Рефераты по инвестициям

Євротунель

09 Мая 2012, реферат

Євротунель, тунель під Ла-Маншем (франц. le tunnel sous la Manche, англ. the Channel Tunnel чи Euro Tunnel) — тунель, що з'єднує континентальну Європу з Великобританією. Одна з найбільших будівель 20 століття і символ об'єднаної Європи, раніше він був найдовшим тунелем в світі.
Його було відкрито 6 травня 1994 року. Тунель має довжину близько 51 км, з них 39 км — безпосередньо під дном моря.

Інвестиції.Використання інвестицій в Україні

26 Марта 2012, реферат

Інвестиції відіграють ключову роль у процесах економічного зростання національної економіки. Завдяки інвестиціям (як зовнішнім, так і внутрішнім) можливий розвиток господарюючих суб’єктів на всіх ієрархічних рівнях та, відповідно, зростання національного прибутку. Отриманий приріст національного прибутку частково знову накопичується, призводить до подальшого збільшення виробництва – процес повторюється безперервно, а інвестиції, що таким чином утворюються за рахунок національного прибутку, в результаті його розподілу, самі обумовлюють його ріст, розширене відтворення. Причому, чим ефективнішим є інвестування, тим більшим буде зростання національного прибутку,

Інвестиційні проекти

01 Ноября 2011, лекция

Процес реального інвестування здійснюється на основі інвестиційного проекту, а інвестиційна діяльність – на основі збігу інвестиційного попиту та пропозиції. Суб'єкти інвестиційної діяльності реалізують інвестиційний попит та пропозицію, вступаючи до певних економічних відносин через інвестиційний ринок.

Інвестиційні ризики та їх оцінка

04 Декабря 2011, реферат

Зіткнення з різноманітними ризиками – звичайна загроза для будь-якого інвестора в умовах сучасної ринкової економіки. Здебільшого, вкладаючи свої кошти в виробництво тих чи інших товарів чи послуг, інвестор не може мати цілковитої впевненості в суспільному визнанні результатів цього виробництва. На практиці таке визнання залежить від вдалого сполучення різних факторів, отже інвестори ризикують отримати прибуток, менший за очікуваний, або, навіть, зазнати збитків.

інвестиційна діяльність

12 Декабря 2011, реферат

Акція — цінний папір, що засвідчує часткову участь у статутному фонді товариства і надає її власнику певні корпоративні права.
Встановлене чинним законодавством поняття акції чітко визначає особливі майнові права її власника на частину прибутку товариства, а також на частину майна у разі його ліквідації. У решті випадків товариство не зобов'язане повертати власнику акцій його внесок до статутного фонду товариства та викуповувати акції, що йому належать. Повернути вкладені кошти власник акції може через продаж акцій, які йому належать, на вторинному (біржовому, позабіржовому) ринку цінних паперів за ринковою ціною.

інвестиційне кредитування

04 Декабря 2011, контрольная работа

Завершальним етапом процесу банківського інвестиційного кредитування є контроль з боку банку за виконанням умов кредитного договору. Особлива увага приділяється своєчасності сплати позичальником відсотків за користуванням інвестиційним кредитом. Оскільки по кожній позичці існує ризик неповернення боргу внаслідок непередбачених обставин, банк прагне надавати інвестиційні кредити найбільш надійним клієнтам.

інвестиційний менеджмент

19 Января 2012, контрольная работа

Важливе значення має розподіл повноважень і відповідальності в організації, а особливо у великій. Природно, що керівник організації просто фізично не впорається з обсягом роботи, повноважень і відповідальності, які лягають на нього у зв'язку з займаної посади. Тому тут відбувається делегування, передача повноважень, про який докладно розповість ця робота.

Інвестиційний ризик, його вплив на інвестиційну діяльність

12 Января 2012, реферат

Ризик — це ймовірність (загроза) втрати підприємством частину своїх ресурсів, недоодержання доходів або появи додаткових витрат у результаті здійснення певної виробничої або фінансової діяльності.
Інвестиційні ризики можна класифікувати за декількома класифікаційними ознаками:
1. Залежно від причин виникнення:
— специфічні інвестиційні ризики;
— неспецифічні інвестиційні ризики.
2. Залежно від об'єкта інвестування:
— ризики реального інвестування;
— ризики фінансового інвестування.

Інвестування в іноземних корпоративних моделях

09 Ноября 2012, контрольная работа

Створення акціонерних товариств – традиційний шлях залучення капіталу корпораціями Великої Британії та США. Перевага акціонерного фінансування, розміри ринку цінних паперів і розвиток системи акціонерного (корпоративного) управління відповідним чином пов'язані між собою. У США сформовано великий ринок акцій, а також найрозвинутішу систему голосування за дорученням, спостерігається небувала активність інституціональних інвесторів. Останні відіграють важливу роль на ринку капіталу й у корпоративному управлінні у Великій Британії.

Інвестування. Вибір інвестиційного проекту

07 Июня 2013, контрольная работа

Результатом інвестиційного проекту можуть бути нові чи оновлені основні фонди, їх матеріально-речова сутність або придбання та використання фінансових інструментів чи нематеріальних активів. І те і те спрямовується на отримання прибутку та примноження капіталу .
Отже, інвестиційний проект обумовлює процес створення фізичних об’єктів (будівель, споруд, підприємств), формування портфелів цінних паперів, створення інших матеріальних і духовних цінностей або придбання об’єктів тезаврації.

Індивідуальні, інституційні та корпоративні інвестори

05 Октября 2011, реферат

На сучасному етапі інвестиційна діяльність - одна з основних можливостей, що полегшує розвиток бізнесу, особливо під час економічної кризи, коли це постає як можливість підприємства до раціонального використання факторів зовнішнього середовища на свою користь. Сучасні інвестиційні проекти відображають умови господарювання в напрямі диверсифікації виробництва для розширення внутрішнього ринку збуту, ресурсозбереження для зменшення витратної частини виробництва.

Інтелектуальний капітал підприємства: проблеми визначення та оцінки

30 Ноября 2011, реферат

Одна з головних прибуткових статей бюджетів провідних країн світу формується за рахунок експорту знань у вигляді технологій, програмного забезпечення, винаходів і відкриттів. Це свідчить про істотну роль інтелектуального капіталу в сучасній інноваційній економіці.

Актуальные направления решения проблем инновационного развития животноводства в РФ

20 Января 2013, реферат

Актуальность темы исследования. Достижение устойчивого экономического роста, повышение качества жизни населения, обеспечение продовольственной безопасности страны являются глобальными проблемами российской экономики, решение которых возможно лишь в рамках реализации инновационного развития отечественного аграрного сектора и, в том числе, животноводства.

Акции и облигации, определение их доходности

26 Октября 2011, курсовая работа

Целью курсовой работы является изучение особенностей обращения акций и облигаций, их применение в качестве эффективного инструмента для получения дохода.
В первой главе курсовой работы рассматривается понятие и сущность акций и облигаций, их характеристика.
Во второй главе рассмотрена классификация акций и облигаций.
В третьей главе рассмотрено понятие доходности ценных бумаг, методы расчета и оценки доходности.

Акционерные общества и проблемы их функционирования на инвестиционном рынке

05 Декабря 2010, дипломная работа

Целью данной работы является раскрытие основных вопросов функционирования акционерных обществ на инвестиционном рынке, предложение путей совершенствования корпоративных отношений.
Исходя из этого, в содержании работы были материализованы усилия автора в детальном изложении проблем, касающихся фондового рынка, инструментов привлечения инвестиций акционерными обществами, конкретизировавшись в следующие задачи:
- характеристика инвестиционного рынка и его роли в деятельности акционерных обществ;
- раскрытие основных принципов корпоративного управления, которыми должны следовать акционерные общества в целях успешного привлечения инвестиций;
- описание основных инструментов финансового рынка и способов привлечения инвестиций в акционерное общество;
- раскрытие различных моделей управленческой структуры в акционерных обществах;
- анализ рынка ценных в Республике Молдовы и перспектив его развития;
- анализ корпоративных отношений на примере акционерных обществ Республики Молдова, и выработка предложений по их совершенствованию в соответствии с международными стандартами;
- описание путей привлечения инвестиций в акционерные общества.

Акционирование как метод финансирования инвестиций

26 Декабря 2012, реферат

Основной целью данной работы является рассмотрение одного из методов инвестирования - акционирования.
Инвестиционная деятельность - одна из важнейших составляющих деятельности предприятия. Причины, обусловливающие необходимость инвестиций, могут быть различны, однако в целом их можно подразделить на три вида:
- обновление имеющейся материально-технической базы;
- наращивание объемов производственной деятельности;
- освоение новых видов деятельности.

Акция как корпоративная ценная бумага

12 Января 2012, курсовая работа

Цель настоящей курсовой работы заключается в рассмотрении понятия акций как корпоративной ценной бумаги.
Согласно цели в работе решаются следующие задачи:
Рассматривается экономическое содержание корпоративных ценных бумаг.
Приводятся виды акций как одного из видов корпоративных ценных бумаг.
Выявляется сущность капитализация рынка акций, исследуются про-блемы ее увеличения и обосновываются пути их решения.

Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

11 Декабря 2012, курсовая работа

У державі з командно-адміністративною економікою категорія «інвестиції» не мала місця ні в економічній теорії, ні у практиці. В останні роки це поняття почало зустрічатися в економічній літературі країн Східної Європи та СНД, що пояснюється зміною системи господарювання і переходом до ринкових відносин. Термін «інвестиції» походить від латинського слова «invest» , що означає «вкладати». У минулому більшість авторів трактувала поняття «інвестиції» як сукупність затрат, що реалізуються у формі довгострокових вкладень у галузі народного господарства (виробничі фонди), тобто інвестиції помилково ототожнювались із поняттям «капітальні вкладення».

Аналіз діяльності та інноваційно-інвестиційної стратегії туристичної фірми “Азимут-2”

18 Января 2013, курсовая работа

Адаптацію до зовнішнього середовища варто інтерпретувати в широкому змісті слова. Вона охоплює всі дії стратегічного характеру, що поліпшують відносини компанії з її оточенням. Компаніям необхідно адаптуватися до зовнішніх як сприятливим можливостям, так і небезпекам, виявити відповідні варіанти і забезпечити ефективне пристосування стратегії до навколишнього умовам. Стратегічне планування процвітаючих компаній має справа зі створенням нових сприятливих можливостей за допомогою розробки більш зроблених виробничих систем, шляхом взаємодії з урядом і суспільством у цілому і т.д.

Аналіз фактичних і статистичних даних щодо використання іноземних інвестицій в Україні за останні 3 роки

13 Мая 2013, реферат

Актуальність теми полягає в тому, що у сучасних умовах господарювання в Україні інвестиції є одним із найважливіших засобів забезпечення виходу країни з кризи, досягнення реальних структурних зрушень в економіці, технологічного переозброєння, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро- та макрорівнях. Тому вивчення проблем управління залученням і використанням іноземних інвестицій в економіку України є одним із найактуальніших завдань економічної науки. Це зумовлено тим, що інвестиції торкаються найглибших основ господарської діяльності, визначають процес економічного зростання загалом.

Анализ инвестиционной деятельностью предприятия

24 Сентября 2011, курсовая работа

Цель работы заключается в исследовании особенностей инвестиционной деятельности предприятия и ключевых направлений повышения ее эффективности на современном этапе развития.

Для достижения сформулированной цели были поставлены следующие задачи:

- определить содержание и место инвестиционной стратегии в системе стратегий предприятия;

- выявить факторы, определяющие инвестиционную привлекательность предприятия при ограниченности финансовых ресурсов, и оценить их приоритетность;

- выделить ключевые принципы и этапы стратегического управления инвестициями предприятия;

- проанализировать инвестиционную деятельность предприятия, функционирующего на строительном рынке;

- обосновать инвестиционный проект как ключевой элемент стратегии развития предприятия.

Анализ взаимосвязи инвестиционных и инновационных процессов

28 Декабря 2011, реферат

В мировой экономической литературе «инновация» интерпретируется как превращение потенциального научно-технического прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях. Проблематика нововведений в нашей стране на протяжении многих лет разрабатывалась в рамках экономических исследований НТП.

Термин «инновация» стал активно использоваться в переходной экономике России как самостоятельно, так и для обозначения ряда родственных понятий: «инновационная деятельность», «инновационный процесс», «инновационное решение» и т.п. Для уточнения понятия инновации ознакомимся с различными взглядами на её сущность.

Анализ влияния инфляции на инвестиционную деятельность предприятия

20 Февраля 2012, курсовая работа

Актуальность темы не вызывает сомнений, поэтому цель данной работы – проанализировать основные направления инвестиционной политики предприятия в условиях инфляции. Исходя из поставленной цели были сформулированы задачи работы:
- рассмотреть понятие и цели инвестиционной политики предприятия;
- проанализировать влияние инфляции на результаты и собственно хозяйственную деятельность предприятий;
- оценить влияние инфляции на доходы предприятия.

Анализ инвестиций из Бельгии в Россию

08 Октября 2011, контрольная работа

Бельгия – традиционный и крупный торгово-экономический партнёр России. Российско-бельгийские торгово-экономические отношения имеют глубокие исторические корни. В начале XX в. Бельгия была основным иностранным инвестором в России, обогнав Францию и Германию. Товарооборот между Россией и Бельгией в 2001 году по данным ГТК составил 1,65 млрд. долл.

Анализ инвестиций на промышленных предприятиях

26 Марта 2012, курсовая работа

Цель исследования: анализ инвестиций на промышленных предприятиях.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих взаимосвязанных задач:
- уточнить экономическое содержание, структуру и виды инвестиций и определить критерии их классификации;
- рассмотреть принципы и этапы планирования инвестиций;
- исследовать разработку инвестиционного проекта на предприятии;
- выявить особенности организации экономического анализа эффективности инвестиций промышленного предприятия;

Анализ инвестиционного климата в России и в Республике Беларусь

28 Декабря 2011, реферат

Инвестиционный климат РФ заметно улучшился, но необходимы дополнительные меры, по снижению воздействия негативных факторов на состояние инвестиционного климата в России. Среди которых в качестве первоочередных выделю:
1) Достижение национального согласия между различными социальными группами, политическими партиями по поводу решения общенациональной проблемы выхода России из экономического кризиса.
2) Выравнивание экономических показателей и борьба с инфляцией.
3) Внимательная разработка правовой базы инвестирования.
4) Радикализация борьбы с преступностью.
5) Создание конкретного механизма предоставления налоговых льгот банкам, отечественным и иностранным инвесторам, идущим на долгосрочные инвестиции с целью компенсации убытков по замедлению оборота капитала по сравнению с другими оборотам их деятельности.
6) Формирование общего рынка республик Союза со свободным перемещением капитала, товаров и рабочей силы.
За последние годы в Беларуси был проделан значительный объем работы для улучшения инвестиционного климата страны и были достигнуты значительные успехи, что нашло отражение в рейтингах международных организаций и увеличении объемов иностранных инвестиций. В стране уже созданы условия, способные заинтересовать иностранных инвесторов. Около 57% предприятий с иностранным капиталом считают белорусский инвестиционный климат удовлетворительным. Однако еще существует ряд нерешенных проблем, касающихся налогообложения, ликвидации предприятий, создания равных условий для резидентов и нерезидентов, дебюрократизации.

Анализ инвестиционного климата в Кыргызской Республике

30 Декабря 2011, реферат

Кыргызстан одним из первых среди государств СНГ возобновил экономический рост после серьезного трансформационного спада 90-х годов. Залогом этого стали быстрые реформы, направленные на либерализацию всех сторон экономической жизни. Данного импульса хватило на несколько лет, в период с 1995 по 2000 год по темпам роста ВВП Кыргызстан обгонял Россию, Казахстан и Узбекистан (рисунок 1). Начиная с 2001 года, начинается замедление экономического роста, и в этот же период происходит отставание Кыргызстана по темпам экономического роста от соседних стран.

Анализ инвестиционного проекта

14 Марта 2012, контрольная работа

Рассматриваемый проект предлагается оценить по группе расчетных параметров:
- чистый дисконтированный доход;
- внутренней нормы доходности;
- индекс доходности;
- срок окупаемости

Анализ инвестиционной активности предприятия сферы услуг

21 Апреля 2012, дипломная работа

Главной задачей государственной инвестиционной политики является формирование благоприятной среды, способствующей привлечению и повышению эффективности использования инвестиционных ресурсов в развитии экономики и социальной среды.
Содержание государственного регулирования инвестиционной деятельности определяется целями, стоящими перед государственными органами, а также средствами и инструментами, которыми располагает государство при проведении инвестиционной политики.

Анализ инвестиционной деятельности в Казахстане

04 Января 2012, курсовая работа

Целью инвестиций, в конечном итоге, является: внедрение новых технологий, передовой техники и "Ноу-хау":
насыщение внутреннего рынка высококачественными товарами и услугами; государственная поддержка и стимулирование отечественных товаропроизводителей: развитие экспортоориентированных и импортозамещающих производств; рациональное и комплексное использование сырьевой базы Республики Казахстан;