Облік малоцінних необоротних матеріальних активів

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Мая 2012 в 17:30, контрольная работа

Краткое описание

Єдиним критерієм для поділу активів на оборотні і необоротні є термін експлуатації. Відповідно до П(С)БО 2, оборотні активи – це грошові кошти та їх еквіваленти, які не обмежені у використанні, а також інші активи, що призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати складання балансу. Активи, що не відповідають цим критеріям, тобто такі, що призначені для використання протягом або більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше одного року), відносяться до необоротних.

Содержание работы

Теоретична частина:

1.1.Облік малоцінних необоротних матеріальних активів.
1.2. Визначення грошових коштів.
Практичне завдання.

Література

Содержимое работы - 1 файл

К.р. Фінансовий облік.doc

— 2.30 Мб (Скачать файл)

     При цьому, виручка від продажу продукції, товарів, робіт та послуг підприємствам  та організаціям, робітникам, службовцям та населенню може надходити як у  безготівковому порядку на відповідні рахунки підприємств-постачальників (продавців) в банках, так і готівкою в їх каси з подальшим її внесенням в банк для зарахування на поточний рахунок. Інші надходження грошових коштів зараховуються як правило на поточний рахунок підприємства.

     Таким чином, грошові кошти є найбільш ліквідними активами. Вони присутні на початковому та кінцевому етапах облікового циклу, який включає придбання товарів, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, а також їх продаж і отримання виручки.

     Згідно  з П(С)БО 4 під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

     Під готівкою розуміють валюту України  та іноземну валюту у вигляді грошових коштів.

     Валюта  України - це грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет та в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу; кошти, що знаходяться на рахунках, або вносяться у вигляді внесків до банківських та інших кредитно-фінансових установ на території України; платіжні документи та інші цінні папери, виражені у валюті України.

     Іноземна  валюта - це іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу; кошти в грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України; платіжні документи та інші цінні папери, виражені в іноземній валюті або монетарних металах.

     Для здійснення розрахунків готівкою кожне  підприємство повинно мати касу.

     Каса - це спеціально обладнане та ізольоване приміщення, яке призначене для приймання, видачі і тимчасового зберігання готівки. Під касою також розуміють всю сукупність готівки та грошових документів, що є у підприємства. Каса охоплює всі наявні грошові кошти, які знаходяться на певний період часу на підприємстві, як в монетах, так і в паперових грошових знаках.

     В касі підприємства можуть зберігатись не тільки готівкові кошти, але і цінні папери, грошові документи, які є бланками суворої звітності. До них відносяться трудові книжки і вкладні листки до них, квитанції шляхових листків автотранспорту, бланки довіреностей тощо.

    У разі необхідності суб'єкти підприємницької діяльності одержують готівку з власних рахунків у банку в межах наявних на них коштів та на цілі, визначені у чеку на отримання готівки.

    Підприємства  і організації складають касові заявки, в яких повідомляють установу банку про строки виплати заробітної плати. Банк задовольняє вимоги клієнтів на одержання готівки, однак не допускає видачі грошей на виплату заробітної плати раніше встановлених строків, за винятком окремих випадків.

    Підприємства  та індивідуальні підприємці мають  право здійснювати розрахунки між собою, а також з фізичними особами як у готівковій, так і у безготівковій формах. При цьому сума платежу готівкою між суб'єктами підприємницької діяльності протягом 1-го дня не повинна перевищувати 3000 грн.

    Здійснення  готівкових розрахунків обов'язково має бути підтверджено відповідним   обліково-розрахунковим   документом   (податкова   накладна, рахунок-фактура, товарний чек, акт виконаних робіт тощо). Підприємства можуть мати у касі готівку тільки в межах лімітів залишку. Ліміт залишку готівки - це гранична сума грошових коштів, яка може знаходитись в касі підприємства.

     Грошовими документами вважаються документи, що документи знаходяться в касі підприємства: оплачені путівки в санаторії, пансіонати і будинки відпочинку; поштові марки; проїзні квитки тощо.

     Згідно  з  Порядком,   встановленим  Національним  банком  України від 25.06.93 р. № 21, бланки акцій також зберігаються в касі. Гроші, здані до банку або інкасаторам, але не зараховані на поточний рахунок (до 24-ої години наступного дня), є грошовими коштами в дорозі. 

Характеристика  рахунків з обліку грошових коштів 

     Рахунок 30 "Каса" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства.

     Рахунок 30 активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів підприємства, має такі субрахунки:

     301"Каса в національній валюті";

     302 "Каса в іноземній валюті".

     На  підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата послуг зв'язку, обмін валюти тощо), відкриваються субрахунки "Операційна каса в національній валюті" та "Операційна каса в іноземній валюті".

     По  дебету рахунку 30 "Каса" відображається надходження грошових коштів до каси підприємства, по кредиту - виплата грошових коштів з каси підприємства.

     Аналітичний облік може вестись за центрами відповідальності: за кожною операційною касою чи касиром, а також за видами іноземної валюти.

     Рахунок 33 "Інші кошти" призначений для  узагальнення інформації про наявність та рух грошових документів (у національній та іноземній валюті), які знаходяться в касі підприємства (поштових марок, марок гербового збору, сплачених проїзних документів, сплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо), та про кошти її дорозі.

     Рахунок 33 активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів підприємства, має такі субрахунки:

  1. "Грошові документи в національній валюті";
  2. "Грошові документи в іноземній валюті";
  3. "Грошові кошти в дорозі в національній валюті";
  4. "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті".

     По  дебету рахунку 33 "Інші кошти" відображається надходження грошових документів до каси підприємства та коштів в дорозі, по кредиту - вибуття грошових документів та списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.

     На  субрахунку 331 відображаються грошові документи за їх номінальною вартістю. Надходження грошових документів відображається по дебету рахунку 331, списання - по кредиту рахунку.

     Аналітичний облік грошових документів ведеться за їх видами.

     На  субрахунках 333 та 334 обліковуються  грошові кошти (переважно грошова виручка), внесені до кас банків, ощадних кас чи кас поштових відділень для зарахування на поточний рахунок підприємства, але ще не зараховані за призначенням. По дебету цих рахунків відображаються суми, що здані до банку, по кредиту - суми, зараховані на поточні рахунки. На перше число кожного місяця сальдо по субрахунках 333 та 334 повинно збігатись з розміром виручки, зданої до банківської установи в останній день місяця.

     В Балансі (ф. № 1) залишки по рахунках 30, 33 відображаються разом із залишками по рахунку 31 "Рахунки в банках" та субрахунку 351 "Еквіваленти грошових коштів", рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" в статтях балансу 230 та 240 окремо в національній та в іноземній валюті. В кінці року підприємство складає Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3), який призначений для відображення руху грошових потоків в розрізі надходжень та виплат в рамках операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

     Касові  операції оформлюються документами, типові операцій з готівкою    міжвідомчі   форми   яких   затверджені    Мінстатом України за згодою з НБУ і Мінфіном України, і які повинні застосовуватись без змін на всіх підприємствах, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форми власності:

     - КО - 1 "Прибутковий касовий ордер";

     -  КО - 2 "Видатковий касовий ордер";

     - КО - 3, 3а "Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів";

     - КО - 4 "Касова книга";

     - КО - 5 "Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей".

     Касові  ордери - це документи, що засвідчують законність надходження грошей до каси підприємства та їх витрачання за цільовим призначенням.

     Всі факти надходження і вибуття  готівки на підприємстві відображаються в касовій книзі.

     Кожне підприємство, що має касу, веде тільки одну касову книгу в національній валюті, яка повинна бути пронумерованою, прошнурованою і опечатаною сургучною або мастичною печаткою. Кількість аркушів в касовій книзі підтверджується підписами керівника і головного бухгалтера цього підприємства або вищестоящого органу.

     На  кожну іноземну валюту відкривається окрема касова книга.

     Надходження і видача грошових документів оформлюються 
прибутковими і видатковими касовими ордерами або накладними, що їх замінюють. Касир складає звіт про рух грошових документів.

     На  рис. 1 представлена загальна схема бухгалтерського обліку касових операцій:  

     Рис. 1 - Загальна схема бухгалтерського  обліку касових операцій

  

Таблиця 1. - Кореспонденції по дебету рахунків каси та інших коштів

п/п

 
Зміст господарської операції
Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 2 3 4
1 Одержано готівкою дивіденди від об'єктів інвестування 30 «Каса» 14 "Довгострокові  фінансові інвестиції"
2 Повернено готівкою довгострокову заборгованість 30 "Каса", 33 "Інші кошти" 16 "Довгострокова  дебіторська заборгованість"
3 Передано гроші  з операційної каси в касу підприємства 30 "Каса" 30 "Каса" .
4 Передано гроші  з банка в касу 30 "Каса" 31 "Рахунки в банках"
5 Перераховано  гроші для придбання або продажу іноземної валюти 33 "Інші кошти" 31 "Рахунки  в банках"
6 Одержано готівку в погашення одержаних раніше векселів 30 "Каса" 34 "Короткострокові векселі одержані"
7 Одержано готівку  від покупця в оплату раніше відвантаженої продукції, товарів, послуг 30 "Каса" 36 "Розрахунки  з покупцями та замовниками"
8 Одержано гроші від винної особи, підзвітних осіб, працівників в погашення раніше виданої безвідсоткової позики 30 "Каса", 33 "Інші кошти" 37 "Розрахунки  з різними дебіторами"
9 Зроблено внесок готівкою учасником споживчого товариства 30 "Каса" 41 "Пайовий  капітал"
10 Отримано готівкою безповоротну фінансову допомогу 30 "Каса" 42 "Додатковий  капітал"
11 Перепродані акції  власної емісії або продано частку власника в капіталі підприємства 30 "Каса" 45 "Вилучений  капітал"
12 Погашено заборгованість за внесками засновників до власного капіталу 30 "Каса" 46 "Неоплачений  капітал"
13 Отримано готівкою цільове фінансування з бюджету 30 "Каса" 48 "Цільове  фінансування і цільові надходження"
14 Надійшла в  касу довгострокова позика готівкою 30 "Каса", 33 "Інші кошти" 50 "Довгострокові позики"
15 Оприбутковано фінансову допомогу на зворотній  основі 30 "Каса" 55 "Інші довгострокові зобов'язання"
16 Оприбуткована в касу короткострокова позика банку 30 "Каса", 33 "Інші кошти" 60 "Короткострокові позики"
17 Повернуто зарплату, надлишково видану працівникам 30 "Каса" 66 "Розрахунки  з оплати праці"
18 Одержано гроші  від наймачів квартир чи орендарів нежитлових приміщень 30 "Каса", 33 "Інші кошти" 68 "Розрахунки  за іншими операціями"
19 Надійшла в  касу виручка від продажу товарів в роздрібній торгівлі 30 "Каса" 70 ''Доходи від  реалізації»
20 Одержано готівкою штрафи, пені, неустойки за невиконання господарських договорів 30 "Каса" 71 "Інший операційний
21 Одержано готівкою дивіденди від інших підприємств 30 "Каса" 73 "Інші фінансові
22 Одержано доходи від реалізації необоротних активів 30 "Каса" 74 "Інші доходи"
23 Одержано надзвичайні  доходи готівкою 30 "Каса" 75 "Надзвичайні
24 Збільшено страхові платежі у вигляді надходжень у страховика 30 "Каса" 76 "Страхові  платежі"

 
 

Таблиця 2. Кореспонденції по кредиту рахунків каси та інших коштів

№ п/п 
 
 
Зміст господарської  операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Дебет
1 Придбано акції  або облігації інших підприємств 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 30 "Каса"
2 Оплачено готівкою витрати на монтаж або ремонт основних засобів 15 "Капітальні інвестиції" 30 "Каса",
3 Передано гроші  з каси в банк 3 1 "Рахунки в банках" 30 "Каса"
4 Зараховано  на поточний рахунок виручку, що була у інкасатора (придбана або продана валюта) 3 1 "Рахунки в банках'" 33 "Інші кошти"
5 Передано гроші інкасатору 33 "Інші кошти" 30 "Каса"             
6 Видано готівкою безвідсоткову позику працівнику, видано в підзвіт, виплачено аліменти 37 "Розрахунки з різними дебіторами" 30 "Каса", 33 "Інші кошти"
7 Проведено передоплату  за газети і журнали 39 "Витрати майбутніх періодів" 30 "Каса"
8 Повернуто власникам  пайові частки 41 "Пайовий капітал" 30 "Каса"
9 Викуплено підприємством  акції власної емісії 45 "Вилучений капітал" 30 "Каса"
10 Використано фонд цільового фінансування 48 "Цільове фінансування і цільові

надходження"

30 "Каса"
11 Погашено готівкою довгострокову позику банку 50 "Довгострокові позики" 30 "Каса"
12 Погашено готівкою заборгованість по раніше виданому векселю 51 "Довгострокові векселі видані" 30 "Каса"
13 Погашено готівкою довгострокові зобов'язання з оренди 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" 30 "Каса"
14 Погашено готівкою інші довгострокові зобов'язання 55 "Інші довгострокові зобов'язання" 30 "Каса"
15 Погашено короткострокову позику банку готівкою 60 "Короткострокові позики" 30 "Каса", 33 "Інші кошти"
16 Погашено готівкою поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" 30 "Каса"
17 Погашено готівкою раніше виданий короткостроковий вексель 62 "Короткострокові векселі видані" 30 "Каса"
18 Погашено готівкою заборгованість перед постачальниками і підрядниками 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 30 "Каса"
19 Погашено готівкою заборгованість перед фондами соціального страхування та пенсійним фондом 65 "Розрахунки за страхуванням" 30 "Каса"
20 Виплачено зарплату працівникам підприємства 66 "Розрахунки з оплати праці" 30 "Каса"
21 Видано працівникам  проїзні квитки в рахунок зарплати 66 "Розрахунки з оплати праці" 33 "Інші кошти"
22 Виплачено дивіденди  засновникам 67 "Розрахунки з учасниками" 30 "Каса"
23 Погашено готівкою заборгованість перед іншими кредиторами 68 "Розрахунки за іншими операціями" 30 "Каса"
24 Повернуто страхувальнику страхові платежі у разі довгострокового припинення дії договору страхування 76 "Страхові платежі" 30 "Каса"
25 Оплачено готівкою витрати на малих підприємствах, що не використовують

рахунки класу 9

84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати" 30 "Каса", 33 "Інші кошти"
26 Оплачено готівкою (грошовими документами) витрати  на підприємствах, що не використовують рахунки класу 8 91 "Загальновиробничі втрати", 92 "Адміністра-тивні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 97 "Інші витрати",

99 "Надзвичайні  втрати"

30 "Каса", 33 "Інші кошти"

Информация о работе Облік малоцінних необоротних матеріальних активів