Фразеологічні трансформації в мовленні, класифікація типів трансформаці

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Ноября 2011 в 22:34, курсовая работа

Краткое описание

Метою дослідження є визначення причин фразеологічної трансформації в мовленні, класифікація типів трансформації .
Мета дослідження визначає наступні завдання:
визначити види класифікацій ФО;
визначити види трансформацій англомовних ФО;

Содержимое работы - 1 файл

Курсова робота (моя).doc

— 221.00 Кб (Скачать файл)

     Слід  зазначити, що газета об’єднує статті, які відрізняються як за жанровими, так і за стильовими ознаками. Однак, загальна система екстралінгвістичних факторів, які визначають специфіку мови ЗМІ, а також лінгвістичні дослідження дозволяють говорити про існування єдиного функціонального стилю преси.

     Під функціональним стилем розуміють функціональну систему внутрішніх прихованих відношень та зв’язків явищ, у якій проявляються функції призначення та впливу мовного твору.

     Розглядаючи стильову сторону мови преси, як цілісну сукупність стилістико-функціональних явищ, В.Г. Костомаров виділяє єдиний стилістичний конструктивний принцип газети – діалектичне поєднання її провідних ознак – експресії та стандарту, під якими в широкому понятті розуміються як оціночні та інтелектуалізовані начала у протиставленні один до одного. [11;60-63]

     Таким чином, у ЗМІ існує дві якісно різні функціональні єдності: тексти передових статей, орієнтовані на соціальний вплив та тексти інформаційних повідомлень, які направлені на передачу інтелектуальної однозначної інформації. Ця особливість свідчить не стільки про різностильність мови газети, скільки про її екстралінгвістично „запрограмовану” напівфункціональність, яка направлена на досягнення  єдиного ефекту впливу. Своєрідним джерелом створення експресії служить протиставлення експресивно-маркованої мови передових статей на фоні нейтральної інтелектуальної мови інформаційних повідомлень.[15; 33]. 
 

2.2.Трансформація  складу фразеологізмів  у засобах електронних ЗМІ.

Фразеологія на сторінках ЗМІ є не тільки невід’ємною частиною образно- виражальних засобів для виконання складних стилістичних функцій, але й дійсним засобом пропагандистського впливу. У мові періодичних видань існують і борються дві протилежні тенденції: потяг до стабільності (відтворення готових формул, словосполук, конструкцій тощо) та до експресії, остання тенденція породжує нові засоби мовного впливу на читача. Публіцистика є засобом оперативного впливу на масову аудиторію у цілях її політичної, ідеологічної та соціальної орієнтації. Тому дослідження функціонального аспекту фразеологізмів преси набуває великого значення для вивчення їх прагматичного впливу на читача. Вже стала традиційною думка про дві функції газетної мови – інформативну та експресивну. Так, наприклад, функцію експресії можуть виконувати слова й цілі висловлювання, покликані оживити виклад, але значно яскравіше цю ж функцію виконують фразеологічні

одиниці, які не тільки називають предмети, явища різного порядку, а ще й характеризують їх.

     Слід  зазначити, що образність англійської мови, її стилістичні можливості доповнюються і збагачуються завдяки використанню стилістичних прийомів, контекстуального перетворення фразеологічних зворотів. Творче перетворення  сталих сполучень обумовлюється певними стилістичними завданнями.

     Стилістичні прийоми контекстуального перетворення фразеологічних зворотів різноманітні, але в той же час вони носять системний характер. Трансформація фразеологізмів підпорядковується закономірностям, які визначаються специфікою фразеологічних одиниць  як стійких словосполучень і стилістичною спрямованістю таких змін.

     Випадки індивідуально-авторських перетворень  складу фразеологізмів у текстах ЗМІ досить різноманітні. Властива стійким  словосполученням варіантність використовується  журналістами, як засіб їх оновлення.

     Існує велика кількість класифікацій фразеологічних трансформацій.

Але єдиного визначення трансформації фразеологізмів досі ще нема. Традиційно трансформації фразеологічних одиниць поділяють на дві основні

групи: семантичну й структурно-семантичну.

   До  прийомів семантичної належать власне семантичні трансформації та

подвійна  актуалізація фразеологізмів До структурно-семантичних  видозмін

фразеологічних  одиниць – поширення фразеологічних одиниць, заміна

компонента  або компонентів, скорочення компонентного  складу

фразеологічних одиниць, натяк, контамінація.

  Вже були спроби створити класифікацію ТФО. Необхідно відзначити величезну заслугу А. В. Куніна у розробці основ англійської фразеологічної стилістики Їм виділяють наступні типи контекстуальних трансформацій ФО: 
1. Вклинювання слів або словосполучень без зміни семантики ФО і порушення її цілісності; 2. Деформація різних типів зі змінами в лексичному складі ФО; 3. Додавання змінних компонентів на початок або кінець фразеологізму[21;33-37];

  І. А. Бородянський виділяє 8 способів оказіонального перетворення ФО: 
1. Вклинювання прикметника або іменника, 2. Додавання 3. Вклинювання в поєднанні з додаванням 4. Заміну одного або більше компонентів, тобто деформацію; 5. Гру слів; 6. Підхоплення; 7. Вклинювання + порушення предметної співвіднесеності + додавання, 8. Вклинювання + інверсію .

  Л. К. Байрамова пропонує наступні типи трансформацій: інверсію; вклинювання; алюзію; еліпсис; контамінацію через накладення, розгортання і схрещування; субституції [21; 61-66].

  В. В. Бойченко виділяє дві групи контекстуально-перетворених ФО: порушують сприйняття ФО таким чином, що мовна одиниця не сприймається носіями мови як ФО, не нарушуючих цілісне сприйняття ФО [26].

  Серед зарубіжних лінгвістів, що займаються вивченням різних видів фразеологічних трансформацій, можна відзначити латвійського вченого А. Naciscione , В. Фрейзер , Ф. Чітре, Дж. Кука та ін..

  У 2001 році в світ виходить книга латвійського вченого. Начісчіоне, де дається детальний опис стилістичного аспекту функціонування ФО. Особливу увагу приділяється перетворенням: розширеної метафорі, фразеологическому каламбур, розірваному використання ФО, фразеологічної алюзії, фразеологическому повтору [26].

  У своїй роботі «Idioms within a Transfomational Grammar» зарубіжний лінгвіст Фрейзер досліджує здатність ідіом до різних видів трансформацій, які значно різняться своєю інтенсивністю. З цією метою автор пропонує шестирівневу ієрархію трансформацій, що включає додавання, вклинення, усічення, переміщення компонентів, повторне відтворення:

L6 - Unrestricted (Необмежені Трансформації) 
L5 - Reconstitution (Повторне Відтворення) 
L4 - Extraction (Усічення) 
L3 - Permutation (Переміщення) 
L2 - Insertion (Вклинювання, Вставка) 
L1 - Adjunction (Додавання) 
L0 - Completely Frozen (Повністю Застигла Форма)

  Робота Фрейзера з вивчення трансформаційної природи ідіом знайшла практичне застосування при створенні 2-х томного Оксфордського ідіоматичного словника (ODCIE, 1975, 1983) і Лонгманского словника англійських ідіом (LDEI, 1979). Дослідження Фрейзера представляє цінність, оскільки автор розкриває трансформації, яким можуть піддатися ідіоми, і, відповідно, відзначає стилістичний ефект, що досягається використанням деяких рідкісних типів трансформаційних перетворень.

  У цілому, різні мовні трансформації ФО підпорядковані комунікативному наміру відправника мовлення, а значимість того чи іншого прийому визначається особливостями сприйняття адресата, а також силою впливу окказіаційно-перетвореної ФО на думки і почуття читача.

Тим не менш, узагальнивши класифікації вище названих лінгвістів, всі трансформації можна розділити на 4 найбільш загальні групи:

1) СЕМАНТИЧНІ  ТРАНСФОРМАЦІЇ, 
2) ЛЕКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ, 
3) СИНТАКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ, 
4) МОРФОЛОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
5) СЛОВОТВОРЧІ ТРАНСФОРМАЦІЇ.

   При семантичних трансформаціях відбувається наповнення ФО новим змістом при збереженні його лексико-граматичної цілісності. 
До даного типу трансформацій можна віднести випадки використання подвійноъ актуалізації. За визначенням Л.М. Болдиревої, це "стилістичний прийом, заснований на подвійному сприйнятті: на обіграванні значення ФО і буквального значення одного, двох або трьох її компонентів" [10; 26]. Це сприяє пожвавленню образу одиниці фразеології, створює яскравість асоціацій, підсилює ефект впливу.

   Наприклад "How Isabella proved her face is still her fortune at 50"  поєднуються два семантичних плани англійського виразу "her face is her fortune". Актуалізується як фразеологічне значення фразеологізму “все її багатство тільки в красі", так і пряме значення його компонентів" лице - джерело її багатства”, оскільки мова йде про Ізабеллі Росселліні, яка є рекламним обличчям косметичної компанії Lancфme.

   До  семантичним трансформаціям також  відносять явище дефразеологізаціі. Згідно А.Г. Назаряни, дефразеологізація - це "явище, при якому фразеологізм у результаті виникнення нових самостійних значень в його компонентах втрачає основны ознака фразеологічності" [18; 23]. Чим віддаленіший  зв'язок між старим, вихідним і новим значенням компонента, тим активніше проходить процес дефразеологізаціі.

   Випадки дефразеологізаціі фразеологізмів обмежуються образно-мотивованими ФО і вживаються не часто, "тому що проникнення в глибинну семантику  ФО вимагає розумових операцій з  відновлення конвенційного фразеологізму, а це знижує інтерес адресата не тільки до ФО, але і до тексту в цілому. З іншого боку, дефразеологізація шокує несподіваним прочитанням вихідного фразеологізму, бентежить адресата, обманюючи його первинні асоціації, і тому розрахована на максимальний прагматичний ефект. "

   Ось цьому  приклад:

   Carol has always been a black sheep in the class: her parents were Afro-Americans. ФО a black sheep фіксується словниками у значенні "a person considered to have brought discredit upon a family or other group; a bad character . Її дефразеологізація здійснюється за рахунок вживання в підрядному реченні іменника Afro-Americans, яке є евфемізмом, що позначає чорношкіре населення Америки. Таким чином, компонент black в складі фразеологізму та, як наслідок, другий компонент фразеологізму, набувають вихідне, пряме значення.[4; 255]

   При лексичних трансформаціях семантика фразеологізму може набувати нових смислових відтінки в результаті більш-менш істотних змін в компонентному складі ФО, при цьому синтаксична структура фразеологізму залишається без змін: вона не подовжується і не коротшає.

   До  даного типу трансформацій відносять  прийоми заміни та перестановки

компонентів ФО.

   Наприклад: 
The rapid global economic downturn has rekindled fears that Japan may be slipping back into a deflationary cycle .

   У ФО kindle the flame - запалити полум'я чого-небудь, відбувається лексична заміна другій частині ФО. Це робиться для того, щоб створити більш тісний зв'язок семантики ФО з тематикою тексту.

  • антонімічна : (what if peace breaks out)
  • фонетична: make hell while the sun shines.
  • заміна власної назви: why not wait to see which way Smith jumps?

     [2; 288]

   Найбільш  численні і різноманітні синтаксичні трансформації ФО, які призводять до подовження, укорочення або зміни синтаксичної структури фразеологізму. До даного типу трансформацій відносять: редукцію (еліпсис); додавання (вклинювання) компонентів; зміна комунікативного типу речення; парцеляції; контамінацію; алюзію.

   Редукція - це скорочення структури ФО, опущення значущих елементів. У більшості випадків у ФО зі структурою словосполучення опускається дієслово, так як він, будучи структурним стрижнем дієслівних фразеологізмів, не несе основного тематичного навантаження, і, отже, його редукція не представляє небезпеки для семантики фразеологізму.

   Наприклад: 
The Republicans 'deaf ear is a preexisting condition . (словникова форма даного ФО - to fall on deaf ears)

   There is one silver lining for Sadler: the injury does not appear to be career threatening.

(словникова  форма даного ФО - every cloud has a silver lining)

   До  еліпсу відноситься також усічення фразеологізму - редукція початкових або кінцевих елементів багатокомпонентної ФО, коли виникає незавершена, відкрита конструкція. Особливо часто усікання використовується при цитуванні. Наприклад, відома англійська прислів'я "There's as good fish in the sea as ever came out of it"  дуже часто використовується в усіченому вигляді: "There's as good fish in the sea".

   Додавання компонентів можливо в будь-якій частині ФО - на початку, в кінці або в середині (в цьому випадку говорять про вклинюванні). При додаванні компонентів відбувається "прирощення смислу, і саме доданий компонент бере на себе основну емоційну та експресивну навантаження, оскільки завдяки своїй новизні і несподіванки він не прогнозується читачем" [7;74- 84].

Информация о работе Фразеологічні трансформації в мовленні, класифікація типів трансформаці