Аналіз платоспроможності

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Октября 2011 в 11:39, курсовая работа

Краткое описание

Процес ринкової трансформації, започаткований в Україні зі здобуттям незалежності, зумовив появу різних форм власності та суб’єктів господарювання. Незважаючи на суттєві труднощі та перешкоди поступово впроваджуються такі ринкові механізми як конкуренція, вільне підприємництво, ринкове ціноутворення. Це в свою чергу, змушує суб’єктів господарювання здійснювати свою діяльність максимально ефективно. Сучасне підприємство не може дозволити собі нераціонально використовувати власні та залучені ресурси. В складних умовах жорсткої конкуренції економічний аналіз, і зокрема фінансовий аналіз, надають можливість правильної, точної та оперативної оцінки реального стану підприємства та орієнтують на прийняття оптимальних і ефективних рішень у сфері операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

Содержание работы

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ 5
2.МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 12
3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 16
ВИСНОВОК 33
ЛІТЕРАТУРА 36
ДОДАТКИ 41

Содержимое работы - 1 файл

В20.doc

— 387.50 Кб (Скачать файл)

    ОКвив. = 21369,92-3055,0 = 18314,92 тис.грн.

    Дебіторська заборгованість має значну вагу в складі поточних активів і впливає на фінансовий стан підприємства. Тому на підприємстві при аналізі оборотності оборотних коштів значне місце приділяється аналізу дебіторської заборгованості. Джерело аналізу — баланс підприємства, для внутрішнього аналізу застосовуються відомості аналітичного обліку (журнал-ордер або відомість обліку розрахунків з покупцями і замовниками). Слід наголосити, що детально аналізується дебіторська заборгованість з метою прийняття поточних управлінських рішень, спрямованих на її скорочення, і для застосування своєчасних заходів по стягненню сумнівної дебіторської заборгованості.

    Проведемо аналіз дебіторської заборгованості підприємства. Розрахуємо коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, який показує, у скільки разів виручка перевищує середню дебіторську заборгованість:

    Кдз = ЧВ:СДЗ      (3.9)

    де: СДЗ – середня дебіторська  заборгованість, тис.грн.

    Кдзпоперед. = 8310,6:883,872 = 9 раз

    Кдззвіт. =12587,4:270,65 = 46 раз

    Період  погашення дебіторської заборгованості:

    Чдзпоперед.= 360:9 = 40 днів

    Чдззвіт.= 360:46 = 8  днів

    Отже, на кінець звітного періоду показники  оборотності кредиторської заборгованості дещо покращились.

    Частка  дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів  складає:

    На  початок року: Чдз = (883,872:66604,032)*100 = 1,3%

    На  кінець року: Чдз = (270,65:104007,77)*100 = 0,3%

    Частка  дебіторської заборгованості на кінець звітного року зменшилась, що свідчить про зменшення боргів зовнішніх  компаній перед даним підприємством.

    Відношення  середньої величини дебіторської заборгованості до доходу від реалізації:

    На  початок року: Чдз = (883,872:8310,60)*100 = 10,6%

    На  кінець року: Чдз = (270,65:12587,4)*100 = 2,1%

    Питома  вага дебіторської заборгованості у  складі доходу від реалізації продукції даного підприємства зменшилась, що є позитивним фактором у його розвитку.

    Частка  сумнівної дебіторської заборгованості в  загальному обсязі заборгованості:

    На  початок року: Чсдз = (570,24:5730,912)*100 = 9,9%

    На  кінець року: Чсдз = (676,62:6360,23)*100 = 10,6%

    Отже, за результатами аналізу дебіторської заборгованості даного підприємства можна  зробити висновок про те, що питома як сума, так і питома її вага зменшились, що вказує на відповідне зменшення  заборгованості перед підприємством інших сторонніх організацій. 

    Висновки  до розділу 3.2 

    Дані  таблиці 3.3 вказують на істотне зменшення  оборотного капіталу підприємства, зокрема  це в основному відбулось за рахунок  зменшення грошових коштів в іноземній  валюті (на 1643,06 тис. грн. ) та зменшення розмірів інвестування (на 374,49 тис.грн.). зростання обсягів запасів та незавершеного виробництва негативно впливають на фінансовий стан підприємства в цілому.

    Період  обороту обігових коштів зменшився, що є позитивним фактором у діяльності аналізованого підприємства.

    Період  оборотності позикового капіталу теж  має тенденцію до сповільнення,що є негативним показником діяльності аналізованого нами підприємства.

    Сповільнення  оборотності кредиторської заборгованості свідчить про зростання боргових зобов’язань перед підприємством сторонніх організацій.

    Згідно  даних таблиці 3.3 протягом аналізованого  періоду сума дебіторської заборгованості зросла на 1136,16 тис.грн., а це негативно впливає на діяльність аналізованого підприємства. 
 
 

    3.3. Аналіз ліквідності  та платоспроможності  підприємства 

    Аналіз  ліквідності та платоспроможності підприємства розпочнемо із розрахунку коефіцієнту абсолютної ліквідності, який характеризує готовність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість:

    Кла = Кошти : Поточні активи     (3.10)

    Значення  коефіцієнта абсолютної ліквідності повинно перебувати в межах 0.2-0.35.

    На  початок звітного періоду: Кла = 2708,64:8239,968 = 0,33

    На  кінець звітного періоду: Кла = 3450,76:17163,59 = 0,20

    Зменшення даного коефіцієнта у динаміці свідчить про низьку платоспроможність підприємства.

    Коефіцієнт  проміжної ліквідності (К2) визначає ступінь покриття поточних зобов'язань оборотними активами без урахування товарно-матеріальних запасів:

    K2 = Оборотні активи за мінусом  запасів (сума рядків 150-250 активу  балансу) /Поточні зобов’язання (рядок 620 пасиву балансу)  (3.11)

    Коефіцієнт  проміжної ліквідності показує, чи спроможне підприємство у разі падіння його товарообігу покрити  свої зобов'язання перед кредиторами. Саме тому цей коефіцієнт ще називають  коефіцієнтом "кислотного тесту" або миттєвим показником.

    Теоретично  оптимальна величина К2 = 0,7 - 1,0, однак  вона може бути значно меншою, тому її треба порівнювати з галузевими нормами. Високе значення К2 (більше від  одиниці) є ознакою низького фінансового  ризику і добрих можливостей для залучення додаткових фінансів.

    К2поперед. = 10863,072:8239,968 = 1,32

    К2звіт. = 12179,16:17163,59 = 0,71

    Загальний (поточний) коефіцієнт ліквідності розраховується як відношення суми оборотних активів підприємства до суми короткострокових зобов’язань підприємства.

    Узагальнюючий коефіцієнт ліквідності відносний; він показує, скільки ліквідних  активів припадає на зобов’язання з урахуванням вагових коефіцієнтів за групами активів і пасивів. Ці коефіцієнти відображають значущість тієї чи іншої групи; задаються аналітиком з огляду на конкретні обставини.

    Збільшення  значення Кл свідчить про зміцнення  платоспроможності підприємства, і  навпаки.

    Лзагпоперед. = 30108,672:8239,968 = 3,65

    Лзаг.звіт.= 39210,13:17163,59 = 2,28

    Коефіцієнт  відновлення платоспроможності — коефіцієнт, що характеризує наявність у підприємства реальної можливості відновити або втратити свою платоспроможність протягом певного часу. Розраховується як відношення розрахункового коефіцієнта поточної ліквідності до його встановленого значення. Розрахунковий коефіцієнт поточної ліквідності визначається як сума фактичного значення коефіцієнта поточної ліквідності на кінець звітного періоду і зміни значення цього коефіцієнта між закінченням і початком звітного періоду в перерахунку на встановлений період відновлення (втрати) платоспроможності.

    Квідн. = ((Кпк+6:Т)*(Кпк-Кпп)) / Кпнр   (3.12)

    де: Кпк, Кпп – значення коефіцієнта  покриття на кінець і початок звітного періоду;

    Кпнр  – нормативне занчення коефіцієнта  покриття;

    6 – період відновлення платоспроможності в місяцях;

    Т – звітний період у місяцях.

    Квіднпп = ((2,28+6:12)*(2,28-3,65)) / 0,5 = -7,6

    Рівень  коефіцієнта відновлення менший за 1, а отже це свідчить про те, що підприємство в найближчі 6 місяців  не має реальної можливості відновити  платоспроможність.

    Коефіцієнт  втрати платоспроможності визначається як відношення розрахункового коефіцієнту поточної ліквідності до його встановленого значення. Формула розрахунку наступна:

    Квтрати = ((Кплк+3/Т)*(Кплк-Кплп) / 2    (3.13)

    де: 2- нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності;

    3 – нормативний період відновлення  платоспроможності в місяцях.

    Квтрати = ((2,28+3:12)*(2,28-3,65) / 2 = -1,73

    Значення  коефіцієнта менше 1, як у нашому випадку, свідчить про можливість втрати підприємством платоспроможності найближчим часом. 

    Висновки  до розділу 3.3 

    Коефіцієнт проміжної ліквідності визначає спроможність підприємства виконувати свої поточні зобов'язання за рахунок високоліквідних (легко конвертованих у гроші) активів. Коефіцієнт проміжної ліквідності доповнює інформацію, отриману за допомогою коефіцієнта загальної ліквідності, оскільки останній не дає уявлення про якісний склад тих оборотних активів, які є джерелом покриття поточних зобов'язань. Зменшення значення коефіцієнту проміжної ліквідності даного підприємства вказує на зростання фінансового ризику підприємстві і зниження його інвестиційної привабливості.

    Загальна  ліквідність підприємства на кінець року зменшилась, що вказує на недостатню кількість вільних обігових коштів у підприємства для покриття боргів перед іншими організаціями та компаніями.

          По проведеному  аналізу можна зробити такі висновки: - підприємство, в цілому, має досить таки низьколіквідний баланс і це положення підтримується на протязі  звітного періоду. Одним із заходів, спрямованих на покращення фінансового стану - це збільшення  значення показника абсолютної ліквідності, для цього необхідно збільшити суму грошових коштів на рахунках підприємства, до рівня необхідного для покриття кредиторської заборгованості.  
 
 
 

      3.4. Аналіз прибутку та рентабельності підприємства 

      Завершальним  етапом комплексної оцінки фінансового  стану підприємства є аналіз його прибутку та рентабельності. Величина прибутку – дуже важливий показник. Але ефективність роботи підприємства він може визначити в деякій мірі не повно. Окремі підприємства мають різну величину авансового капіталу, різну величину використаних ресурсів тощо. Тому показники прибутковості (рентабельності) доповнюють аналіз прибутку.

      Для аналізу і оцінки рівня і динаміки показників фінансових результатів діяльності підприємства складається таблиця, в якій використовуються дані звітності по формі № 2 “Звіт про фінансові результати” (див.табл.3.4).

      Таблиця 3.4

      Оцінка рівня та динаміки показників фінансових результатів діяльності підприємства

№ п/п Стаття Попередній  період, тис. грн. Звітний період, тис. грн. Звіт до бази, +,-
1 Дохід від реалізації продукції (товарів) 11 080,80 16 783,20 5 702,40
2 ПДВ 1 846,80 2 797,20 950,40
3 Чистий дохід 8 310,60 12 587,40 4 276,80
4 Собівартість  реалізованої продукції (товарів) 5 848,20 7 867,13 2 018,93
5 Валовий прибуток 2 462,40 4 720,28 2 257,88
6 Інші операційні доходи 30,78 174,83 144,05
7 Адміністративні витрати 615,60 909,09 293,49
8 Витрати на збут 184,68 174,83 -9,86
9 Інші операційні витрати 92,34 139,86 47,52
10 Фінансові результати від операційної діяльності 1 600,56 3 671,33 2 070,77
11 Інші доходи 153,90 69,93 -83,97
12 Фінансові витрати 184,68 174,83 -9,86
13 Фінансові результати до оподаткування 1 846,80 2 622,38 775,58
14 Податок на прибуток 554,04 1 153,85 599,81
15 Чистий прибуток 1 292,76 1 468,53 175,77

Информация о работе Аналіз платоспроможності