Аналіз технології надання туристичних послуг туристським підприємство «Есмеральд» ЛТД

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Марта 2012 в 22:07, курсовая работа

Краткое описание

Актуальність теми визначається тим, що у наш час туризм та, зокрема – рекреаційна сфера послуг, стали одним із найприбутковіших видів бізнесу у світі. За даними Всесвітньої туристської організації (ВТО) у 2009 році, він використовує приблизно 7% світового капіталу, на туризм припадає 11% світових споживчих витрат і він дає 5% усіх податкових надходжень. Ці цифри характеризують прямий економічний ефект функціонування індустрії туризму. Розвинений туризм називають одним з головних феноменів XX ст.

Содержание работы

Вступ............................................................................................................3
Розділ І. Загальна характеристика туристського підприємства «Есмеральд» ЛТд.........................................................................................................5-12
1.1. Базова характеристика туристського підприємства «Есмеральд» ЛТД..............................................................................................................5
1.2. Система управління туристським підприємством...........................7
1.3. Основні напрями діяльності туристського підприємства «Есмеральд» ЛТД………………………………………………………………………..9
Розділ ІІ. Технологія виробництва реалізації та споживання туристських послуг у процесі формування нового туру...................................................................................13-40
2.1. Технологія виробництва туристичних послуг...............................13
2.1.1. Технологія проектування програми перебування на маршруті.28
2.1.2. Розроблення технологічної документації…….............................33
2.1.3. Технологія розрахунку вартості туристичних послуг……..…...34
2.2. Технологія реалізації туристичних послуг……………..................36
2.3. Технологія споживання туристських послуг………….………….39
Висновки....................................................................................................41
Список використаної літератури………........................................

Содержимое работы - 1 файл

Курсова 2 курс2.doc

— 502.00 Кб (Скачать файл)


43

 

Галицький інститут

Імені В’ячеслава Чорновола

Факультет права і туризму

               

 

 

кафедра туризму

 

 

Курсова робота

з навчальної дисципліни «Технологія туристичної діяльності»

на тему: «Аналіз технології надання туристичних послуг туристським підприємство  «Есмеральд» ЛТД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконала:

студентка II курсу групи Т-29б

Павлик Мар’яна Миронівна

Науковий керівник:

Паршин Л.А.

Курсова робота допущена до захисту:

                                                                  “___”_____________________20____р.

Захист відбувся:

“___”_____________________20____р.                          

                                                                 Оцінка________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль, 2011

Зміст

 

 

Вступ............................................................................................................3

Розділ І. Загальна характеристика туристського підприємства «Есмеральд» ЛТд.........................................................................................................5-12

1.1. Базова характеристика туристського підприємства «Есмеральд» ЛТД..............................................................................................................5

1.2. Система управління туристським підприємством...........................7

1.3. Основні напрями діяльності туристського підприємства «Есмеральд» ЛТД………………………………………………………………………..9

Розділ ІІ. Технологія виробництва реалізації та споживання туристських послуг у процесі формування нового туру...................................................................................13-40

2.1.  Технологія виробництва туристичних послуг...............................13

2.1.1. Технологія проектування програми перебування на маршруті.28

2.1.2. Розроблення технологічної документації…….............................33

2.1.3. Технологія розрахунку вартості туристичних послуг……..…...34

2.2. Технологія реалізації туристичних послуг……………..................36

2.3. Технологія споживання туристських послуг………….………….39

Висновки....................................................................................................41

Список використаної літератури……….................................................43

Додатки......................................................................................................44

 

 

 

 

 

Вступ

Актуальність теми визначається тим, що у наш час туризм та, зокрема – рекреаційна сфера послуг, стали одним із найприбутковіших видів бізнесу у світі. За даними Всесвітньої туристської організації (ВТО) у 2009 році, він використовує приблизно 7% світового капіталу, на туризм припадає 11% світових споживчих витрат і він дає 5% усіх податкових надходжень. Ці цифри характеризують прямий економічний ефект функціонування індустрії туризму. Розвинений туризм називають одним з головних феноменів XX ст.

У багатьох країнах туризм відіграє значну роль у формуванні валового внутрішнього продукту, створенні додаткових робочих місць і забезпеченні зайнятості населення, активізації зовнішньоторгівельного балансу. Туризм впливає на такі ключові галузі економіки, як транспорт і зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання та ін, тобто виступає своєрідним каталізатором соціально-економічного розвитку.

      Невід’ємною складовою світового туристичного процесу є вітчизняна туристична галузь. Це й не дивно, адже особливості географічного розташування та рельєфу, сприятливий клімат, багатство природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу України створюють усі можливості для всебічного задоволення пізнавальних, оздоровчо-спортивних і духовних потреб вітчизняних та іноземних туристів.

       Приділяючи велику увагу розвитку туризму, Верховна Рада і Кабінет Міністрів України визнали його однією із пріоритетних галузей економіки країни. Для забезпечення стабільного розвитку цієї галузі Державним комітетом молодіжної політики, спорту і туризму України розроблено ряд заходів спрямованих на розвиток туристичної галузі в країні.

Стабільний розвиток туризму передбачає, перш за все, розбудову матеріально-технічної бази, забезпечення якості обслуговування відповідно до міжнародних стандартів та раціональне використання наявних туристичних, туристично-рекреаційних ресурсів.

Велику роль у туризмі також відіграють туристичні підприємства, які забезпечують туристів всім необхідним: транспортуванням, проживанням, харчуванням і організацією дозвілля, під час їхнього відпочинку.

Саме завдяки цим факторам, нами було обрано цю тему курсового дослідження.

Метою курсової роботи є дослідження діяльності туристського підприємства. Для реалізації зазначеної мети необхідно розв’язати наступні завдання:

- дослідити основні напрями діяльності туристського підприємства;

- розглянути технологію реалізації туристичних послуг;

- дослідити технологію споживання туристських послуг.

Об’єктом дослідження курсової роботи є туристське підприємство «Есмеральд» ЛТД.

Предметом дослідження курсової роботи є діяльність туристського підприємства «Есмеральд» ЛТД.

Дана курсова робота виконана на основі таких методів дослідження як :

-         літературний

-         експедиційний

-         математичний тощо.

Структурно курсова робота складається зі вступу, двох розділів, шести підрозділів, загальних висновків, списку використаної літератури і додатків.

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕМЕРАЛЬД» ЛТД

1.1.  Базова характеристика туристського підприємства «Есмеральд» ЛТД

Туристичне підприємство – це ті фірми основною діяльністю яких є надання туристичних послуг.

На практиці організації, які займаються формуванням і реалізацією турів можуть називатися по-різному: туристичні фірми, туристичні бюро або агенства, бюро подорожей та ін. Але щодо виду підприємницької діяльності на туристичному ринку їх можна поділити на туристичних операторів і туристичні агентства.

Терміни «туроператор»  і «турагент» визначають напрямок діяльності туристичного підприємства.[14]

Туропрератор – це юридична особа виключною діяльністю якої є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація і надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із наданням характерних та супутних послуг, які у встановленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність.

Турагент – це юридична та фізична особа,яка здійснює посередницьку діяльність із реалізацією турпродукту туроператора і туристичних послуг суб’єктів туристської діяльності, а також посередницька діяльність із наданням характерних та супутних послуг.

Основні завдання турагента або турагенства є:

-повне і широке висвітлення  можливостей відпочинку і подорожей по всіх наявних турах,курортах і туристичних центрах;

-просування інформації про власні можлливості за допомогою реклами;

-організація продажу туристичног продукту з урахуванням специфіки та особливостей туристичного ринку;

З погляду спеціалізації,турагенства можуть бути багатопрофільними,тобто здійснювати комплексне обслуговування різних за запитами клієнтів,і спеціалізованими,які спеціалізуютьс на певних видах обслуговування.

Туристичне підприємство може бути одночасно туроператором,і турагентом .Наприклад, бюро розробляє маршрут як туроператор і частково самостійно продає їх безпосередньо споживачу,а більшу частину продає турагенту,одночасно як турагент купує тури в іншого бюро і продає їх своїм туристам.

Важливими етапами діяльності туристичного підприємства є:

-                     планування виробництва туристичних послуг і контроль за якістю туристичного продукту. Це питання підготовки турів, їх методичне забезпечення, підготовка договірної документації, робота зі страховими та іншими зацікавленими організаціями;

-                     визначення технології реалізації туристичного продукту. Це може бути самостійна реалізація або через інші фірми, комісійний продаж через посередників або створення розгалуженої дилерської мережі;

-                     способи стимулювання продажів. Сюди належать ярмарки, виставки, конкурси, аукціони, туристичні лотереї, надання сезонних пільг, пільг для постійних клієнтів, дітей, рекламні тури та ін.;

-                     підбір та управління персоналом туристичного підприємства. Це розрахунок необхідної кількості працівників, формування штатного розкладу, розробка посадових інструкцій, форми оплати праці, регламенту роботи підприємства та ін.

Турагенти і туроператори можуть мати різні форми власності .Вони можуть бути приватними,державними,акціонерними товариствами,але їх підприємницька діяльнісь і ринкові і функції від цього не змінюється.

Дане підприємство належить до приватної форми власності.

Приватна власність — одна з форм власності, що означає абсолютне, захищене законом право громадянина чи юридичної особи на конкретне майно (землю, нерухомість, засоби виробництва, гроші і цінні папери, товари, інтелектуальний продукт), яка полягає в тому, що ці об'єкти власності належать приватним особам, сім'ям, групі осіб.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Есмеральд» ЛТД ліцензія АВ № 329183 видана Державною Туристичною Адміністрацією України 30.03.2007 №6 (див. дод. В).

Місце розташування: м. Тернопіль, вул. Б. Хмельницького, 12, к.2

Тел/факс: +380352272445; +380352430114

E-mail: esmerald_ltd@ukr.net

Свідоцтво № А00 329803 (див. дод. Г)

Форма властності: приватне підприємство

Строк дії ліцензії: з 30.03.2007 до 30.03.2012

 

1.2. Система управління туристським підприємством

Туристична агенція «Есмеральд» ЛТД співпрацює з провідними українськими туроператорами: «Тез-Тур», «Галопом по Європах», а також із санаторіями Криму, Закарпаття.

Функціональна структура управління підприємством

На підприємстві працює троє осіб:

Директор, менеджер по туризму та бухгалтер.

Основні посадові обов’язки директора:

-                     визначає стратегію діяльності фірми;

-                     веде туристичну документацію;

-                     укладає договори з партнерами та клієнтами;

-                     контролює ведення бухгалтерської звітності;

-                     представляє інтереси агенції у державних на громадських організаціях;

-                     здійснює матеріально- технічне забезпечення підприємства;

 

Основні посадові обов’язки менеджера по туризму:

-                     безпосередньо працює з відвідувачами;

-                     допомагає директору в укладанні договорів з партнерами та клієнтами;

-                     проводить рекламну та роз’яснювальну діяльність;

-                     бере участь у залученні клієнтів;

-                     вносить пропохиції щодо нових турів, форм роботи з партнерами та клієнтами;

-                     спільно з директором та бухгалтером розробляє кошторисну документацію на тури та екскурсії;

Основні посадові обов’язки бухгалтера [14]:

-                     веде фінансову документацію агенції;

-                     веде туристичну документацію;

-                     допомагає директору та менеджеру в укладанні договорів з партнерами та клієнтами;

-                     проводить оплату рахунків в агенства та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів;

-                     спільно з директором та менеджером розробляє кошторисну документацію на тури та екскурсії;

-                     здійснює матеріально - технічне забезпечення підприємства;

У своїй діяльності підприємство керується Цивільним та Господарським кодексами України, законом України «Про властність» та іншим законодавством України.

Основною метою діяльності фірми є надання туристичних послуг фізичним та юридичним особам на території України та за її межами.

Підприємство створене з метою отримання прибутку. Для організації та ведення своєї діяльності фірма має право відкривати поточні рахунки в банках. Фірма самостійно за територіальними ознаками по законодавчо встановлених формах звітує перед державними органами фінансового контролю.

Информация о работе Аналіз технології надання туристичних послуг туристським підприємство «Есмеральд» ЛТД