Облік малоцінних необоротних матеріальних активів

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Мая 2012 в 17:30, контрольная работа

Краткое описание

Єдиним критерієм для поділу активів на оборотні і необоротні є термін експлуатації. Відповідно до П(С)БО 2, оборотні активи – це грошові кошти та їх еквіваленти, які не обмежені у використанні, а також інші активи, що призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати складання балансу. Активи, що не відповідають цим критеріям, тобто такі, що призначені для використання протягом або більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше одного року), відносяться до необоротних.

Содержание работы

Теоретична частина:

1.1.Облік малоцінних необоротних матеріальних активів.
1.2. Визначення грошових коштів.
Практичне завдання.

Література

Содержимое работы - 1 файл

К.р. Фінансовий облік.doc

— 2.30 Мб (Скачать файл)

Практичне завдання.

     На  підставі залишків на рахунках бухгалтерського  обліку ТзОВ “Будсервіс” станом на 30 вересня поточного року (додаток 1) та даних журналу реєстрації господарських операцій необхідно:

     1) визначити первинні документи,  проставити кореспонденцію рахунків та розрахувати відповідні суми в журналі реєстрації господарських операцій підприємства та таблиці, наведеної в додатку 2 на підставі варіантів за операціями №10 та №12, які зосереджені в додатку 3 ;

     2) скласти оборотну відомість за  рахунками синтетичного обліку за формою, наведеною в додатку 4;

     3) скласти Баланс підприємства  на кінець року (форма 1);

     4) скласти Звіт про фінансові  результати (форма 2);

     5) скласти Звіт про рух грошових  коштів (форма 3);

     6) скласти Звіт про власний капітал  (форма 4)

     7) провести аналіз фінансової звітності  за допомогою розрахунку основних коефіцієнтів (додаток 5).

     Дані  про підприємство наведені в таблиці 2. 

     Таблиця 1 – Довідка про підприємство 

Назва Товариство  з обмеженою відповідальністю "Будсервіс"
Юридична  адреса м. Дніпродзержинськ, вул. Східна, 15
Ідентифікаційний  код за ЄДРПОУ 21876541
Обслуговуючий банк АКБ "Укрсоцбанк", МФО 305051
Поточний  рахунок 26004400999124
Вид діяльності Виробництво будівельних  матеріалів
Директор Кравченко Петро  Миколайович
Головний  бухгалтер Косенко Ірина  Вікторівна

 
 
 

Журнал  реєстрації господарських операцій ТзОВ "Будсервіс"

за IV квартал 2011     р.

  Зміст господарських  операцій
Сума, грн. Кореспонденція  рахунків Документ
 
 
 
 
д к  
 
    1
2 3 4 5
1 . Здійснена передоплата постачальнику за матеріали 2000      
2. Відображений податковий кредит на суму ПДВ

пдв

333      
3. Оприбутковані матеріали, які надійшли від постачальників 1667      
4. Списана сума податкового кредиту 333      
4а. Здійснений взаємозалік за рахунками 2000      
5. Оприбутковано автомобіль, який придбали за готівку 8000      
6. Відображена сума податкового кредиту з ПДВ

пдв

1600      
7. Нараховано і сплачено збір в Пенсійний фонд при придбанні легкового автомобіля 
240      
240      
8. Сплачено постачальнику за придбаний автомобіль 9600      
9. Зарахування придбаного автомобіля до складу основних засобів ?      
10. Передані матеріали  у виробництво ?      
11 . Списано на загальногосподарські потреби паливо, яке знаходиться на складі підприємства 350      
12. Нарахована заробітна плата працівникам підприємства:        
- робітникам основного виробництва ?      
- загальновиробничому персоналу ?      
- адміністративно-управлінському персоналу ?      
- працівникам, зайнятим збутом і реалізацією продукції ?      
13. Утримані із заробітної плати :        
- внески до Пенсійного фонду ?      
- внески до Фонду соціального страхування з втрати працездатності (за умови, що заробітна плата перевищує мінімальний прожитковий мінімум) ?      
- внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття 7      
- податок з доходів фізичних осіб        

 

Розрахунки виконати за допомогою таблиці, форма якої наведена в додатку 2 

Продовження журналу

    1
2 3 4
  5
14. Нарахування на заробітну плату:        
а) до Пенсійного фонду        
- робітникам основного виробництва ?      
- загальновиробничому персоналу ?      
- адміністративно-управлінському персоналу ?      
- працівникам, зайнятим збутом і реалізацією продукції ?      
б) до фонду соціального страхування з втрати працездатності:        
- робітникам основного виробництва 7      
- загальновиробничому персоналу ?      
- адміністративно-управлінському персоналу ?      
- працівникам, зайнятим збутом і реалізацією продукції ?      
в) до фонду соціального страхування на випадок безробіття:        
- робітникам основного виробництва ?      
- загальновиробничому персоналу ?      
- адміністративно-управлінському персоналу ?      
- працівникам, зайнятим збутом і реалізацією продукції ?      
г) до фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві:        
- робітникам основного виробництва ?      
- загальновиробничому персоналу ?      
- адміністративно-управлінському персоналу ?      
- працівникам, зайнятим збутом і реалізацією продукції ?      
15.3 поточного рахунку у банку здійснено перерахування податків та внесків        
- до Пенсійного фонду ?      
- до Фонду соціального страхування з втрати працездатності ?      
- до Фонду соціального страхування на випадок безробіття 9      
- до Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві ?      
- податку з доходів фізичних осіб        
16. Надійшла і оприбуткована до каси готівка із банку на виплату заробітної плати 12000      
17. Виплачена працівникам підприємства заробітна плата 12000      
18. Нарахована амортизація основних виробничих засобів 200      

 
 

Продовження журналу

1 2 3 4 5
19. Нарахована орендна плата адміністративного будинку 300      
20. Отриманий короткостроковий кредит банку на поточний рахунок 30000      
21. Нараховані та сплачені відсотки з банківського кредиту 700      
 
700
     
 
700
     
22. Між об'єктами виробництва розподілені накладні витрати (розподіл здійснений умовно) 5500      
23. Списані нерозподілені накладні витрати РОЗРАХУНОК ?      
24. Списані на фінансові результати:        
- адміністративні витрати РОЗРАХУНОК ?      
- витрати на збут РОЗРАХУНОК ?      
25. Відправлена до складу із виробництва готова продукція РОЗРАХУНОК ?      
26. Відвантажена покупцю продукція 42000      
27. Нараховані податкові зобов'язання з ПДВ 7000      
28. Списання суми з рахунку 701 у порядку закриття 35000      
29. Списана в реалізацію відвантажена продукція за фактичною собівартістю ?      
 
?
     
30. Надійшли кошти за реалізовану продукцію на поточний рахунок 42000      
31 . Зараховані до складу основних засобів безкоштовно одержані засоби, які необхідні для науково-технічних робіт 1500      
32. Нарахована амортизація основних засобів, які отримані безкоштовно 300      
Одночасно з нарахуванням амортизації відображено визнання доходу 300      
Списання  суми з рахунку 745 у порядку закриття рахунку 300      
33. Списані витрати на дослідження і розробки 300      
34. Відображена: - дооцінка первісної вартості основних засобів 200      
- дооцінка зносу 50      

 
 

Закінчення журналу

    1
2 3 4
  5
35. Викуплені акції у акціонерів (120 штук номінальною вартістю 5 грн. за кожну) 600      
36. Реалізовані 1000 акцій за номінальною вартістю 5 грн. 5000      
37.Реалізовані 2000 акцій за ціною 7 грн. за кожну в обмін на основні засоби 10000      
38. Відображений емісійний дохід від продажу 2000 акцій 4000      
39. Нарахований і списаний податок на прибуток: РОЗРАХУНОК: 9      
 
7
     
40. Визначено фінансовий результат від реалізації: РОЗРАХУНОК: ?      
41. Нарахована сума дивідендів 500      
42. Перераховані дивіденди 500      
43. За рахунок прибутку збільшено розмір резервного капіталу 800      
44. Списана сума використаного в звітному періоді прибутку 1300      
45. Сплачений податок на прибуток ?      
Разом по журналу        

 

                                                             Додаток 1 

Залишки по рахунках бухгалтерського обліку ТзОВ «Будсервіс» станом на 30 вересня поточного року.

шифр Назва рахунку Залишки, грн..
По  дебету рахунків
10 «Основні засоби» 30000
201 «Сировина і  матеріали» 5000
203 «Паливо» 500
311 Поточні рахунки  в національній валюті» 20000
371 Розрахунки  за авансами виданими» 500
451 «Вилучені акції» 3000
46 «Неоплачений  капітал» 17000
  РАЗОМ: 76000
По кредиту  рахунків
131 «Знос основних засобів» 7000
40 «Статутний  капітал» 46000
421 «Емісійний  дохід» 4200
423 «Дооцінка активів» 300
424 «Безкоштовно  одержані необоротні активи» 700
43 «Резервний  капітал» 5000
441 «Прибуток нерозподілений» 5000
601 «Короткострокові  кредити в національній валюті» 6000
631 «Розрахунки з  вітчизняними постачальниками» 200
64 (641) «Розрахунки по податках і платежах» 800
651 «Розрахунки за пенсійним забезпеченням» 100
661 «Розрахунки з  оплати праці» 700
  РАЗОМ: 76000

 
 
 

Додаток 2 

РОЗРАХУНОК

внесків до соціальних фондів (господарські операції №№13,14) 

Категорія працівників 
Нарахо-вана заро-бітна плата 
Пенсійний фонд Фонд  непрацездатності Фонд  безробіття Фонд  травма тизму 
Нарах. Утрим. Нарах. Утрим. Нарах. Утрим.
1. Робітники основного виробництва                
2. Загальновиробничий персонал                
3. Адміністративний персонал                
4. Працівники, зайняті збутом і реалізацією продукції                
Разом                

 

РОЗРАХУНОК  ПДФО (за умови, що заробітна плата  перевищує прожитковий мінімум, збільшений в 1,4)

Категорія працівників Розрахунок  ПДФО
1. Робітники основного виробництва  
2. Загальновиробничий персонал  
3. Адміністративним персонал  
4. Працівники, зайняті збутом і реалізацією продукції  
Разом  

 
 
 

Додаток 3 

Інформація  по господарських операціях за варіантом 

№ варіанту № господарської  операції
№ 10 № 12
а) б) в) г)
26 2400 10700 5900 3000 850

Информация о работе Облік малоцінних необоротних матеріальних активів