Облік малоцінних необоротних матеріальних активів

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Мая 2012 в 17:30, контрольная работа

Краткое описание

Єдиним критерієм для поділу активів на оборотні і необоротні є термін експлуатації. Відповідно до П(С)БО 2, оборотні активи – це грошові кошти та їх еквіваленти, які не обмежені у використанні, а також інші активи, що призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати складання балансу. Активи, що не відповідають цим критеріям, тобто такі, що призначені для використання протягом або більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше одного року), відносяться до необоротних.

Содержание работы

Теоретична частина:

1.1.Облік малоцінних необоротних матеріальних активів.
1.2. Визначення грошових коштів.
Практичне завдання.

Література

Содержимое работы - 1 файл

К.р. Фінансовий облік.doc

— 2.30 Мб (Скачать файл)

 
 
 
 
 
 
 

Література:

1. Закон України № 996-ХІУ від 16.07.99р. "Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні" // Баланс. - 2005. - №1-2. - С.31-36

 1. Наказ МФУ №291 від 30.11.99р. "Інструкція про застосування плану 
  рахунків   бухгалтерського   обліку   активів,   капіталу,   зобов'язань   і 
  господарських   операцій   підприємств    і   організацій"   //   Все    про 
  бухгалтерський облік. — 2000. — №11. — С.25-67
 2. Наказ  Міністерства  статистики  України  від  29.12.95р.   №352   "Про 
  затвердження типових форм первинного обліку" // Галицькі контракти. - 
  1997. - №15.- С.51.
 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до 
  фінансової звітності" затв. наказом МФУ від 31.03.99 р. №87 // Баланс. - 
  2005. - №1-2. - С.40-42.
 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" затв. наказом 
  МФУ від 31.03.99 р. №87 // Баланс. - 2005. - №1-2. - С.43-48.
 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові 
  результати " затв. наказом МФУ від 31.03.99 р.№87 // Баланс. - 2005. - 
  №1-2. - С.49-54.
 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових 
  коштів" затв. наказом МФУ від 31.03.99 р. №87 // Баланс. - 2005. - №1-2. 
  - С.54-59
 7. Положення  (стандарт)  бухгалтерського  обліку  5  "Звіт про  власний 
  капітал " затв. наказом МФУ від 31.03.99 р. №87 // Баланс. - 2005. - №1- 
  2. - С.60-62

9. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомір: ЖІТІ, 2000. – 608 с.

10. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (С использ. Нац. стандартов): Учеб. пособие для студентов вузов. – 5-е изд., доп. И перераб. – К.: А.С.К., 2001 – 848 с. – (Экономика. Финансы. Право).


Информация о работе Облік малоцінних необоротних матеріальних активів