Рефераты по страхованию

Страховые фонды

30 Ноября 2010, контрольная работа

Страхование с момента его зарождения постепенно оформилось в эффективный способ возмещения ущерба, нанесенного собственнику материальных ценностей в результате чрезвычайных событий, которые были во все времена, при всех системах устройства человеческого общества. Естественно, что обладатель материальных ценностей или производитель, любой человек не хочет быть подвергнутым риску потерять имущество или здоровье и заинтересован в существовании источника средств, для компенсации потерь при наступлении страхового случая. Выражаясь языком науки, можно сказать, что каждый человек, владелец имущества, имеет страховой интерес, и хотел бы быть защищенным на случай наступления чрезвычайного события, т.е. быть застрахованным.
В данной работе, мы рассмотрим страхование как самостоятельную экономическую категорию, его значение, сущность и функции, а также основные отрасли страхования, значение и финансы.

Страховые фонды

13 Марта 2012, курсовая работа

Страховые фонды и резервы страховщика обеспечивают стабильность страхования, гарантию выплат и возмещений. Если в коммерческих банках аккумулирование средств населения с целью, например, денежных накоплений, имеет только сберегательное начало, то страхование через функцию формирования специализированного страхового фонда несет сберегательно-рисковое начало.

Страховые фонды

21 Октября 2013, контрольная работа

Страховые фонды и резервы страховщика обеспечивают стабильность страхования, гарантию выплат и возмещений. Если в коммерческих банках аккумулирование средств населения с целью, например, денежных накоплений, имеет только сберегательное начало, то страхование через функцию формирования специализированного страхового фонда несет сберегательно-рисковое начало. В моральном плане каждый участник страхового процесса, например при страховании жизни, уверен в получении материального обеспечения на случай несчастного события и при завершении срока действия договора. При имущественном страховании через функцию формирования специализированного страхового фонда не только решается проблема возмещения стоимости пострадавшего имущества в пределах страховых сумм и условий, оговоренных договором страхования, но и создаются условия для материального возмещения части или полной стоимости пострадавшего имущества.

Страхування відповідальності

08 Марта 2011, реферат

Страхування відповідальності з огляду на його економічну доцільність і соціальну вагомість з’явилося й на українському ринку. Страхування відповідальності перевізників, власників транспортних засобів, туристичних організацій, імпортерів фармацевтичної продукції, нотаріусів та аудиторів вже широко здійснюється українськими страховиками як в обов’язковій, так і в добровільній формі.

Страхування депозитів

10 Июня 2013, реферат

Запровадження СДС настільки важливе для вирішення цілої низки економічних та соціальних проблем, що в цю подію в економічному житті країни XX століття оцінюють як другу за своєю значимістю після створення Федеральної Резервної Системи (ФРС).
Не дивно, що потреба створення СДС виникла і в Україні в період глибокої економічної кризи.

Страхування життя та пенсії

12 Ноября 2011, доклад

До підгалузей особистого страхування належать страхування життя (пенсій), страхування від нещасних випадків і медичне страхування. Останні дві підгалузі в економічній літературі об'єднуються під назвою "страхування здоров'я". Страхування життя, що характеризується поступовістю накопичення протягом дії договору страхування, об'єднує накопичувальні види особистого

Страхування залізничного транспорту

22 Мая 2013, реферат

Залізниці є найбільш рентабельним видом транспорту для перевезень вагонних партій вантажів навалом кам'яного вугілля, руди, піску, сільськогосподарської та лісової продукції - на далекі відстані. Нещодавно залізні дороги почали збільшувати число послуг з урахуванням специфікації клієнтів. Було створено нове обладнання для більш ефективної вантажеобробки окремих категорій товарів, платформи для перевезення автомобільних причепів (рейсовий контрейлерів), стали надаватися послуги в дорозі, такі як переадресування вже відвантажених товарів в інший пункт призначення прямо на маршруті і обробка товарів у ході перевезення.

Страхування ризиків аграрного виробництва

19 Ноября 2011, курсовая работа

В умовах ринкової економіки, коли підприємства здійснюють підприємницьку діяльність на власний ризик, кожне підприємство відповідає за усі свої дії.
Сільськогосподарське виробництво є одним із найбільш ризикованих видів підприємницької діяльності. Ризиковість аграрного бізнесу визначає ряд факторів, таких як сезонність виробництва, залежність від погодних та кліматичних умов, тривалий період обороту капіталу, велика складність зміни асортименту продукції та технології, ряд інших причин.

Строительно-монтажные риски

20 Ноября 2012, контрольная работа

Рынок страхования строительно-монтажных рисков растет за счет страхования имущества,
потенциал страхования ответственности практически не используется. Расширение лимитов
и установление реальной ответственности строителей могут стать драйверами роста рынка
страхования СМР. Ориентир для развития рынка – модель страхования строительных объ-
ектов, финансируемых иностранными и крупными российскими инвесторами.

Структура пенсионного обеспечения и виды пенсий в России

06 Мая 2012, реферат

С переходом на рыночную экономику пенсионное обеспечение в России можно разделить на два вида пенсий:
пенсии в рамках обязательного государственного пенсионного обеспечения и страхования;
пенсии в рамках добровольного негосударственного пенсионного обеспечения.

Структура трудовых пенсий

09 Марта 2012, доклад

В 2010 году и с 1 января 2011 года в Пенсионной системе РФ произошли довольно принципиальные корректировки.
В частности, произошла замена единого социального налога на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды – Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, фонды – Федеральный и территориальные – обязательного медицинского страхования.

Суброгация, переход прав

27 Февраля 2012, доклад

Суброгация в переводе с английского (subrogation) означает "переход прав". Именно указанный смысл и составляет этимологию слова "суброгация" как правового термина.
В современном гражданском праве термин "суброгация" получил законодательное закрепление в двух законах, а именно, в ГК РФ и в КТМ РФ. Причем согласно ст. 965 ГК РФ и ст. 281 КТМ РФ суброгация применяется только в страховых правоотношениях и означает переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба.

Субъекты страхового рынка

27 Марта 2012, контрольная работа

В данной работе будут рассмотрены субъекты страхового рынка.
В настоящее время в России, как и во всем мире, страховые обязательства приобретают все большую актуальность и значимость, как по причине общего развития общественных отношений и регулирования их с помощью современного гражданского права, так и в силу возникновения часто повторяемых жизненных ситуаций, которые целесообразно, а порой и необходимо разрешать с помощью различных видов страхования.

Судебная защита прав потребителей

29 Ноября 2012, реферат

Защита прав потребителей может осуществляться в различных формах: взыскание убытков, взыскание неустоек и иных Защита прав потребителей может осуществляться в различных формах: взыскание убытков, взыскание неустоек и иных штрафных санкций, принуждение к исполнению обязательств в натуре, привлечение к административной ответственности. Рассмотрим положения ст. 17 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", где закреплено право на судебную защиту потребителя при нарушении его прав продавцом, изготовителем, исполнителем.

Сутність і необхідність соціального медичного страхування

18 Марта 2012, контрольная работа

Добровільне медичне страхування є доповненням до обов'язкового. У рамках добровільного медичного страхування передбачається оплата медичних послуг понад програму обов'язкового медичного страхування. Добровільне медичне страхування має на меті забезпечити страхувальникові (застрахованому) гарантії повної або часткової компенсації страховиком додаткових витрат, пов'язаних із зверненням до лікувально-профілактичної установи за послугою, яка надається згідно з програмою добровільного медичного страхування.

Сутність перестрахування. Пропорційне і непропорційне перестрахування. Види договорів

18 Апреля 2011, реферат

Кожна страхова організація прагне до створення стійкого, стабільного страхового портфеля, тобто до створення такого портфеля, що складався б з великоъ кількості страхових договорів, але з невисоким ступенем відповідальності по кожнім прийнятому ризику. Цей ступінь відповідальності повинен відповідати фінансовим можливостям страхової організації, щоб при настанні страхового випадку або ряду випадків виплата страхового відшкодування по збитках не відбивалася на її фінансовому становищі.

Сутність, завдання і форми медичного страхування

30 Ноября 2011, доклад

Першочерговим завданням на загальнодержавному рівні ви¬ступає пошук нових шляхів фінансування системи охорони здо¬ров'я.
Реальною альтернативою є перехід від системи виключно бюджетного фінансування охорони здоров'я до нової бюджет¬но-страхової моделі охорони здоров'я — системи страхової ме¬дицини, яка дозволить залучити додаткові ресурси у медичну га¬лузь та забезпечити гарантований обсяг медичних послуг для широких верств населення.
Страхова медицина охоплює фінансування наукових дослі¬джень, підготовку медичних кадрів, витрати на розвиток мате¬ріально-технічної бази лікувальних закладів, надання медичної допомоги населенню.

Сущность и виды личного страхования

17 Ноября 2012, реферат

Цель данной контрольной работы – определение сущности и видов личного страхования.
Поставленная цель достигается посредством решения следующих задач:
- рассмотрение сущности личного страхования;
- рассмотрение основных видов личного страхования.

Сущность и значнение страхование

28 Ноября 2011, курсовая работа

Рыночные преобразования в системе экономических отношений Казахстана связаны с коренным изменением роли и места страхования в системе организации страховой защиты хозяйствующих субъектов и населения. Одна из основных задач современного периода проведения экономических реформ состоит в формировании отечественного страхового рынка, способного обеспечить непрерывность общественного воспроизводства, зависящую от негативных последствий, стихийных бедствий, природных и промышленных катастроф, аварий и других непредвиденных событий, а также гарантировать социальную защиту населения в условиях снижения уровня государственного социального обеспечения и соц

Сущность и основные черты медицинского страхования

24 Марта 2013, реферат

Медицинское страхование является одной из важнейших составляющих системы социальной защиты населения. Предоставление социальной помощи гражданам в случае болезни имеет довольно давнюю традицию. Еще в Древней Греции и Римской империи существовали организации взаимопомощи в рамках профессиональных коллегий, которые занимались сбором и выплатой средств при наступлении несчастного случая, получения травмы, утраты трудоспособности вследствие длительного заболевания или увечья. В средние века защитой населения в случае болезни или наступления инвалидности занимались цеховые или ремесленные гильдии (союзы) и церковь. Однако форму медицинского страхования социальная помощь при болезни приобрела только во второй половине 19 века.

Сущность и функции перестрахования

11 Января 2012, контрольная работа

Перестрахование - страхование одним страховщиком (перестрахователем) на определенных договором условиях риска исполнения всех или части своих обязательств перед страхователем у другого страховщика (перестраховщика). Страховщики, принявшие обязательства в объемах, превышающих возможности их исполнения за счет собственных средств и страховых резервов, обязаны застраховать у перестраховщиков риск исполнения соответствующих обязательств".

Следовательно, основным назначением перестрахования являются гарантии платежеспособности страховщика, гарантированное производство страховой выплаты страхователю при наступлении страхового случая.

Сущность и функции страхования

16 Марта 2011, реферат

Страхование — это система экономических отношений, возникающая при образовании специального фонда средств (за счет предприятий, организаций и населения) и его использовании для возмещения ущерба, причиненного имуществу стихийными бедствиями и другими неблагоприятными факторами, для оказания помощи граждан при наступлении различных событий в их жизни.

Сущность личного страхования

15 Января 2012, контрольная работа

Личное страхование сегодня является важнейшим сектором страховой деятельности, который обеспечивает страховую защиту граждан, а также, укрепление достигнутого ими семейного благосостояния.
Личное страхование - это форма защиты от рисков, которые угрожают жизни человека, его трудоспособности, здоровью.

Сущность обязательного страхования

03 Сентября 2013, реферат

Страхование может осуществляться в обязательной и добровольной форме. Рассмотрим подробнее обязательное страхование.
Обязательное страхование возникает при наличии одного из следующих условий:
- добровольное страхование подобных рисков коммерчески невыгодно страховщикам;
- добровольное страхование слишком дорого для страхователя;
- сам страхователь недооценивает серьезность таких рисков.

Сущность перестрахования

20 Января 2011, курсовая работа

Перестрахование является необходимым условием обеспечения финансовой устойчивости страховых операций и нормальной деятельности любого страхового общества. Известно, что страхование базируется на теории вероятностей и законе больших чисел. Согласно этому закону совокупное действие большого числа случайных факторов приводит при некоторых весьма общих условиях к результату, почти не зависящему от случая. Случайность проявляется как закономерность.

Сущность социального страхования

16 Марта 2012, доклад

Государственное социальное страхование - государственная система материального обеспечения граждан РФ в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, потери кормильца, а так же семей, в которых есть дети.

Сущность социального страхования

26 Марта 2012, контрольная работа

Во времена социализма каждый работник твердо знал, что он всегда получит свою путевку в санаторий, отправит своего ребенка в пионерский лагерь, а пенсии его родителей хватит им на жизнь. Если заболеет он или его ребенок, то его бесплатно вылечат и оплатят больничный лист. Матери-одиночки получали пособие на ребенка, которого, конечно не хватало на шикарные пеленки и ленты, но оно помогало выжить тем, кто попал в трудную ситуацию. Все это давала “Советская страна”, а откуда брались эти деньги и почему сейчас так катастрофично положение: женщина боится уйти в декрет, потому что если ее и не выгонят, то пособие по беременности и родам будет настолько мизерно, что его не хватит даже на проезд в общественном транспорте.

Сущность социального страхования

11 Апреля 2012, реферат

Деньги на это получались из средств социального страхования, системой которого по праву гордилась страна. Куда же сейчас делись эти средства, неужели источники формирования их иссякли, но ведь мы по-прежнему отчисляем ежемесячно часть своей зарплаты в бюджет и внебюджетные фонды.
В данной работе я хотела бы постараться понять как действует система социального страхования в нынешней России и возможность получения реальной отдачи от внебюджетных фондов каждым конкретным плательщиком.

Сущность страхования

15 Марта 2012, курсовая работа

Личное страхование – отрасль страхования, обеспечивающая
защиту имущественных интересов граждан. Связана с вероятностью
наступления смерти кормильца или члена семьи либо с потерей их
здоровья, что, как правило, влечет за собой снижение уровня семейного
дохода.

Сущность страхования

27 Марта 2012, контрольная работа

Лицензирование страховой деятельности — один из главных методов регулирования процесса формирования страхового рынка. Назначение лицензирования заключается в проверке подготовленности страховой организации к проведению страховой деятельности и в определении сферы этой деятельности.