Аналіз платоспроможності

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Октября 2011 в 11:39, курсовая работа

Краткое описание

Процес ринкової трансформації, започаткований в Україні зі здобуттям незалежності, зумовив появу різних форм власності та суб’єктів господарювання. Незважаючи на суттєві труднощі та перешкоди поступово впроваджуються такі ринкові механізми як конкуренція, вільне підприємництво, ринкове ціноутворення. Це в свою чергу, змушує суб’єктів господарювання здійснювати свою діяльність максимально ефективно. Сучасне підприємство не може дозволити собі нераціонально використовувати власні та залучені ресурси. В складних умовах жорсткої конкуренції економічний аналіз, і зокрема фінансовий аналіз, надають можливість правильної, точної та оперативної оцінки реального стану підприємства та орієнтують на прийняття оптимальних і ефективних рішень у сфері операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

Содержание работы

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ 5
2.МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 12
3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 16
ВИСНОВОК 33
ЛІТЕРАТУРА 36
ДОДАТКИ 41

Содержимое работы - 1 файл

В20.doc

— 387.50 Кб (Скачать файл)

      Розрахуємо  основні показники рентабельності за даними нашого підприємства. Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності – показує, скільки прибутку від звичайної діяльності припадає на одиницю коштів, інвестованих в активи:

      R зв = (Прибуток від звичайної діяльності: Активи)*100  (3.14)

      R звпоперед. = (1185,03 : 66604,032)*100 = 1,8%

      R звзвіт. = (2692,31 : 104007,77)*100 = 2,6%

     Рентабельність  активів за чистим прибутком -  характеризує, скільки припадає чистого прибутку на одиницю інвестованих в активи коштів:

RА  = (Чистий  прибуток : Активи)*100    (3.15)

поперед.  = (1292,76: 66604,032)*100 = 1,9%

звіт. = (2622,38: 104007,77)*100 = 2,5%

     Рентабельність  оборотних активів – характеризує питому вагу активів в розрахунку на 1 тис.грн. чистого прибутку підприємства:

RОА = (Чистий  прибуток : Оборотні активи)*100   (3.16)

RОАпоперед. = (1292,76: 66604,032)*100 = 1,9%

RОАзвіт = (2622,38: 104007,77)*100 = 2,5%

     Рентабельність власного капіталу – вказує на те, скільки припадає чистого прибутку на одиницю власного капіталу підприємства:

     R в.к = (Чистий прибуток : Власний  капітал)*100  (3.17)

R в.кпоперед. = (1292,76: 54201,31)*100 = 2,4%

R в.кзвіт. = (2622,38: 74168,83)*100 = 3,5%

     Рентабельність  реалізованої продукції показує, скільки припадає чистого прибутку на одиницю виручки:

     RQ = (Чистий прибуток : Виручка)*100   (3.18)

     RQпоперед. = (1292,76: 8310,60)*100 = 15,5%

     RQзвіт. = (2622,38: 12587,40)*100 = 20,8%

     Отже, за результатами розрахунків показників рентабельності можна зробити висновки про те, що на кінець року рентабельність підприємства дещо зросла. Це відбулося переважно за рахунок збільшення суми чистого прибутку підприємства, а також зростання суми виручки від реалізації продукції даного підприємства.

     Проведемо короткий аналіз показників прибутковості  підприємства.

      Співвідношення  собівартості реалізованої продукції та її виручки:

      Зпоперед = 5848,20:8310,60 = 0,70 тис.грн.

      Ззвіт = 7867,13:12587,40 = 0,63 тис.грн.

      Отже, на 1 тис.грн., затрачену на виробництво продукції припадає 0,63 тис.грн. витрат. А тому можна стверджувати, що підприємство є прибутковим.

      Співвідношення  доходу від участі в капіталі та відповідних  витрат:

      Зкап.поперед. = 194,94:30,78 = 6,3 тис.грн.

      За  звітний період даний показник не розраховуємо, оскільки втрати дорівнюють нулю. За попередній період підприємство отримало 6,3 тис.грн. доходу від участі в капіталі в розрахунку на 1 тис.грн. вкладених. 

    Висновки  до розділу 3.4. 

      Дані  таблиці 3.4 показують, що в звітному періоді підприємство отримало чистого прибутку на 175,77 тис. грн. більше, ніж у попередньому.   Це відбулося, в основному, за рахунок зростання обсягів реалізації продукції підприємства. Так, чистий дохід від реалізації продукції збільшився на 4276,8 тис.грн. у звітному періоді щодо базового, тоді як витрати на збут тієї ж продукції зменшились на 9,86 тис. грн. Це свідчить про те, що керівництву підприємства слід акцентувати увагу на розвитку виробництва і реалізації продукції, підвищуючи тим самим свою платоспроможність, яка, як показали розрахунки, є достатньо низькою.

      Зростання рентабельності оборотних активів  вказує на деяке покращення фінансового  стану підприємства. Зросла також і рентабельність реалізованої продукції, що є позитивом у розвитку даного підприємства. 
 

 

      ВИСНОВОК 

      У керуванні підприємством першочергову увагу необхідно зосередити на фінансовій діяльності підприємства, раціональному  й ефективному використанні фінансових ресурсів. Аналіз фінансового стану  підприємства має на меті поліпшення організації фінансів і підвищення ефективності їхнього використання в процесі господарської діяльності. Розвиток ринкової економіки обумовлює два основних напрямки аналізу фінансового стану підприємства. Перший напрямок аналізу – це здійснення об'єктивної оцінки вартості господарських засобів, що знаходяться реально в розпорядженні підприємства, і в залежності від цього визначається рівень його самостійності, платоспроможності і кредитоспроможності.

        Ці поняття тісно зв'язані з  терміном «ліквідність», під яким розуміють стан активів і пасивів окремих статей балансу підприємства, що забезпечує своєчасне погашення платіжних зобов'язань не тільки коштами, але і щодо легкою і не збитковою реалізацією майна. Можливість даного напрямку аналізу обумовлена тим, що в умовах ринкової економіки з'явилася необхідність ліквідації підприємства в залежності від збиткових результатів господарської діяльності. Разом з цим проведення аналізу ліквідності не знижує, а навпаки збільшує роль внутрішньогосподарського аналізу розміщення і використання засобів, а також пошуку резервів зміцнення фінансового стану підприємства.

      Другий  напрямок аналізу – це аналіз стану  і рівня ефективності використання засобів і джерел їхнього формування з метою пошуку резервів поліпшення результатів фінансової діяльності підприємства. В ході написання даної курсової роботи був викладений теоретичний матеріал, що розкриває сутність, методику, інформаційну базу аналізу платоспроможності та ліквідності підприємства як основних етапів здійснення оцінки фінансового стану суб’єкту господарювання. В третьому розділі роботи проведено аналіз фінансового стану та ефективності господарювання підприємства. Аналіз фінансових показників показав, що підприємство протягом аналізованого періоду є прибутковим, рентабельним, має високу фінансову стійкість. Проте в роботі господарства намітились тенденції до зниження фінансової стійкості, про це свідчить зниження ряду коефіцієнтів, зокрема аналіз показників ліквідності підприємства показав, що вони мають тенденцію до зниження. На основі аналізу показників фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності можна окреслити шляхи покращення ефективності господарювання підприємства. Для збільшення обсягу грошових активів підприємства можна запропонувати ряд заходів.

        По-перше, серед шляхів підвищення  платоспроможності та ліквідності  підприємства особливо треба  виділити заходи, спрямовані на  вдосконалення системи розрахунків  підприємства з метою скорочення  дебіторської та кредиторської  заборгованості. Виявляти та усувати фактори, які впливають на збільшення дебіторської заборгованості, зменшити об’єм відвантаження готової продукції неплатоспроможнім підприємствам, в договорах встановлювати чіткі строки розрахунків за відвантажену продукцію та розмір санкцій за її порушення, формувати штрафні санкції за прострочення зобов’язань, в подальшому здійснювати розрахунки за авансованими платежами або частковій передоплаті. Крім того, доцільно з метою зменшення періоду інкасації дебіторської заборгованості та отримання додаткових грошових ресурсів використовувати на практиці такі сучасні форми рефінансування заборгованості як облік векселів та факторинг.

        По-друге, резервом збільшення  ліквідних активів і зменшення  обсягу активів, що мають низький  рівень ліквідності, є реалізація непотрібних товарно-матеріальних цінностей. Розрахований можливий економічний ефект від зниження обсягу оборотних активів, шляхом зниження виробничих запасів, запасів готової продукції та дебіторської заборгованості, а також зменшення суми поточних зобов’язань довів, що реалізація запропонованих в заходів повинна позитивно вплинути на підвищення ліквідності і рівня платоспроможності аналізованого підприємства. На завершення слід зазначити, що даній організації для оперативного внутрішнього аналізу поточної платоспроможності, щоденного контролю за надходженням засобів від продажу продукції, погашення дебіторської заборгованості і іншими надходженнями грошових коштів, а також для контролю за виконанням платіжних зобов'язань перед постачальниками, банками і іншими кредиторами слід складати платіжний календар, який конкретизує поточний фінансовий план, уточнює його показники, дає змогу використати наявні резерви для підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємства, дає точніше уявлення про стан платежів та розрахунків у періоді, що аналізується. Ведення платіжного календаря дасть змогу постійно контролювати платоспроможність підприємства. Таким чином, аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства є невід'ємною частиною управління підприємством. Він є ефективним інструментом впливу на економічне життя підприємства, дозволяє контролювати поточну ситуацію, визначати перспективи розвитку і багато іншого.  

 

  ЛІТЕРАТУРА 

 1. Большой зкономический  словарь: 22000 терминов / Под ред. А.Н. Азри- 
  лиян. - 4-е изд. доп. и перераб. - М.; Ин-т новой зкономиш, 1999. - 1248 с.
 2. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз: Навчальний посібник. - Житомир: Рута. - 2003. - 680 с.
 3. Васильева Л.С., Петровская М.В. Финансовый анализ: Учебник. - 3-е издание стереотипное. –М.: КНОРУС, 2008. -816 с.
 4. Галицкая С.В. Финансовый менеджмент. Финансовый анализ. Финансы предприятий: Учебное пособие. –М.: Эксмо, 2008. -652 с.
 5. Гейдис Н.М. Фінансовий аналіз: Навч.-методич. посіб. –Л.:ЛБІНБУ, 2006. -414 с.
 6. Давиденко Н.М. Ліквідність та платоспроможність як показники ефективності фінансового менеджменту підприємств // Актуальні проблеми економіки. -2005. -№2(44). –С.36-41.
 7. Дєєва Н. М., Дедіков О.І. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2007.– 328 с.
 8. Журавльова Ю. Методичні аспекти оцінки платоспроможності підприємств в сучасних умовах господарювання// Ринок цінних паперів України, 2005.- №3-4. - С.33-40.
 9. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2000. – 152с.
 10. Іонін Є.Є. Розв’язання питань методологічного обґрунтування понять «платоспроможність» і «ліквідність» // Актуальні проблеми економіки. -2004. - №6(36). –С.30-42.
 11. Кащена Н.Б., Лисак Г.Г . Методичні підходи до аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – Х.: 2005. - Вип.1. – С.105–112.
 12. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 378 с.
 13. Костенко Т.Д. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного під 
  приємства. - К. - 2005. - 400 с.
 14. Костирко Р.О. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. –Х.: Фактор, 2007. - 784 с.
 15. Крайник О.П., Клепникова З.В. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Львів: Державний університет “Львівська політехніка”. Київ: “Дакор”, 2000, –  260 с.
 16. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підпри 
  ємств: Навч. пос. - К.: КНЕУ. - 2004. - 368 с
 17. Макарчук І. Основні показники оцінки платоспроможності та ліквідності підприємств та методика їх визначення // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - №7. - С. 36-41.
 18. Максута О.А. Вдосконалення визначення ліквідності підприємств // Вісник Академії праці і соц. відносин Федерації профспілок України. — К., 2006. - Вип.2 (35). - С.93–99.
 19. Мец В.О. Економічний аналіз (Збірник практичних завдань і тестів за даними П(С)БО): Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 236 с.
 20. Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз: Підручник / За ред. д.е.н. проф. Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф.Бутинця. – 2-ге вид., доповнене і перероблене. –Житомир: ПП «Рута, 2007. -704 с.
 21. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємств: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 640 с.
 22. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. –К.: Центр навчальної літератури, 2007. -488 с.
 23. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Вид. 2-ге, доповн. і переробл. – Луцьк: Ред.-вид. відд. “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. – 456 с.
 24. Спицкий А.В. Анализ ликвидности баланса: классический и интегральный // Финансовый менеджмент. -2008. -№1. –С.28-31.
 25. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підпри 
  ємства. - Львів: ЛБІ НБУ, 2003. - 485 с.
 26. Томчук В.В. Застосування системного підходу до забезпечення оцінки і аналізу платоспроможності та ліквідності підприємтсва // Вісник. Львівська держ. фін. акад. Економічні науки. — Львів, 2005. — №9. — С.151–157.
 27. Уткин З.И. Фінансовий менеджмент. Учебник для вузов. - М.; Издательство «Зеркало», 1998. - 272 с.
 28. Фінансовий аналіз: Навч. посібник / Салига С.Я., Дацій Н.В.,Корецька С.О., Нестеренко Н.В., Салига К.С. - К.: ЦНЛ, 2006. - 210 с.
 29. Фролова Т.О, Фінансовий аналіз. - К.: Видавництво Європейського університету. - 2005. - С. 118.
 30. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз. Підручник. –К.: ЦНЛ, 2008. - 566 с.
 31. Большой зкономический словарь: 22000 терминов / Под ред. А.Н. Азри- 
  лиян. - 4-е изд. доп. и перераб. - М.; Ин-т новой зкономиш, 1999. - 1248 с.
 32. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз: Навчальний посібник. - Житомир: Рута. - 2003. - 680 с.
 33. Васильева Л.С., Петровская М.В. Финансовый анализ: Учебник. - 3-е издание стереотипное. –М.: КНОРУС, 2008. -816 с.
 34. Галицкая С.В. Финансовый менеджмент. Финансовый анализ. Финансы предприятий: Учебное пособие. –М.: Эксмо, 2008. -652 с.
 35. Гейдис Н.М. Фінансовий аналіз: Навч.-методич. посіб. –Л.:ЛБІНБУ, 2006. -414 с.
 36. Давиденко Н.М. Ліквідність та платоспроможність як показники ефективності фінансового менеджменту підприємств // Актуальні проблеми економіки. -2005. -№2(44). –С.36-41.
 37. Дєєва Н. М., Дедіков О.І. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2007.– 328 с.
 38. Журавльова Ю. Методичні аспекти оцінки платоспроможності підприємств в сучасних умовах господарювання// Ринок цінних паперів України, 2005.- №3-4. - С.33-40.
 39. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2000. – 152с.
 40. Іонін Є.Є. Розв’язання питань методологічного обґрунтування понять «платоспроможність» і «ліквідність» // Актуальні проблеми економіки. -2004. - №6(36). –С.30-42.
 41. Кащена Н.Б., Лисак Г.Г . Методичні підходи до аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – Х.: 2005. - Вип.1. – С.105–112.
 42. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 378 с.
 43. Костенко Т.Д. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного під 
  приємства. - К. - 2005. - 400 с.
 44. Костирко Р.О. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. –Х.: Фактор, 2007. - 784 с.
 45. Крайник О.П., Клепникова З.В. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Львів: Державний університет “Львівська політехніка”. Київ: “Дакор”, 2000, –  260 с.
 46. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підпри 
  ємств: Навч. пос. - К.: КНЕУ. - 2004. - 368 с
 47. Макарчук І. Основні показники оцінки платоспроможності та ліквідності підприємств та методика їх визначення // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - №7. - С. 36-41.
 48. Максута О.А. Вдосконалення визначення ліквідності підприємств // Вісник Академії праці і соц. відносин Федерації профспілок України. — К., 2006. - Вип.2 (35). - С.93–99.
 49. Мец В.О. Економічний аналіз (Збірник практичних завдань і тестів за даними П(С)БО): Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 236 с.
 50. Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз: Підручник / За ред. д.е.н. проф. Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф.Бутинця. – 2-ге вид., доповнене і перероблене. –Житомир: ПП «Рута, 2007. -704 с.
 51. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємств: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 640 с.
 52. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. –К.: Центр навчальної літератури, 2007. -488 с.
 53. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Вид. 2-ге, доповн. і переробл. – Луцьк: Ред.-вид. відд. “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. – 456 с.
 54. Спицкий А.В. Анализ ликвидности баланса: классический и интегральный // Финансовый менеджмент. -2008. -№1. –С.28-31.
 55. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підпри 
  ємства. - Львів: ЛБІ НБУ, 2003. - 485 с.
 56. Томчук В.В. Застосування системного підходу до забезпечення оцінки і аналізу платоспроможності та ліквідності підприємтсва // Вісник. Львівська держ. фін. акад. Економічні науки. — Львів, 2005. — №9. — С.151–157.
 57. Уткин З.И. Фінансовий менеджмент. Учебник для вузов. - М.; Издательство «Зеркало», 1998. - 272 с.
 58. Фінансовий аналіз: Навч. посібник / Салига С.Я., Дацій Н.В.,Корецька С.О., Нестеренко Н.В., Салига К.С. - К.: ЦНЛ, 2006. - 210 с.
 59. Фролова Т.О, Фінансовий аналіз. - К.: Видавництво Європейського університету. - 2005. - С. 118.
 60. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз. Підручник. –К.: ЦНЛ, 2008. - 566 с.

 

Додаток А

Баланс

на ____________ р.

 
 
       
Актив Код рядка На  початок року На  кінець року
І. Необоротні активи:
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість 10 4 276,80 5 243,81
первісна  вартість 11 4 704,48 5 920,43
знос 12 427,68 676,62
Незавершене будівництво 20 17 107,20 35 522,55
Основні засоби   0,00 0,00
залишкова вартість 30 12 545,28 20 918,84
первісна  вартість 31 19 673,28 31 575,60
знос 32 7 128,00 10 656,77
Довгострокові фінансові інвестиції:   0,00 0,00
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 40 1 568,16 1 691,55
інші  фінансові інвестиції 45 285,12 169,16
Довгострокова дебіторська заборгованість 50 0,00 0,00
Відстрочені податкові активи 60 0,00 67,66
Інші  необоротні активи 70 0,00 0,00
Усього  за розділом І 80 35 782,56 63 613,56
ІІ. Оборотні активи
Запаси:      
виробничі запаси 100 5702,4 7 611,98
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 0 0,00
незавершене виробництво 120 142,56 1 014,93
готова  продукція 130 285,12 1 319,41
товари 140 13115,52 17 084,66

Информация о работе Аналіз платоспроможності