Облік малоцінних необоротних матеріальних активів

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Мая 2012 в 17:30, контрольная работа

Краткое описание

Єдиним критерієм для поділу активів на оборотні і необоротні є термін експлуатації. Відповідно до П(С)БО 2, оборотні активи – це грошові кошти та їх еквіваленти, які не обмежені у використанні, а також інші активи, що призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати складання балансу. Активи, що не відповідають цим критеріям, тобто такі, що призначені для використання протягом або більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше одного року), відносяться до необоротних.

Содержание работы

Теоретична частина:

1.1.Облік малоцінних необоротних матеріальних активів.
1.2. Визначення грошових коштів.
Практичне завдання.

Література

Содержимое работы - 1 файл

К.р. Фінансовий облік.doc

— 2.30 Мб (Скачать файл)
Дніпродзержинський  державний технічний  університет
Контрольна  робота
 
з дисципліни  

«Фінансовий облік»

 
 
 
               Студента групи  ОА – 08 – 1з. 

               Шифр студента 08274  курс 4 

               Міліцької Вікторії Олександрівни

                

 
Дніпродзержинськ 2012

 
 
 
 
 
 

Варіант № 26 

ПЛАН:

 1. Теоретична частина:
 

  1.1.Облік  малоцінних необоротних  матеріальних активів. 

  1.2. Визначення грошових  коштів. 

 1. Практичне завдання.
 
 1. Література
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. Облік малоцінних необоротних 

матеріальних  активів. 

Бухгалтерський  облік 

малоцінних  необоротних матеріальних активів 

     Єдиним критерієм  для поділу активів на оборотні і  необоротні є термін експлуатації. Відповідно до П(С)БО 2, оборотні активи – це грошові кошти та їх еквіваленти, які не обмежені у використанні, а також інші активи, що призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати складання балансу. Активи, що не відповідають цим критеріям, тобто такі, що призначені для використання протягом або більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше одного року), відносяться до необоротних.

     До  складу необоротних матеріальних активів  відносяться предмети, термін експлуатації яких перевищує один рік; тимчасові  не титульні споруди; предмети прокату; інвентарна тара; бібліотечні фонди  тощо.

     Вартісний критерій віднесення активів до основних засобів або до інших необоротних  активів визначається підприємством  самостійно.

     Для визначення терміну використання предметів  підприємству слід врахувати наступне:

     а) очікуване використання активу;

     б) очікуваний фізичний знос;

     в) моральний знос, що виникає у результаті змін і вдосконалення виробництва;

     г) правові або інші обмеження для  використання активу (наприклад, закінчення строку оренди приміщення, в якому  експлуатується придбаний актив). При  цьому береться до уваги інформація, наведена в паспорті предмету або довідкові дані.

     В бухгалтерському обліку необоротні активи відображаються за первісною  вартістю, тобто за фактичними втратами на їх придбання, спорудження або  виготовлення.

     На  підприємстві може бути створена експертна комісія, яка своїм рішенням визначає можливий термін експлуатації конкретного виду необоротних активів.

    Процес  документального оформлення оприбуткування інших необоротних активів повністю ідентичний до оприбуткування основних засобів та малоцінних і швидкозношуваних предметів.

     Облік малоцінних необоротних активів. На рахунку 112 "Малоцінні     необоротні матеріальні активи" відображається вартість, необоротних       активів, термін корисного використання яких більше одного року. Погашається така вартість нарахуванням зносу за встановленою нормою, що визначається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного методу використання таких об'єктів. Знос за такими предметами обліковується на рахунку 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів". Порядок нарахування зносу по основних засобах передбачений П(С)БО 7 "Основні засоби".

     Метод амортизації інших необоротних  матеріальних активів підприємство обирає самостійно.

     Аналітичний облік необоротних матеріальних активів ведеться щодо кожного інвентарного об'єкту.

    Наведемо  основні проводки щодо бухгалтерського  обліку операцій з необоротними активами, які обліковуються на рахунку 11 в таблиці 1.

    Таблиця 1.

 
№ п/п
Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 2 3 4
Придбання необоротного активу за плату
1 Оприбутковано необоротні активи 153 "Придбання  (виготовлення) інших необоротних  матеріальних активів" 631 "Розрахунки  з вітчизняними постачальниками"
2 Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ 641 "Розрахунки  за податками" 631 "Розрахунки  з вітчизняними постачальниками"
3 Відображено суми, нараховані за консультації, інформації, посередницькі послуги, та інші витрати, пов'язані з придбанням необоротних активів 153 "Придбання  (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" 685 "Розрахунки  з іншими кредиторами"
4 Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ 641 "Розрахунки  за податками" 685 "Розрахунки  з іншими кредиторами"
5 Відображено введення в експлуатацію необоротного активу 11 "Інші матеріальні  необоротні активи", 18 "Інші необоротні активи" 153 "Придбання  (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів"
6 Здійснено оплату за: а) придбані необоротні активи 631 "Розрахунки  з вітчизняними постачальниками" 3Н "Поточні  рахунки в національній валюті"
 
 
б) послуги, пов'язані  з їх придбанням 685 "Розрахунки  з іншими кредиторами" 311 "Поточні рахунки в національній валюті"
  Створення необоротного активу: а) підрядним способом
7 Відображено витрати на роботи, виконані підрядчиком 1 53 "Придбання  (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" 631 "Розрахунки  з вітчизняними постачальниками"
8 Відображено суму податкового кредиту по ПДВ 641 "Розрахунки  за податками" 631 "Розрахунки  з вітчизняними постачальниками"
9 Зараховано  переданий об'єкт до складу інших необоротних матеріальних активів 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 18 "Інші необоротні матеріальні активи" 631 "Розрахунки  з вітчизняними постачальниками"
б) господарським способом
10 Відображено фактичні витрати на виготовлення необоротного активу 153 "Придбання  (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" 23 "Виробництво", субрахунок "Допоміжне виробництво"
 
 
 
 
1 53 "Придбання  (виготовлення)інших необоротних матеріальних активів" 65 "Розрахунки  за страхуванням", по субрахунках
 
 
 
 
1 53 "Придбання  (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" 661 "Розрахунки  за заробітною платою"
 
 
 
 
153 "Придбання  (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" 205 "Будівельні  матеріали"
11 Зараховано  об'єкт до складу необоротних активів 11 "Інші необоротні  матеріальні активи", 18 "Інші матеріальні необоротні активи" 1 53 "Придбання  (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів"
Одержання необоротного активу як внеску до статутного капіталу
12 Відображено внесок учасника до статутного капіталу 46 "Неоплачений  капітал" 40 "Статутний  капітал"
13 Одержано об'єкт  необоротних активів від учасника 11 "Інші необоротні  матеріальні активи", 18 "Інші необоротні активи" 46 "Неоплачений  капітал"
Нарахування амортизації по необоротних активах
14 Об'єктів  виробничого призначення 23 "Виробництво" 132 "Знос інших  матеріальних необоротних активів"
15 Об'єктів, що забезпечують збут продукції 93 "Витрати  на збут" 132 "Знос інших  матеріальних необоротних активів"
16 Об'єктів загальногосподарського призначення 92 "Адміністративні  витрати" 132 "Знос інших  матеріальних необоротних активів"
17 Об'єктів житлово-комунального призначення 949 "Інші витрати  операційної діяльності" 132 "Знос інших  необоротних матеріальних активів"
Реалізація необоротних активів
18 Відображено дохід  від реалізації 311 "Поточні  рахунки в національній валюті" 742 "Дохід  від реалізації необоротних активів"
19 Списано знос 132 "Знос інших  необоротних матеріальних активів" 11 "Інші матеріальні  необоротні активи", 18 "Інші необоротні активи"
20 Списано     залишкову    вартість необоротних активів 972 "Собівартість  реалізованих необоротних активів" 11 "Інші матеріальні  необоротні активи", 18 "Інші необоротні активи"
21 Понесено витрати  на реалізацію активу 972 "Собівартість  реалізованих необоротних активів" 311 "Поточні  рахунки в національній валюті"
22 Відображено податкові  зобов'язання щодо ПДВ 742 "Дохід  від реалізації необоротних активів" 641 "Розрахунки  за податками"
Ліквідація  необоротних активів
23 Списано знос ліквідованого  активу 132 "Знос інших  матеріальних необоротних активів" 11 "Інші матеріальні  необоротні активи", 18 "Інші необоротні активи"
24 Відображено вартість ліквідованих необоротних активів 976 "Списання  необоротних активів" 11 "Інші матеріальні необоротні активи", 18 "Інші необоротні активи"
25 Понесено витрати, пов'язані з ліквідацією 976 "Списання  необоротних активів" 661 "Розрахунки  за заробітною платою"
26 Відображено доходи від реалізації активу 20 "Виробничі  запаси" 976 "Списання необоротних активів»
Безоплатна  передача необоротних активів
27 Списано нарахований  знос 132 "Знос інших  матеріальних необоротних активів" 11 "Інші матеріальні  необоротні активи", 18 "Інші необоротні активи"
28 Передано активи 976 "Списання  необоротних активів" 11 "Інші матеріальні  необоротні активи", 18 "Інші необоротні активи"
29 Відображено суму податкових зобов'язань 976 "Списання  необоротних активів" 641 «Розрахунки  за податками»

     Податковий  облік малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА)

     Відповідно  до ст. 8 Закону №283, під основними фондами розуміють матеріальні цінності, що використовуються у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, вартість яких поступово зменшується у зв'язку з моральним і фізичним зносом. Отже, зараховані на баланс підприємства після 01.01.2000 р. МНМА належатимуть до основних засобів (рахунки 10, 11), що автоматично означає необхідність відображення їх і в податковому обліку як основних засобів, з відповідною амортизацією і невключенням витрат на їх придбання (створення) до складу валових витрат.

     Але, відповідно до Листа №286, МНМА не відносяться  до складу основних фондів, а отже, не є предметом податкової амортизації. Таким чином, у податковому обліку витрати на придбання малоцінних необоротних матеріальних активів (субрахунок 112) обліковуються як витрати на придбання матеріальних активів за правилами, встановленими підпунктом 5.2.1 п. 5.2 та п. 5.9 ст. 5 Закону №283, з відображенням їх балансової вартості у Відомості про балансову вартість матеріальних ресурсів і малоцінних предметів. Тобто, відповідно до Закону №283, до складу валових витрат включаються суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці.

     Крім  цього, Листом №286 визначено, що витрати  на придбання таких малоцінних предметів  відображаються у рядку 12 Декларації про прибуток підприємства, а приріст (убуток) їх балансової вартості - у рядку 13 Декларації з відповідним знаком. При цьому сума бухгалтерської амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів, нарахованої відповідно до п. 27 П(С)БО 7, зменшує балансову вартість таких матеріальних активів і відображається як убуток їх балансової вартості в рядку 13 Декларації.

     Отже, Лист №286 начебто врегулював питання  МНМА, при цьому порушивши норми  Закону №283. Тому, перш ніж піддатися  спокусі чинити так, як велить рідна податкова, радимо все-таки зважити на закон та діяти відповідно до його вимог. Покажемо на прикладі відображення МНМА відповідно до Листа №286.

       Таблиця 2

№ п/п

Зміст господарської операції  

Бухгалтер- ський облік 

Податковий  облік

Сума, грн..  

Д-т 

К-т

ВД

ВВ 

1

Оприбутковано настільну лампу, придбану у постачальника  для роботи бухгалтерії 

153

631

   

300

2

Суму ПДВ  включено до складу податкового кредиту 

641

631

   

60

3

Сплачено  постачальнику вартість настільної лампи 

631

311

   

360

4

Передано  в підрозділ настільну лампу 

112

153

   

300

5

Знос настільної лампи нараховано в розмірі 100%*. Відображено  суму нарахованого зносу 

92

132

 

300

300

6

Списано на фінансовий результат вартість настільної лампи 

791

92

   

300

* Згідно з нормами П(С)БО 7, амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів може нараховуватися двома способами: у першому місяці використання об'єкта - в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, а решта 50 відсотків - у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом, або ж у першому місяці використання об'єкта - 100 відсотків його вартості.


 

     МНМА не відносяться до складу основних фондів, а отже, не є предметом податкової амортизації.

     Сума бухгалтерської амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів, нарахованої відповідно до п. 27 П(С)БО7, зменшує балансову вартість таких матеріальних активів і відображається як убуток їх балансової вартості в рядку 13 Декларації.  
 

  1. Визначення грошових коштів.
 

     Актуальність. Більшість операцій, що відбуваються на підприємстві, пов'язані з придбанням, виробництвом і продажем товарів  та послуг, і, у зв'язку з цим, оплатою та одержанням грошових коштів. Оскільки грошові кошти мають здатність обертатись, ступінь ризику помилок в обліку та контролю на цій ділянці обліку досить великий. Тому важливим завданням є організація обліку, аналізу і аудиту грошових коштів з метою забезпечення мінімальних гарантій для користувачів фінансової звітності щодо достовірності, реальності, повноти і законності наведеної інформації про неї. Отже, питанням обліку грошових коштів має приділятись серйозна увага.

     Для розуміння сутності грошових коштів, потрібно уяснити їхню роль. В зв’язку  з цим прийнято вважати, що найкраще економічна суть грошей проявляється в їх функціях.

     Традиційно  в економічній науці виділяють  п’ять основних функцій грошей:

     1. Міра вартості;

     2. Засіб обігу;

     3. Засіб платежу;

     4. Засіб нагромадження;

     5. Світові гроші.

     Перелічені  функції у своїй системній єдності становлять реальне функціонування грошової маси.

     Можна виділити три основні властивості  грошей, що розкривають їх суть:

     - гроші забезпечують всезагальну  безпосередню обмінюваність. На  них можна придбати будь-який  товар;

     - гроші виражають мінливу вартість товарів. Через них визначається ціна товару, а це дає кількісне порівняння різних за споживчою вартістю товарів;

     - гроші виступають матеріалізацією  всезагального робочого часу  закладеного в товарі.

     Кожна з вищевказаних функцій має свою специфіку, але при цьому діє у взаємозв`язку з іншими функціями, і будь-яке непорозуміння в системі функціонування грошей руйнує їх стійкість та протидіє виконанню законів грошового обігу.

     На  підприємстві грошові кошти формуються при утворенні статутного фонду, який являється початковим джерелом власних коштів підприємства та в подальшому використовуються для забезпечення виробничо-господарської діяльності та розвитку підприємства.

     Грошові кошти підприємств знаходяться  на розрахунковому, валютному та інших  рахунках, в касі.

     Грошові фонди – це частина грошових коштів, які мають цільове спрямування. До грошових фондів відносяться: статутний  фонд, фонд оплати праці, амортизаційний фонд (на державних підприємствах), фонд розвитку виробництва, фонд соціальних потреб, фонд матеріальної допомоги, резервний фонд.

     Статутний фонд використовується для інвестування в оборотні та основні фонди. Фонд оплати праці – для виплати  основної та додаткової заробітної плати  працівникам. Амортизаційний фонд –  для фінансування капітальних вкладень і капітального ремонту. Фонд споживання – для фінансування відтворення робочої сили. Фонд накопичення – для розвитку підприємства.

     Фінансові ресурси – грошові кошти, які  знаходяться в розпорядженні  підприємства і призначені для реалізації його фінансових зобов’язань та витрат стосовно розширеного відтворення.

     Джерелами утворення фінансових ресурсів на підприємстві є власні (і прирівняні до них) та залучені кошти.

     Обсяг виробництва, його ефективність обумовлює  розмір, склад та структуру фінансових ресурсів підприємства. В свою чергу від величини фінансових ресурсів залежить ріст виробництва, соціально-економічний розвиток підприємства.

     Наявність фінансових ресурсів, їх ефективне  використання визначають платоспроможність, ліквідність, фінансову стійкість підприємства.

     Отже, грошові кошти - кошти у вигляді  грошей, які знаходяться в касі підприємства, на рахунках в установах  банку, в акредитивах, у підзвітних осіб і так далі.

     Основним  джерелом (каналом) надходження грошових коштів в госпрозрахункових підприємствах є виручка від реалізації продукції, робіт та послуг, здійснених на сторону. Крім цього, грошові кошти на рахунки підприємств можуть надходити у вигляді бюджетних асигнувань, виручки від ліквідації основних засобів, реалізації непотрібного майна, у вигляді страхових відшкодувань, від продажу валюти та валютних цінностей, від здачі майна в оренду, у вигляді фінансової допомоги від вищестоящих органів управління, у вигляді банківських відсотків по розрахунково-депозитним операціям, у вигляді пені, штрафів, недоїмок за порушення господарських договорів, у вигляді бюджетних дотацій, субвенцій і т.д.

Информация о работе Облік малоцінних необоротних матеріальних активів