Аналіз платоспроможності

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Октября 2011 в 11:39, курсовая работа

Краткое описание

Процес ринкової трансформації, започаткований в Україні зі здобуттям незалежності, зумовив появу різних форм власності та суб’єктів господарювання. Незважаючи на суттєві труднощі та перешкоди поступово впроваджуються такі ринкові механізми як конкуренція, вільне підприємництво, ринкове ціноутворення. Це в свою чергу, змушує суб’єктів господарювання здійснювати свою діяльність максимально ефективно. Сучасне підприємство не може дозволити собі нераціонально використовувати власні та залучені ресурси. В складних умовах жорсткої конкуренції економічний аналіз, і зокрема фінансовий аналіз, надають можливість правильної, точної та оперативної оцінки реального стану підприємства та орієнтують на прийняття оптимальних і ефективних рішень у сфері операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

Содержание работы

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ 5
2.МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 12
3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 16
ВИСНОВОК 33
ЛІТЕРАТУРА 36
ДОДАТКИ 41

Содержимое работы - 1 файл

В20.doc

— 387.50 Кб (Скачать файл)
 
 

    Аналізуючи  наведені дані, можна зробити висновок, що за звітний період частка позичених  коштів зменшилась на 9,9 % і становила 22,5 % у структурі майна за абсолютного їх зростання на 14977,46 тис. грн. Кількість власних оборотних коштів зменшилась на 498,79 тис. грн., Змінилась і їхня величина в структурі власних коштів підприємства — їх частка зменшилась на 11,53 %. Все вище вказане свідчить про деяке погіршення фінансового становища аналізованого нами підприємства.

    Поряд з абсолютними показниками фінансову  стійкість підприємства характеризують також фінансові коефіцієнти.

    Коефіцієнт  автономії (незалежності) - показник, який характеризує частку власних активів у загальній сумі всіх активів підприємства, використаних ним для здійснення статутної діяльності. Що вищий цей показник, то більш фінансово стійким і незалежним є підприємство від кредиторів.

    Розраховується  коефіцієнт автономії (Кавт) за такою  формулою:

    Кавт = ВК / ВМ      (3.1)

    де: ВК – власний капітал; ВМ – вартість майна.

    Розрахуємо  рівень даного коефіцієнта за даними балансу підприємства на початок  і кінець звітного періоду.

    На  початок звітного періоду: Кавт = 55227,733:66604,032 = 0,829.

    На  кінець звітного періоду: Кавт = 76131,033:104007,77 = 0,732

    Значення коефіцієнта зменшується протягом звітного періоду, що свідчить про зменшення фінансової стійкості аналізованого підприємства.

    Коефіцієнт  маневрування – показує, яка частка власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена у найбільш мобільні активи.

    Для визначення коефіцієнту маневрування (Км) використовують наступну формулу:

    Км = ВОК / ВК      (3.2)

    де: ВОК – власний оборотний капітал; ВК – власний капітал

    Розрахуємо  рівень коефіцієнта маневрування за даними балансу підприємства на початок і кінець звітного періоду.

    На  початок звітного періоду: Км = 19445,173: 55227,733= 0,352

    На  кінець звітного періоду: Км = 12517,473: 76131,033= 0,164

    Нормативним значенням є Км>0,1.

    Коефіцієнт  фінансової стійкості - вказує на частку стабільних джерел фінансування у їх загальному обсязі:

    Кфс = ВК+ДЗ/П      (3.3)

    де: ВК – власний капітал; ДЗ – довгострокові  зобов’язання; П- пасиви.

    Розрахуємо  рівень фінансової стійкості підприємства згідно вихідних даних.

    На  початок звітного періоду: Кфс = 58364,053:66604,032 = 0,876

    На  кінець звітного періоду: Кфс = 86844,183:104007,77 = 0,835

    Коефіцієнт  фінансової залежності – показує, скільки одиниць сукупних джерел припадає на одиницю власного капіталу:

    Кфз = П/ВК       (3.4)

    Розрахунок  коефіцієнта фінансової залежності на початок і кінець року:

    На  початок року: Кфз = 66604,032: 55227,733= 1,206

    На  кінець року: Кфз = 104007,77: 76131,033= 1,366

    Зростання рівня даного коефіцієнта свідчить про збільшення боргових зобов’язань  підприємства.

    Плече фінансового важеля (коефіцієнт фінансового ризику) розраховується як відношення суми залучених коштів підприємства до власних коштів.

    Пфв0 = 11376,288:55227,733= 0,206

    Пфв1 = 27876,74: 76131,033= 0,366

    Зростання рівня коефіцієнта свідчить про незначне підвищення платоспроможності даного підприємства.

Висновки  до розділу 3.1. 

    За  даними, поданими в таблиці 3.1. можна  зробити висновок, що на кінець року вартість майна в розпорядженні  підприємства становила 104007,77  тис. грн. тобто за звітний період майно підприємства збільшилось на 37403,74 тис. грн. за рахунок збільшення основних і оборотних коштів. У загальній вартості майна, яке перебуває в розпорядженні підприємства, 61,2 % становлять основні засоби й необоротні активи, які збільшилися на кінець звітного періоду на 27831,0  тис. грн. і в загальній вартості майна їхня питома вага збільшилась на 7,44 %.

    Оборотні  активи збільшились на 3787,86 тис. грн., але в загальній вартості майна  їхня питома вага зменшилась на 3,2 %, причому частка дебіторської заборгованості зменшилась на 0,9 %, що позитивно впливає на фінансовий стан підприємства. Кошти (гроші) та їх еквіваленти в національній валюті збільшилися на 2385,18 тис. грн., але в іноземній валюті значно зменшилися - на 1643,06 тис.грн.

    Аналізуючи  наведені дані щодо джерел походження коштів підприємства, можна зробити висновок, що за звітний період частка позичених коштів зменшилась на 9,9 % і становила 22,5 % у структурі майна за абсолютного їх зростання на 14977,46 тис. грн. Кількість власних оборотних коштів зменшилась на 498,79 тис. грн., Змінилась і їхня величина в структурі власних коштів підприємства — їх частка зменшилась на 11,53 %. Все вище вказане свідчить про деяке погіршення фінансового становища аналізованого нами підприємства.

    Значення  коефіцієнта маневрування та інших показників фінансової стійкості мають тенденцію до зменшення і це вказує на зменшення мобільності власних коштів підприємства.  На кінець звітного періоду значення коефіцієнту маневрування є майже рівним з нормативним, що вказує на нестачу вільних обігових коштів у даного підприємства.

    Отже,частка стабільних джерел фінансування даного підприємства протягом звітного періоду зменшилась, що є негативним явищем у діяльності підприємства. 
 

    3.2. Аналіз ефективності використання основного та оборотних капіталів підприємства 
 

    Важливим  при оцінці фінансового стану  також є аналіз обсягу, структури і динаміки оборотного капіталу, який ми представимо в табличній формі (табл.3.3).

    Таблиця 3.3

    Оцінка структури оборотного капіталу

Види  коштів На початок  звітного періоду На кінець звітного періоду Горизонтальний  аналіз (гр. 2 – гр. 1) Відносне  відхи-лення, % (гр. 2 / гр. 1 * 100) – 100 Вертикальний  аналіз, %
на  початок звітного періоду (гр. 1 / усього*100 на кінець звітного періоду (гр. 2 / усього * 100) Відхи-лення (гр. 6 – гр. 5)
A 1 2 3 4 5 6 7
Грошові кошти та їх еквіваленти:              
у національній валюті 997,92 3 383,10 2 385,18 239,02 3,4 8,7 5,3
в іноземній  валюті 1710,72 67,66 -1 643,06 -96,04 5,9 0,2 -5,7
2. Поточні  фінансові інвестиції: 712,8 338,31 -374,49 -52,54 2,4 0,9 -1,6
векселі одержані 2138,4 2 706,48 568,08 26,57 7,3 7,0 -0,4
3. Дебітори 4276,8 5 412,96 1 136,16 26,57 14,6 13,9 -0,7
4.Запаси 5702,4 7 611,98 1 909,58 33,49 19,5 19,5 0,0
5. Незавершене  виробництво 142,56 1 014,93 872,37 611,93 0,5 2,6 2,1
6. Готова  продукція 285,12 1 319,41 1 034,29 362,76 1,0 3,4 2,4
7. Товари 13115,52 17 084,66 3 969,14 30,26 44,9 43,9 -1,0
8. Інші  оборотні активи 142,56 0,00 -142,56 -100,00 0,5 0,0 -0,5
Усього: 29224,8 38 939,48 9 714,68 33,24 100,0 100,0 0,0
 

    Для стабілізації фінансового стану  важливе значення має швидкість  руху грошових коштів. На підприємстві завжди повинен бути мінімальний  залишок    грошових коштів, що покриває поточні зобов'язання. Відсутність такого запасу свідчить про наявність фінансових ускладнень у підприємства. Надмірна її   величина говорить про те, що реально підприємство зазнає збитків, пов'язаних з інфляцією і знеціненням грошей.

    Прискорення  оборотності  оборотних  засобів  є  фактором  підвищення ефективності   виробництва,   збільшення  його  обсягів,   раціонального   використання фінансових ресурсів.

    Найбільш  поширеним є розрахунок швидкості обороту оборотних засобів, яка визначається часом /у днях/, необхідним для здійснення всіх стадій їх кругообороту.

Швидкість обороту 

оборотних засобів = (Середня вартість оборотних  засобів:

                                : дохід від реалізації продукції)*тривалість  періоду      (3.5) 

    де: тривалість періоду - число календарних  днів у аналізованому періоді /місяць - 30 днів, квартал - 90 днів, рік - 360 днів/.

    За  попередні й період:   Шобороту = (21868,70:8310,6)*360 = 947 днів

    За  звітний період: Шобороту = (21369,92:12587,4)*360 = 611 днів

    Прискорення оборотності (як у нашому випадку) призводить до вивільнення оборотних засобів, а сповільнення, до додаткового їх залучення в оборот підприємства.

    Коефіцієнт  оборотності обігових коштів (обороти) визначається наступним чином:

    Ко = ЧВ: ОК      (3.6)

    Де: ЧВ – чиста виручка від реалізації, тис.грн.

    ОК  – обсяг обігових коштів, тис.грн.

    Проведемо розрахунок коефіцієнту оборотності  обігових  коштів по періодах:

    Попередній  період: Ко = 8310,6:30821,472 = 0,270

    Звітний період: Ко = 12587,4:40394,22  = 0,312

    Період  обороту: Чо = 360:Ко

    Чопоперед. = 360:0,270 = 1333 дні

    Чозвіт. = 360:0,312 = 1154 дні

    Період  обороту зменшився, що є позитивним фактором у діяльності аналізованого  підприємства.

    Коефіцієнт  оборотності власного капіталу (оборотність) показує скільки чистої виручки від реалізації продукції припадає на одиницю власного капіталу і визначається за наступною формулою:

    Квк = ЧВ: ВК      (3.7)

    де: ВК – власний капітал підприємства, тис.грн.

    Квкпоперед = 8310,6:55227,742 = 0,150

    Квкзвіт = 12587,4:76131,033 = 0,165

    Збільшення  значення даного коефіцієнту свідчить про зростання обсягу чистої виручки від реалізації в розрахунку на 1 гривню власного капіталу підприємства.

    Період  окупності власного капіталу становитиме:

    Твк = ВК: ЧП      (3.8)

    Де: ЧП – чистий прибуток підприємства, тис.грн.

    Твк = 55227,742:1292,76 =  43 дні

    Твк = 76131,033:2622,38 = 29 днів

    Коефіцієнт  оборотності позикового капіталу визначається відношенням обсягу пасивів підприємства до суми позикового капіталу:

    Кокпоперед. = 66604,032:11376,288 =5,85

    Кокзвіт. =104007,77:27876,74 = 3,73

    Зменшення значення коефіцієнта вказує на недостатнє забезпечення оборотним капіталом для покриття боргових зобов’язань підприємства.

    Період  оборотності позикового капіталу складатиме:

    Попоперед. = 360:5,85 = 61 день

    Покзвіт. = 360:3,73 = 96 днів

    Коефіцієнт  оборотності кредиторської заборгованості визначаємо як відношення суми закупівель до середньої кредиторської заборгованості підприємства.

    Коб.кзпоперед. = 8310,6:6529,248 = 1,272

    Коб.кззвіт. = 12587,40: 15381,84 = 0,818

    Період  оборотності кредиторської  заборгованості складатиме:

    Поб.кзпоперед. = 360:1,272 = 283 дні

    Поб.кззвіт. = 360:0,818 = 440 днів.

    Обчислимо вивільнення (залучення) обігових коштів у зв’язку зі зміною їх оборотності проти попереднього періоду:

Информация о работе Аналіз платоспроможності