Аналіз платоспроможності

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Октября 2011 в 11:39, курсовая работа

Краткое описание

Процес ринкової трансформації, започаткований в Україні зі здобуттям незалежності, зумовив появу різних форм власності та суб’єктів господарювання. Незважаючи на суттєві труднощі та перешкоди поступово впроваджуються такі ринкові механізми як конкуренція, вільне підприємництво, ринкове ціноутворення. Це в свою чергу, змушує суб’єктів господарювання здійснювати свою діяльність максимально ефективно. Сучасне підприємство не може дозволити собі нераціонально використовувати власні та залучені ресурси. В складних умовах жорсткої конкуренції економічний аналіз, і зокрема фінансовий аналіз, надають можливість правильної, точної та оперативної оцінки реального стану підприємства та орієнтують на прийняття оптимальних і ефективних рішень у сфері операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

Содержание работы

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ 5
2.МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 12
3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 16
ВИСНОВОК 33
ЛІТЕРАТУРА 36
ДОДАТКИ 41

Содержимое работы - 1 файл

В20.doc

— 387.50 Кб (Скачать файл)
 
 

Продовження додатку А

Векселі одержані 150 2138,4 2 706,48
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:   0 0,00
чиста реалізаційна вартість 160 4276,8 5 412,96
первісна  вартість 161 4847,04 6 089,58
резерв  сумнівних боргів 162 570,24 676,62
Дебіторська заборгованість за розрахунками:   0 0,00
з бюджетом 170 85,536 0,00
за  виданими авансами 180 513,216 202,99
з нарахованих доходів 190 0 0,00
із  внутрішніх розрахунків 200 0 0,00
Інша  поточна дебіторська заборгованість 210 285,12 67,66
Поточні фінансові інвестиції 220 712,8 338,31
Грошові кошти та їх еквіваленти:   0 0,00
у національній валюті 230 997,92 3 383,10
в іноземній валюті 240 1710,72 67,66
Інші  оборотні активи 250 142,56 0,00
Усього  за розділом ІІ 260 30108,672 39 210,13
ІІІ. Витрати майбутніх  періодів 270 712,8 1 184,09
Баланс 280 66604,032 104 007,77
       
       
       

 

Продовження додатку А

Пасив Код рядка На  початок року На  кінець року
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 51 321,60 64 786,36
Пайовий капітал 310 0,00 0,00
Додатковий  вкладений капітал 320 2 851,20 3 383,10
Інший додатковий капітал 330 0,00 4 984,43
Резервний капітал 340 712,80 1 184,09
Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток) 350 28,51 169,16
Неоплачений капітал 360 -427,68 -169,16
Вилучений капітал 370 -285,12 -169,16
Усього  за розділом І 380 54 201,31 74 168,83
ІІ. Забезпечення наступних  витрат і платежів
Забезпечення  витрат персоналу 400 142,56 101,493
Інші  забезпечення 410 28,512 0
Страхові  резерви 415 0 0
Частка  перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 142,56 0
Усього  за розділом ІІ 430 313,632 101,493
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 2 851,20 9 867,38
Інші  довгострокові фінансові зобов'язання 450 0,00 0,00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0,00 845,78
Інші  довгострокові зобов'язання 470 285,12 0,00
Усього  за розділом ІІІ 480 3 136,32 10 713,15
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 1710,72 8 852,45
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 285,12 338,31
 
 
 

Продовження додатку А

Векселі видані 520 855,36 2 199,02
Кредиторська  заборгованість за товари, роботи, послуги 530 3564 3 822,90
Поточні зобов'язання за розрахунками:   0 0,00
з одержаних авансів 540 712,8 733,01
з бюджетом 550 142,56 338,31
з позабюджетних платежів 560 42,768 67,66
зі  страхування 570 99,792 50,75
з оплати праці 580 256,608 169,16
з учасниками 590 427,68 592,04
із  внутрішніх розрахунків 600 0 0,00
Інші  поточні зобов'язання 610 142,56 0,00
Усього  за розділом ІV 620 8239,968 17 163,59
V. Доходи майбутніх  періодів 630 712,8 1 860,71
Баланс 640 66604,032 104 007,77
       
       

 

Додаток Б
Звіт  про фінансові  результати
Стаття Код рядка За  звітний період За  попередній період
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 10 16 783,20 11 080,80
Податок на додану вартість 15 2 797,20 1 846,80
Акцизний  збір 20 1 013,99 646,38
25 0,00 0,00
Інші  вирахування з доходу 30 384,62 277,02
Чистий  дохід (виручка) від реалізації продукції 35 12 587,40 8 310,60
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 40 7 867,13 5 848,20
Валовий:                                                                                       прибуток                                                                                      збиток 50 4 720,28 2 462,40
55 0,00 0,00
Інші  операційні доходи 60 174,83 30,78
Адміністративні витрати 70 909,09 615,60
Витрати на збут 80 174,83 184,68
Інші  операційні витрати 90 139,86 92,34
Фінансові результати від операційної діяльності:                           прибуток                                                                                       збиток 100 3 671,33 1 600,56
105 0,00 0,00
Дохід від участі в капіталі 110 174,83 194,94
Інші  фінансові доходи 120 139,86 174,42
Інші  доходи 130 69,93 153,90
Фінансові витрати 140 174,83 184,68
Втрати  від участі в капіталі 150 0,00 30,78
 
 
 
 
 

Продовження додатку Б

Інші  витрати 160 34,97 215,46
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток                                                                                                збиток 170 3 846,15 1 692,90
175 0,00 0,00
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 1 153,85 507,87
Фінансові результати від звичайної діяльності:                                      прибуток                                                                                               збиток 190 2 692,31 1 185,03
195 0,00 0,00
Надзвичайні:                                                                                 прибуток                                                                                        збиток 200 104,90 153,90
205 174,83 0,00
Податки з надзвичайного прибутку 210 0,00 46,17
Чистий: 220 2 622,38 1 292,76
прибуток                                                                                        збиток 225 0,00 0,00

Информация о работе Аналіз платоспроможності