cropper (to come to disaster); neck and crop (en-tirely, altogether, thoroughly, as in: He was thrown out neck and crop. She severed all relations with them neck and crop.); at sixes and sevens (in confusion or in disagreement); to set one's cap at smb. (to try and attract a man; spoken about girls and women. The image, which is now obscure, may have been either that of a child trying to catch a butterfly with his cap or of a girl putting on a pretty cap so as to attract a certain person. In Vanity Fair: "Be careful, Joe, that girl is setting her cap at you."); to leave smb. in the lurch (to abandon a friend when he is in trouble); to show the white feather (to betray one's cowardice. The allusion was originally to cock fighting. A white feather in a cock's plumage denoted a bad fighter); to dance atten-dance on smb. (to try and please or attract smb.; to show exaggerated attention to smb.). Фразеологічні сполучення практично не мають омонімів.[8; 98]

   Семантична  класифікація і концепція В. Виноградова здобули чи не найбільше прибічників (В. Жуков, О. Бабкін, В. Телія). Різною мірою її розробляли й українські лінгвісти, зокрема Г. Удовиченко, М. Жовтобрюх,В. Русанівський, Д. Баранник, Н. Москаленко, Ф. Медведєв, М. Алефіренко, та інші. 
      Дуже швидко виявилися й вразливі місця семантичної класифікації В. В. Виноградова: окремі підгрупи в середині типів виділяються на основі різних критеріїв; нерідко важко визначити межу між фразеологічними зрощеннями і фразеологічними єдностями (а тому їх об'єднують в одну групу — ідіоми); два перші типи фразеологічних одиниць різко протиставлені третьому — як цілісні (зрощення і єдності) аналітичному (фразеологічні сполучення). Значна кількість фразеологічних одиниць залишилася неохопленою.[24]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Структурно-семантична класифікація фразеологізмів

   Структурна-семантична класифікація ФО  була запропонована А.В. Куніном. До класифікації А.В. Куніна зверталися багато вчених лінгвістів, зокрема Г.Б. Антрушина, Н.М. Раєвська, Є.М. Дубенець [10; 194].

     Хочеться  зауважити, що вчені поділяють погляди  А.В. Куніна стосовно класифікації ФО відповідно до структурно-семантичного критерію. Так, Е.Ф. Арсентєва підтримує структурно-семантичну класифікацію. Вона зробила порівняльний аналіз фразеологічних одиниць і виділила наступні структурно-семантичні типи фразеологічних одиниць:

     1) Дієслівні ФО;

     2) Субстантивні ФО;

     3) Ад’єктивні ФО;

     4) ФО зі структурою речення [1; 3-15].

     А.В. Кунін розробив ще детальнішу класифікацію та виділив наступні структурно-семантичні типи фразеологічних одиниць:

     1. Номінативні фразеологічні одиниці. 

       Нова фразеологія даного типу  представлена словосполученнями,  які мають одне повнозначне слово та сурядні сполучення типу “clicks and bricks” (clicks and mortar) - торговельне підприємство, яке використовує як звичайні, так і “віртуальні” форми комерційної діяльності”; shock and awe” - ”шок і трепет”, масоване використання суперточної вогневої сили з метою придушення ворожого опору. (у війні США проти Іраку у 2003 році). До даного класу також відносяться звороти з предикативною структурою типу as the crow flies (найкоротшим шляхом, прямо) та частково предикативні звороти типу see how the land lies (виявити, як йдуть справи;, нащупувати ґрунт).

     У подальших працях А.В. Кунін доповнює даний клас та виділяє в ньому чотири види номінативних одиниць: субстантивні, ад’єктивні, адвербіальні та дієслівні [12; 235-344].

     Субстантивний вид номінативного класу фразеологічних одиниць має такі типи залежності компонентів:

     1) ФО з константною залежністю компонентів, тобто звороти з незмінними компонентами. Даний тип залежності компонентів є найбільш поширеним серед субстантивних фразеологічних одиниць (“axis of evil” - країни, що проводять, на думку США, “політику тероризму”; “axis of Weasels” - Франція й інші “європейські зрадники”, які не підтримала війну США проти Іраку в 2003 році; “parent by stealth” - батько, який доглядає за дітьми крадькома (нібито виконуючи службові доручення); “raghead country” - мусульманська країна; Davos Man - прототип представника владної еліти (в державному управлінні, в економіці).

     2) ФО з константно-варіативною залежністю  компонентів, тобто звороти, що  допускають варіативність компонентів  за умови обов’язкового збереження  принаймні однієї повнозначної  лексеми, яка не має варіантів. Така лексема називається лексичним інваріантом. Даний тип залежності компонентів можливий лише тоді, коли у константно-залежної фразеологічної одиниці з’являється варіант, який не порушує цілісного значення. Фразеологічні варіанти повністю тотожні не тільки за якістю та значенням, але й за стилістичними та синтаксичними функціями (clicks and bricks = clicks and mortar).

Информация о работе Фразеологічні трансформації в мовленні, класифікація типів трансформаці