Облік малоцінних необоротних матеріальних активів

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Мая 2012 в 17:30, контрольная работа

Краткое описание

Єдиним критерієм для поділу активів на оборотні і необоротні є термін експлуатації. Відповідно до П(С)БО 2, оборотні активи – це грошові кошти та їх еквіваленти, які не обмежені у використанні, а також інші активи, що призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати складання балансу. Активи, що не відповідають цим критеріям, тобто такі, що призначені для використання протягом або більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше одного року), відносяться до необоротних.

Содержание работы

Теоретична частина:

1.1.Облік малоцінних необоротних матеріальних активів.
1.2. Визначення грошових коштів.
Практичне завдання.

Література

Содержимое работы - 1 файл

К.р. Фінансовий облік.doc

— 2.30 Мб (Скачать файл)

 

    3.Складемо Баланс підприємства на кінець року (форма 1):

                  Додаток 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"
                                КОДИ
                        Дата (рік, місяць, число)       01
Підприємство  "Будсервіс"   за ЄДРПОУ   21876541
Територія      за КОАТУУ    
Організаційно-правова  форма господарювання товариство  з обмеженою відповідальністю   за КОПФГ    
Орган державного управління      за СПОДУ    
Вид економічної діяльності  виробництво будівельних матеріалів   за КВЕД   26.61.0
Одиниця виміру:                              тис.  грн.   Контрольна  сума    
Адреса м.Дніпродзержинськ, вул.Східна, 15          
                Баланс                      
      на 31 грудня 2011р.                  
                                         
                Форма N 1      Код за ДКУД   1801001
                                         
Актив Код рядка На  початок звітного періоду На  кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
   залишкова вартість 010    
   первісна вартість 011    
   накопичена амортизація 012 (   ) (   )
Незавершене будівництво 020 - -
Основні засоби:      
   залишкова вартість 030 23 32
   первісна вартість 031 30 40
   знос 032 ( 7 ) ( 8 )
Довгострокові біологічні активи:      
   справедлива (залишкова) вартість 035 - -
   первісна вартість 036 - -
   накопичена амортизація 037 ( - ) ( - )
Довгострокові фінансові інвестиції:      
   які обліковуються  за методом участі в капіталі інших  підприємств 040 - -
   інші фінансові  інвестиції 045 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної  нерухомості 055 - -
Первісна  вартість інвестиційної нерухомості 056 - -
Знос  інвестиційної нерухомості 057 - -
Відстрочені податкові активи 060 - -
Гудвіл 065 - -
Інші  необоротні активи 070 - -
Усього  за розділом I 080 23 32
II. Оборотні активи      
Виробничі запаси 100 6 4
Поточні біологічні активи 110 - -
Незавершене виробництво 120 - -
Готова  продукція 130 - -
Товари 140 - -
Векселі одержані 150 - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:     -
   чиста реалізаційна вартість 160 - -
   первісна вартість 161 - -
   резерв сумнівних  боргів 162 ( - ) ( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   з бюджетом 170 - -
   за виданими авансами 180 - -
   з нарахованих доходів 190 - -
   із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша  поточна дебіторська заборгованість 210 1 5
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   в національній валюті 230 20 54
      у т.ч. в касі 231 - -
   в іноземній валюті 240 - -
Інші  оборотні активи 250 - -
Усього  за розділом II 260 27 63
III. Витрати майбутніх  періодів 270 - -
IV. Необоротні активи  та групи вибуття 275 - -
Баланс 280 50 95
                                         
Пасив Код рядка На  початок звітного періоду На  кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 46 51
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий  вкладений капітал 320 4 8
Інший додатковий капітал 330 1 3
Резервний капітал 340 5 6
Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток) 350 5 7
Неоплачений капітал 360 ( 17 ) ( 27 )
Вилучений капітал 370 ( 3 ) ( 2 )
Усього  за розділом I 380 41 46
II. Забезпечення майбутніх  витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400 - -
Інші забезпечення 410 - -
Сума страхових  резервів 415 - -
Сума часток перестраховиків  у страхових резервах 416 ( - ) ( - )
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 417 - -
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 418 - -
Цільове фінансування 420 - -
Усього  за розділом II 430 - -
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити  банків 440 - -
Інші довгострокові  фінансові зобов'язання 450 - -
Відстрочені податкові  зобов'язання 460 - -
Інші довгострокові  зобов'язання 470 - -
Усього  за розділом III 480 - -
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 6 36
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - -
Векселі видані 520 - -
Кредиторська  заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1  
Поточні зобов'язання за розрахунками:   - -
   з одержаних  авансів 540 - -
   з бюджетом 550 1 6
   з позабюджетних  платежів 560 - -
   зі страхування 570 - -
   з оплати праці 580 1 6
   з учасниками 590 - -
   із внутрішніх розрахунків 600 - -
Зобов'язання, пов'язані  з необоротними активами та групами  вибуття, утримуваними для продажу 605 - -
Інші поточні  зобов'язання 610 - 1
Усього  за розділом IV 620 9 49
V. Доходи майбутніх  періодів 630 - -
Баланс 640 50 95
                                         
  Керівник      директор  Кравченко Петро Миколайович
                                                                                                
  Головний  бухгалтер      Косенко Ірина Вікторівна          
                                                                                                                         

 
 
  1. Складемо Звіт про фінансові результати (форма 2):
                     
Звіт  про фінансові  результати          
за IV квартал 2011р.
                                         
                Форма N2     Код за ДКУД     1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Стаття Код рядка За  звітний період За  попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від  реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 42 -     
Податок на додану вартість 015 ( 7 )    -    
Акцизний  збір 020    -       -   
  025    -       -   
Інші  вирахування з доходу 030    -       -   
Чистий  доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 35 -     
Собівартість  реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 23 )    -    
Загальновиробничі витрати 045 ( 3 )    -   
Валовий:      
   прибуток 050 9 -     
   збиток 055    -       -    
Інші операційні доходи 060 - -     
Адміністративні витрати 070 ( 4 )    -    
Витрати на збут 080 ( 1 )    -   
Інші  операційні витрати 090 ( 0 )    -   
Фінансові результати від операційної  діяльності:      
   прибуток 100 4 -     
   збиток 105    -       -    
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші  фінансові доходи 120 - -
Інші  доходи 130 - -     
Фінансові витрати 140 ( 1 )    -    
Втрати  від участі в капіталі 150    -       -   
Інші  витрати 160    -       -   
Фінансові результати від звичайної  діяльності до оподаткування:      
   прибуток 170 3 -     
   збиток 175    -       -    
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180    1       -   
Фінансові результати від звичайної  діяльності:      
   прибуток 190 2 -     
   збиток 195    -       -    
Надзвичайні:      
   доходи 200 - -     
   витрати 205    -       -    
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( - )    -   
Чистий:      
   прибуток 220 2 -     
   збиток 225    -       -    
       
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ  ВИТРАТ 
Найменування  показника Код рядка За  звітний період За  попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 3 -
Витрати на оплату праці 240 20 -
Відрахування  на соціальні заходи 250 8 -
Амортизація 260 0 -
Інші  операційні витрати 270 19 -
Разом 280 50 -
       
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ  ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
Назва статті Код рядка За звітний період За  попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість  простих акцій 300 - -
Скоригована середньорічна кількість простих  акцій 310 - -    
Чистий  прибуток (збиток) на одну просту акцію 320   -     -  
Скоригований  чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330   -     -  
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -    
   
 
                                                                                              директор Кравченко Петро Миколайович
       
      Керівник                                                                                
   
 
Головний бухгалтер ____________________________        Косенко Ірина Вікторівна
           
                                                                                                       

 
 
  1. Складемо Звіт про рух грошових коштів (форма 3):
                       
                                                         
  К О Д  И  
                                                                                                                           Дата /рік, місяць, число/ - - -  
Підприємство Товариство  з обмеженою відповідальністю "Будсервіс" за ЄДРПОУ 21876541  
Територія - за КОАТУУ -  
Організаційно-правова  форма господарювання - за КОПФГ -  
Вид економічної діяльності виробництво будівельних матеріалів за КВЕД 26.61.0  
Одиниця виміру : тис. грн.                                                                                         Контрольна сума                                                          -  
                                                   
Звіт  про рух грошових коштів
                  за 2011 р.                      
                                                   
                                                                Форма N 3 Код за ДКУД 1801004  
                                                   
Стаття Код За звітний 
період
За аналогічний  період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у  результаті операційної  діяльності      
Надходження від:      
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 42 -
Погашення векселів одержаних 015 - -
Покупців  і замовників авансів 020 - -
Повернення  авансів  030 - -
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 - -
Бюджету податку на додану вартість 040 - -
Повернення  інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 045 - -
Отримання субсидій, дотацій 050 - -
Цільового фінансування 060 - -
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 - -
Інші  надходження 080 - -
Витрачання  на оплату:      
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 12 ) ( - )
Авансів 095 ( - ) ( - )
Повернення  авансів 100 ( - ) ( - )
Працівникам 105 ( 12 ) ( - )
Витрат  на відрядження 110 ( - ) ( - )
Зобов’язань з податку на додану вартість 115 ( 4 ) ( - )
Зобов’язань з податку на прибуток 120 ( 1 ) ( - )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 8 ) ( - )
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 130 ( 3 ) ( - )
Цільових  внесків 140 ( - ) ( - )
Інші  витрачання 145 ( - ) ( - )
Чистий  рух коштів до надзвичайних подій 150    2       -   
Рух коштів від надзвичайних подій 160    -       -   
Чистий  рух коштів від операційної діяльності 170    2       -   
                                                   
1 2 3 4
II. Рух коштів у  результаті інвестиційної  діяльності      
Реалізація:      
            фінансових інвестицій 180 - -
            необоротних активів 190 - -
            майнових комплексів 200 - -
Отримані:      
            відсотки 210 - -
            дивіденди 220 - -
Інші  надходження 230 - -
Придбання:      
            фінансових інвестицій 240 ( - ) ( - )
            необоротних активів 250 ( - ) ( - )
            майнових комплексів 260 ( - ) ( - )
Інші  платежі 270 ( - ) ( - )
Чистий  рух коштів до надзвичайних подій 280    -       -   
Рух коштів від надзвичайних подій 290    -       -   
Чистий  рух коштів від інвестиційної  діяльності 300    -       -   
Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності      
Надходження власного капіталу 310 5 -
Отримані  позики 320 30 -
Інші  надходження 330 - -
Погашення позик 340 ( 1 ) ( - )
Сплачені  дивіденди 350 ( 1 ) ( - )
Інші  платежі 360 ( 1 ) ( - )
Чистий  рух коштів до надзвичайних подій 370    32       -   
Рух коштів від надзвичайних подій 380    -       -   
Чистий  рух коштів від фінансової діяльності 390    32       -   
Чистий  рух коштів за звітний період 400    34       -   
Залишок коштів на початок року 410           20 -
Вплив зміни валютних курсів на залишок  коштів 420    -       -   
Залишок коштів на кінець року 430 54 -
                                                   
 
 
 
 
                                                 
Керівник    директор  Кравченко Петро Миколайович
                                                   
Головний  бухгалтер       Косенко Ірина Вікторівна    
                                                   

 
 
 
 
  1. Складемо Звіт про власний капітал (форма 4):
                             
                                                       
                                                          01
Підприємство Товариство  з обмеженою відповідальністю "Будсервіс" за ЄДРПОУ   21876541
Територія    за  КОАТУУ    
Орган державного управління    за  СПОДУ    
Організаційно-правова  форма господарювання    за  КОПФГ    
Вид економічної діяльності виробництво будівельних матеріалів  за  КВЕД   26.61.0
Одиниця виміру: тис. грн.    Контрольна  сума      
                                                                 
ЗВІТ 
про власний капітал

за IV квартал 2011 р.

                                                                         форма №4                                    Код за ДКУД        1801005

                                                                 
Стаття  Код  Статут- 
ний 
капітал
Пайо- 
вий 
капітал 
Додат- 
ковий 
вкладе- 
ний 
капітал 
Інший 
додат- 
ковий 
капітал 
Резерв- 
ний 
капітал 
Нерозпо- 
ділений 
прибуток 
Неопла- 
чений 
капітал 
Вилу- 
чений 
капітал 
Разом 
3 10  11 
Залишок на початок року  010    46     -     5     -     5     5   ( 17 ) ( 3 )   41  
Коригування:                                                         
Зміна облікової  політики  020    -     -     -     -     -     -     -     -     -  
Виправлення помилок  030    -     -     -     -     -     -     -     -     -  
Інші  зміни  040    -     -     -     -     -     -     -     -     -  
Скоригований  залишок на початок  року  050    46     -     5     -     5     5   ( 17 ) ( 3 )   41  
Переоцінка  активів:                                                         
Дооцінка основних засобів  060    -     -     0     -     -     -     -     -     0  
Уцінка  основних засобів  070    -     -     -     -     -     -     -     -     -  
Дооцінка  незаверше- 
ного будівництва 
080    -     -     -     -     -     -     -     -     -  
Уцінка  незаверше- 
ного будівництва 
090    -     -     -     -     -     -     -     -     -  
Дооцінка  нематері- 
альних активів 
100    -     -     -     -     -     -     -     -     -  
Уцінка  нематері- 
альних активів 
110    -     -     -     -     -     -     -     -     -  
Використання  дооцінки необоротних активів 120    -     -     -     -     -     -     -     -     -  
Чистий  прибуток (збиток) за звітний період  130    -     -     -     -     -     2     -     -     2  
Розподіл  прибутку:                                                         
Виплати власникам (дивіденди)   140    -     -     -     -     -     1     -     -     1  
Спрямування прибутку до статутного капіталу  150    -     -     -     -     -     -     -     -     -  
Відрахування  до Резервного капіталу  160    -     -     -     -     1   ( 1 )   -     -     0  
Сума  чистого прибутку, належна до бюджету  відповідно до законодавства   170    -     -     -     -     -     -     -     -     -  
Внески  учасників:                                                         
Внески до капіталу  180    5     -     4     -     -     -     -     -     9  
Погашення заборгова- 
ності з капіталу 
190    -     -     -     -     -     -   ( 10 )   -   ( 10 )
Сума  чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200    -     -     -     -     -     -     -     -     -  
Вилучення капіталу:                                                         
Викуп акцій (часток)   210    -     -     -     -     -     -     -     1     1  
Перепродаж  викупле- 
них акцій (часток) 
220    -     -     -     -     -     -     -     -     -  
Анулювання  викупле- 
них акцій (часток) 
230    -     -     -     -     -     -     -     -     -  
Вилучення частки в капіталі  240    -     -     -     -     -     -     -     -     -  
Зменшення номіналь- 
ної вартості акцій 
250    -     -     -     -     -     -     -     -     -  
Інші  зміни в капіталі:                                                         
Списання невідшкодо- 
ваних збитків  
260    -     -     -     -     -     -     -     -     -  
Безкоштовно отримані активи  270    -     -     2     -     -     -     -     -     2  
Інші  зміни   280    -     -     -     -     -     -     -     -     -  
Разом змін в капіталі  290    5     -     6     -     1     0   10 )   1     3  
Залишок на кінець року  300    51     -     11     -     6     7   ( 27 ) ( 2 )   46  
                                                                 
                                                                 
Керівник      ________________________________________________________    директор Кравченко Петро Миколайович                
                                                                 
Головний  бухгалтер _________________________________________________  Косенко Ірина Вікторівна                    
                                                                 

 
 
  1. Проведемо аналіз фінансової звітності за допомогою розрахунку основних коефіцієнтів (додаток 5):

    Розрахунок  основних коефіцієнтів для аналізу  діяльності підприємства

Назва показника 
Методика  розрахунку 
Нормативне

значення

Значення  показника
На  початок На кінець
І Коефіцієнти ліквідності
1. Коефіцієнт покриття (загальний коефіцієнт ліквідності) Ф.1 (ряд.260/ ряд.620) >2 3,0 1,3
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності Ф.1 ((ряд. 150-250)/ ряд.620) >1 2,3 1,2
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності Ф.1 ((ряд.220-240)/ ряд.620) >0,2 2,2 1,1
II Коефіцієнти фінансової стійкості
4. Коефіцієнт концентрації власного капіталу Ф.1 (ряд.380/ряд.620) >0,6 4,6 0,9
5. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу ФЛ ((ряд.430,480, 630)/ряд.620) >0,4 - -
б. Коефіцієнт фінансової залежності Ф.1 ((ряд.430,480, 630)/ряд.380) < 1,0 - -
III Показники рентабельності
Т.Рентабельність активів Ф.2ряд.220/ Ф.іряд.280   - 0,02
8. Рентабельність основної діяльності Ф.2ряд.220/ ФЛряд.380   - 0,04
9. Рентабельність власного капіталу Ф.2ряд.100/ Ф.2ряд.040   - 0,2

Информация о работе Облік малоцінних необоротних матеріальних активів